WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ПРОГРАМА вступного випробування З РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧОГО ФАХУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», за спеціальністю 061 – «ЖУРНАЛІСТИКА» освітня ...»

-- [ Страница 1 ] --

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ОНУ імені І.І.Мечникова

професор І.М.Коваль

«1» квітня 2016 р.

ПРОГРАМА

вступного випробування

З РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧОГО ФАХУ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,

за спеціальністю 061 – «ЖУРНАЛІСТИКА»

освітня програма «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ»

1. Теорія масової комунікації

Функції масової комунікації. Визначення масової комунікації МакКвейла та Шульца. Визначення масової комунікації В. Різуна. Модель масової комунікації Г. Лассвелла. Масова аудиторія. Суспільна думка.

Масова свідомість. Масова поведінка. Поняття про масовокомунікативний вплив. Технології масовокомунікаційного впливу. Концептуальні засади масовокомунікаційних технологій. Ефекти в масовій комунікації. Види ефектів. Контроль над розумом. Історія науки про масову комунікацію.

Теорія когнітивного дисонансу. Теорія стереотипів. Теорія навчання і теорія пізнання. Теорія масової комунікації М. Мак-Квейла. Теорія масової комунікації М. Мак-Люена. Теорія саморефлексії Н. Лумана. Теорія масової комунікації (загальний огляд).

2. Жанри періодичної преси Журналістська жанрологія: загальна характеристика. Інформаційні жанри в загальній системі журналістських жанрів. Схеми побудови новинних матеріалів. Замітка: характеристика жанру, різновиди та структура.

Особливості написання замітки на матеріалі прес-конференції, наукової конференції, круглого столу.

Інтерв’ю в системі інформаційних жанрів. Переваги жанру. Е. Вебб про викривлення інформації в інтерв’ю. Види інтерв’ю за типом отриманого матеріалу (факт, факт і думка, уявлення про особистість). Інтерв'ю за типом організації та предметом обговорення.

Походження та функціональна сфера жанру репортажу. Репортажний метод. Типологічні ознаки репортажу. Своєрідність жанру в різних типах ЗМІ. Особливості мови, стилю та композиції репортажу. Види репортажів.

Вимоги до репортажу. Чинники читабельності жанру. Вимоги до репортера.

Загальна характеристика аналітичних жанрів. Коментар як жанр і метод.

Мета жанру коментар. Об’єкт і предмет відображення в коментарі. Стрижнева домінанта жанру. Рецензія як жанр, його предмет аналізу. Завданнярецензента.

Специфіка жанру. Кореспонденція в системі журналістської аналітики.

Функції кореспонденції. Її місце на шпальті і соціальна роль. Специфічні жанрові ознаки кореспонденції. Історичні віхи розвитку кореспонденції як аналітичного жанру. Основні різновиди кореспонденції Стаття як найбільш поширений аналітичний жанр. Специфіка жанру.

«Параметри» жанру. Лист як жанр аналітичної журналістики. Основні види листів: відкритий лист, заяви, послання, звернення, сповідь, привітання.

Специфічні жанрові особливості огляду. Розвиток жанру. Журнальний і газетний огляд. Призначення жанру. Предмет огляду. Зміст огляду. Форма огляду. Різновиди огляду: загальний, тематичний.

Соціологічні жанри в журналістиці.

Поняття про публіцистичний метод. Нарис, загальна характеристика жанру. Історія виникнення жанру нарис. Відомі вітчизняні нарисовці та їх твори. Тематичний зміст нарису. Провідні ознаки нарису. Композиція жанру.

Види нарису.

Есе як художньо-публіцистичний жанр. Сучасні класифікації есе.

Стильові особливості есе. Розвиток сучасної української есеїстики.

Сатиричні жанри публіцистики.

3. Теорія твору, його сприймання і розуміння Формальна та смислова організація твору. Властивості і структура твору. Архітектоніка та композиція твору. Особливості творення, функціонування та сприйняття творів у семіосфері як комунікативному просторі (концепція Ю. Лотмана). Процес продукування твору та способи обробки матеріалу твору (позиція М. Бахтіна). Матеріал наукової, художньої, публіцистичної творчості. Образ, наукове поняття, концепт (ідеологема) як результат і форма відображення дійсності в творі. Автор у структурі твору та творчій діяльності. Форми присутності автора у творі. Образ автора. Герой як предмет бачення у творі. Автобіографізм як особливий спосіб моделювання героя. Читач у структурі твору та творчій діяльності. Герменевтика як теорія розуміння твору. Сприймання та розуміння твору як процес і результат.

