WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ УДК 37.014 (477) «1939/1940» В.Д. Яремчук СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ НА ...»

-- [ Страница 1 ] --

_________________________________________ Серія юридична _____

_____________________________________________________________

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

УДК 37.014 (477) «1939/1940» В.Д. Яремчук

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

РАДЯНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939–1940 РР.

Розглянуто питання правового забезпечення освітньої політики та становлення за радянським зразком загальноосвітньої школи на Західній Україні у 1939–1940 рр., аналізуються складові цього процесу та висвітлюються особливості реалізації національної політики в освіті у нових областях УРСР.

Ключові слова: возз’єднання українських земель, шкільне будівництво, українізація освіти, радянізація, реорганізація системи освіти, репресії.

Рассмотрены вопросы правового обеспечения образовательной политики и становления за советским образцом общеобразовательной школы на Западной Украине в 1939–1940 гг., анализируются составляющие этого процесса и освещаются особенности реализации национальной политики в образовании в новых областях УССР.

Ключевые слова: воссоединение украинских земель, школьное строительство, украинизация образования, советизация, реорганизация системы образования, репрессии.

The issue of the legal securing of the education policy and the formation of the general educational school in Western Ukraine in 1939– 1940 according to the Soviet model is considered; the components of this process are analyzed and the peculiarities of realizing the national policy in education in the new regions of the Ukrainian SSR are clarified.

Key words: reunification of the Ukrainian lands, school formation, Ukrainization of education, Sovietization, reorganization of the education system, repressions.

_____ НАУКОВИЙ ВІСНИК 3 2010 ______________________________

______ Львівського державного університету внутрішніх справ ___ Постановка проблеми. ХХ ст. увібрало в себе безліч проблем, пов’язаних зі складними питаннями існування державних утворень, життя та діяльності народів, прагнення їх до реалізації різних прав, у тому числі і на національну освіту. У цьому контексті досить яскравим прикладом у задоволенні освітянських прав українського народу стали події Другої світової війни, особливо період возз’єднання українських земель, приєднання Північної Буковини й частини Бессарабії до Української РСР.

Освітня політика СРСР не могла не враховувати особливостей нових територій. Разом з тим вона здійснювалася за тогочасними радянськими традиціями. Неоднозначність оцінок тих часів, та прагнення незалежної України не повторювати помилок минулого у національній сфері спонукає до необхідності переосмислення історичного минулого, пошуків нових підходів до цивілізованого забезпечення прав на освіту.

Стан дослідження. Проблеми проведення освітньої політики та становлення загальноосвітньої школи у контексті радянізації на західноукраїнських земель у 1939–1940 рр. досліджувалися та досліджуються вітчизняними та зарубіжними вченими. Серед тих, хто приділив їм увагу, А. Бондар, В. Ботушанський, Т. Бриндзан, М. Грищенко, О. Дзеверін, І. Забокрицький, О. Зубань, Л. Іваненко, Б. Кобзар, І. Коляска, І. Кошарний, О. Кузьминець, С. Макарчук, М. Моторнюк, М. Никифорак, С. Сворак, С. Сірополко, Р. СмальСтоцький, Т. Соколовська, Б. Ступарик, В. Сухомлинський, І. Фостій, Д. Щербина, Д. Яремчук. Чимало їхніх праць містять достатньо об’єктивний матеріал про перебіг тогочасних подій, адже їх авторами були ті, хто безпосередньо працював чи працює на освітянській ниві. Отже, ці публікації висвітлюють історію становлення, розвиток української освіти, боротьбу української спільноти, політичних партій за національну школу, утвердження радянської освіти, хоча, почасти, носять дещо заполітизований та тенденційний характер. Сучасна вітчизняна історикоправова наука не має ще достатніх напрацювань щодо однозначної оцінки правової практики минулого у галузі освіти загалом та загальноосвітньої школи зокрема, що певною мірою стимулює інтерес тих, хто займається дослідженням зазначеної проблеми.

Виклад основних положень. Радянським перетворенням у галузі освіти на західноукраїнських землях 1939–1940 рр. передувала низка важливих подій, нагадати які має сенс. Після завершення військової операції Червоної Армії на Західній Україні 22 жовтня 1939 р. відбулися вибори до Українських Народних зборів. До них було обрано 1484 депутатів, серед яких 415 робітників, 766 селян, 270 представників трудової інтелігенції.

