WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 56 |

«Міністерство освіти і науки України ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.КАРАЗІНА № _ Серія: „Питання політології” Випуск 15 Заснований у 1993 році ...»

-- [ Страница 1 ] --

ISSN 0453-8048

Міністерство освіти і науки України

ВІСНИК

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені В.Н.КАРАЗІНА

___________________________________________________

Серія: „Питання політології”

Випуск 15

______________________________________________________________

Заснований у 1993 році

Харків

УДК 32(05)

ББК 66.0

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

„Питання політології”. – 2009. – № 861. – 247 с.

Друкується за рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Протокол № 10 від 25 вересня 2009 р.

Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.

Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

Редакційна колегія: Сазонов М.І. – академік АПН України, докт. філос.

наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

Мамалуй О.О. – докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Куць О.М. – докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Калініченко В.В. – докт. іст. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Кравченко В.В. – докт. іст. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Півнева Л.М. – докт. політ. наук, професор ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Дмитришин А.Д. – канд. філос. наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний секретар).

Адреса редакційної колегії:

61077, Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63.

E-mail – visnikpolitic.kh@mail.ru Статті прорецензовано Друкується за підтримки Управління зі справ сім’і та молоді Харківської міської ради Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825 – 696 ПР від 04.10.2006 р.

© Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, оформлення, 2009 Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” № 861 ЗМІСТ Теорія та історія політичної науки Крисенко О. В. Перспективи розвитку понятійно-категоріального інструментарію політичної антропології

Палас Н. Р. Проблеми концептуального визначення поняття „демократія” в процесі суспільно-політичного розвитку

Вінникова Н. А. Питання демократичної легітимності в сучасному європейському теоретичному дискурсі

Рубанов В.В. Політичний аналітик і політичний експерт: методологічні засади функціонально-рольових особливостей професійної діяльності

–  –  –

Авксентьєва Т.Г., Чорна Н.В. Тоталітаризм як соціокультурний феномен:

проблеми розуміння та нові виклики в інформаційну епоху

Пунченко О. П. Глобалізація – основа формування нового інформаційного порядку та модернізації соціальної політики

–  –  –

Луцишин Г.І. Специфіка виникнення та функціонування політичної нації у поліетнічній країні

Сотнікова К.В. Конфліктогенність інтеграційних процесів у контексті національної безпеки України (методологічні аспекти дослідження)

Турчин Я.Б. Обґрунтування політико-правових передумов української державності та основних етапів її становлення в науково-теоретичних працях Отто Ейхельмана

Бабічев Є.Р. Актуальні проблеми викладання політології в сільськогосподарському вищому навчальному закладі

–  –  –

Шаповаленко М.В. Політична система України у контексті геополітичних викликів

Довбня О.М. „Революція зверху” і проблеми громадянської активності в українському суспільстві

Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” № 861

–  –  –

Станкевич Б.В. Проблеми державного управління інформаційними ресурсами:

політико – правові аспекти українського законодавства

Стогова О.В. Реформування місцевих органів влади та місцевого самоврядування в Україні: проблеми та перспективи

Матета О.А., Ткаченко К.А. Місцеве самоврядування як функціональна складова діалогу влади та громадянського суспільства

Панченко Т.В. Субсидіарна демократія в умовах глобалізації і регіоналізації політичного простору

Фоломєєв М.А. Патерналістські політичні традиції в системі відносин української держави та суспільства

Шуляк С. В. Невдача демократизації в арабському світі: нормативність теорій vs реалій політики

–  –  –

Івасечко О.Я. Р. Лащенко про причини поразки національно-визвольних змагань в Україні в 1917-1920 рр.

Бучин М.А. Реалізація демократичних принципів виборів у конституційних проектах доби визвольних змагань 1917-1921 рр. в Україні

–  –  –

Воронянський О.В. Національна ідея як елемент політичної системи суспільства

Вауліна Ф. В. Мовний аспект утворення національної ідеї

Здорик М.В. Концептуалізація термінів „праві”/„ліві” у політико-партійному дискурсі

–  –  –

Бірюкова О.О. Сучасні Балкани: внутрішньополітичні проблеми та зовнішньополітичні перспективи

Оніщук О.Р. Політико-правові особливості Румунії щодо набуття членства в Європейському Союзі

Целуйко В.О. Політика Європейського Союзу у воєнній сфері: європейські збройні сили та можливе місце в них України

Федорчак Т. П. Становлення і політичний розвиток Першої республіки в Чехословаччині

Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” № 861

–  –  –

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО

ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПОЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ У статті аналізується понятійно-категоріальний інструментарій політичної антропології як інституціолізованого напрямку політичних студій. Досліджуються межі застосування традиційних понятійних інструментів в антропологічному аналізі незахідних політичних форм, технік та механізмів владного контролю. Розглядається особливість незахідного політичного процесу як простору застосування антропологічного методу дослідження. Робляться висновки щодо перспектив розвитку понятійного інструментарію політичної антропології.

