WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Лабенко О.А., к. філол. н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ФранЦУЗько-УкраЇнСька МіЖМоВна оМоніМія: ФорМальні та СтрУктУрно-СеМантиЧні оСоБлиВоСті У ...»

-- [ Страница 1 ] --

Лабенко О.А., к. філол. н., доц.,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

ФранЦУЗько-УкраЇнСька МіЖМоВна оМоніМія:

ФорМальні та СтрУктУрно-СеМантиЧні оСоБлиВоСті

У статті досліджується явище міжмовної омонімії на матеріалі французької та

української мов. Виділено основні характеристики міжмовної омонімії у плані вираження та у плані змісту. Проаналізовано особливості формального вираження та семантичної структури французько-українських міжмовних омонімів.

Ключові слова: мовні паралелі, міжмовна омонімія, формальні особливості, семантична структура.

В статье исследуется явление межъязыковой омонимии на материале французского и украинского языков. Определены основные характеристики межъязыковой омонимии в плане выражения и в плане содержания. Проанализировано особенности формального выражения и семантической структуры французско-украинских межъязыковых омонимов.

Ключевые слова: языковые параллели, межъязыковая омонимия, формальные особенности, семантическая структура.

The article is devoted to the analysis of French-Ukrainian interlingual homonymy.

The main characteristics of interlingual homonymy from the point of view of their form and content are determined. The formal peculiarities and semantic structure of French-Ukrainian interlingual homonyms are analysed.

Key words: cross-lingual parallelism, interlingual homonymy, formal peculiarities, semantic structure.

В сучасних умовах глобалізації контакти між мовами стають дедалі тіснішими, тому особливої актуальності набуває дослідження питання міжмовних паралелей, що дозволяє отримати висновки щодо взаємодії мов, особливостей функціонування лексичних елементів, що характеризуються відношеннями формальної чи змістової еквівалентності.

Питання міжмовних контактів та наслідків цих контактів привертало увагу вчених ще в 60-70-х роках минулого століття та й нині викликає значний інтерес у лінгвістів, про що свідчать численні дослідження, що присвячуються цьому явищу [Беднаж 2000;

Кіцила 2000; Пономаренко 2006; Чайка 2008]. Фундаметальні дослідження в цій галузі були здійснені В.В. Акуленком, Г.К.М. Готлібом, Л.А. Булаховським, Р.А. Будаговим.

Розроблені вченими принципи стали основою для визначення теоретичних засад дослідження явища мовних паралелей, яким присвячуються праці сучасних дослідників [Кияк 2010; Чайка 2008].

У сучасній лінгвістиці мовні паралелі визначають як спільні елементи (зокрема лексичні) у двох споріднених чи неспоріднених мовах [Кияк 2010]. Таким чином, до категорії мовних паралелей включають явище міжмовної синонімії, міжмовної омонімії та міжмовної паронімії. У цьому дослідженні ми зупинимось лише на вивченні особливостей міжмовної омонімії в українській та французькій мовах як одному з проявів явища мовних паралелей.

Міжмовна омонімія досліджується у споріднених та неспоріднених мовах. Найбільш вивченим у сучасному мовознавстві є питання міжмовної омонімії близькоспоріднених мов. Наявність значної кількості теоретичних праць, присвячених проблематиці міжмовної омонімії, свідчить про те, що це питання є досить розробленим у слов’янському мовознавстві. В україністиці навіть сформувалася школа досліджень міжмовної омонімії в споріднених мовах, так досліджується українсько-російська міжмовна омонімія [Мартиросян 2001], українсько-польська міжмовна омонімія [Беднаж 2000], українсько-чеська міжмовна омонімія [Кіцила 2000], українсько-болгарська міжмовна омонімія [Пономаренко 2006].

Явише міжмовної омонімії між неспорідненими мовами залишається ще недостатньо вивченим. Досліджується міжмовна омонімія між українською та лише деякими неспорідненими мовами, зокрема німецько-українська міжмовна омонімія [Кійко 2010;

Шаблій 2002] та турецько-українська міжмовна омонімія [Юзвяк 2010]. Явище французько-української омонімії ґрунтовно не вивчалося взагалі.

Більшість мовознавців [Беднаж 2000; Мартиросян 2001; Шаблій 2002] визначають міжмовні омоніми як семантично нееквівалентні повнозначні та неповнозначні слова, які мають у двох чи більше споріднених або неспоріднених мовах інтерферентно схожі фонетичні та/або графічні форми за умови варіативності в межах аналогічних фонем та національного графічного представлення. Варіативність плану вираження фонетичних та/або графічних форм лексичних одиниць, що зіставляються, має зводитись до регулярних фонемних, графічних, звукових та структурно-морфологічних відповідностей у контактуючих мовах. Розбіжності в семантиці міжмовних омонімів можуть варіювати від незначних стилістичних відтінків до навіть антонімічних семантичних розбіжностей.