Пояснення і розуміння як операції інтерпретації твору (за П. Рікером).

Рецептивна естетика як наука про читача та читання (Р. Інгарден). Умови і фактори адекватного сприймання і розуміння твору.

4. Історія української видавничої справи Передумови виникнення і розвитку українського друкарства. Перша друкована книга українського автора. Початки кириличного друкарства.

Францішак Скорина і його послідовники. Перша друкарня у Львові. Остріг на Волині: перша академія, перша «слов’янська» друкована Біблія.

Видавництво Львівського братства. Початки друкування латинським шрифтом.

Видавничі осередки і друкарні XVII-XVIIIст. Київське лаврське друкарство 30-40-x pp. XVII ст. Мандрівні видавці. Львівські приватні видавці й друкарі. Розвиток друкарства в Україні іноземними мовами.

Польські, російські, німецькі та єврейські друкарні. Перша книга українською мовою поза межами України.

Українське книговидання і видавничі осередки ХІХ ст. Друкована Енеїда І. Котляревського. Друкарня Києво-Печерської Лаври та друкарня Київської академії. Друкарні в губернських центрах. Книги видані в Російській імперії. Національне книговидання в Східній Україні сер. ХІХ ст.

Видання Букварів та підручників. Драгоманівські видання в Женеві. Лубочні видання.

Видавничий рух доби визвольних змагань українського народу (1917Ситуація з українським друком напередодні Лютневої революції 1917 року. Відновлення цензури. Напівлегальне книговидання. Формування нової видавничої мережі. Політика українських урядів у видавничій справі.

Видавнича справа в Україні радянської доби: організаційний аспект.

Видавнича справа в Україні радянської доби: ідеологічний та творчий аспект.

Закон України „Про видавничу справу”: права та обов’язки видавця.

Сучасне українське законодавство в галузі видавничої справи: загальна характеристика. Тенденції розвитку української видавничої справи на сучасному етапі: організаційний та тематичний аспекти. Видавнича продукція за кількістю видань, періодичністю випуску та способом укладання тексту. Поняття книга. Еволюціяїї форми. Змістова частина книжкового видання та її складники. Загальні відомості про системи міждержавних і державних стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.

Література Александров П. Технології страху і тривоги в інтернет-журналістиці 1.

[Електронний ресурс] / П. Александров. // Вісник Львівського університету. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/index.htm Анти-суржик / за ред. О. Сербенської. – Львів : Світ, 1994. – 152 с.

2.

Антонова С. Г. Редакторская подготовка изданий: Учебник. – М., 2002. – 3.

С. 23 – 144.

Ахмадулин Е. Основы теории журналистики / Е. Ахмадулин. – М.: ИКЦ 4.

«МарТ»; Ростов н/Д : изд. центр «МарТ», 2008. – 317 с.

Баренбаум И. История книги. – М. : Книга, 1984. – 246 с.

5.

Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других 6.

гуманитарных науках. Опыт философского анализа / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / [сост. С. Г. Бочаров ; текст подгот. Г. С. Бернштейн, Л. В. Дерюгина ; примеч. С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова]. — М. : Искусство, 1979. — С. 281-307.

7. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности / М. М. Бахтин // Там само. — С. 7-180.

8. Бем Г. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / Пер. з нім. – К. : Основи, 1994. – 174 с.

9. Блисковский З. Муки заголовка. – М. : Книга, 1981. – 110 с.

10.Вайшенберг З. Новинна журналістика : Навчальний посібник / З. Вайшенберг. — К.: Академія Української Преси, 2011. — 262 с.

11.Видача справа та редагування в Україні: постаті і джерела(ХІХ – перша половина ХХ ст.: Навч. посібник. – Львів : Світ, 2003.