Ключові слова: політична антропологія, понятійно-категоріальний апарат, традиційне суспільство, перехідне суспільство, влада, традиційна політична культура, традиційне володарювання, антропологічний метод.

Крысенко О.В.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОЗВИТИЯ ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГІЇ

В статье анализируется понятийно-категориальный инструментарий политической антропологии как институционализированного направления политических студий. Исследуются пределы применения традиционных понятийных инструментов в антропологическом анализе незападных политических форм, техник и механизмов властного контроля. Рассматривается особенность незападного политического процесса как пространства применения антропологического метода исследований.

Делаются выводы относительно перспектив развития понятийного инструментария политической антропологии.

Ключевые слова: политическая антропология, понятийно-категориальный аппарат, традиционное общество, переходное общество, власть, традиционная политическая культура, традиционное господство, антропологический метод.

Krisenko A.

THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL-CATEGORICAL

INSTRUMENTS OF POLITICAL ANTHROPOLOGY

The conceptual-categorical instruments of political anthropology as institutional way of political studies are analyzed in the article. The limits of applying of traditional conceptual instruments in anthropological analyze of non-western political forms, techniques and mechanisms of power control are studied. The character of the non-western political process as the space of applying of anthropological method of researches is considered. The conclusions about perspectives of development of the conceptual-categorical instruments of political anthropology are made.

Key words: political anthropology, conceptual-categorical instruments, traditional society, transition society, power, traditional political culture, traditional domination, anthropological method.

Актуалізація антропологічних досліджень пострадянського політичного простору, що знаходиться у перехідному стані, значним чином пов’язана із появою нетипових для Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” № 861 „європейського погляду” на суспільну модернізацію політичних режимів [1,2,3].

Традиційні уявлення про структуру сучасного політичного процесу, на протязі новітньої історії, формували та відтворювали стійкі дискурсивні форми щодо універсальності алгоритму модернізаційних перетворень [4]. Відповідно до даних дискурсивних побудов політична модернізація або демократичний транзит (що уособлює собою перехід до демократії шляхом лінійного розвитку) є процес/процеси побудови демократичної політичної системи. Цілком логічно, що створювати сучасну політичну систему повинні були демократи, шляхом запровадження відповідного політичного режиму. Контекстом для створення демократичної політичної системи мали виступати економіка, що функціонує за ринковими принципами, національна правова держава, що виступає контекстом демократичного процесу та інститути громадянського суспільства.

Залишивши за дужками питання про існування демократів взагалі зауважимо лише, що якщо демократів в перехідних суспільствах не існує, за законом дискурсу їх потрібно вигадати, уявити або призначити. В першу чергу це пов’язано з тим, що якщо логічно припустити наступний факт: еліти що керують західними демократіями не можуть бути недемократичними (інакше це вже не демократії) то й їхні контрагенти в „незахідному політичному просторі” повинні бути демократичними (або найдемократичнішими серед автократичних). В іншому разі західним елітам неможливо пояснити своїм виборцямдемократам, чому вони мають справу з місцевими автократами, в той час мають існувати „місцеві демократи” (відповідно до існування дискурсу про універсальність цінностей пов’язаних із сучасністю як цивілізацією).

Відповідно до проблем, що виникають у контексті аналітичного апарату політичних досліджень, предметом даного дослідження виступив аналіз понятійно-категоріального інструментарію політичної науки та межі його застосування у дослідженнях незахідного політичного процесу (non-western political process). Причому слід зробити наголос, що ми не ставимо під сумнів понятійно-категоріальний апарат політичної науки як такий, адже немає жодних сумнівів щодо його адекватності. Цілком зрозумілою та авторитетною є методологічна верифікація результатів дослідження політичних процесів та явищ, котра відтворюється за допомогою категоріальних інструментів, аналітичних схем, що будуються на термінологічних конструкціях. Разом з тим, базовою гіпотезою нашого дослідження є припущення, що дослідження незахідного політичного процесу та політичних феноменів, що отримали власний інституціональний дизайн саме в просторі незахідного політичного процесу, потребує нових понятійно-категоріальних інструментів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Мова йде не про заміну традиційних понять та категорій політичної науки, а про розширення набору понятійно-категоріального інструментарію, залучення нових термінологічних винаходів, формалізацію нових уявлень про структуру незахідних політичних практик.

