WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Довкілля, 2006. – 716 с. 8. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), Зяблюк М.П. та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – 752 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Довкілля, 2006. – 716 с. 8. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.:

Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), Зяблюк М.П. та ін. –

К.: Укр. енциклопедія, 2000. – 752 с. 9. Смычковская Ю.А. Снтаксис

современного испанского языка. – К.: Вища школа, 1979. – 192 с.

10. Тетерукова И.М. Грамматические трансформации текста при

переводе. / Автореф. на соиск. уч. степ. канд. филол. н. – М., 2009,

режим доступу: http://www.dissercat.com/content/grammaticheskietransformatsii-teksta-pri-perevode 11. Alarcos Llorach E. Gramtica de la lengua espaola. – Madrid: Real Academia Espaola, 2006. – 508 p. 12.

Gili y Gaya S. Curso superior de la sintaxis espaola. – La Habana: Pueblo y educacin, 1975. – 347 p.

Джерела

1. Ruz Zafn С. El prncipe de la Niebla : http: // www.tomadivx.org/ebook, 216, El, principe, de,la,niebla.html. 2. Ruz Zafn С. El juego del ngel: http://www.carlosruizzafon.com/el-juego-delangel/. 3. Руїс Сафон К. Володар Туману / Калос Руїс Сафон / Пер. з ісп. С. Борщевського. – К.: КM Publishing, 2011 – 224 с. 4. Руїс Сафон К. Ігри янгола / Пер. з ісп. В. Шовкуна, передм. М. Кіцаєвої. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2009. – 560 с.

Седлерова А.І., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СТИЛЮ

В. ПІДМОГИЛЬНОГО У статті пропонується періодизація перекладацької діяльності В. Підмогильного, яка дозволить дослідити як еволюцію його перекладацького стилю, так і безпосередній вплив політичної системи на творчий шлях В. Підмогильного, який було передчасно й жорстоко перервано.

Ключові слова: В. Підмогильний, українізація, "розстріляне відродження", еволюція перекладацького стилю.

В статье предлагается периодизация переводческой деятельности В. Пидмогильного, которая позволит исследовать как эволюцию его переводческого стиля, так и непосредственно влияние политической системы на творческий путь В. Пидмогильного, который был преждевременно и жестоко прерван.

Ключевые слова: В. Пидмогильный, украинизация, "расстрелянное возрождение", эволюция переводческого стиля.

This article offers periodization of V. Pidmohylnyi’s translation activity, which will enable to analyse the evolution of his translation style and the influence of political system on V. Pidmohylnyi’s artistic explorations that were prematurely and fiercely cut short.

Key words: V. Pidmohylnyi, ukrainisation, "executed renaissance", evolution of translation style.

В. Підмогильний – творча особистість, яка поєднувала в собі два таланти: письменника і перекладача. За досить недовгий період своєї творчості він одночасно працював над власними творами та перекладами класиків переважно французької літератури.

Оскільки твори В. Підмогильного-письменника і перекладача за радянського режиму були заборонені, лише за останні20 років з’явилися у значній кількості літературознавчі дослідження, які намагаються повернути з забуття особистість В. Підмогильного, об’єктивно висвітлити його творчу манеру.

Дослідники творчого шляху В. Підмогильного аналізують його оригінальну творчість у два способи: або за жанрами – мала проза і романи (С. Лущій, Л.

Коломієць), або хронологічно:

ранні і пізніші твори (М. Тарнавський, В. Мельник). Ці два способи поділу майже ідентичні, оскільки до 1928 року, у ранній період своєї творчості, В. Підмогильний писав лише оповідання та повісті. У пізніший період він писав переважно романи, з деякими винятками (оповідання "З життя будинку").

Дослідники акцентують увагу і на еволюції уподобань В. Підмогильного. На початку своєї творчості він писав психологічні твори (оповідання) з елементами символізму, імпресіонізму або ж експресіонізму, потім перейшов до реалізму з рисами натуралізму, у подальших творах помітні риси екзистенціалізму.

На жаль, перекладацькій діяльності В. Підмогильного приділяється не така значна увага, як його оригінальній творчості. На сьогодні немає жодної монографії, присвяченої дослідженню його перекладів, існують лише фахові статті з цього питання Г. Кочура [Кочур 1966], Л. Коломієць [Коломієць 1994], М. Чабана [Чабан 2002], Р. Мовчан [Мовчан 1991]). На наш погляд, вивчення перекладацької діяльності дозволить скласти більш повне уявлення про В. Підмогильного як митця слова.

