WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Л.Л. Славова. Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі: зіставний аспект (на матеріалі українських та американських Інтернет-джерел) ...»

Л.Л. Славова. Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі: зіставний

аспект (на матеріалі українських та американських Інтернет-джерел)

УДК 81’373

Л.Л. Славова,

кандидат філологічних наук, доцент

(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ У СУЧАСНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ

ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ТА

АМЕРИКАНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ)

У статті розглянуто мовні засоби реалізації комунікативних стратегій і тактик у сучасному американському та українському політичному дискурсі.

Вивчення процесу комунікації з позиції комунікативних стратегій та тактик останнім часом стало дуже популярним у германістиці [наприклад, 1; 2; 3] та слав’яністиці [наприклад, 4], але майже не застосовувалось на порівняльно-типологічній ниві, що й зумовлює актуальність нашого дослідження.

Метою дослідження є встановлення ізоморфних та аломорфних мовних засобів для реалізації стратегій і тактик, які використовують українські та американські політики для впливу на слухача/читача.

Регулятивна функція мови тісно пов’язана з комунікативною. Регулятивна функція об’єднує ті випадки використання мови, коли мовець безпосередньо прагне вплинути на адресата [5: 83], а основною функцією сучасної мови політики є функція керування суспільством, суспільною думкою, нав'язування політиками своєї волі.

Політична влада базується на владі впливу, на управлінні людьми різної політичної орієнтації, а керування здійснюється тільки через слово. Оскільки головною метою політичної комунікації є досягнення та утримання влади, то особливої значимості набувають стратегії та тактики впливу, спрямованих на переконання адресата у правильності своєї позиції чи представлення її правоти перед позиціями політичних противників.

Стратегія – це процес розробки та реалізації комунікативного завдання, яке ставиться з метою ефективного впливу на адресата. Тактика, з одного боку, – спосіб мовленнєвого впливу, сукупність мовленнєвих засобів, з іншого боку – шлях реалізації стратегії. У межах однієї стратегії можна виділити декілька мовленнєвих тактик, що працюють на неї. Комунікативний хід – це конкретний засіб досягнення комунікативної ефекту, заданого в тактичній установці [3: 164].

У політичному дискурсі стратегія, поряд з іншими факторами працює на формування задуманого політиком іміджу. Політик, як правило, вибирає для себе роль та відповідну їй мовленнєву "маску" [4: 198].

Зокрема, прогнозування аудиторії, її очікувань політиком є комунікативною стратегією, а засоби її реалізації

– це тактика:

Good decision making rests on certain basic principles. I believe in the universality of freedom. I believe democracies lead to peace. I believe people ought to worship freely. I do believe there's an Almighty God that has spread freedom -- making freedom available for everybody. I believe in private enterprise. I believe in free enterprise. I believe in high standards in education. These are basic beliefs that I'm not going to change [http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/20060310-2.html].

У наведеному прикладі політик обирає для себе імідж лідера, який поділяє основні принципи демократії, свободи, підприємництва та якісної освіти і переконує слухача/читача в тому, що він не збирається змінювати цим принципам. Для досягнення останнього він використовує лаконічні речення, повтори, паралельні конструкції. Модальний вираз I believe надає більшої ілокутивної сили висловлюванням.

Слід відзначити, що в американському політичному дискурсі політики часто використовують модальні вирази:

I'm confident that if the playing field is level, that we can compete with anybody.

I believe one of the reasons we're having the economic success we're having is because we cut the taxes on the people.

I believe that when somebody has more money in their pocket to save, invest, or spend, the economy benefits.

And if we don't lose our nerve, I'm confident we'll achieve our objectives.

I'm sure that the decision by DEPARTMENT World was a difficult decision, to hand over port operations that they had purchased from another company [6].

До того ж використання таких засобів допомагає уникнути відповідальності мовця.

Одна з найважливіших стратегій політичного дискурсу – стратегія ідентифікації, тобто ототожнення політика з народом. Ефективна переконуюча комунікація спрямована на уселяння адресату думки, що лідер

– "своя", близька до народу людина.

Мовними засобами вираження вказаної стратегії в американському політичному дискурсі є використання, зокрема просторічої лексики: This guy – Saddam Hussein was brutal for the people of Iraq [6], а в українському – використання присвійного займенника наш та універсальних висловлювань.

