WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 070.422:378 Фруктова Я.С., доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент, ...»

-- [ Страница 1 ] --

423

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції

could be self-improved, self-realized and generate constructive offers with

their following implementation into practical professional and public activities.

Key words: noosphere, new thining, innovative thining, innovations, intellectual resource.

УДК 070.422:378

Фруктова Я.С.,

доцент кафедри теорії та історії педагогіки

Київського університету імені Бориса Грінченка,

кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент УААН

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ФАХІВЦІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЇ:

АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядається акмеологічний аспект професійної компетентності фахівців з журналістики та інформації, обґрунтовуються теоретичні підходи до розв’язання окресленої проблеми.

Ключові слова: соціальна комунікація, професійна діяльність, професійна компетентність, акме-компетентність.

Сучасні науковці наголошують на проблемі входження молодого покоління у досить непростий соціальний світ, який характеризується постійними змінами, ускладненням соціальних зв’язків, розмитістю критеріїв оцінювання соціального успіху та престижності, міжгенераційною відчуженістю тощо. У такому соціумі молодій людині важко визначати власні життєві орієнтири, здобувативідповіднийсоціальнийстатус,реалізовуватисвоїсоціальніздібності.Щобуникнутибагатьохризиків,щоможутьзначно послабити життєві позиції молодої людини, їй потрібно засвоїти основи функціонування соціального світу, бачити його реальний стан, вміти взаємодіяти з ним у конкретних ситуаціях, знаходити вньомусвоємісцетавідповідатинайогоочікування(виконуючи соціальністатуситаролі),прагнутидоудосконаленнясоціальних взаєминтабутиготовимдопрактичнихдій,реалізуючиприцьому своїособистісніпотенціїтабажання.Соціальнийсуб’єкт—цеосом. Київ •Акмеологія — наука ХХІ століття 424 бистість,яканетількизасвоюєсоціальнівимоги,алеі самостійно виробляєважливідлясебесоціальніпотребитаспрямовуєзусилля наїхреалізацію,керуєтьсяусвоїйповедінцісформованимиціннісними орієнтаціями та ідеалами, виявляє певну допустиму, що не може бути антисоціальною, автономність, тобто відокремленість, відособленістьвідсуспільства.Удосягненнісоціальноїкомпетентностімаєбутизацікавленаяксамаособистість,такі суспільство.

Випускнику вищого навчального закладу необхідно розуміти соціальний контекст, що визначає мету, завдання, методи професійної діяльності. Знання місця і ролі своєї професії в житті суспільства. Почуття відповідальності щодо здійснення своєї професійноїдіяльностівиступаютьважливимкомпонентомфаховостівбудь-якійвиробничійчиневиробничійсфері.Передпрофесіоналом на сьогодні постає завдання передбачення та оцінки соціальнихнаслідківі перспективсвоєїпрофесійноїдіяльностіз позиціїбезпекилюдей,гармонійноївзаємодіїізприроднимтасоціальнимсередовищем.ПрицьомуякістьвищоїосвітивУкраїні розглядаєтьсяяксукупністьякостейособи,щовідображаєїїпрофесійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і зумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства, а якість освіти випускників вищого навчального закладу, окрім іншого, відображає здатність задовольняти відповідно до соціальних норм суспільнівимогидовиконаннямайбутніхсоціально-професійних ролей;відповідатизасвоїсоціальноважливірішення;задовольнятипрагненнясоціальногостатусутапрестижу.