_________________________________________ Серія юридична _____ _____________________________________________________________

Народні збори, які відкрились у Львові 27 жовтня 1939 р., прийняли Декларацію про встановлення Радянської влади в Західній Україні та про возз’єднання її з Українською РСР.

Позачергова V сесія Верховної Ради СРСР 1 листопада 1939 р.

ухвалила Закон про включення Західної України до складу СРСР і возз’єднання її з УРСР. Позачергова III сесія Верховної Ради УРСР 15 листопада 1939 р. прийняла Західну Україну до складу УРСР.

На початку 1940 р. виникли сприятливі умови для вирішення проблеми Бессарабії і Буковини, населених переважно українцями.

Радянський уряд 26 червня 1940 р. зробив королівському урядові Румунії подання з вимогою повернути Бессарабію і Північну Буковину, насильно відторгнуті в 1918 р. Після згоди Румунії частини Червоної Армії 28 червня 1940 р. перейшли р. Дністер. Північна Буковина і частина Бессарабії (Хотинський, Аккерманський та Ізмаїльський повіти) відійшли до СРСР.

Верховна Рада Радянського Союзу 2 серпня 1940 р. прийняла закон про включення до складу УРСР Північної Буковини, а також Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського районів Бессарабії. У складі Української РСР було утворено 8 нових областей – Львівську, Волинську, Ровенську, Дрогобицьку, Станіславську, Тернопільську, Ізмаїльську та Чернівецьку.

У надзвичайно складній і суперечливій обстановці, що склалася наприкінці 30 – на початку 40-х рр. ХХ ст. у західному регіоні України, відбулася подія історичної ваги – здійснилася споконвічна мрія українського народу про возз’єднання його земель в єдиному державному утворенні. Населення України зросло на 8 809 тис. осіб і на середину 1941 р. становило 41 657 тис., а територія розширилась до 565 тис. кв. км. Процес консолідації української нації вступав у завершальний етап. Однак досі серед cучасних дослідників (як в Україні, так і за кордоном) немає єдності в оцінці суті та характеру цього процесу, і тому сам факт входження українських земель до складу УРСР називають по-різному: «анексія» (Д. Боффа), «включення» (Н. Верт), «возз’єднання окупаційного типу» (С. Кульчицький), «формальне інкорпорування» (А. Жуковський, О. Субтельний) тощо.

Зміни, що відбулися на нових радянських територіях мали суперечливий характер. З одного боку, експропріація маєтків великих землевласників, перерозподіл їхньої землі між українськими селянами;

українізація системи народної освіти, державних установ, судочинства, поліпшення медичного обслуговування, особливо на селі; націонаНАУКОВИЙ ВІСНИК 3 2010 ______________________________

______ Львівського державного університету внутрішніх справ ___ лізація промислових підприємств, ліквідація безробіття та ін., з іншого – руйнація політичної та культурної інфраструктури, створеної місцевою українською інтелігенцією, насильницька колективізація, антицерковні акції, репресії, масові депортації населення. Модель суспільно-економічних перетворень у новостворених західних областях України була однаковою. Інакше і бути не могло, бо їх суттю була активна насильницька радянізація, а з часом і русифікація суспільно-політичного життя.

Широко розгорнулося шкільне будівництво на територіях Західної України і Північної Буковини. Однак, у шкільній сфері було чимало проблем, без вирішення яких про перебудову освітньої галузі у нових областях годі було говорити. Кількість неписьменних серед дорослого населення цих регіонів сягала 60–70 відсотків. Протягом грудня 1939 р.

після спеціально проведеного обліку дітей шкільного віку було виявлено, що близько 400 тис. дітей Західної України у віці 8–13 років не навчалися, а 25 тис. підлітків теж не були охоплені навчанням [1, c. 140].

За даними польської статистики у 1937/1938 навчальному році на польських східних землях було лише 420 шкіл з українською мовою навчання, в яких налічувалося 5,5 відсотка загальної кількості учнів [2, c. 59].

М. Сирник (Республіка Польща) наводить дещо інші дані: до 1939 р. таких шкіл було 495 (455 народних шкіл, 24 середніх та 16 професійних) [3].

