WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, ...»

Одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність

та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Широкого розповсюдження повинен набути порядок працевлаштування випускників вищих навчальних

закладів на умовах тристоронньої угоди “випускник-навчальний заклад-роботодавець”.

Необхідно створити гучну, цілеспрямовану, ефективну систему державно-громадського управління освітою, що забезпечуватиме інтенсивний розвиток та якість освіти, спрямованість її на задоволення потреб держави, запитів особистості.

Також, глобальну освіту можна визначити як один з напрямків розвитку сучасної педагогічної теорії та практики, що базується на необхідності підготовки людини до життя в умовах сучасного світу.

Глобалізація освіти неможлива без вивчення проблеми впровадження в освіту й освітній процес сучасних форм і методів навчання на основі досягнень комп’ютерної техніки й комунікаційних технологій у зв’язку зі зростаючою глобалізацією всіх сфер життя суспільства, зокрема педагогічної науки й практики.

Ґрунтуючись на психолого-педагогічних джерелах вищої школи необхідно провести аналіз сучасних тенденцій у вищій освіті, а також аналіз сутності головних напрямів її реформування з позицій впливу на формуванні змісту вищої освіти, а також на основі сучасних тенденцій в освіті у межах формування її нової парадигми, провести аналіз специфіки загально дидактичних принципів у вищій освіті, які є однією з основ формування та конструювання змісту вищої школи.

Отже, глобалізація національної системи освіти в сучасних умовах з врахуваннями кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, історичних викликів ХХI століття вимагає критичного осмислення досягнутого і зосередження зусиль та ресурсів на розв’язанні найбільш гострих проблем, які стримують розвиток, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну нинішній історичній епосі.

Використана література:

1. Закон України “Про вищу школу”, 2007.

2. Указ Президента України 344/2013 від 25 червня 2013.Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

3. Колот А. М. Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу / А. М. Колот // Україна: Аспекти праці. – № 3. – С. 23.

4. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХI ст. – К., 2001.

5. Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості:орієнтири для ХХI століття. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство / І. Єрмаков.– К., 2000. – С. 18.

6. Каленюк І. С. Економіка освіти / І. С. Каленюк. – К., 2003.

Аннотация В статье рассматривается стратегия развития современного образования в Украине в условиях глобализации, а также новые требования к структуре и качеству образования в святи с ускорением процессов глобализации в экономике и политике.

Annotation This paper deals with developing the strategy of modern education in Ukraine in the context of globalization, and also the new demands to the structure and quality of education due to the acceleration of globalized process in the economy and politics.

УДК378.091.59 Войчун О. В.

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Формування особистості людини триває все життя, проте період навчання у вищій школі, як зазначають психологи, відіграє особливу роль у цьому процесі. Саме в цей час у студента – майбутнього педагога закладаються основи тих особистісних та професійних якостей, які необхідні для успішної педагогічної діяльності. Сучасна вітчизняна психологія має в своєму арсеналі значну кількість праць, присвячених різним аспектам особистісного розвитку студентів у взаємозв’язку із формуванням професійних якостей та розвитком педагогічних здібностей.

З’ясуванню сутності, етапів і детермінуючих чинників становлення особистості присвятили свої дослідження К. Абульханова-Славська, В. Бодров, Г. Костюк, Є. Клімов, А. Маркова та ін. В контексті специфіки студентського віку як важливої стадії розвитку особистості цю проблему розглядали Б. Ананьєв, А. Бодальов, Д. Дворяшин, Н. Пейсахов, О. Степанова та ін. Проблемою особистісного підходу щодо формування особистості фахівця-професіонала, розвитку його професійної самосвідомості присвячені дослідження І. В. Дубровіна, Л. В. Долинської, С. Д. Максименка, Н. В. Чепелєва та ін.