На перекладацьку діяльність В. Підмогильного впливало чимало чинників: його оригінальна творчість, мистецьке оточення, коло друзів та родини, і, звісно ж, політична система, яка передчасно перервала творчий шлях письменника. Саме через вплив політичних обставин 20-30-х років ХХ ст. на творчість В. Підмогильного, ми пропонуємо умовно розділити його перекладацьку діяльність на два етапи. Перший етап припадає на період українізації, коли В. Підмогильний плідно займався оригінальною творчістю. Другий етап – період утисків з боку влади, відсутність можливості друкувати власні твори, звернення В. Підмогильного до перекладання як засобу протистояти тяжким політичним умовам, тобто це період Великого терору.

"Українізація", як відомо, була новим курсом більшовицької партії у національній політиці, запровадженим декретом від 1 серпня 1923 року [Масенко 2004, 19]. За цією постановою українська мова мала впроваджуватися в усі сфери життя.

О. Дорошкевич, описуючи стан літератури у 1924 році, писав, що українське слово стало "матеріальною формою" науки, техніки і мистецтва, що призвело до надзвичайного лексичного збагачення української мови, до тонкого використання її невичерпаних скарбів фразеології, особливо – поетичної семантики [Дорошкевич 1925, 71]. Ю. Шевельов стверджує, що остаточно політика українізації розгорнулася приблизно у 1925 році, хоча її зародки можна простежити ще навіть у 1920 році.

На той час в Україні сформувались передумови до такої політики: з'явилася нова інтелігенція міського типу, не надто численна, але в такій кількості, що на неї слід було зважати;

витворився, хай і дуже незначний, український елемент у партії [Шевельов 1983, 38]. Л. Масенко переконана, що сьогодні цілком зрозуміло, що така політика була тимчасовою, метою її було "поширення єдиної комуністичної ідеології, що ефективніше можна було зробити, провадячи пропаганду національними мовами народів колишньої Російської імперії" [Масенко 2004, 20].

У той час, нині відомий як період "розстріляного відродження", багато українських письменників переживали творче піднесення. В. Підмогильний творив одночасно з такими відомими письменниками як М. Зеров, П. Тичина, М. Рильський, Є. Плужник, Г. Косинка, М. Хвильовий, М. Куліш, Ю. Яновський, Б. Антоненко-Давидович, Д. Загул, Т. Осьмачка та іншими, багато з яких стали жертвами спланованого терору і не могли на повну силу реалізувати можливості своїх талантів. Сам термін "розстріляне відродження" запропонував Ю. Лавріненко, літературознавець з діаспори, назвавши так збірник текстів поезій та прози 1920х років [Лавріненко 2001].

Значне пожвавлення охопило й сферу книгодрукування. В середині 20-х років зростала кількість літературних журналів. У 1923 році єдиним літературно-політичним "грубим" журналом був "Червоний шлях", трохи згодом з’являються місцеві видання: "Життя й революція" в Києві, "Зоря" в Дніпропетровську, "Металеві дні" в Одесі, "Літературний Донбас" в Артемівську-Сталіному. З'явилися журнали окремих літературних організацій: "ВАПЛІТЕ", "Літературний ярмарок" і "Пролітфронт" групи, очоленої Миколою Хвильовим; "Нова ґенерація" групи футуристів М.Семенка; "Західня Україна";

"Молодняк" і "Гарт" – ВУСПП та інші [Шевельов 1983, 40]. У редакції одного з цих журналів, а саме журналу "Життя й революція" працював В. Підмогильний, звідки його було усунено у 1930 році.

Саме з 1930 року стають відчутними утиски з боку влади.

В. Підмогильний переїжджає до Харкова, де живе у відомому будинку письменників "Слово". Під своїм дахом цей будинок об’єднував найвідоміших письменників того часу: В. Сосюру, М. Хвильового, П. Тичину, О. Вишню, Ю. Смолича, Д. Бедзика та багатьох інших. Ю. Бедзик, син українського письменника Д. Бедзика, у спогадах про В. Підмогильного згадує, що він активно піклувався про мешканців будинку "Слово" у голодні 30-і роки: "Він був одним з ініціаторів створення в "Слові" спеціальної письменницької їдальні. І взагалі, не шкодував часу й зусиль. У нього були зв’язки з селами, він виїздив до своїх приятелів, щось там закуповував, вимінював, робив запаси, і ми почувалися за його спиною, як за надійною стіною" [Бедзик 2001, 128].

Ю. Смолич у своїх спогадах про В. Підмогильного писав, що у 30-х роках, опинившись "поза планом" видань, В. Підмогильний зосередився на перекладацькій діяльності.

