WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

АЛЕКСАНДРУК Ірина Володимирівна

УДК 811.11–26:82–312.9

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ

(на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів)

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Харків – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу романо-германських мов Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (РІС КСУ).

доктор філологічних наук, професор

Науковий керівник:

БЄЛОВА Алла Дмитрівна, завідувач кафедри англійської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор філологічних наук, професор

Офіційні опоненти:

МОРОЗОВА Олена Іванівна професор кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна кандидат філологічних наук, доцент ЄНІКЄЄВА Санія Маратівна завідувач кафедри англійської філології Запорізького національного університету Захист відбудеться „12” жовтня 2011 року о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7/75.

З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розісланий „ 8”вересня 2011 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради д. філол. н. Солощук Л. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферована робота є дослідженням засобів вербалізації можливих світів (надалі МС) жанру фентезі сучасних англійських та американських авторів. Робота виконана в когнітивно-дискурсивному руслі та фокусується на комплексному вивченні мовної презентації смислів у когнітивній діяльності людини (А. Д. Бєлова, С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, О. І. Морозова, І. С. Шевченко, G. Lakoff, M. Johnson, J. R. Taylor).

Теорія можливих світів дала новий поштовх їх дослідженню. Сам термін вперше був ужитий у роботах Готфріда Вільгельма Лейбніца. У наукову сферу МС увійшли лише в ХХ ст., спочатку в модальній логіці (Л. Вінгенштейн, Я. Хінтікка, J.Divers, S. А. Kripke, D. Lewis, A. R. Pruss), потім у літературознавстві (Р. Барт, Ю. М. Лотман, L. Doleel, T. Pavel, R. Ronen M. Ryаn), а з поширенням теорії дискурсу (Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, І. А. Бехта, Л. Р. Безугла, П. М. Донець, В. І. Карасік, О. С. Кубрякова, М. Л. Макаров, А. П. Мартинюк, Л. С. Піхтовнікова, Л. В. Солощук, Ю. С. Степанов, W. Chafe, P. Werth), досліджень картин світу (А. П. Бабушкін, Л. І. Бєлєхова, А. Д. Бєлова, О. П. Воробйова, О. О. Залевська, Л. А. Лисеченко, В. Г. Пасинок, Т. В. Цив’ян) і в філологічний ужиток.

У сучасній лінгвістиці продовжують залишатися актуальними питання, що стосуються способів об’єктивації світу (О. Л. Бєссонова, І. О. Голубовська, А. Е. Левицький, С. М. Єнікєєва, Ю. А. Зацний, Л. М. Мінкін, О. В. Падучева, Н. Т. Пахсарьян, М. М. Полюжин, С. О. Швачко, J. M. Anderson, D. A. Cruse, W. U. Dressler, R. W. Gibbs, L. Lipka).

Питання про те, яким чином мова допомагає категоризувати та концептуалізувати світ (реальний чи можливий), було і залишається предметом дослідження (М. М. Болдирєв, А. Вежбицька, Л. O. Манерко, А. М. Приходько, О. О. Селіванова, Й. А. Стернін, S. Glucksberg, Z. Kovecses, E. Rosh, L. Talmy, J. R. Taylor, M. Turner).

Актуальність дослідження полягає у встановленні засобів вербалізації можливого світу, його концептуалізації та категоризації, вивченні особливостей номінативних засобів його відображення з позицій когнітивної лінгвістики;

необхідності вивчення когнітивних та мовних механізмів творення номінативних одиниць (неологізм, оказіоналізм, речення, паремія), що вживаються у творах жанру фентезі сучасних англійських та американських авторів.

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах міжкафедральної теми Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Мовні, культурні та концептуальні картини світу германських, романських та слов’янських мов». Тему дисертації затверджено вченою радою PІС КСУ (протокол № 7 від 27 лютого 2007 р.) та Координаційною радою з мовознавства НАНУ (протокол № 2 від 26 квітня 2007 р.).

Метою роботи є комплексне дослідження можливої картини світу фентезійних творів сучасних англійських та американських авторів.

Відповідно до визначеної мети передбачається вирішення наступних завдань:

визначити та розкрити специфіку можливої картини світу;

провести класифікацію номінативних одиниць (неологізми, оказіоналізми, речення, паремії);

визначити базові концептуальні категорії можливої картини світу;

визначити основні когнітивні механізми, що впливають на процеси творення номінативних одиниць;

дослідити мовні механізми творення номінативних одиниць та джерела їх походження.

Об’єктом дослідження є лексичні номінативні одиниці (неологізми, оказіоналізми), речення та паремії, представлені у творах жанру фентезі сучасних англійських та американських письменників.

Предметом дослідження є лінгвокогнітивні, семантичні, структурні аспекти номінативних одиниць фентезійних творів сучасних англійських та американських авторів.