Студентство визначають як своєрідну групу, метою діяльності якої є засвоєння за спеціально організованою програмою соціально-професійних якостей, підготовка до виконання важливих соціальних функцій: професійних, культурологічних, громадсько-політичних, сімейних тощо. Головними напрямами життєдіяльності студентів є професійне навчання, особистісне зростання й самоствердження, розвиток інтелектуального потенціалу, духовне збагачення, моральне, естетичне, фізичне самовдосконалення.

Студент вищого навчальне закладу – це молода людина, яка характеризується професійною спрямованістю, готується до висококваліфікованого виконання функцій фахівця в певній професійній галузі [9, с. 185]. Студентський вік припадає переважно на період пізньої юності або ранньої дорослості.

В цей час, як зазначають психологи, закінчується фізичне дозрівання організму, набувається та ступінь духовної зрілості, яка дозволяє самостійно вирішувати питання вибору професії, участі у виробничій праці після закінчення школи чи вузу. В юності різко активізується ціннісно-орієнтаційна діяльність. Чи йде мова про пізнання власних якостей, чи засвоєння нових знань, чи про ставлення до старших та однолітків, юнак особливо занепокоєний їхньою оцінкою і намагається будувати свою поведінку на основі свідомо обраних або засвоєних критеріїв і норм [4, с. 42]

Загалом, студента як людину певного віку і як особистість можна охарактеризувати з трьох сторін:

а) з психологічної, як єдність психічних процесів, станів і властивостей особистості. Головне в психологічному аспекті розгляду – це психічні властивості (спрямованість, темперамент, характер, здібності), від яких залежить перебіг психічних процесів, виникнення психічних станів, вияв психічних утворень;

б) з соціальної, в якій втілюються суспільні відносини, якості, породжені приналежністю студента до певної соціальної групи, національності тощо;

в) з біологічної, яка включає тип вищої нервової діяльності, будову аналізаторів, безумовні рефлекси, інстинкти, фізичну силу, статуру, риси обличчя, колір шкіри. Ця сторона в основному визначена спадковістю і вродженими задатками, але у відомих межах змінюється під впливом умов життя. Вивчення цих сторін розкриває якості і можливості студента, його вікові і особистісні особливості, що дає змогу ефективно використати ці знання в організації студентського самоврядування з метою формування громадянської активності майбутнього вчителя.

Однак студентський вік характеризується ще й тим, що великі потенційні можливості досягнення можливого рівня розвитку моральної, інтелектуальної й фізичної сфери сповна реалізуються не кожним студентом. Це пояснюється як недостатнім розвитком у 17-19 років здатності щодо свідомої саморегуляції поведінки, так і прихованою ілюзією, що це зростання сил триватиме “вічно“, що краще життя все ще попереду, а тому всього омріяного можна легко досягнути. Характерною рисою етичного розвитку в цьому віці є посилення свідомих мотивів поведінки. Підвищується інтерес до моральних проблем (цілі, стиль життя, обов’язок, любов, вірність тощо). Разом з тим фахівці в галузі вікової психології і фізіології відзначають, що здатність людини до свідомої регуляції своєї поведінки в 17років розвинута не повною мірою. Тому зрозумілими стають випадки немотивованого ризику, невміння передбачати наслідки своїх вчинків, в основі яких можуть бути не завжди гідні мотиви. Так, В. Т. Лісовський відзначає, що 19-20 років – це вік безкорисливих жертв і повної самовіддачі, але і нерідко негативних виявів [8].