12.Владимиров В. Всеобщая история книги. – М.: Книга, 1988. – 388 с.

13.Гавенко С. Ф. Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі : навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, О. В. Мельников. – Львів :Укр. акад. друкарства, 2006. – 134 с.

14.Ганапольский М. Кисло-сладкая журналистика / М. Ганапольский. – М.:

АСТ, 2008. – 216 с.

15.Гаранина М. С., Миловидова Н. В., Молибоженко Р. А. Методика редактирования. Коректура. Методическиеуказания. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 81 с.

16.Городенко Л. Системи верстки : Навчальний посібник. – К., 2006. – 490 с.

17.Дуцик Д. За межею добра і зла / Д. Дуцик // Медіаграмотність [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://osvita.mediasapiens.ua/material/4957

18.Животко А. П. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 368 с.

19.Запаско Я. П., Мацюк О. Я., Стасенко В. В. Початки українського друкарства. – Львів : Центр Європи, 2000. – 224 с.

20.Запаско Я. Українська рукописна книга. – Львів : Світ, 1995.

21.Здоровега В. У майстерні публіциста / В. Здоровега. – Львів, 1969. – 178 с.

22.Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан. – Львів : Світ, 2002. – 268 с.

23.Зелінська Н. В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою тексту (літературне опрацювання тексту). – К. : УМК ВО, 1989. – 70 с.

24.Землянова Л. Коммуникативистика и средства информации : англорусский толковый словарь концепций и терминов / Л. Землянова. – М.:

Издательство Московского университета, 2004. – 416 с.

25.Зернецька О. Політична комунікація та політичний ефект новин / О. Зернецька // Новини vs Новини. Виборча кампанія в новинних телепрограмах / За редакцією Наталії Костенко і Валерія Іванова; Інститут соціології НАН України, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Академія української преси. – К.:

ЦВП, 2005. – С. 46-63.

26.Игнатов Н. Мотков С. Роль СМИ в процессе формирования общественного мнения // Вестник Московского государственного университета. – 1997. – № 2. – С. 21.

27.История книги / Под ред. А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой. – М. :

Светотон, 2001. – С. 5 – 36.

28.Іванов В. Журналістська етика : підручн. / В. Іванов, В. Сердюк. — К.:

Вища школа, 2006. – 231 с.

29.Іванова О. А. Сад літератури в журнальній оптиці сучасності:

Медіакомунікації з, для і про літературу: моногр. / О. А. Іванова. – О.:

Астропринт, 2009. – 368 с.

30.Іванченко Р. Г. Літературне редагування : Репринтне видання. – К., 2003. – 247 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


31.Інгарден Р. Про пізнання літературного твору / Роман Інгарден // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття [за ред.

М. Зубрицької]. – Львів: Літопис, 1996. – С.176-208.

32.Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – Львів : Вища школа. Вид-во при Львів. ун-ті, 1983. – 155 с.

33.Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів : Ін-т українознавства, 2002.

34.Капелюшний А. О. Стилістика редагування журналістських текстів:

Практичні заняття. – Львів : Паіс, 2003. – 544 с.

35.Капелюшний А. Типологія журналістських помилок. – Львів, 2000. – 68 с.

36.Каппон Р. Дж. Настанови журналістам «Ассошіейтед Пресс» :

професійний порадник / Рене Дж. Каппон. – К.: Видавництво «КиєвоМогилянська академія”. – 2005. – 158 с.

37.Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне «я». – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 240 с.

38.Карпенко Ю. О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови. – О. : Чорномор’я, 1996. – 144 с.

39.Книга і друкарство на Україні / За ред. П. М. Попова. – К. : Наук. думка, 1965. – 315 с.

40.Коптілов В. Теорія та практика перекладу. – К., 2003. – 286 с.

41.Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навчальний посібник. – К. :

Знання, 2008. – 423 с.

42.Куляс І. Професійні стандарти новинного продукту // Новини vs Новини.

Виборча кампанія в новинних телепрограмах / За редакцією Наталії Костенко і Валерія Іванова; Інститут соціології НАН України, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Академія української преси. – К.: ЦВП, 2005. – С. 34-35.

43.Лазутина Г. Профессиональная этика журналиста : Учебное пособие / Г. Лазутина. — М.: Аспект Пресс, 2000. – 131 с.