Особливогозмістунабуваютьвищевикладенітвердженняуконтекстіпрофесійноїпідготовкифахівцівзжурналістикитаінформації.Самеціфахівціусучасномуглобалізованомусвітіємонополістамиголовногоресурсусьогодення-інформації,завдякичомувони окреслюють межі допустимого і недопустимого, етичного та аморального, прийнятного та неприйнятного, модного та застарілого, стандартного та нестандортного, ділять світ на «своїх» і «чужих», об’єднуютьродинитапрофесійніспільноти,вибудовуютьмісточок міжпоколіннямичипоглиблюютьпрірвунепорозумінняміжними, визначаютьякнаціональнуідентичність,такі принципиміжнаціональноївзаємодії,продукуютьтаруйнуютьсоціальністереотипиі, як наслідок, — створюють медіа-картину навколишньої дійсності, Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції прокладають життєві орієнтири для переважної більшості громадян держав, регіонів, континентів. Саме вони демонструють вершинні досягнення окремих особистостей, національних спільнот, міжнаціональнихоб’єднань.Продукуютьсучасніміфи,створюють кумирів,демонструютьзразкидлянаслідування.

В останні роки зроблено чимало спроб переосмислення структури,змістутаорганізаціїпроцесупрофесійноїпідготовкимайбутньогофахівця,якамаєвагомезначенняуформуванніпрофесійно спрямованих, зокрема соціальних, компетенцій спеціаліста в різних їх проявах. Так, зокрема, гуманізації та гуманітаризації освіти присвячено праці В. Андрущенка, В. Кременя, С. Гончаренка, В. Огнев’юка; стандартизації професійної освіти Я. Болюбаша, В.Гуло,Л.Котоловець,В.Петренка,Н.Тимошенко,В.Шинкарука;

реалізаціїступеневоїпрофесійноїпідготовкиусистемінеперервної освіти—А.Лігоцького,К.Левківського,Н.Ничкало,С.Сисоєвої;

сучасним технологіям у професійній підготовці майбутніх фахівців — П. Воловик, Р. Гуревич, В. Євдокимова, О. Падалки та ін. Проте, незважаючи на інтенсивні дослідження різноманітних аспектів удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців, актуальною залишається проблема теоретичних засад формуванняпрофесійноїкомпетентностіфахівцівзжурналістики таінформаціїщодоефективногоздійсненнясоціальноїкомунікації як професійної, а саме, продукування та руху соціальних смислів усоціальномучасітапросторі.

Професійна соціальна комунікація на сьогодні розглядається якмайстерноорганізованеспілкуванняувиглядісуспільно-культурноїдіяльності,учасникамиякогоє,зодногобоку,професійні мовці, що мають чинити згідно з суспільно-етичними нормами, законами держави, вимогами технології організації мовлення й спілкування,і,зіншогобоку,спільнота,наякуздійснюютьуплив професійні мовці через засоби масової комунікації, що є продуктом професійної діяльності у сфері інформаційної індустрії як інституціолізованої форми виробництва і розповсюдження загальнодоступних (публічних) повідомлень, які поширюються увеликомумасштабі,включаючизначнийрозподілпрацівїхньомувиробничомупроцесі.

Професійний підхід до процесу соціальної комунікації зумовлений її структурою та переходом людства на рівень побудови 30.05.2014, м. Київ •Акмеологія — наука ХХІ століття 426 постінду тріальногосуспільства.Зрозвиткомтехнологійувиробс ничусферупрониклийтакіпроцесимасовоїкомунікації,якзбірданихчерезінформаційнімережійзбереженняінформаціїувигляді банківданих,виробництвоносіївінформації—книг,газет,журналів тощо,виготовленнязасобівмасовоїкомунікаціїякінформаційнознаковихсистем,які,зодногобоку,єтворчимпродуктом,оскільки створеніоднимабокількомаавторами,дизайнерами,художниками, редакторами,сценаристами,режисерамитощо,азіншого—оформленізапевнимиправиламийстандартамитарозмноженіувеликій кількості.Такимчином,уструктурумасовоїкомунікації,особливо професійної,буливключенівиробничіпроцеси,щолягливоснову виникненняінформаційноїіндустрії.