Юність, як стверджує Б. Г. Ананьєв, є сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних потенцій людини, найсприятливішим для завершення формування особистості та утвердження її психофізичних сил. У ході спеціального дослідження було встановлено, що на студентський вік припадає найвища можливість розвитку інтелекту, сенсорних процесів і сприймання, загальної реактивності й нейродинаміки, найбільша пластичність в утворенні складних психомоторних і інших навичок. В юнацькому віці проявляється найвища швидкість оперативної пам’яті й переключення уваги, здатність до розв’язання вербально-логічних задач тощо. Це “золота пора” людини щодо високого розвитку комплексу функціональних рівнів, досягнення найвищих результатів, які ґрунтуються на всіх попередніх процесах її біологічного, психологічного та соціального розвитку [1, с. 5-6]. Вища освіта робить величезний вплив на психіку людини, розвиток її особистості. За час навчання у ВНЗ, як зазначають психологи, за наявності сприятливих умов, у студентів відбувається розвиток всіх рівнів психіки. Хоча, з іншого боку, для успішного навчання у ВНЗ необхідний досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, зокрема сприймання, уявлення, пам’яті, мислення, уваги, ерудованості, широти пізнавальних інтересів, рівня володіння визначеним колом логічних операцій тощо.

Необхідною умовою успішної діяльності студента є засвоєння нових для нього особливостей навчання, що знімає відчуття внутрішнього дискомфорту і блокує виникнення конфлікту із середовищем.

Протягом початкових курсів складається студентський колектив, формуються навички і уміння раціональної організації розумової діяльності, усвідомлюється покликання до вибраної професії, виробляється оптимальний режим праці, дозвілля і побуту, встановлюється система роботи з самоосвіти і самовиховання професійних та особистісних якостей. Різка ломка багаторічного звичного робочого стереотипу, основу якого складає відкрите І. П. Павловим психофізіологічне явище – динамічний стереотип, іноді призводить до нервових зривів і стресових реакцій. З цієї причини період адаптації, пов’язаний з ломкою колишніх стереотипів, може на перших порах зумовити і порівняно низьку успішність, і труднощі в спілкуванні. В одних студентів вироблення нового стереотипу проходить стрибкоподібно, в інших – рівно. Поза сумнівом, особливості цієї перебудови пов’язані з характеристиками типу вищої нервової діяльності, проте соціальні чинники, на нашу думку, мають тут   вирішальне значення. Знання індивідуальних особливостей студента, на основі яких будується система включення його в нові види діяльності і нове коло спілкування, що забезпечується самоврядуванням, дає можливість уникнути дезадаптаційного синдрому, зробити процес пристосовування рівним і психологічно комфортним.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Джерелом соціалізації студента є не лише зміст педагогічного процесу у вищому навчальному закладі, а й соціально-професійне його оточення, студентська референтна група, засоби масової інформації, громадські об’єднання студентів тощо. Процес соціалізації особистості майбутнього фахівця триває як адаптація, індивідуалізація та інтеграція в умовах вузівського культурно-освітнього середовища. Надзвичайно важливим, на нашу думку, буде включення першокурсників у нові для них види діяльності та нове коло спілкування, що досить ефективно можна реалізувати шляхом організації студентського самоврядування.

Отже, підсумовуючи, можемо зробити висновок, що з одного боку, студентська пора, будучи важливим етапом подальшого становлення особистості молодої людини, сприяє розкриттю її потенційних можливостей, вдосконаленню інтелекту, трансформації системи ціннісних орієнтацій, формуванню нових соціальних якостей, розвитку професійних здібностей у зв’язку з опануванням фаху.

Проте, з іншого боку, як свідчать дослідження психологів та власний досвід дисертанта, ці великі потенційні можливості досягнення можливого рівня розвитку моральної, інтелектуальної й фізичної сфери сповна реалізуються не кожним студентом.

Одним із методів створення умов для професійного та особистісного розвитку студента взагалі, та розвитку його громадянської активності, зокрема, можемо з впевненістю назвати студентське самоврядування, яке:

а) може виступати засобом соціальної адаптації та соціалізації студента;

б) може бути засобом виявлення початкового рівня та подальшого розвитку не лише громадянської активності, а й інших важливих особистісних та професійних якостей;

в) сприяє зміцненню таких необхідних майбутньому вчителю якостей, як цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, самостійність, ініціатива, уміння володіти собою та формуванню адекватної самооцінки.

Використана література:

1. Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста / Б. Г. Ананьев // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. – Л., 1974. – 328 с.

