WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 41 |

«t і v;У ДК82(100).09(075.3) ББ К 83.3(0)я721 К56 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Видано з а рахунок держ авних ...»

-- [ Страница 1 ] --

ш.

t і

v;У ДК82(100).09(075.3)

ББ К 83.3(0)я721

К56

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.)

Видано з а рахунок держ авних коштів. П родаж заборонено

Н аукову експертизу проводив Інститут літератури

ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

П сихолого-педагогічну експертизу проводив

Інститут педагогіки НАПН України.

Умовні позначення:

, " запитання та завдання

— запитання та завдання для профільного для академічного КІі і профільного рівнів; рівня.

Ковбасенко Ю. І.

К 56 Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт.

навч. закл. (академічний рівень, профільний рівень). — К.:

Грамота, 2012. — 336 с. : іл.

ISBN 978-966-349-309-1 Підручник повністю відповідає чинним програмам із світової літе­ ратури для профільних 11 класів (академічниіі рівень, профільний рі­ вень). У ньому розглянуто провідні тенденції розвитку літературного процесу XX от., а також життєвий і творчий шлях та ідейно-художні особливості творів провідних письменників цього періоду.

Наявність обов’язкового та додаткового літературознавчого й куль­ турологічного матеріалу допоможе учням ефективно підготуватися до різноманітних форм поточного та підсумкового моніторингу (у т. ч. ЗН О ) навчальних досягнень не тільки зі світової та української літератур, а й з історії та інніих суміжних дисциплін.

УДК 82(100).09(075.3) ББК 83.3(0)я721 © Ковбасенко Ю. І., 2011 ISBN 978“966“349"309-1 © В и давн иц тво «грамота», 2011 ЗМІСТ Вступне сл ов о

З ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX ст

ГЕНРІКІБСЕН

«Ляльковий дім»

А Н ТО Н Ч ЕХ О В

«Чайка»

ДЖ ОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

«Пігмаліон»

ПЕРШ А ПОЛОВИНА XX ст.:

Ш ТРИХИ ДО ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОГО П О Р Т Р Е Т А.................. 47 ФРАНЦ КАФКА

«Перевтілення»

Д Ж ЕЙ М С ДЖ О Й С

«Джакомо Джойс»

ТОМАС МАНН

«Маріє і чарівник»

МИХАЙЛО БУЛГАКОВ

«Майстер і Маргарита»

ГЛИБИННІ ЗРУШ ЕН Н Я В ПОЕЗІЇ ПОЧАТКУ XX ст

РАЙНЕР МАРІЯ РІЛЬКЕ

«Орфей, Еврідіка, Гермес»

«Ось дерево звелось...»

ГІЙОМ АПОЛЛІНЕР

«Каліграми. Вірші Миру і Війни»

(«Зарізана голубка й водограй»)

«Лорелея»

«Міст Мірабо»

ТОМАС СТЕРНЗ Е Л ІО Т

«Ранок біля вікна»

«Суїні серед солов’їв»

«Порожні люди»

ФЕДЕРІКО ГАРСІА ЛОРКА

«Балада про чорну тугу»

«Гітара»

«Газела про темну смерть»

«Касида про сон під зорями»

«С РІБН А Д О Б А » РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ОЛЕКСАНДР БЛОК

«Незнайома»

«Весно, весно, без меж і без краю...»

«Скіфи»

АННА АХМАТОВА

«Реквієм»

ВОЛОДИМ ИР МАЯКОВСЬКИЙ

«А ви змогли б?»

«Послухайте!»

«Лілічко! (Замість листа...)»

БОРИС ПАСТЕРНАК

«Визначення ^іоезії»

«По стіні збігали стрілки»

«Зимова н іч »

ДРУГА ПОЛОВИНА XX от.:

Ш ТРИХИ ДО ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОГО ПОРТРЕТА................. 228 БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

«Епічний театр» Бертольта Брехта

«Життя Галілея»

АЛЬБЕРКАМ Ю

«Чума»

ЕРНЕСТ МІЛЛЕР ХЕМІНГУЕЙ

«Старий і море»

ЯСУНАРІ КАВАБАТА

«Тисяча журавлів»

ГАБРІЕЛЬ ГАРСІА МАРКЕС

«Сто років самотності»

ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XX - ПОЧАТКУ XXI ст.

ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ЯВИЩ Е ЛІТЕРАТУРИ

МИЛОРАД ПАВИЧ

«Дамаскін»

ПАТРІК ЗЮ СКІНД

«Запахи, або Історія одного вбивці»

СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ П Р О Ц Е С

–  –  –

Люди — особливі істоти... з одного боку, вони прагнуть усе спростити, звести до певних законів і правил, а з іншого — усе надзвичаііно ускладнюють. Навіть питання астрономічного початку XX ст.

спричинило бурхливу наукову дискусію, що супроводжувалася склад­ ними математичними розрахунками, але так і не знайшла однозначної відповіді. Тож не дивно, що століття, яке вже стало для нас минулим, розпочалося не 1 січня 1900 p., а раніше чи, можливо, пізніше. Хтось, за аналогією зі «стартом» XIX ст. (початок якого часто асоціюють із Великою французькою революцією), уважає, що воно розпочалося на барикадах Паризької комуни, а мистецьки заявило про себе в 1874 р.

на виставці імпресіоністів у Парижі. А хтось переконаний, що XIX ст.

закінчилося в 1914 р. пострілом у Сараєво, що провістив початок Першої світової війни. Проте, можливо, що найяскравішим символом зміни сторіч стала подія, про яку мало згадують історики та мис­ тецтвознавці, — це загибель «Титаніка». Суперпароплав, який зарозу­ міле людство вважало символом своєї могутності, своєрідним новітнім Ноєвим ковчегом, що зможе протистояти стихії, затонув у першому ж плаванні. Загинув, демонструючи водночас і велич людини, і її безпо­ радність.

XX ст. як літературна доба розпочалося гучною заявою, що Бог по­ мер, авангардистським штукарством і провокаційно-епатажними за­ кликами спалити музеї, скинути класичну культуру та літературу з па­ роплава («Титаніка»?) сучасності, створити нову мову й проспівати осанну машині та війні. Утративши наївну віру в перетворювальну си­ лу мистецтва, письменники почали шукати інші шляхи й нові відпові­ ді на старі запитання. Література XX ст. чимдалі більше інтелектуалі­ зувалася (так, у США на афішах п’єси С. Беккета «Чекаючи на Годо»

писали; «Дурнів просимо не приходити»), а отже, віддалялася від ши­ рокого загалу. Хоча водночас масовими жанрами стали детектив та історії про палке кохання. Культура на Заході «втекла на університет­ ські кафедри», а фахівці заговорили про смерть не лише автора, а й самої літератури, яка дедалі дужче нагадувала усмішку чеширського кота... Та хіба не ця усмішка просвітила славнозвісну постмодерністську іронічність, якою осяяний сучасний період?

XX століття завершилося. Визначене людством як ера техніки й світових воєн, воно закінчилось у столітті XXI — катастрофою 11 вересня 2001 р.

Чи зможе це нове, XXI століття, назване «сторіччям руйнівної по­ ведінки», уникнути помилок попереднього? Усе залежить від людини.

А література в цьому — найкращий помічник...

Недарма ще мудрий Горацій сказав: «Scripta manent!» («Написане залишається»!).

з ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX ст.

На рубеж і століть письменники усе частіше «прикладали вухо до землі», прагнучи проник­ нути в прихований хід часу.

1. Фрадкін Межу Х ІХ -Х Х ст. в історії культури та літератури часто нази­ вають «кінцем століття». Існує навіть французьке словосполучення ф п du siMes (букв, «кінець століття»), яке свого часу набуло надзви­ чайної популярності: його використовували як для характеристики художніх творів, так і в зовсім несподіваних контекстах, аби відтвори­ ти дух епохи чи сяйнути дотепом: «злочин кінця століття» (Л. Толстой), «жінка кінця століття», «краватка кінця століття» тощо.

Уже з 1890-х років вислів «fin du siecle» уживався критиками, письменниками, діячами культури для позначення не стільки пев­ ного хронологічного періоду, скільки його специфічних умонастро­ їв: витончених меланхолійних переживань; нервової загостреності почуттів; суто декадентських' спліну, песимізму, утоми від життя;

постійного розриву між ейфорією очікування майбутнього та не­ абияким острахом перед ним — передчуттям «порогу», катаклізмів, катастроф.

Саме тепер, у третьому тисячолітті, цікаво поглянути на ту саму межу Х ІХ -Х Х ст. в історії світової літератури не тільки як на «йп du siecle» (завершення дев’ ятнадцятого століття), а більшою мірою як на cdebutdu s i e c l e («дебют, початок, старт» наступного, двадцятого, століття). І тоді закономірно постають запитання: шо ця доба при­ внесла в розвиток світового літературного й культурного процесів?