Становлення соціальної комунікації як професійної дало поштовх до розвитку інформаційної діяльності як професійної і формуванню галузей інформаційного виробництва, таких як журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю, видавнича справа. Особливого розвитку інформаційна діяльність отримала у ХХІ ст., позначеному глобальними економічними й соціальнимитрансформаціями.ЯкзауважуєО.Зернецька[4],характерцих нових глобальних трансформацій значною мірою визначається йтим,щолюдствонинівступаєвінформаційнуеру—ерускладнихпроцесівкомунікаційноїреволюції,інформаційнихвибухів,які врешті-рештвпливаютьнавстановленняновогосвітовогопорядку.

Інформаційнаіндустріязаймається,зокрема,виробництвомносіїв масовоїінформаціїякзасобівмасовоїкомунікації,формуєінформаційний простір держави, політику в інформаційному просторі, збирає,зберігає,переробляєйпоширюєінформацію.Становлення йрозвитокінформаційноїіндустріїяксферивиробництвазасобів масовоїкомунікації,зумовленийрозширеннямсфериінформаційних потреб суспільства, суспільно-економічним і науково-технічнимрозвиткомсуспільства,процесамиглобалізаціїсистемимасовоїкомунікації.

Комунікативнадіяльність,згіднозположеннямизагальноїтеорії діяльності,неєнезалежноюі неможерозглядатисяяксамостійна.

Адженаперебігреальногоспілкуваннялюдей,безумовно,впливаютьрізноманітнічинники,зокремакогнітивні,соціальні,психологічні,таіншісутнісніриситастатусикомунікантів;їхплинні,зміннівчасістани;конкретніумовикомунікації(визначеніконтексти Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції іситуації) тощо. Таким чином, комунікативна діяльність фахівця неповиннарозглядатисяувідривівідйогопрофесійноїдіяльності, унашомувипадкусоціальної,зоглядунаметутарезультатидіяльностіфахівцівзжурналістикитаінформації.

Усучаснійнауковійлітературі,стандартахвищоїосвіти(державних,галузевих,ВНЗ)багатоувагиприділяєтьсяключовимтак званимсоціальнимкомпетенціямспеціаліста.Поняття«соціальна компетентність»насьогоднімаєчималотрактувань,щозумовлює різні підходи до визначення критеріїв і показників її сформованості. Деякі дослідники у своїх роботах наголошують на тому, що соціальна компетентність є вираженням якості виконання особистістю соціальних ролей (П. Горностай, С. Краснокутська, П.Смирнов,Г.Ушамирськатаін.).Упрацяхіншихнауковцівзосереджуєтьсяуваганасоціальнійкомпетентностіякздатностідосягатирезультативностіугруповійвзаємодіїнасампереднаоснові застосування комунікативних стратегій і тактик (І. Горєлов, Б.Жиганов,Дж.Равен,Н.Калінінатаін.).Унауковихпрацяхвказанотакож,щосоціальнокомпетентнаособистістьповиннамати розвинену ціннісно-диспозиційну основу, у центрі якої — відповідальність як перед суспільством, соціальним оточенням, так і передсобоюзавласнусамореалізацію(О.Асмолов,О.Пометун, Л. Сохань, Ю. Рєзнік та ін.), тобто досягнення вершин, зокрема професійних.

На основі аналізу наукової літератури соціальну компетентністьособистостіможнавизначитиякякіснийступіньїїсоціалізованості,ціліснеінтегративнеособистіснеутворення,сукупність конкретнихякостей,здібностей,соціальнихзнань,умінь,цінностей,щозабезпечуютьінтеграціюлюдинивсуспільствотаокремі групинаосновіпродуктивноговиконаннянеюрізнихсоціальних ролей, ефективного вирішення проблемних соціальних ситуацій та її успішну самореалізацію.