2. Андрущенко В. П. Світанок Європи: Проблема формування нового учителя для об’єднаної Європи ХХІ століття / В. П. Андрущенко. – К., 2011. – 1099 с.

3. Барабанова В. В., Зеленова М. Е. Представления студентов о будущем как аспект их личностного и профессионального самоопределения / В. В. Барабанова, М. Е. Зеленова // Психологическая наука и образование. – 2002. – № 2. – С. 28-41.

4. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы : учеб. пособие для вузов / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн., 1981. – 383 с.

5. Вовк Л. П. Історія освіти і педагогіки в загальній, методологічній і професійній культурі майбутнього вчителя :

посібник-коментар із пропедевтики вивчення історії педагогіки / Л. П. Вовк. – К., 2012. – 331 с.

6. Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Кризисы профессионального становления личности / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Психологический журнал. – Т. 18. – № 6. – С. 35-44.

7. Леонтьев А. Н. Психологические вопросы формирования личности студента / А. Н. Леонтьев // Психология в вузе.

– 2003. – № 1-2. – С. 232-241.

8. Лисовский В. Г., Дмитриев А. В. Личность студента / В. Г. Лисовский, А. В. Дмитриев.– Л., 1974. – 183 с.

9. Мороз О. Г., Падалка О. С., Юрченко В. І. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посібник / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І Юрченко. – К. : НПУ, 2003. – 267 с.

10. Сухомлинський В. О. Сто порад учителю / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1988. – 304 с.

Аннотация В статье рассматриваются особенности организации студенческого самоуправления в высшем педагогическом заведении. Доказано, что студенческое самоуправление может выступать средством социальной адаптации и социализации студента.

Annotation The article discusses the features of organizing the student self-government at higher educational institution. It is proved that student self-government can be a tool of social adaptation and socialization of students.

УДК37: [37:801.73

–  –  –Похожие работы:

«УДК 37(09)(477.4:437.1) С. А. Умінський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ОСТРОЗЬКІ ВЧИТЕЛЬСЬКІ КУРСИ І ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЧЕСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА У статті розглядається аналітична побудова базисного вивчення різнопланових дисциплін у середовищі двомовності, яка стала підґрунтям для систематичного навчання у чеських школах. Крім того, подано історичний аналіз, матеріальну ґенезу і юридичну специфіку навчання чеських педагогів. Також висвітлено параметри впливу музики...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2015. № 1 (68) УДК 343.1:65.012.8 О. В. Манжай МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ НЕГЛАСНОЇ РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ Проаналізовано методологію, яка може бути застосована для вивчення системи негласної роботи правоохоронних органів у протидії злочинності. Із дотриманням принципу вертикальної структурованості запропоновано застосовувати філософські, загальнонаукові, окремі та спеціальні методи дослідження. Описано застосування таких методів...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК 94(477.82)“13” О. Б. Головко доктор історичних наук, головний консультант депутатської фракції Верховної Ради України (Київ) Волинська земля в політичній діяльності Данила та Василька Романовичів (середина ХІІІ ст.) Роботу виконано у Верховній Раді України Після страшної монгольської навали 3040-х років ХІІІ ст. під керівництвом князів Данила та Василька Романовичів уже у другій половині 40-х – на початку 50-х років...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Філософсько-правова характеристика впливу держави на формування громадянського суспільства у країнах Вишеградської групи Горленко Віктор Вікторович, аспірант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова УДК 3.34.340 Вишеградська група, або Вишеградська четвірка, є угрупуванням чотирьох центрально-східноєвропейських країн, до неї входять такі держави: Республіка Польща, Словацька Республіка, Угорська Республіка і Чеська Республіка. Як правило,...»