Матеріал дослідження становлять 4155 номінативних одиниць (неологізми, оказіоналізми, речення, паремії), відібраних методом суцільної вибірки із 46 творів жанру фентезі англійських та американських авторів к. ХХ – п. ХХІ ст. (період з 1977 по 2008 рр.) загальним обсягом 20106 стор.. Джерела добору матеріалу дослідження (фентезійні тексти) збережено у форматі Word, PDF на електронному носії (CD-R). За результатами дослідження складено глосарій – 4155 одиниць, який представлено окремим томом (271 стор.).

Методологічно дослідження походить із визначення сполучної ролі мови між когнітивною та комунікативною діяльністю людини, яка реалізується у дискурсі.

Конкретні методи та прийоми дослідження визначаються метою, завданнями та матеріалом дослідження і включають: метод суцільної вибірки для створення корпусу досліджуваного матеріалу; контекстно-ситуативний аналіз, за допомогою якого з’ясовано та визначено глибинні смисли, закодовані у зовнішній формі номінативних одиниць; аналіз словникових дефініцій для виявлення особливостей мовних засобів реалізації концептів базових концептуальних категорій;

концептуальний аналіз, за допомогою якого виявлені когнітивні механізми творення та функціонування номінативних одиниць; морфемний аналіз для встановлення морфемного складу слова; метод статистичного аналізу для комплексної характеристики лексичних інновацій.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше проводиться спроба опису концептуальної та мовної картини МС фентезійних творів сучасних англійських та американських авторів; виявляються когнітивні та мовні механізми творення лексичних номінативних одиниць (неологізми, оказіоналізми);

проводиться категоризація різнотипних та різнорівневих номінативних одиниць (слово, словосполучення, паремія, речення), об’єктивованих у мові.

Наукова новизна роботи узагальнюється у наступних положеннях, що виносяться на захист:

1. Можлива картина світу – це ментальний конструкт, який має індивідуальний та антропоцентричний характер і знаходить своє вираження в мовній картині можливого світу (надалі МКМС), що реалізується в семантиці мовних одиниць.

Можлива картина світу являє собою багатомірне утворення із складною структурою, що містить уявлення про МС з різними рівнями категоризації та виступає складовою частиною загальної картини світу. На кожному рівні категоризації міститься необхідна інформація, крізь яку відбувається репрезентація та сприйняття МС.

2. Абстрагований свідомістю і закріплений у відповідних номінативних одиницях, МС є результатом креативної діяльності письменника як когнітивного процесу, внаслідок чого частина креативних процесів знайшла вербалізоване втілення у номінативних одиницях, що утворили МКМС. Основними концептуальними категоріями МС виступають ЛЮДИНА, ЧАС, ПРОСТІР, КУЛЬТУРА, ПРИРОДА, СУСПІЛЬСТВО, АРТЕФАКТ. Ці категорії формують основу концептуальної картини світу в цілому та виступають основою концептуальної картини МС.

3. Номінація складових елементів можливої картини світу здійснюється за допомогою лексичних одиниць (неологізмів та оказіоналізмів), речень та паремій. Номінативні одиниці виконують креативну функцію (створюють можливу реальність), номінативну (називають конкретний елемент МС), категоризуючу (допомагають віднести предмет чи явище МС до певної категорії), ідентифікуючу (виокремлюють певний об’єкт з-поміж інших).

4. Творення номінативних одиниць репрезентує мовленнєво-розумовий процес, що реалізує водночас різні когнітивні та мовні механізми. Процеси творення номінативних одиниць відбуваються завдяки дії когнітивних механізмів:

асоціації, асиміляції, аналогії, опозиції, понятійної компресії, деталізації.

5. Вторинний характер номінативних одиниць МКМС є наслідком численних асоціативних процесів мислення, котрі постійно відбуваються у свідомості письменника при формуванні ментальних та мовних репрезентацій, у ході яких відбувається співставлення однієї концептуальної сфери з іншою.

6. Провідна роль у творенні номінативних одиниць належить семантичному (метафоризація та метонімізація) та морфологічному (суфіксальний, префіксальний, словоскладання) способам словотворення. Запозичення з інших мов, конверсія, скорочення становлять незначну частину серед інших способів словотворення.

Теоретична значущість роботи полягає у поглибленні положень теорії мовних картин світу (дослідження номінативних одиниць фентезійних творів, що утворюють мовну картину можливого світу, яка виступає складовою частиною загальної картини світу; категоризації та концептуалізації можливого та реального світу), когнітології (розгляд когнітивних механізмів вербалізації позамовних явищ), теорії номінації (аналіз когнітивного та мовного аспекту номінації), неології (дослідження способів творення неологізмів та оказіоналізмів англійської мови).