Залежно від характеру інформаційних перетворень у політичному дискурсі розмежовують такі види маніпулювання:

1) референційне маніпулювання, пов’язане з перекручуванням денотата/референта у процесі позначення дійсності:

2) аргументативне маніпулювання, пов’язане з порушенням постулатів спілкування [7: 173 – 174].

Один із видів рефененційного маніпулювання – фактологічне маніпулювання, тобто перекручування фактів (недомовки, брехня, перебільшування, недомовки, створення референційної невизначеності) [7: 173].

Л.Л. Славова. Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі: зіставний аспект (на матеріалі українських та американських Інтернет-джерел) Засобом створення референційної невизначеності у сучасному американському політичному дискурсі є використання пасивних конструкцій: That issue is being addressed. Details need to be worked out [6];

синтаксичного еліпсісу: undesirable discharge - not desired by whom?. Використання слів з дифузною семантикою характерно як для американського, так і для українського політичного дискурсу:

Now, some will say, well, we've got to raise taxes in order to balance the budget [6].

There are some who are trying to, obviously, sow the seeds of sectarian strife [6].

There are many authoritarian liberals who have a kind of illicit romance with the draft [8].

І якщо будуть якісь відводи, або категоричні протести, будуть внесені корективи [9].

До засобів творення референційної невизначеності у сучасному українському політичному дискурсі належить також уживання слів широкої семантики:

Як заявив лідер УНП Юрій Костенко, фахівці партії могли б допомогти вирішити проблеми в економічній, фінансовій, енергетичній та гуманітарній сферах [9].

Політики використовують малозрозумілі для широкої аудиторії юридичні, економічні, військовотехнічні терміни; книжні слова з метою створення ситуації невизначеності : The long-term budget challenge is

-- it really has to do with mandatory spending… We also need bipartisanship when it comes to energy They've helped us shutdown a worldwide nuclear proliferation network run by A.Q. Khan. UAE is a valued and strategic partner.

I'll get to AHPs in a minute [6].

Поза контекстом неможливо здогадатися, що слова такого типу як AHP s, mandatory мають на увазі Для здійснення впливу на аудиторію американські та українські політики вдаються до використання певних стратегій та тактик, зокрема, створення іміджу, стратегії ідентифікації, маніпулятивних стратегій, але засоби реалізації вказаних стратегій різні. Перпективним, на наш погляд, є дослідження когнітивних особливостей англомовного та українського політичного дискурсу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Бакумова Е.В. Способы воздействия в дискурсе политиков разных институциональных типов // Аксиологическая лингвистика: проблемы коммуникативного поведения. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 124 – 127

2. Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі друкованих та інтернетвидань 2000-2005 років): Автореф. дис.… канд. філол. наук: 10.02.04 / Київ нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2006. – 19с.

3. Миронова П.О. Коммуникативная стратегия редукционизма в политическом дискурсе // Язык. Человек. Картина мира. – Ч.1. – Омск: ОмГУ, 2000. – С. 163-165.

4. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М.: Ком книга, 2006. – 228 с.

5. Норман Б.Ю. Теория языка. М.: Флинт: Наука, 2004. – 296 с.

6. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/20060310-3.html.

7. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – М.: ИТДГК "Гнозис", 2004. – 326 с.

8. http://www.timesunion.com/AspStories/story.asp?storyID=241890&category=NATIONAL&newsdate

9. http://hotline.net.ua/content/view/11478/3/

Матеріал надійшов до редакції 17.04.2006 р.

Славова Л.Л. Коммуникативные стратегии и тактики в современном масмедийном политическом дискурсе: сравнительный аспект (на материале украинских и американских интернет-источников) В статье рассмотрено языковые средства реализации коммуникативных стратегий и тактик в современном американском и украинском политическом дискурсе.

Slavova L.L. Communicative strategies and tactics in modern mass media political discourse: comparative aspect (on the material of Ukrainian and American internet sites).

The article considers language means of communicative strategies and tactics realization in modern American and Ukrainian political discourse.Похожие работы:

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 1 (7) УДК 81 811 111 А.Л. СМОЛЯНА, аспірант кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса Грінченка ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОЛАЖУ (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури) У статті розглядається мовленнєвий жанр рекламно-інформаційного колажу, наведеного на суперобкладинці англомовної літератури. Досліджено його семантичну...»