У структурі соціальної компетентностіособистостінауковцямивизначенотриосновнікомпоненти:

соціально-рольовий, ціннісний та комунікативний; при цьому провідним є соціально-рольовий, який розкриває ту сукупність вимог, що висуває суспільство до кожного свого члена задля належногосоціальногофункціонування.Алереалізаціясоціальних ролей,зокремапрофесійних,ефективністьтаякістьїхвиконання значноюміроюзалежатьвідціннісноїсистемиособистості,сформ. Київ •Акмеологія — наука ХХІ століття 428 мованихунеїкомунікативнихуміньі навичок,безчогосоціальна взаємодія не може бути повноцінною. У соціальному функціонуваннітакіскладовісоціальноїкомпетентностівідображаються у знаннях, емоціях і практичних діях особистості, тому визначення стану, рівнів сформованості зазначених компонентів соціальної компетентності особистості передбачає врахування низки критеріїв: когнітивного (розуміння обсягу соціальних зв’язків, свого місця у їх системі, розвиненість соціального мислення), емоційного(емоційно-почуттєвеставленнядосоціальногобуття, становлення належного соціального самопочуття), діяльнісного (здатністьреалізувативизначенісценаріїсоціальноївзаємодії,інтеріоризованіцінності,комунікативніздібностівреальнужиттєдіяльність)—та,відповідно,потребуєрозробленняїхпоказників дляякісноїдіагностики.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Результатиформуваннясистемикомпетенційєоднимізключових моментівоцінкиякостізнаньмайбутньогофахівця.Запропонованев європейськомупроектіTUNING[8;9]поняттякомпетенційвключає знанняйрозуміння(теоретичнезнанняакадемічноїгалузі),знання якдіяти(практичнейоперативнезастосуваннязнаньдоконкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід’ємна частина способу сприйняттяйжиттязіншимивсоціальномуконтексті).Такимчином,поняття«компетенція»якродовета«професійнакомпетенція»

яквидовемістчтьнасьогоднінетількикогнітивнуйопераційно-технологічнускладові,алеймотиваційну,етичну,соціальну,поведінковусторони.Єврокомісіявиділяєвісімключовихкомпетенцій,якими повиненволодітикожнийєвропеєцьнезалежновідфахутанапряму підготовки, серед яких: міжособистісна, міжкультурна та соціальна компетенції. Таким чином, в сучасних умовах для випускників вищихнавчальнихзакладівособливозначеннянабуваєрозуміннясоціальногозначеннясвоєїпрофесіїй,відповідно,розуміннясвогомісця всистемісоціальнихвідносин,атакожздатністьдокритичноїоцінки свого життєвого та професійного досвіду, свідомого вибору шляхів таметодівудосконаленняособистихіпрофесійнихякостей,вибору акме-орієнтирівтаакме-стратегій.

Особливого значення в професійній освіті країн Європейської спільнотинадаєтьсятакимключовимкомпетенціям:

—соціальнакомпетенція—здатністьбратинасебевідповідальність,спільнозіншимилюдьмивироблятирішеннябратиучасть Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції в його реалізації, толерантність до різних етнокультур і релігій, проявузгодженняособистихінтересівпотребамипрофесійнимита суспільними;

—комунікативна компетенція, що визначає володіння технологіямиусногоіписьмовогоспілкуваннярізнимимовами,утому числійкомп’ютерногопрограмування;

—соціально-інформаційна компетенція, що характеризує володіння інформаційними технологіями критичне до соціальної інформації;

—когнітивна компетенція — готовність до постійного підвищення освітнього рівня, потреба в актуалізації реалізації свого особистогопотенціалу,здатністьсамостійноздобуватиновізнання івміння,здатністьдосаморозвитку;

—спеціальна компетенція — підготовленість до самостійного виконанняпрофесійнихдій,об’єктивноїоцінкирезультатівпрофесійноїдіяльності.

Вважаємо, що ці компетенції мають стати базовими для формуванняпрофесійноїкомпетентностімайбутніхфахівцівзжурналістикитаінформаціїйзабезпечитиможливістьдосягненняними професійногоакме.