"Мало не всі переклади французьких класиків, що виходили тоді з друку українською мовою, належали Валеріанові, – дарма, позначено це на титульних сторінках чи не позначено" [Смолич 2001, 46]. Згадуючи настрій В. Підмогильного, Ю. Смолич наводить такі його слова: "Вірте, я зроду життєрадісної та оптимістичної вдачі, і отакий душевний занепад мені протипоказаний, він робить мені боляче. Але якого ви хочете від мене настрою в моєму теперішньому становищі ізгоя?" Вимушена ситуація гнітила В. Підмогильного, але він не здавався і знаходив розраду у перекладанні.

Ще у 1966 році Г. Кочур у статті "Майстри перекладу" запропонував розглядати перекладацьку діяльність В. Підмогильного в хронологічному порядку. Він вважав, що такий підхід дозволив би "простежити поступове зростання перекладацької майстерності, накреслити еволюцію стилістичної манери та уподобань перекладача" [Кочур 1966, 20]. Тоді як Г. Кочур пропонував хронологічну періодизацію перекладацької діяльності, щоб дослідити еволюцію стилю, ми пропонуємо дослідити як еволюцію стилю В. Підмогильного, так і вплив політичної системи на його творчість. Тому видається правомірним поділити його перекладацьку діяльність на два періоди.

У перший період В. Підмогильний переклав твори А. Франса ("Таїс", "Корчма королеви Педок", оповідання), А. Доде ("Листи з вітряка"), Ж. Ромена ("Атака автобусів"), П. Меріме ("Коломба"), Вольтера ("Кандід"), О. де Бальзака ("Горіо", "Кузен Понс", "Кузина Бета"), Ж. Дюамеля ("Лист про вчених", "Лист про аматорів"), Гі де Мопассана ("Любий друг", "Сильна як смерть", "На воді"), П. Ампа (оповідання), Лу Сюна ("Життя А-Кі"). Як бачимо, у цей період В. Підмогильний віддає перевагу класикам французької літератури. Є лише кілька винятків: П. Амп був пролетарським письменником Франції, якого перекладали переважно лише в Радянському Союзі, через що можна припустити, що це був переклад на замовлення (можливо, редакції журналу). Перекладає він у цей час і класика китайської літератури Лу Сюна з французького підрядника.

У другий період В. Підмогильний вже менше займався оригінальною творчістю через ідеологічні переслідування, він зосередився на перекладанні. Переклав твори Гі де Мопассана ("Монт-Оріоль"), А. Франса ("На білому камені", "Пінгвінський острів", "Тінявий берест", "Вербовий манекен"), А. Чехова (оповідання), К. Гельвеція ("Про людину"), Д. Дідро ("Черниця", "Небіж Рамо", "Жак-фаталіст і його пан"), О. де Бальзака ("Тридцятилітня жінка"), А. Мальро ("Людське становище", уривок), І. Тургєнєва ("Муму"), П. Павленка ("Барикади"), переклав на засланні твори У. Шекспіра ("Генріх VI"), О. Уальда ("Портрет Доріана Грея") (дані за списками творів, що містяться в ЦДАМЛМ [13]).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Помітно, що у другий період В. Підмогильний перекладає не тільки з французької мови, а й з російської, а на Соловках – з англійської мови. У цей період він звертається до різко сатиричних творів (твори А. Франса), перекладає сучасного йому письменника А. Мальро, у якого простежуються екзистенціальні мотиви, характерні і для творчості В. Підмогильного. На засланні В. Підмогильний також працював, щоби не деградувати, вистояти в тяжких умовах утримання. Він вивчив англійську мову, працював над перекладами У. Шекпіра та О. Уальда.

Об’єднує ці два періоди любов В. Підмогильного до класиків французької літератури, особливо А. Франса, О. де Бальзака, Гі де Мопассана, у них він навчався і, відповідно, орієнтувався у власних творах на кращі зразки світової літератури.

Дослідження перекладів, здійснених у перший і другий періоди, свідчить про еволюцію стилю перекладача.