Практичне значення роботи полягає у можливості використання матеріалів та результатів дослідження у спецкурсах з теорії номінації, неології, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, інтерпретації тексту, дискурсології, стилістики, а також на заняттях з практики англійської мови. Деякі висновки й положення роботи можуть знайти застосування при написанні методичних розробок, посібників та підручників для забезпечення навчального процесу з викладання практичних та теоретичних дисциплін для студентів, що вивчають англійську мову як спеціальність; при перекладі творів жанру фентезі українською мовою. За результатами дослідження складено глосарій (4155 одиниць).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Апробація результатів дисертації. Результати дослідження обговорювались на Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених “Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність” у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Київ, 11 квітня 2007 р.; на Міжнародній науковій конференції “Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства, фольклористики” у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Київ, 24 жовтня 2007 р.; на ІІ Всеукраїнській науковій конференції “Пріоритети германського та романського мовознавства” у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки, Луцьк, 6–8 червня 2008 р.; на наукових читаннях “Класичні та сучасні мови у вимірах теоретичної та прикладної лінгвістики”, присвячених 80-річчю доктора філологічних наук, професора Нікітіної Фіоніли Олексіївни, у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Київ, 4 грудня 2009 р.; на звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу та студентів у РІС КСУ, Рівне, 3 березня 2010 р.; на Міжнародному науковому симпозіумі “Ретроспектива філології в інформаційному суспільстві знань”, Україна, Крим, Пісчане, 30 червня 2010 – 07 липня 2010 р.; на Міжнародній науковій конференції “Язык–когниция– коммуникация”, у Мінському державному лінгвістичному університеті, Мінськ, 3 – 6 листопада 2010 р..

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження відображено у 6 статтях, опублікованих у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, та тезах 2 наукових конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку літератури (476 позицій, з яких 160 – англійською та німецькою мовами), списку довідкової літератури (29 позиції), списку використаних Інтернет-джерел (37 позиції), списку джерел ілюстративного матеріалу (46 позицій), додатків, глосарію (4155 одиниць), представленого окремим томом – 271 стор..

Загальний обсяг дисертації – 255 стор., обсяг основного тексту – 189 стор..

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдання, предмет, об’єкт, теоретичне та практичне значення, охарактеризовано фактичний матеріал та методи дослідження, викладено положення, що виносяться на захист, розкрито наукову новизну.

Перший розділ – “Лінгвістичні засади вивчення можливих світів” – присвячено розгляду становлення та розвитку теорії можливих світів, її застосування до аналізу МС фентезійних творів; можливій картині світу; способів її вербалізації, категоризації та концептуалізації.

Інтерес до МС пов’язаний із появою теорії можливих світів у к. 50-х р. ХХ ст..

Ця теорія являє собою сучасну адаптацію вчення Г. В. Лейбніца, яку розробили філософи аналітичної школи (С. Кріпке, Д. Льюіс, Я. Хінтікка) як засіб для розв’язання проблем формальної семантики. Теологічний компонент теорії Г. В. Лейбніца було замінено на людський, тому що людину стали розглядати як центр усього всесвіту. Основні поняття теорії були розроблені в філософії та логіці, але з часом результати теорії стали використовуватись у різних галузях науки.

Л. Долежел, С. Кріпке, Т. Павел, М. Райaн використали модель МС для аналізу літературного тексту. Кожен текст прирівнювали до світу, а світ ототожнювали з текстом.

У результаті поєднання теоретичних та практичних результатів вивчення теорії можливих світів та картин світу можлива картина світу стала предметом сучасних лінгвістичних досліджень. Можлива картина світу представляє собою опосередковану картину світу, в основі якої присутні елементи та структура реального світу. Вона є опосередкованою двічі – мовою та індивідуальноавторською концептуальною картиною світу. У кожному фентезійному творі представлена не лише автентична можлива картина світу, а також і концептуальна та мовна, в основі яких лежать концептуальна та мовна картини реального світу, поєднання котрих відносить читача до специфічних позатекстових галузей знань та досвіду.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Л.Л. Славова. Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі: зіставний аспект (на матеріалі українських та американських Інтернет-джерел) УДК 81’373 Л.Л. Славова, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ У СУЧАСНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ) У статті розглянуто мовні засоби реалізації...»

«УДК 811.124:378 Раїса ПОПОВИЧ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне ЛАТИНСЬКА МОВА В СИСТЕМІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ В статті аналізується значення латинської мови в системі університетської освіти еколога, розглядаються шляхи формування професійно орієнтованої латиномовної компетенції у студентів-екологів. Ключові слова: латинська мова, екологічна освіта, латиномовна термінологія, курс...»