44.Лалл Д. Медіа, комунікації, культура. Глобальний підхід / Д. Лалл. – К.:

«К.І.С.», 2002. – 264 с.

45.Ламбет Э. Приверженность журналистскому долгу : Об этическом подходе в журналистской профессии / Э. Ламбет. – М.: Нац. ин-т прессы :

ВИОЛАНТА, 1998.

46.Лащук О. Редактирование информационных сообщений : учебн. пособ.

для студентов вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2004. – 160 с.

47.Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров : Человек — текст — семиосфера — история / Ю. М. Лотман ; [Тарт. ун-т] ; [ред.

Т. Д. Кузовкина ; пред. В. В. Иванова]. — М. : Языки русской культуры, 1996. — 464 с.

48.Луман Н. Реальность масмедиа / Никлас Луман. – М.: Праксис, 2005. – 256 с.

49.Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації – Л.: Літопис, 2010.

50.Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга: сотворение человека печатной культуры / Маршалл Мак-Люэн. – К.: Ника-Центр, 2004. – 432 с.

51.Мильчин А. Э. Методика редактированиятекста. – М. : Книга, 1980. – 320 с.

52.Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – М. : Юристъ, 1998. – 472 с.

53.Мэйс И. Работа над ошибками. Опыт омбудсмена газеты «Гардиан» / И. Мэйс. – М.: Институт проблем информационного права, 2005. – 336 с.

54.Накорякова К. М. Редактирование материалов массовой информации. – М.

: Изд-воМоск. ун-та, 1982. – 112 с.

55.Немировский Е. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. – М. : Наука, 2000. – 659 с.

56.Огар Є. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки: Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. – Л. : Аз-Арт, 2002. – 160 с.

57.Огієнко І. Історія українського друкарства / Упорядк., передмова і примітки М. Тимошика. – К. : Либідь, 1994.

58.Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. – Л.: Афіша, 2001. – 416 с.

59.Петрова Н. Медіа-право / Н. Петрова, Якубенко В. — К., 2007. – 280 с.

60.Петрова Н., Регідайло Н. Довідково-пояснювальний апарат видання.

Коментарі // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 6. – С. 10-13.

61.Петрова Н., Регідайло Н. Допоміжні покажчики до змісту видань.

Загальні відомості // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 9. – С. 10-15.

62.Пикок Дж. Издательское дело / Пер. с англ. 2-е узд., испр. и доп. – М. :

ЭКОМ, 2002. – 424 с.

63.Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

64.Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч.

посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 371.671(075.3) І. І. Смагін, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор (Житомирський ОІППО, м. Житомир) igsmagin@gmail.com ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 70-Х РОКІВ ХХ СТ. У статті, на основі типології В. П. Максаковського, аналізуються складові книжкового методичного комплексу першої половини 70-х рр. ХХ ст. для вчителів суспільствознавства. На основі аналізу зроблено висновок про виконання методичним комплексом завдань з...»

«ISSN 2078-4333. Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Випуск 34. С. 160–167 Visnyk of the lviv University. Series international relations. 2014. Issue 34. p. 160–167 УДК 338.48 ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ФІНАНСУВАННЯ ТУРИЗМУ Алла Охріменко Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м. Київ,Україна, 02165, e-mail: alla.okhrimenko@gmail.com Проаналізовано досвід державного управління та фінансування туризму у Франції та Польщі....»

«УДК 332.3 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ М. Смолярчук, ст. викладач Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. Перспективи туристично-рекреаційної індустрії Львівщини завжди були і залишаються одними з найкращих в Україні. Природноресурсний та історико-культурний потенціал у поєднанні з вигідним географічним положенням у центрі Європи та існуючий багаторічний досвід і напрацювання у сфері рекреації є достатньо вагомою передумовою...»