Наведені цифри стосуються українських шкіл – державних і приватних, де викладовою мовою була мова українська, бо у міжвоєнній Польщі освітня політика йшла у напрямі створення так званих утраквістичних (двомовних) шкіл – українсько-польських або польсько-українських (у перших більшість предметів мала викладатися українською мовою, в других – польською). Утраквістичних шкіл у Польщі до 1939 р. було створено майже 3200 (зазвичай учні у них мали змогу вивчати українську мову як предмет) [3], однак офіційна влада робила все для того, щоб у цих закладах зменшувався український елемент. У той же час за румунського панування у Північній Буковині, Хотинському, Аккерманському та Ізмаїльському районах Бессарабії українських шкіл не було взагалі.

30 вересня 1939 р. наркомат освіти УРСР подав доповідну записку ЦК КП(б)У і Раднаркому УРСР про реорганізацію системи освіти в Західній Україні [4, c.86]. А вже 3 листопада 1939 р. колегія наркомату освіти республіки, заслухавши і обговоривши доповіді про реорганізацію системи освіти та про організацію навчання в школах та вузах Західної України, постановила:

«1. Схвалити поданий проект постанови про реорганізацію шкільної системи Західної України.

_________________________________________ Серія юридична _____ _____________________________________________________________

2. Опрацювати конкретні заходи у справі реорганізації системи народної освіти та політосвітніх установ, залучивши до цієї роботи обласні та центральні методичні кабінети та науково-дослідні установи системи НКО.

3. Відповідно до намічених заходів управлінням та відділам скласти проект інструкції про порядок реорганізації окремих типів шкіл, спеціальних шкіл, дитсадків, дитбудинків, хат-читалень, клубів, музеїв, шкіл ліквідації неписьменності і малописьменності, шкіл освіти дорослих, палаців піонерів, будинків художнього виховання, бібліотек тощо…

4. Управлінню підприємств НКО вжити заходів до забезпечення шкіл та установ системи народної освіти навчальними приладдями» [5, c. 62, 63].

У результаті виконання зазначеного нормативного документу у 1939/1940 навчальному році діяло 5 596 шкіл з українською мовою навчання, а також 992 – з польською, 63 – з російською, 40 – з чеською, 9 – з німецькою та 30 мішаних [6, с. 59] (однак з цих шкіл національних меншин – польських, чеських, німецьких та ін. – залишилося згодом лише декілька польських…).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У першому півріччі 1939/1940 навчального року школи працювали за перехідними програмами, спеціально складеними для них.

Викладання релігійних дисциплін було скасовано. З 11 січня 1940 р.

усі школи в західних областях України перейшли на навчальні плани і програми радянської школи, а до березня 1940 р. було завершено реорганізацію всієї системи освіти на радянських засадах.

У 1939–1940 рр. у всіх західних областях було створено інститути вдосконалення вчителів та районні методичні кабінети, які розгорнули планомірну роботу з підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів. Відкрилися для української молоді Львівський та Чернівецький університети, інші вищі та спеціальні середні навчальні заклади.

4 березня 1940 р. Раднарком УРСР прийняв постанову, якою передбачалося: 1) реорганізувати всі школи колишньої Західної України відповідно до діючої системи освіти в СРСР: а) так звану «Народну школу» І ступеня реорганізувати в початкову школу (чотирирічну). «Народну школу» ІІ і ІІІ ступенів реорганізувати в неповно-середню школу (семирічку); б) гімназії та загальноосвітні ліцеї при них реорганізувати в середні школи (десятирічки). Розподіл учнів цих класів по відділах ліквідувати; в) загальноосвітні ліцеї, які існували окремо від гімназій, об’єднати із середньою школою; г) педагогічні ліцеї і ліцеї виховательок (для дошкільних закладів) реорганізувати в педагогічні школи з трирічНАУКОВИЙ ВІСНИК 3 2010 ______________________________

______ Львівського державного університету внутрішніх справ ___ ним строком навчання, допустивши об’єднання зазначених ліцеїв, залежно від місцевих умов, в один навчальний заклад з відділами шкільним і дошкільним; 2) встановити в усіх школах західних областей України безплатне навчання, перевівши школи на утримання держави; 3) ввести навчання в школах Західної України рідною мовою [7, c. 89].