Які явища та тенденції вона залишила в минулому, а які подарува­ ла майбутньому? Які роди та жанри були рушіями літературного процесу, а які (нехай і тимчасово) поступилися місцем лідера?..

ДРАМ АТИЧНИЙ ПЕРІОД РО ЗВИ ТКУ ДРАМАТУРГІЇ • Me

жа Х ІХ -Х Х ст. в історії світової літератури і, зокрема, драми — пе­ ріод надзвичайно цікавий. Абсолютної синхронності в розвитку л і­ тературних родів і жанрів не буває, тож не дивно, що в ту добу відбулася «зміна літературних лідерів».

' Показово, що одним із джерел виникнення вислову «fin du siecle»

дослідники вважають французьку газету «Le Decadent».

Наприкінці XIX ст. роман кінчав уже втомлено шлях, так бадьо- фаахця.

ро початий на початку століття; поезія розпачливо побива- ^ лась, бажаючи змінити старі та давні теми в «нові, новітні, най­ новіші»; новела почала тратити свіжість барв, — але саме тоді драма розбила, нарешті, кайдани мертвої рутини, що то від них так довго та одважно нама­ гався визволити її єдиний у своїм роді... талант «північного лицаря» ібсена.

Л еся Українка Чому ж саме драма (така собі «пасербиця» літературного про­ цесу середини XIX ст.) стала епіцентром літературних новацій не­ однозначної культурної доби межі Х ІХ -Х Х ст.?

В історії європейського театру та драм атургії середина XIX ст. була періодом своєрідного застою. Це не означає, що те­ атри масово закривалися, а драматурги нічого не писали. Проте театр опинився на узбіччі культурного процесу. П опулярні ро­ мантичні п ’єси з «жахливими таємницями» та «ексклюзивними»

героями дедалі менше цікавили публіку. Репертуарний «вакуум»

заповню вався численними інсценізаціями епічних творів (найпопулярніш им и авторам и «перш одж ерел» були Ч. Д іккенс, Дюма-батько, Е. Сю, О. де Бальзак, Ф. Д остоєвський). Звісно, епічний твір, «прилаш тований» до інсценізації, ніколи не зам і­ нить твору власне драматичного, написаного саме для постановки.

Не забуваймо, ш;о то була доба реа­ лізму з його посиленою увагою до ана­ лізу гострих соціальних проблем, до вивчення взаємовпливів людини й се­ редовища, до дослідження обумовле­ ності (науковці кажуть «детермінова­ ності») формування особистості від певних соціально-історичних умов. На жаль, у середині XIX ст. драматургія та театр не дали адекватної відповіді на «естетичні виклики часу». Недаремно М. Вороний зазначав, що «стара драма не втрималася на реалістичному ґрунті, вона... зробилася драмою зовнішнього життя, з провідною — моральною чи громадською — ідеєю (грубою тенден­ цією), з виразним побутовим характе­ ром, з психологією дійових осіб, орди­ нарних, залежних переважно від буденних дрібниць і через те вже не­ П’єса Ф. Достоєвського глибоких за змістом: техніка їх примі­ «Злочин і кара» на сцені тивна, трафаретна й невдячна для московського Театру на Таганці. 1979 р.

творчості драматурга і актора».

Відчуваючи настрої доби, театрали частково задовольняли ба­ жання глядачів, які прагнули побачити в театрі «фрагмент життя як воно є», тим, що влаштовували на сцені «павільйони», ставлячи, а по­ деколи й нафомаджуючи там побутові речі: дивани, шафи, столи, крісла, стільці. Саме в таких імпровізованих «житлових кімнатах», серед пишних і поламаних меблів відбувалася дія. Подібна «імітація життя» не виправляла ситуації. До того ж у. багатьох європейських країнах десь до 1860-х років існувала система «театральної монопо­ лії», коли нові театральні сцени можна було створювати тільки під егідою влади. Королівські двори занепадали, однак продовжували утримувати свої театри (адже це було престижно), перешкоджаючи тим самим реалізації новаторських мистецьких задумів. Та й не було тривалий час принципово нових драматургічних рішень. Унаслідок усіх перелічених і ще багатьох неназваних причин європейський театр і драматургія десь до середини XIX ст. утратили свої позиції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


«НОВА ДРАМА*.: ВИТОКИ ТА ХАРАКТЕРНІ О ЗН АКИ • На межі Х ІХ -Х Х ст. в цю атмосферу застою в драматургії нарешті увірвався свіжий вітер перемін —з ’явилася «нова драма». Сучасни­ ки назвали її новою, щоб підкреслити радикальний характер змін.