«УДК 631.15(477.74) ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ У РАЙОНАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Л. Михалюк, аспірант Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. Із давніх-давен наша держава була одним із лідерів серед виробників та експортерів зерна. Зерно для України – стратегічна ринкова продукція та одне з основних джерел грошових надходжень для сільськогосподарських товаровиробників. Маючи у своєму арсеналі 27% усіх чорноземів планети, Україна і сьогодні мала б обіймати одні з перших...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Історичний розвиток поглядів учених на роль  виконавчої влади в державі  Міхровська Марина Станіславівна, асистент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК 342.5 Однією з ознак демократичної держави в сучасному світі вважається наявність у такій державі системи поділу влад. Конституцією України визначено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (289), Ч. І, 2014_ buckle over in their chair and fall to the floor, stand up and/or jump up and down. The same applies to the scores. High scores are cheered, low scores are booed. The poet needs to be heard. This is the most important for him. Key words: slam, slammaster, performance, poetry, minutes. Стаття надійшла до редакції 29.01.2014 р. Прийнято до друку 28.03.2014 р. Рецензент – к. філол. н., доц. Зверева М. А. УДК 821.161.2 (100): 82.09 І. П....»

«УДК 004.89 Ю.П. Стародуб, д-р фіз.-мат. наук, професор, Т.Є.Рак, канд. техн. наук,доцент, Я.І. Федюк (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЕКОГЕОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗНЕЛІСНЕННЯМ ТЕРИТОРІЙ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ Обґрунтовано основи проекту супутникового моніторингу регіонів України із застосуванням даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), що дає змогу своєчасно вживати заходів щодо втручання при виявленні...»

«Випуск 3 (13), 2012 // Вісник Пенсійного фонду України. – 2007. – № 1. – С. 20–21. 4. Сандлер Д. Огляд сучасних систем пенсійного забезпечення / Д. Сандлер // Економіка та держава. – 2007. – № 12. – С. 92–94. 5. http://www.ssa.gov.ua/policy/docs/progdesc/ssptw/ Дата надходження до редакції – 01.10.2012 р. УДК 005.52 Макарчук О. Г.1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ Оцінено теоретичні основи застосування методу системи збалансованих показників...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОЛІТОЛОГІЯ Випуск 6–7 Видається з 2006 р. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Випуск 6–7 УДК 32 ББК 66.0 В53 Затверджено до друку вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 12 від 27 грудня 2012 р.)...»

«УДК 338.48-1 ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД Ростислав Драпушко Київ Феномен туризму аналізується як своєрідна індустрія, що реалізується засобами туристичної діяльності, характеризується створенням туристичного продукту, наданням туристичних послуг, врегульовується державною туристичною політикою; автор підкреслює думку щодо необхідності розвою туристичної індустрії як такої, яка в країнах стійкого розвитку забезпечує левову частку національного продукту й разом з тим...»

«Соціальний проект Макіївка 2012 Тема «Вирішення проблем працевлаштування молоді»Автори проекту: учитель історії МЗШ І-ІІІ ст.№103Боровикова Олена Сергіївна учениця 11 класу МЗШ І-ІІІ ст. №103 Сапронова Лілія Учасники: педагогічний та учнівський колективи, молоді люди. База реалізації проекту: випускники МЗШ №103 Характеристика проекту: за кінцевим результатом: практико-орієнтований; за кількістю учасників: колективний; за тривалістю: середньо тривалий; за характером контактів: зовнішній; Проект...»

«УДК 94:341.24](477+438)“1920” КОСТИШИН Е.І.* ПОЛІТИЧНА ТА ВІЙСЬКОВА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПІЛСУДСЬКИЙ – ПЕТЛЮРА 1920 РОКУ Проаналізовано генезис, проблеми і наслідки Варшавського договору 1920 р., зроблено висновок, що договір Пілсудського Петлюри – це спроба об’єднаними силами обох сторін (української та польської) протидіяти наступу більшовиків у Європу та єдиний можливий шлях продовження боротьби за незалежність УНР. Ключові слова: Варшавський договір, Польща, УНР, С....»

«Напередодні незалежності України: до 25-ї річниці з дня проголошення Декларації про державний суверенітет України Чверть століття тому, 16 липня 1990 р., Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цим самим було зроблено вирішальний крок на шляху до незалежності нашої країни. Напередодні, починаючи з 11 березня 1990 р., на вулицях Києва, Чернігова та інших українських міст Українська Міжпартійна Асамблея, рухівці вже вели реєстрацію громадян Української...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»