Вимагалося в школах з неукраїнською мовою навчання запровадити обов’язкове вивчення української і російської мов, а в школах з українською мовою – вивчення російської мови. Як бачимо, питання задоволення потреб корінного населення у цьому напрямі реалізовувалося вже не з позицій вирішення національного питання, як було за часів українізації на Великій Україні, а з позицій вимог радянської держави (скоріше московського центру), позицій міжнаціонального єднання, що в умовах СРСР свідчило про поступове розширення ареалу русифікації серед населення, де традиційно представники російського народу ніколи не були домінуючими.

У тому ж році наркомат освіти УРСР видав спеціальну Інструкцію про порядок реорганізації шкіл у західних областях УРСР, у якій підкреслювалось, що всі діти 8–10 років, не охоплені навчанням, мають бути негайно прийняті до школи [6, c. 63].

Запроваджувалися й інші радянські стандарти в освіті: навчання хлопчиків і дівчаток у класах стало спільним; організовувалися спеціальні школи і класи для навчання неписьменних і малописьменних переростків віком від 12 до 16 років, а також у кожному обласному центрі і великих містах – річні курси підготовки вчителів для початкових і середніх шкіл [8, c. 808–809].

Водночас сталінська політична машина від самого початку набрала обертів у плані уніфікації суспільно-політичного й культурного життя на західноукраїнських землях. Наприкінці 1939 р. припинено діяльність товариств «Просвіта» та «Рідна школа», які стояли на захисті національних традицій українського народу і займалися вихованням українських дітей, виступали проти політики полонізації українського населення. Поза законом опинилися й інші українські та польські національно-культурні, спортивні та громадсько-політичні організації, зокрема «Пласт», «Сокіл», «Луг», «Січ», «Каменярі» та інші [9, c. 58–63].

У Західній Україні припинили діяльність (визначені «як сіоністські та антирадянські») також сотні різноманітних єврейських організацій економічного, культурно-просвітницького, освітнього, політичного, релігійного характеру, десятки єврейських періодичних видань на ідіш, івриті та польській мовах, які в умовах міжвоєнної _________________________________________ Серія юридична _____ _____________________________________________________________Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 940.53 РЄПІН І.В.* КАРПАТСЬКО-ДУКЛІНСЬКА ОПЕРАЦІЯ: АНАЛІЗ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАДУМУ (ВЕРЕСЕНЬ 1944 р.) Висвітлено аналіз планування та задуму наступальної операції 38-ї армії 1-го Українського фронту у гірсько-лісистій місцевості, його значимість для сучасних Збройних Сил України. Ключові слова: гірсько-лісиста місцевість, напрямок, наступальна операція, угруповання військ. Lighting the analysis of planning and project of offensive operation of a 38-ї army of 1th Ukrainian front is in a...»

«М. А. Яковенко Всесвітня історія Тематичні тестові завдання Київ ББК 63.3(0)6я 721 Я 47 Яковенко М. А. Я 47 Всесвітня історія. Тематичні тестові завдання — К. : Країна Мрій, 2008. — 152 с. : іл. (Сер. «Тематичні тестові завдання») ІSBN 978 966 424 136 3 Посібник містить тестові завдання, підібрані відповідно Програми зовнішнього незалежного оцінювання 2008 р. Виконання пропонованих тестових завдань допоможе учням перевірити та поліпшити рівень знань основних тем шкільного курсу Всесвітньої...»

«ISSN 2078-4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Випуск 34. С. 87–95 Visnyk of the lviv University. Series international relations. 2014. Issue 34. p. 87–95 87 УДК 911:502.5 ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Павло Романів Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, м. Львів, Україна, 79000, е-mail: rpavlo2007@ukr.net Проаналізовано економіко-організаційні...»

«В статье исследовано деятельность наиболее влиятельных леворадикальных партий и организаций в Станиславовском воеводстве в 1920–1930-х гг., проанализировано причины распространения большевицкой идеологии в Галиции. Указано основные меры органов внутренних дел Второй Речи Посполитой в борьбе против леворадикального движения. Ключевые слова: Вторая Речь Посполитая, воеводства управления государственной полиции, леворадикальное движение, КПЗУ, КСМЗУ, МОПР, “Сельроб”. In the article the activity of...»