Порівнюючи переклади роману "Таїс" А. Франса, виконаний у 1921 році [10], і роману "Пінгвінський острів" А. Франса, виконаний у 1930 році [12], зауважуємо, що В. Підмогильний більше архаїзує мову пізнішого перекладу, хоча в обох творах йдеться про давні часи. Наприклад, "le saint homme" - "свята людина" (переклад роману "Таїс"), "святий муж" (переклад роману "Пінгвінський острів"); "la main droite" - "правиця" (переклад роману "Таїс"), "десниця" (переклад роману "Пінгвінський острів"). У перекладі роману "Пінгвінський острів" В. Підмогильний часто вдається до застарілих слів, щоб наблизити мову перекладу до церковнослов’янської: "Vous tes trop sage pour n’en avoir pas eu dj l’ide" – "Та ти вже подумав про це мабуть, бо мудрий єси", "Vous l’avez dit, Seigneur" – "Ти глаголеши, господи".

У пізніших перекладах В. Підмогильний все частіше посилює стилістичну експресивність тексту, порівняно з оригіналом, із синонімічних рядів обирає яскравіші українські відповідники до французьких лексем. Наприклад, у перекладі роману "Вербовий манекен" А. Франса, який В. Підмогильний виконав у 1932 році: "une ombre ternelle" – "вічний морок"; "un grand dgot envahit son cur" – "велика відраза пойняла йому серце"; "dans un corps paissi" – "в розгладлому тілі"; "la France n’est plus l’amie du genre humain" – "що Франція не є вже другиня людського роду" [11].

Якщо в ранніх перекладах у В.

Підмогильного спостерігалась тенденція до вживання слів-запозичень:

"фотель", "фуляр" (переклад роману "Горіо" О. де Бальзака, 1927 [2]), то в пізніших перекладах він використовує українські відповідники "крісло", "хустка" (переклад романів "Вербовий манекен" А. Франса, 1932 [11]; "Тридцятилітня жінка" О. де Бальзака, 1934 [1]).

Таким чином, періодизація перекладацької творчості В. Підмогильного на два періоди за критеріями впливу зовнішньої політичної ситуації та ідейною і художньою еволюцією письменника враховує те, що на зламі 20-30-х років різко змінилися обставини життя і творчості В. Підмогильного.

Вплив політичної системи виявився настільки травмуючим, а, врешті, і руйнуючим, що духовний потяг В. Підмогильного до перекладу, присутній у першому періоді, у другому періоді перетворився на ставлення до перекладу як до єдиної можливості творчого самовираження, а на Соловках – як до єдиного способу збереження своєї людської гідності, себе як особистості.

1. Бальзак О. Вибрані твори Т. 1 : Тридцятилітня жінка / пер. з фр. ;

вступ. ст. С. Родзевича. / О. Бальзак. – К.: ЛіМ, 1934. – 462 с.

2. Бальзак О. Горіо : роман / О. Бальзак / пер. з фр.; ред. С. Родзевича.

– Х.: Книгоспілка, 1927. – 238 с. 3. Дорошкевич О. Літературний рух на Україні в 1924 році / О. Дорошкевич // Життя й революція. – К., 1925. – №1–2. – С. 71–78. 4. Коломієць Л.В. В. Підмогильний – перекладач А. Франса (структурно-стилістичні особливості перекладу) / Л. В. Коломієць // Теорія і практика перекладу : укр.

наук. зб. – К., 1994. – Вип. 20. – С. 46–54. 5. Кочур Г. Майстри перекладу / Г. Кочур // Всесвіт. – 1966. – №4. – С. 17–24. 6. Лавріненко Ю.А. Розстріляне відродження: Антологія 1917–1933: Поезія – проза – драма – есей / Ю. Лавріненко – К.: Вид. Центр "Просвіта", 2001. – 794 с. 7. Масенко Л.Т. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. / Л. Т. Масенко. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. – 163 с.

8. Мовчан Р. Валер’ян Підмогильний – перекладач / Р. Мовчан // Всесвіт. – 1991. – № 12. – С. 178. 9. Нащадок степу. Спогади проPages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ТЕЛЕШМАН СВІТЛАНА ІВАНІВНА УДК 821.161.2-Ткач.09 ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА ТКАЧА: ЖАНРОВИЙ І ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТИ 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Чернівці – 2015 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і...»

«УДК 82-1 ББК 84(4УКР) М 91 Муратов І. Л. М 91 На крилах Літани: Поезії. Зі збірок, із недрукованого й призабутого / Упоряд. О. І. Муратов; передм. Н. Білецької-Муратової, О. Муратова. — Харків: Майдан, 2012. — 494 с. До книжки визначного українського поета, прозаїка, публіциста, драматурга, кіносценариста, літературного критика Ігоря Леонтійовича Муратова (1912–1973), укладеної його сином Олексієм Ігоровичем Муратовим, увійшли поезії зі збірок, що побачили світ за життя автора, ліричні твори,...»