Окремого розгляду потребує термінологізація понятійно-категоріального апарату сучасних політичних досліджень. Адже відповідно до лат. terminus – межа, кордон – термінологізація є процесом аксіоматичного визначення та термінологічного окреслення поняття, форматизації меж його застосування та сприйняття як наукової категорії.

Ефективність термінологічного окреслення поняття, конвенціалізація його сенсу є основною запорукою адекватності аналітичної категоризації поняття, його інструментарної спроможності. Головним завданням, призначенням терміну є прозоре, стійке та зрозуміле відображення поняття, фактично термін є есенцією поняття, винаходом, що не стільки звужує понятійний сенс, скільки обмежує його об’єктивність найбільш характерними предметними рисами. У спрощеному вигляді термінологізація це обмеження множини розуміння окремого феномену (а іноді й уявлення його окремості) конкретними рамками, тобто створення термінів поняття – меж поняття. Як наслідок з’являються наукові терміни, що є цілісними, неподільними одиницями та інструментами Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” № 861 аналізу й у свою чергу набувають нового сенсу – понятійно-категоріального інструментарію конкретного дослідження. В нашому випадку мова йде про формування сталого набору понятійних інструментів західної політичної науки, що останні декілька десятиліть перетворився на універсальний набір інструментів політичних розвідок, дискурсивний модус західної політичної науки.

В першу чергу це поняття, з якими є нероздільно пов’язаною політична історія та сучасні політичні процеси західного світу:

політична партія, політична система, політичний режим, форма правління, виборчий процес, ідеологія, публічна влада, національна держава, громадянське суспільство, ринкова політекономія, демократія та ін. Не в останню чергу мова йде й про певні принципи, що відтворюються відповідно до вищеназваних понять: типологізація політичних систем (наприклад, розподіл на примітивні, традиційні та сучасні);

типологізація політичних режимів (наприклад, розподіл на демократичні, авторитарні та тоталітарні); розподіл влади на 3 гілки – законодавчу, виконавчу та судову; національна та правова держава як взірцевий результат національного та державного будівництва;

партійна системи, що забезпечує необхідний рівень представництва громадян у системі владних інститутів та ін.

Окремим важливим питанням є відповідність різних філологічно-семантичних традицій застосування та використання понятійно-концептуальних інструментів. Так, авторитетний російський вчений Михайло Ільїн звертав увагу політичних дослідників на „…складну та проблематичну ситуацію, що виникає при співставленні певних автохтонних російських понять, наприклад, свобода, влада, справедливість, держава та ін.

з їх європейськими версіями, що мають відмінні когнітивно-метаморфічні витоки, семантичне наповнення та історію. Виникає проблема еквівалентності понять, що аж ніяк не набуває суто академічного характеру. Дійсно, коли заходить мова про принцип верховенства права в правовій державі, то дуже важливо чітко усвідомлювати, що саме розуміється під правом, що – під державою, а що під верховенством. Через те, що формальна згода із даним принципом росіянина та англійця, німця та литовця, італійця та грузина зовсім не означає, що вони згодні по суті. А суть пов’язана з тією практикою, що виявилася узагальненою в розумінні (в поняттях авт. прим.) та стала закріпленою в язиковій формі з одного боку, а з іншого – оформилася у відповідні політичні інститути” [5, c.38].Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 56 |
Похожие работы:

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 18:001.12+130.2 М.Л.ЯКОВЕНКО (кандидат соціологічнихнаук, доцент, докторант) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ML-kf@yandex.ua ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО В ТРАДИЦІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В статті стверджується значчєвість естетико-культурологічних засад постмодернізму. Розглядаються постмодерністські особливості та естетизоване світосприйняття, що ґрунтується на нетипових особливостях постмодернізму. Звертається...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 51. Філологічні науки УДК811.111’O’373 + 811.111’O’42 В. В. Євченко, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ Й КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У статті розглянуто основні типи семантико-функціональних і комунікативно-дискурсивних трансформацій лексичних одиниць в умовах змінення деяких параметрів дискурсу і проаналізовано основні причини змін...»