«7. Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции я / Жак Лакан // Инстанция буквы, или Судьба разума после Фрейда. – М. : Логос, 1997. – С. 7–14.8. Гиллиган К. Место женщины в жизненном цикле мужчины / К. Гиллиган // Хрестоматия феминистских текстов / под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – С. Пб. : Дмитрий Буланин, 2000. – С. 166–187.9. Гримшоу Д. Идея “женской этики” / Д. Гримшоу // Феминизм : Восток. Запад. Россия. – М., 1993. – С. 8–30. 10. McMillan C. Women. Reason and Nature...»

«О. Дух2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2013. Випуск 48. С. 452–460 ISSN ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету.History.історична. 2013. Випуск 48. С. 452–460 Visnyk of the Lviv University. Series Серія 2013. Issue 48. P. 452–460 УДК 929:535(477.43/.44) ”178” ПОДІЛЬСЬКИЙ КАНЦЕЛЯРИСТ У РУСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ. ДЕКІЛЬКА ДОКУМЕНТІВ ДО БІОГРАФІЇ КАМ’ЯНЕЦЬКОГО І ЖИДАЧІВСЬКОГО ҐРОДСЬКОГО РЕҐЕНТА МИХАЙЛА МАСКЕВИЧА Олег ДУХ Львівський національний університет імені Івана...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Педагогіка ВИПУСК ХХХІІІ Івано-Франківськ ББК 74 В 53 ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕДАГОГІКА. 2010. ВИПУСК ХХХІІІ У віснику вміщено науковий доробок відомих українських та зарубіжних учених з актуальних проблем освіти дітей та молоді у сучасному полікультурному просторі в руслі її глобалізації. Представлені результати наукових досліджень...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 32:94 (477) С.Й.ВОВКАНИЧ (доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник) Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ НАЦІЇ ТА ЛЮДИНИ Аналізується вузьке розуміння існуючої гуманітарної політики, її нездатність захистити національну ідентичність українства за умов посилення загроз глобалізаційного зодноріднення їхнього інформаційного простору та поширення патогенного...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Філософсько-правова характеристика впливу держави на формування громадянського суспільства у країнах Вишеградської групи Горленко Віктор Вікторович, аспірант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова УДК 3.34.340 Вишеградська група, або Вишеградська четвірка, є угрупуванням чотирьох центрально-східноєвропейських країн, до неї входять такі держави: Республіка Польща, Словацька Республіка, Угорська Республіка і Чеська Республіка. Як правило,...»

«Соціальний проект Макіївка 2012 Тема «Вирішення проблем працевлаштування молоді»Автори проекту: учитель історії МЗШ І-ІІІ ст.№103Боровикова Олена Сергіївна учениця 11 класу МЗШ І-ІІІ ст. №103 Сапронова Лілія Учасники: педагогічний та учнівський колективи, молоді люди. База реалізації проекту: випускники МЗШ №103 Характеристика проекту: за кінцевим результатом: практико-орієнтований; за кількістю учасників: колективний; за тривалістю: середньо тривалий; за характером контактів: зовнішній; Проект...»

«УДК 711.72 О.А. Дида Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурного проектування ІНФОРМАТИВНА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ЯК ЗМІСТОВО-ПРОСТОРОВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ АТРАКТИВНОСТІ МАЛОГО МІСТА © Дида О.А., 2013 Розглянуто питання реклами і популяризації архітектурного простору. Запропоновано класифікацію видів популяризації архітектури і розкрито проблему взаємодії архітектури з рекламно-інформативними елементами. Ключові слова: архітектурна атрактивність, мале місто,...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 88–94 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 88–94 УДК 81’373.6’276.6:341.9(37) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНІВ «НАЙМ» І «ОРЕНДА» В РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ, ЇХ РЕЦЕПЦІЯ ТА ВЖИВАННЯ В УКРАЇНІ М. Миньо Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна У статті досліджено застосування термінів «найм» та «оренда» в римському приватному праві, їх...»

«УДК 631.115.8:658.114.3 А.О. Пантелеймоненко, д-р екон. наук, професор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВИРОБНИЧІ КООПЕРАТИВИ: ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ Постановка проблеми. Цілком закономірно, що поглиблення ринкових відносин у аграрному секторі економіки України стимулює пошук ефективних організаційно-правових форм, відповідних сучасним потребам дрібних сільськогосподарських товаровиробників. Так, у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»