«системних зв’язків у лексичному складі мови. Створена у межах цього дослідження модель типологічного опису семантики соматизмів може бути екстрапольована на дослідження інших тематичних груп лексики. У найближчій перспективі дослідження вбачається проведення зіставного вивчення структурно-семантичних особливостей меронімів на матеріалі німецької та англійської мов.1. Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла : Монографія / О. В. Материнська. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 295 с. –...»

«Національна академія наук України Український мовно-інформаційний фонд На правах рукопису БАБИЧ Богдан Віталійович УДК 808.3-56 ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Спеціальність 10.02.01 Українська мова Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Науковий керівник Чумак Володимир Васильович канд. філол. н., ст. наук. сп. Київ 2000 Зміст Вступ _ 4 Розділ 1 _ 14 Синтаксичні структури в аспекті лінгвістичного моделювання 14 1.1 Метод...»

«УДК 811.161.2.801. 653 Б.Р. Пристай, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький педуніверситет) НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові (на діалектному матеріалі). Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П., Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно...»

«Таким чином, запропонований підхід до типології евфемізмів та дисфемізмів дає змогу виявити суттєві відмінності між різними класами цих мовних явищ. Для одних денотатів характерними є евфемістичні перейменування, що лише пом’якшують негативне значення, а для інших евфемізми, в яких негативний знак змінюється на позитивний. Зважаючи на це, перспективним видається з’ясування чинників, які зумовлюють зазначені відмінності, а також дослідження використання окремих типів евфемізмів та дисфемізмів...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ПАЛІЙЧУК Анна Леонардівна УДК 811.111’42 НАРАТИВНИЙ КОД ІНТИМІЗАЦІЇ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) Спеціальність 10.02.04 – германські мови Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України....»

«РОЗДІЛ V. Когнітивна лінгвістика: теоретичні засади дослідження. 5, 2009 УДК 81’276.6:636=111 С. А. Вискушенко – аспірант кафедри англійської філології та перекладу імені Д. І. Квеселевича Навчальнонаукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка Категорія дії в часі та просторі й засоби її вираження в англійській фаховій мові тваринництва Роботу виконано на кафедрі англійської філології та перекладу ННІІФ ЖДУ ім. І. Франка Стаття присвячена...»

«Науковий вісник Ужгородського університету, 2013 Павло ІВОНЧАК УДК 801.Б: 821.161.2 – 1 ФОРМИ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО 50-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Випуск 2 (30) Івончак П. Поетичні форми Степана Руданського 50-х років ХІХ століття; 10 стор.; кількість бібліографічних джерел – 15; мова – українська. Анотація. У статті досліджується поезія С. Руданського у зрізі метрики, ритміки, строфіки, частково розглянуто...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 2 (8) УДК 82.09 Д.С. ТИЩУК, аспірант кафедри теорії літератури і компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка АСОЦІОНІМ ЯК ТРОП: КОДУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ Статтю присвячено розгляду кодувальної функції асоціоніма як засобу інтеграції тропа з твором, задуму письменника та читацького сприйняття. Кодувальна функція асоціоніма полягає у наповненні первинної...»

«– a va me coter combien? – Quinze briques!. J'ai achet des moules au march. Je les ai remplis d'argile. et je les ai mis au four.Quand j'ai vu le rsultat. J'ai dit : – Bon!. Pour les briques, c'est cuit!(.) –Mais des briques.c'est de l'argent! Quinze briques, quinze millions! Отже, розглянуті нами мовні засоби у скетчах допомагають краще зрозуміти їхній вплив на створення комічного ефекту. Гра слів в усіх її виявах є невід’ємною частиною скетчів, адже завдяки різним стилістичним мовним...»

«Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2012. – Т. 25 (64), № 2 (1). – С. 187–192. УДК 81’373.7:81’42 ДИСКУРСИВНО-РАНГОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕМ У ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИКАХ: ТИПОЛОГІЙНІ ВИЯВИ ФРАЗЕМНИХ ІГРОВИХ НАЧАЛ Краснобаєва-Чорна Жанна Донецький національний університет, Донецьк, Україна У статті встановлено вияв моделювальної діяльності дискурсивної рефлексії у фразеології. Окреслено інвентар прийомів мовної гри,...»

«Чайковська В.Т. Проблема необхідності і свободи у творчості Лесі Українки УДК 82 2. 09 В.Т. Чайковська, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський педуніверситет) ПРОБЛЕМА НЕОБХІДНОСТІ І СВОБОДИ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У статті обгрунтовується проблема співвідношення між необхідністю і свободою як важливими чинниками самореалізації особистості, що призводить до трагічних колізій, у творчості Лесі Українки.Він запитав спокійно: “Чому я потерпів крах? ”. “ Во ймення краси”, я відповів....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»