«Just think – as Christopher Reeve so eloquently reminded us last night, we are all part of one family – the American family. And each one of us has value.– Заклик до перемін: We can start by doing more to support parents and the job they have to do. Отже підсумовуючи дану статтю, можемо зазначити, що ідіолект може виявлятися в різних комунікативних умовах, а саме політичній, стосовно ідіолекту Гіларі Клінтон. В її ідіолекті переважає соціальний чинник, досвід роботи як юриста та тривала участь...»

«Серія «Філологічна». Випуск 49 265 УДК 811.161.2 373 С. В. Бобиль, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ У статті розглядаються особливості формування іншомовної компетенції під час використання особистісно зорієнтованого підходу. Автор розглядає сутність формування концепції особистісно орієнтованої освіти...»

«Children’s Fiction and Its Adult Readership. – New York and London: Routledge, 2009.– 264p. 3. Smith A. Spit Against the Wind. – London: Headline Book Publishing, 2003. — 248p. 4. The Big Valley. – http://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Valley 5.The High Chaparral Home Page. — http://www.thehighchaparral.com/ 6. The Translation of Children’s Literature: A Reader/ Edited by Gillian Lathey. — Clevedon: Multilingual Matters LTD, 2006. — 260 p. дель Ґаудіо С., к. філол. н., доц., Київський...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Випуск 18 Засновано 1999 року Київ-2012 УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 10 від 28 травня 2012 р. Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 811.111’42’221:004.738.5 Козолуп М. С., Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ У ТЕКСТАХ ІНТЕРНЕТ НОВИН З ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Статтю присвячено вивченню особливостей використання невербальних компонентів комунікації (НВК) у англомовних текстах Інтернет новин. Виявлено та проаналізовано НВК, які допомагають реалізувати функцію просторових відношень. Ключові слова: вербальна...»

«337 Випуск 19. УДК 81’373:811.112.2 Турчин В. В., Турчин В. М., Прикарпатський національнийуніверситет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ ЛІНГВІСТИЧНІ НАПРЯМКИ У ДОСЛІДжЕННІ АНТОНІМІЇ У статті ми намагаємося показати, як вчені шукають нові шляхи для систематизації нагромадженого матеріалу, використання його з максимальною користю і висловлюють ряд цінних думок щодо вивчення окремих властивостей антонімів. Ключові слова: контрадикторність, контрарність, контрастність, конверсія,...»

«150 Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 811.111’373:81’27 В.Д. Бялик, Чернівецький національний університет, м. Чернівці АНАЛОГІЯ ТА ПРОТОТИПНА СЕМАНТИКА ЯК СКЛАДНИКИ ґЕНЕЗИ ЛЕКСИЧНОГО КВАНТОРА – НЕОЛОГІЗМУ У статті аналізуються семантичні особливості утворення англійських неологізмів, котрі розглядаються як лексичні квантори. В результаті проведеного дослідження доведено, що прототипна семантика та аналогія відіграють вагому роль в акті неологізації. The article dwells on the semantic...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 81’373 : 8292 (44) “20” Лісутченко М. К., Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ АРГУМеНТАТиВНиЙ ПОТеНцІАЛ СУБ’ЄКТиВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У ПУБЛІциСТичНиХ СТАТТЯХ ПОЛІТичНОЇ ТеМАТиКи Статтю присвячено дослідженню функціонування елементів, які є виразниками категорії модальності у публіцистичних текстах на політичну тематику. Виявлено, що такі елементи існують на всіх мовних рівнях та імпліцитно виражають ставлення автора до описуваних ним...»

«огородження – складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна лексика в українських замовляннях функціонує у значній кількості спонукальних і бажальних синтаксичних конструкцій. Космоніми найчастіше зустрічаються у різноманітних повторах, які конкретизують образ бажаного. Порівняння й зіставлення явищ є характерним для текстів з лексикою на позначення...»

«РОЗДІЛ V. Когнітивна лінгвістика: теоретичні засади дослідження. 5, 2009 УДК 81’276.6:636=111 С. А. Вискушенко – аспірант кафедри англійської філології та перекладу імені Д. І. Квеселевича Навчальнонаукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка Категорія дії в часі та просторі й засоби її вираження в англійській фаховій мові тваринництва Роботу виконано на кафедрі англійської філології та перекладу ННІІФ ЖДУ ім. І. Франка Стаття присвячена...»

«Л.Л. Славова. Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі: зіставний аспект (на матеріалі українських та американських Інтернет-джерел) УДК 81’373 Л.Л. Славова, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ У СУЧАСНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ) У статті розглянуто мовні засоби реалізації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»