«Нова драма» виникла в атмосфері культу науки, бурхливого роз­ витку природознавства, філософії та психології. Відкриваючи нові сфери життя, вона ввібрала в себе науковий аналіз, усотала розма­ їття мистецьких явищ, зазнала впливу різних ідейно-стильових те­ чій і літературних шкіл — від натуралізму до символізму.

«Нова драма» з’явилася в період панування «добре зроблених»

(або «добре зшитих») п’єс, далеких від реального життя. Від само­ го початку її прибічники розробляли найактуальніші суспільні проблеми. Біля витоків «нової драми» стояли Г. Ібсен, Б. Б ’єрнсон, А. Стріндберг, Е. Золя, Г. Гауптман, Б. Шоу, К. Гамсун, М. Метерлінк та інші видатні письменники, кожен з яких зробив неповтор­ ний внесок у її розвиток. «Нова драма» не лише сприяла докорін­ ній перебудові драматургії XIX ст., а й водночас ознаменувала початок драматургії XX ст.

Август Стріндберг (1849-1912) — шведський драматург, поет і прозаїк.

Автор 58 п ’єс, 15 романів, понад 100 оповідань і З поетичних збірок.

У 90-і роки XIX ст. захопився ідеєю створення театру нового типу. Його передмова до драми «Фрекен Юлія» (1888) стала маніфестом шведського на­ туралізму, який справив неабиякий вплив на багатьох європейських письмен­ ників.

Августа Стріндберга вважають предтечею експресіонізму та сюрреалізму.

Українською мовою окремі його твори переклала О. Сенюк.

в історії західноєвропейської «нової драми» роль новатора й нершонрохідця традиційно відводиться норвезькому письменнику Генрікові Ібсену (1828-1906). Його творчість переплелася з багать­ ма літературними напрямами, проте не вкладається в рамки жодно­ го з них. У 1860-і роки Ібсен починає як романтик, у 1870-і стає одним із визнаних європейських письменників-реалістів, а п’єси 1890-х ро­ ків пов’язують його із символістами й неоромантиками кінця століття.

Письменника справедливо визнають творцем психологічної драми і філософської «драми ідей», які стали визначальними для сз^асної сві­ тової драматургії. Уважають, що саме Ібсен підготував ґрунт для роз­ квіту «інтелектуальної лінії» у світовій літературі XX ст.

СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА • Основною передумовою по­ яви «нової драми» у творчості Г. Ібсена було звернення письменни­ ка до актуальних проблем сучасності. Його перша соціально-кри­ тична драма «Основи суспільності»- (1877, на українській сцені йшла під назвою «Підпори суспільства»), поглиблюючи сатиричні тенденції, закладені в більш ранній «Спілці молоді» (1869), викри­ ває вади буржуазного суспільства, що заважають людині «бути са­ мою собою» і здійснити своє призначення.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 41 |
Похожие работы:

«УДК 947.084 (477) Ігор Власюк Розвиток сільськогосподарської кооперації на Волині у 1920-х роках У статті досліджується розвиток сільськогосподарської кооперації у Волинській губернії (пізніше – окрузі, в складі СРСР) протягом 1920-х років, успіхи та проблеми діяльності кооперативів різних видів. Ключові слова: сільськогосподарська кооперація; Волинь; нова економічна політика; селянство; радянська влада. Постановка наукової проблеми та її значення. Проблеми розвитку сільськогосподарської...»

«УДК 37.018.46+37.015.311 О. А. Орлова, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У статті розглядається сутність андрагогіки як науки про навчання й освіту дорослих. Прослідковано шлях андрагогіки як самостійної науки в педагогіці. Обґрунтована необхідність враховувати особливості андрагогічного підходу при організації навчального процесу підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної...»

««ЗАТВЕРДЖУЮ» Ректор ОНУ імені І.І.Мечникова професор І.М.Коваль «1» квітня 2016 р. ПРОГРАМА вступного випробування З РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧОГО ФАХУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», за спеціальністю 061 – «ЖУРНАЛІСТИКА» освітня програма «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ»1. Теорія масової комунікації Функції масової комунікації. Визначення масової комунікації МакКвейла та Шульца. Визначення масової комунікації В. Різуна. Модель масової комунікації Г. Лассвелла. Масова...»