«УДК 37.018.46+37.015.311 О. А. Орлова, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У статті розглядається сутність андрагогіки як науки про навчання й освіту дорослих. Прослідковано шлях андрагогіки як самостійної науки в педагогіці. Обґрунтована необхідність враховувати особливості андрагогічного підходу при організації навчального процесу підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37+008(477.84) Ж. Ю. Даюк, здобувач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ВПЛИВ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ НА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ РЕГІОНУ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) У статті проаналізовано зміст та форми взаємовпливу культурно-просвітницької діяльності викладачів та вихованців Кременецького ліцею з навколишнім соціокультурним середовищем. Відзначено культурно-просвітницьку місію викладацького та...»

«УДК 371.671(075.3) І. І. Смагін, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор (Житомирський ОІППО, м. Житомир) igsmagin@gmail.com ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 70-Х РОКІВ ХХ СТ. У статті, на основі типології В. П. Максаковського, аналізуються складові книжкового методичного комплексу першої половини 70-х рр. ХХ ст. для вчителів суспільствознавства. На основі аналізу зроблено висновок про виконання методичним комплексом завдань з...»

«УДК 37(09)(477.4:437.1) С. А. Умінський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ОСТРОЗЬКІ ВЧИТЕЛЬСЬКІ КУРСИ І ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЧЕСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА У статті розглядається аналітична побудова базисного вивчення різнопланових дисциплін у середовищі двомовності, яка стала підґрунтям для систематичного навчання у чеських школах. Крім того, подано історичний аналіз, матеріальну ґенезу і юридичну специфіку навчання чеських педагогів. Також висвітлено параметри впливу музики...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Філософсько-правова характеристика впливу держави на формування громадянського суспільства у країнах Вишеградської групи Горленко Віктор Вікторович, аспірант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова УДК 3.34.340 Вишеградська група, або Вишеградська четвірка, є угрупуванням чотирьох центрально-східноєвропейських країн, до неї входять такі держави: Республіка Польща, Словацька Республіка, Угорська Республіка і Чеська Республіка. Як правило,...»

«Соціальний проект Макіївка 2012 Тема «Вирішення проблем працевлаштування молоді»Автори проекту: учитель історії МЗШ І-ІІІ ст.№103Боровикова Олена Сергіївна учениця 11 класу МЗШ І-ІІІ ст. №103 Сапронова Лілія Учасники: педагогічний та учнівський колективи, молоді люди. База реалізації проекту: випускники МЗШ №103 Характеристика проекту: за кінцевим результатом: практико-орієнтований; за кількістю учасників: колективний; за тривалістю: середньо тривалий; за характером контактів: зовнішній; Проект...»

«УДК 101.8:316.3 0875 ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Сапа Н.В. (м. Запоріжжя) Анотації В статті дається аналіз тенденцій процесу глобалізації в Україні. Встановлено, що в умовах глобалізації необхідно розвивати інноваційний механізм державного управління. Обґрунтовано синергетичну парадигму дослідження державного управління як складного соціального організму; доведено необхідність модернізації сучасного українського суспільства. In the article the...»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія з проблем незалежного зовнішнього оцінювання школярів і моніторингу якості освіти Інформаційно-методичний вісник Випуск 3 ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ Миколаїв 2008 Миколаїв 2009 Інформаційно-методичний вісник Зовнішнє незалежне оцінювання О.А.Кулешова, завідуюча науковоУкладачі: методичною лабораторією з проблем незалежного зовнішнього оцінювання школярів і моніторингу якості освіти Л.В. Завірюха,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філософські науки УДК 316.647.5 – 172,3 Я. Г. Кучін, аcпірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У статті розглядаються питання сучасного стану трудових відносин в українському соціумі, зокрема приділена увага питанню розвитку підприємницької діяльності, виокремлено ряд аспектів особливостей розвитку сучасних трудових відносин, акцентується увага на необхідності...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 138.148. А.А.КРАВЧЕНКО (кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри філософії освіти) Інститут філософії освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова allusik_k@ukr.net. СУПЕРЕЧНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІННОВАЦІЯХ ІНФОСВІТУ: КОНТЕКСТ ТВОРЧОСТІ У статті розглядається проблема розвитку освіти в епоху формування і ствердження економічних вимірів буття, які в постіндустріальну епоху стають...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 32:94 (477) С.Й.ВОВКАНИЧ (доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник) Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ НАЦІЇ ТА ЛЮДИНИ Аналізується вузьке розуміння існуючої гуманітарної політики, її нездатність захистити національну ідентичність українства за умов посилення загроз глобалізаційного зодноріднення їхнього інформаційного простору та поширення патогенного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»