«ISSN 0453-8048 Міністерство освіти і науки України ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.КАРАЗІНА № _ Серія: „Питання політології” Випуск 15 Заснований у 1993 році Харків УДК 32(05) ББК 66.0 Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна „Питання політології”. – 2009. – № 861. – 247 с. Друкується за рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Протокол № 10 від 25 вересня 2009 р. Вісник присвячений розгляду актуальних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОЛІТОЛОГІЯ Випуск 6–7 Видається з 2006 р. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Випуск 6–7 УДК 32 ББК 66.0 В53 Затверджено до друку вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 12 від 27 грудня 2012 р.)...»

«П.Троневич Волинь сутінках української історії ХІУ-ХУІ ст. Луцьк ББК 63.3(4УКР-4ВОЛ)4 Т73 Ш Чому українська історія XIV—XVIст. вкрита сутінками забуття? Ш Відколи, як і чому перестала існувати Галицько-Волинська держава? Ш Хто ж все-таки був останнім великим князем ВолодимироГалицької Русі? Ш Чи було колись місто Луцьк столицею держави? Ш Що це за невідома українцям і добре знана поляками Луцька війна? Ш Ким же був великий князь Свидригайло в українській історії? Ш Хто вони, відважні рицарі...»

«Соціальний проект Макіївка 2012 Тема «Вирішення проблем працевлаштування молоді»Автори проекту: учитель історії МЗШ І-ІІІ ст.№103Боровикова Олена Сергіївна учениця 11 класу МЗШ І-ІІІ ст. №103 Сапронова Лілія Учасники: педагогічний та учнівський колективи, молоді люди. База реалізації проекту: випускники МЗШ №103 Характеристика проекту: за кінцевим результатом: практико-орієнтований; за кількістю учасників: колективний; за тривалістю: середньо тривалий; за характером контактів: зовнішній; Проект...»

«УДК 631.15(477.74) ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ У РАЙОНАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Л. Михалюк, аспірант Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. Із давніх-давен наша держава була одним із лідерів серед виробників та експортерів зерна. Зерно для України – стратегічна ринкова продукція та одне з основних джерел грошових надходжень для сільськогосподарських товаровиробників. Маючи у своєму арсеналі 27% усіх чорноземів планети, Україна і сьогодні мала б обіймати одні з перших...»

«УДК: 338.48 Р.О. Винничук Національний університет “Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ © Винничук Р.О., 2013 Проаналізовано стан та тенденції ринку туризму в Україні. Також виділено особливості працівників туристичної галузі та сформовано основні підходи до їх розвитку. Проведене дослідження дало змогу зробити ряд висновків про компетентісний підхід до розвитку персоналу та сформувати вектор подальших досліджень. Ключові слова: розвиток...»

«О. Дух2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2013. Випуск 48. С. 452–460 ISSN ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету.History.історична. 2013. Випуск 48. С. 452–460 Visnyk of the Lviv University. Series Серія 2013. Issue 48. P. 452–460 УДК 929:535(477.43/.44) ”178” ПОДІЛЬСЬКИЙ КАНЦЕЛЯРИСТ У РУСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ. ДЕКІЛЬКА ДОКУМЕНТІВ ДО БІОГРАФІЇ КАМ’ЯНЕЦЬКОГО І ЖИДАЧІВСЬКОГО ҐРОДСЬКОГО РЕҐЕНТА МИХАЙЛА МАСКЕВИЧА Олег ДУХ Львівський національний університет імені Івана...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філософські науки УДК 316.647.5 – 172,3 Я. Г. Кучін, аcпірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У статті розглядаються питання сучасного стану трудових відносин в українському соціумі, зокрема приділена увага питанню розвитку підприємницької діяльності, виокремлено ряд аспектів особливостей розвитку сучасних трудових відносин, акцентується увага на необхідності...»

«ISSN 2078-4333. Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Випуск 34. С. 160–167 Visnyk of the lviv University. Series international relations. 2014. Issue 34. p. 160–167 УДК 338.48 ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ФІНАНСУВАННЯ ТУРИЗМУ Алла Охріменко Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м. Київ,Україна, 02165, e-mail: alla.okhrimenko@gmail.com Проаналізовано досвід державного управління та фінансування туризму у Франції та Польщі....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»