Відповідністьякостіпідготовкивипускникавимогамгалузевого стандарту вищої освіти в Україні має визначатись такими його компетенціями:соціально-особистісними(розуміннятасприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей, адаптивність ікомунікабельність), загальнонауковими (розуміння причиннонаслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувативпрофесійнійі соціальнійдіяльності),інструментальними (здатністьдописьмовоїйусноїкомунікаціїрідноюмовою,навички управлінняінформацією)тощо.Протеїхдеталізаціящодоконкретногонапрямкупідготовкитриваєі досі.

Цікавими щодо проблеми нашого дослідження є погляди А.

Хуторського [7], який розглядає компетентність як сукупність складних умінь, навичок і способів діяльності, що групуються ублокивідповіднихособистіснихякостей:

—когнітивні (пізнавальні) — уміння відчувати навколишній світ,задаватипитання,відшукуватипричиниявищ,виявлятисвоє розумінняабонерозумінняпитаннятощо;

30.05.2014, м. Київ •Акмеологія — наука ХХІ століття 430 —креативні(творчі)—натхненність,фантазія,гнучкістьрозуму,чутливістьдопротиріч,свободадумок,почуттів,рухів;прогностичність;критичність;наявністьсвоєїдумкитощо;

—методологічні — здатність до усвідомлення мети діяльності йумінняїїпояснити,умінняпоставитиметуйорганізуватиїїдосягнення; здатність до нормотворчості, рефлексивного мислення, самоаналізуйсамооцінкитощо;

—комунікативні, що зумовлені необхідністю взаємодіяти з іншимилюдьми,зоб’єктаминавколишньогосвітуі йогоінформаційними потоками, уміння відшукувати, перетворювати і передавати інформацію, використовувати сучасні телекомунікаційні технологіїтощо;Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОЛІТОЛОГІЯ Випуск 6–7 Видається з 2006 р. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Випуск 6–7 УДК 32 ББК 66.0 В53 Затверджено до друку вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 12 від 27 грудня 2012 р.)...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філософські науки УДК 316.647.5 – 172,3 Я. Г. Кучін, аcпірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У статті розглядаються питання сучасного стану трудових відносин в українському соціумі, зокрема приділена увага питанню розвитку підприємницької діяльності, виокремлено ряд аспектів особливостей розвитку сучасних трудових відносин, акцентується увага на необхідності...»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія з проблем незалежного зовнішнього оцінювання школярів і моніторингу якості освіти Інформаційно-методичний вісник Випуск 3 ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ Миколаїв 2008 Миколаїв 2009 Інформаційно-методичний вісник Зовнішнє незалежне оцінювання О.А.Кулешова, завідуюча науковоУкладачі: методичною лабораторією з проблем незалежного зовнішнього оцінювання школярів і моніторингу якості освіти Л.В. Завірюха,...»

«ISSN 2078-4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Випуск 34. С. 78–86 Visnyk of the lviv University. Series international relations. 2014. Issue 34. p. 78–86 УДК 338.483.1(477.51) ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Ольга Микитчак Львівський державний університет фізичної культури, вул. Костюшка, 11, м. Львів, Україна, 79007 Подано загальногеографічну характеристику Чернігівської області. Представлено перелік туристичних ресурсів: природних,...»

«Випуск 3 (13), 2012 // Вісник Пенсійного фонду України. – 2007. – № 1. – С. 20–21. 4. Сандлер Д. Огляд сучасних систем пенсійного забезпечення / Д. Сандлер // Економіка та держава. – 2007. – № 12. – С. 92–94. 5. http://www.ssa.gov.ua/policy/docs/progdesc/ssptw/ Дата надходження до редакції – 01.10.2012 р. УДК 005.52 Макарчук О. Г.1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ Оцінено теоретичні основи застосування методу системи збалансованих показників...»