«Все ясно Джонатан Сафран Фоер Все ясно Джонатан Сафран Фоер Джонатан Сафран Фоер Все ясно Перекладач: Ростислав Семків У цьому життєствердному романі поєднано все, що тільки можливо: подорож двадцятирічного американця сучасною Україною, історію єврейського містечка, знищеного під час голокосту, листи не дуже грамотного юного одесита-перекладача про наше сучасне життя (як його собі уявляє автор-американець). З пожовклою фотографією в руках головний герой роману вирушає до далекої, незнаної...»

«УДК 940.53 РЄПІН І.В.* КАРПАТСЬКО-ДУКЛІНСЬКА ОПЕРАЦІЯ: АНАЛІЗ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАДУМУ (ВЕРЕСЕНЬ 1944 р.) Висвітлено аналіз планування та задуму наступальної операції 38-ї армії 1-го Українського фронту у гірсько-лісистій місцевості, його значимість для сучасних Збройних Сил України. Ключові слова: гірсько-лісиста місцевість, напрямок, наступальна операція, угруповання військ. Lighting the analysis of planning and project of offensive operation of a 38-ї army of 1th Ukrainian front is in a...»

«Одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Широкого розповсюдження повинен набути порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів на умовах тристоронньої угоди “випускник-навчальний заклад-роботодавець”. Необхідно створити гучну,...»

«УДК 711.4—122 ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ Ю. Єгоров, к. арх. Уманський національний університет садівництва Постановка проблеми. Розробка основних тенденцій і закономірностей створення композиції архітектурно-ландшафтного середовища в умовах розвитку історичних міст України, які визначають їх специфічний характер, спрямованість і послідовність формування сталого розвитку, ґрунтуються на сучасних дослідженнях стану містобудівних процесів....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (281), Ч. ІІ, 2013 УДК 821.161.2:82 – 31 О. М. Вешелені ОПОЗИЦІЯ „МІСТО/СЕЛО” У РОМАНІ „ПРІРВА” ЗОСИМА ДОНЧУКА Історія українського урбанізму в літературі робить логічний перехід від засудження аморальності міста на противагу традиційним цінностям українського села до намагання „завоювати”, підкорити місто (позначене вже хрестоматійним романом „Місто” В. Підмогильного). Однак проблема ця не зникла з витворенням суто урбаністичної прози (особливо, в другій...»

«Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 33 УДК 159.922 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРОДУКТ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ ЧИ СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЖИТТЄУСТРОЮ НАРОДУ? Скворець В.О. (м. Запоріжжя) Анотації Стаття присвячена соціально-філософському дослідженню зв’язку громадянського суспільства з життєустроєм народу. Аналіз проявів суб’єктності громадянського суспільства в суспільно-політичному житті сучасної України свідчить про суперечливу взаємозалежність громадянського суспільства і держави у творенні життєустрою...»

«ISSN 2078-4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Випуск 34. С. 78–86 Visnyk of the lviv University. Series international relations. 2014. Issue 34. p. 78–86 УДК 338.483.1(477.51) ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Ольга Микитчак Львівський державний університет фізичної культури, вул. Костюшка, 11, м. Львів, Україна, 79007 Подано загальногеографічну характеристику Чернігівської області. Представлено перелік туристичних ресурсів: природних,...»

«Напередодні незалежності України: до 25-ї річниці з дня проголошення Декларації про державний суверенітет України Чверть століття тому, 16 липня 1990 р., Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цим самим було зроблено вирішальний крок на шляху до незалежності нашої країни. Напередодні, починаючи з 11 березня 1990 р., на вулицях Києва, Чернігова та інших українських міст Українська Міжпартійна Асамблея, рухівці вже вели реєстрацію громадян Української...»

«церкву. Більшу відповідальність за цей процес він покладав на жінку, матір, якій самим Богом і природою визначено стати першим наставником і духовним опікуном своїх дітям та натхненником до богошукання власного чоловіка. У своїх листах до майбутньої дружини М. Пирогов так висловлював своє бачення ідеальної сімейної атмосфери: “То, что в целом обществе поручается и всегда поручалось избранным людям, известным своею нравственностью, глубиною своих религиозных убеждений, даром слова и знанием,...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2014. № 2 (65) ПИТАННЯ СОЦІОЛОГІЇ УДК 316.1–057 К. А. Агаларова СІМ’Я ЯК МІКРОЧИННИК ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЛОДІ З метою вивчення впливу сім’ї на формування політико-ідеологічної ідентифікації сучасної молоді розглянуто сім’ю як мікрочинник такої ідентифікації, персоніфікований носій соціального впливу (батьки і члени сім’ї), тобто агент політичної соціалізації. Ключові слова: політико-ідеологічна ідентифікація, чинники ідентифікації, сім’я,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»