«РОЗДІЛ І. Когнітивна лінгвістика. 3 (ч. 1), 2011 УДК 81’42 = 133.1 К. П. Єсипович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов Київського національного лінгвістичного університету Реконструкція концептуальної моделі метаобразу “ЧАРІВНОГО”у французькій народній казці Роботу виконано на кафедрі романських мов КНЛУ У статті здійснено спробу виявити концептуальну структуру метаобразу “ЧАРІВНОГО” у французькій народній казці. Структуру такого метаобразу втілено в когнітивній моделі,...»

«337 Випуск 19. УДК 81’373:811.112.2 Турчин В. В., Турчин В. М., Прикарпатський національнийуніверситет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ ЛІНГВІСТИЧНІ НАПРЯМКИ У ДОСЛІДжЕННІ АНТОНІМІЇ У статті ми намагаємося показати, як вчені шукають нові шляхи для систематизації нагромадженого матеріалу, використання його з максимальною користю і висловлюють ряд цінних думок щодо вивчення окремих властивостей антонімів. Ключові слова: контрадикторність, контрарність, контрастність, конверсія,...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Випуск 18 Засновано 1999 року Київ-2012 УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 10 від 28 травня 2012 р. Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів механічного факультету денної форми навчання Частина І Дніпропетровськ Методичні вказівки до самостійної роботи з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів механічного факультету денної форми навчання. Частина І /...»

«Blidchenko-Naiko V., lecturer National O.O. Bohomolets Medical University The article describes the series «Lost leaves» Uliana Kravchenko, which was published nearly forty years after they were written, and explained the motives of such a late date, analyzes the relevant poetry in prose writer. Keywords: poetry in prose, cycle, miniature, fragment, philosophy meditation. УДК 82-1/-9 Бовсунівська Т.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка екФраЗиС & інтерМедіальніСть...»

«системних зв’язків у лексичному складі мови. Створена у межах цього дослідження модель типологічного опису семантики соматизмів може бути екстрапольована на дослідження інших тематичних груп лексики. У найближчій перспективі дослідження вбачається проведення зіставного вивчення структурно-семантичних особливостей меронімів на матеріалі німецької та англійської мов.1. Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла : Монографія / О. В. Материнська. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 295 с. –...»

«Бовсунівська Т.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка роМан-екФраСиС «кораБель дУрніВ» грегорі норМінтона Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми екфрасису, «вербальної репрезентації візуальної репрезентації». Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному Іншому, наприклад, роман-екфрасис «Корабель дурнів» Г. Нормінтона це варіант семантичної конверсації живопису (Пітера Брейгеля та Ієроніма Босха) в літературний твір....»

«Випуск 28. 55 УДК [821.161.2 +821.162.1] (09) Дємєхіна Діна ОБРАЗ УПИРЯ В РОМАНТИЧНИХ БАЛАДАХ С. РУДАНСЬКОГО ТА А. МІЦКЕВИЧА Стаття присвячена проблемі використання демонології, зокрема образу упиря, на сторінках літературних творів. На прикладі балад С. Руданського та А. Міцкевича проаналізовано найбільш неодновимірний і неоднозначний щодо потрактування в слов’янській демонології образ упиря та його використання в українській та польській літературі романтизму, зокрема в романтичних баладах...»

«Серія «Філологічна». Випуск 49 265 УДК 811.161.2 373 С. В. Бобиль, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ У статті розглядаються особливості формування іншомовної компетенції під час використання особистісно зорієнтованого підходу. Автор розглядає сутність формування концепції особистісно орієнтованої освіти...»

«огородження – складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна лексика в українських замовляннях функціонує у значній кількості спонукальних і бажальних синтаксичних конструкцій. Космоніми найчастіше зустрічаються у різноманітних повторах, які конкретизують образ бажаного. Порівняння й зіставлення явищ є характерним для текстів з лексикою на позначення...»

«Юлія Вишницька ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ СЛАПЧУК (нар. 23 грудня 1961 р.) Поет, що пройшов Афганістан, зневірився у Помаранчевій революції і «негативні переживання» трансформував у позитивний досвід. Письменник, у творах якого переплітаються жанри, релігії, світи, а слова – рухаються і взаємозаміняються (бо «все те, що не вміщається в якомусь одному слові, успішно можна висловити іншим»). Літературознавець, кандидат філологічних наук, заслужений діяч мистецтв України, літературний критик, який «не...»

«УДК 811.161.2.801. 653 Б.Р. Пристай, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький педуніверситет) НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові (на діалектному матеріалі). Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П., Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»