«УДК 94 (477.63) МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ СПІЛЬНОГО МИНУЛОГО: ІСТОРІЯ МІСТПОБРАТИМІВ КРИВИЙ РІГ ТА НИЖНІЙ ТАГІЛ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ Ю. П. Дірявка, к. і. н., Ю. В. Шамне, студ. Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, евакуація, «Криворіжсталь», міста-побратими, фашизм, металургійна промисловість, відбудова Постановка проблеми. У соціально-економічній та культурній співпраці України та Росії сучасного періоду, як і раніше, вагома роль належить зверненню до спільного минулого цих братніх...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК 94(477.82)“13” О. Б. Головко доктор історичних наук, головний консультант депутатської фракції Верховної Ради України (Київ) Волинська земля в політичній діяльності Данила та Василька Романовичів (середина ХІІІ ст.) Роботу виконано у Верховній Раді України Після страшної монгольської навали 3040-х років ХІІІ ст. під керівництвом князів Данила та Василька Романовичів уже у другій половині 40-х – на початку 50-х років...»

«ISSN 2078-6794. Вісник Львівського університету. Серія мист-во. 2014. Вип. 14. С. 239–247 Visnyk of the Lviv University. Series Art Studies. Issue 14. P. 239–247 ПЕДАГОГІКА УДК 792.8.01:7.038.531 ХОРЕОГРАФІЧНІ КОЛЕКТИВИ ЯК ОСЕРЕДОК ТВОРЧОГО НАТХНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ЗРІЛОСТІ МОЛОДІ: ТРАДИЦІЇ МИНУЛОГО І ПОСТУП СУЧАСНОГО Олег КУЗИК Кафедра режисури та хореографії, Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Валова, 18, Львів, Україна 79008 тел.: (+38032) 272 05 90 Визначено...»

«Висновок “Зелена” архітектура є невід’ємним елементом структури навчальних кампусів. При створенні нового образу університетського містечка засобами ландшафту необхідно досягти за допомогою зелених об’єктів якнайбільшого психологічного комфорту відвідувачів та гармонії усіх компонентів благоустрою – природних і штучних. Отже, розробляючи кожний із проектних варіантів вирішення території, потрібно запропонувати новий образ, який відповідає сучасним тенденціям у проектуванні “зеленої” архітектури...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 001-029.1; 15/12 Н.В.СПИЦЯ (кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільнних наук) Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя nspitsa@meta.ua ФІЛОСОФІЯ НАУКИ: ВІД НОВОГО ЧАСУ ДО СЬОГОДЕННЯ У статті розглянуті особливості розвитку філософії в умовах Нового часу в якості методологічної основи наукового знання. Ключові слова: філософія, наука, філософія науки, суб’єкт-об’єктна взаємодія. Вступ Суттєвою проблемою при...»

«УДК 1(091):303.092.4(4-15)(043.3) ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ ДЕТЕРМІНІЗМУ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ І.В. Шаталович, кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та політології Національної металургійної академії України. Стаття присвячена дослідженню трансформацій та експлікації змісту ідеї детермінізму в історії західноєвропейської філософської традиції. Ключові слова: детермінізм, необхідність, причинність, провидіння, доля, індетермінізм, випадковість, свобода, західноєвропейська...»

«1 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ВОЄВІДКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА УДК 378.147.134:786 (043.3) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИКОНАВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені...»

«УДК 904:666.1(477.82-21Берестечко) Ю.М. Курдина Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук СКЛЯНІ ЗНАХІДКИ З ПОЛЯ БИТВИ ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ У ПИТАННЯХ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГУТНИЦТВА © Курдина Ю.М., 2014 Описано гутництво як складний багатоаспектний процес. Розглядаються такі його складові, як: конструкція склоробних печей, організація праці у гутах, процес виготовлення скляних виробів та їх асортимент. Увага приділяється знахідкам з поля битви під Берестечком...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»