Таким чином, дві основні ознаки характеризують явище міжмовної омонімії: тотожність або максимально можлива схожість плану вираження в межах регулярних відповідностей та відмінність у семантиці слів, що зумовлює розбіжність у плані змісту.

У результаті порівняльного аналізу лексичного складу французької та української мов [Французско-русский словарь 1991; Універсальний словник української мови 2005;

Le nouveau petit Robert 2010] нами було виявлено 110 пар міжмовних омонімів, що засвідчило досить репрезентативний характер явища французько-української омонімії.

Пари міжмовних омонімів формувалися на основі таких виділених нами ознак:

- у плані вираження: повний або частковий збіг фонетичних форм порівнюваних лексичних одиниць в українській та французькій мовах у межах регулярних фонемних, графічних, звукових та структурно-морфологічних відповідностей між мовами;

- у плані змісту: семантична нееквівалентність, що зумовлюється відмінністю всіх або деяких значень у семантичній структурі порівнюваних лексичних одиниць.

Зіставний аналіз особливостей формального вираження порівнюваних лексичних одиниць дозволив виділити пари міжмовних французько-українських омонімів, які повністю збігаються за фонетичною формою слів та пари омонімів фонетичні форми яких характеризуються незначними відмінностями у вимові.

Значна більшість виявлених пар міжмовних французько-українських омонімів характеризується повною тотожністю фонетичних форм слів при врахуванні особливостей вимови відповідних звуків у порівнюваних мовах, наприклад: bile “жовч” – біль «відчуття душевного або фізичного страждання», bosse 1) «горб»; 2) «гуля»; 3) «пагорб»

– бос «власник, керівник підприємства», capote 1) “пальто, шинель”; 2) “відкидний верх екіпажа” – капот «відкидна металева кришка в різноманітних механізмах», mille “тисяча” – міль «невеликий метелик», cime 1) “вершина”; 2) “верхівка, верх” та сім числівник, desserte 1) “ обслуговування”; 2) “сервірувальний столик” – десерт «солодка страва, яку подають наприкінці обіду», philtre «любовний напій» – фільтр «пристрій або речовина для проціжування рідини», somme I 1) “сума”; 2) “підсумок”; somme II “тягар, ноша”;

somme III “сон” – сом «риба», stage «стажування» – стаж «тривалість діяльності в певній галузі», sonette – “дзвіночок, дзвоник” – сонет «ліричний вірш», tonne “тонна, одиниця маси” – тон «звук певної висоти»; tract “листівки, що роздають з метою реклами”

– тракт 1) заст. «велика проїзна дорога»; 2) «шлях проходження їжі в організмі», trappe 1) “пастка для тварин на полюванні”; 2) “люк, опускні двері” – трап 1) «сходи на судні»

2) «пересувні сходи для виходу з літака та посадки»; trempe 1) тех. «гартування, гарт»

2) «склад характеру, якість» – трамп «вантажне судно»; parole 1) “мовлення, слово” 2) “обіцянка” 3) “промова” – пароль «таємне слово, або фраза»; piquette «напій» – пікет 1) «невеликий сторожовий загін» 2) «група страйкарів».

Відмінності у формальному вираженні міжмовних омонімів, які характеризуються схожістю фонетичних форм у межах регулярних фонемних відповідностей між французькою та українською мовами, зумовлюються:

а) особливостями вимови деяких звуків у французькій та українській мовах:

- носовий у французькій мові – неносовий в українській мові: bton 1) “палиця”; 2) “жезл”; 3) “шматок” – батон «різновид хліба», tronc 1) “стовбур дерева”; 2) “тулуб” – трон «символ монархічної влади»; commande “замовлення” команда «стислий усний наказ», teinte “тон, відтінок” – тент «навіс для захисту від сонця і доща», officiant “священник, що проводить богослужіння” – офіціант «працівник ресторану, кав’ярні, їдальні»;

- помяшення звуку [l] у французькій мові, якому відповідає непом’якшене українське: moule I “форма для випічки”; moule II “мідія” – мул «липка грузька маса, що відкладається на дні річок, озер або морів», panel 1) “група спеціалістів, що проводить дебати”

– панель 1) «велика пласка залізобетонна плита», tle “лист заліза” – тол “вибухова речовина, тротил”, val “долина” – вал «високий, земляний насип навколо поселення, міста»;

б) особливостями наголосу: co’dex “рецептурна книга” – ‘кодекс «єдиний законодавчий акт, який систематизує певну галузь права», ob’lique “косий – ‘облік «реєстрація осіб, предметів»;

в) регулярними фонетичними відповідностями між фонемами: active «кадрова армія» – актив 1) «найдіяльніші члени якоїсь організації»; 2) «частина бухгалтерського балансу підприємства».

Під час аналізу формальних особливостей було також виявлено міжмовні омоніми з розбіжностями афіксального оформлення: appellation “назва, найменування” – апеляція 1) «одна з форм оскарження судових рішень і вироків до суду вищої інстанції»; 2) «звернення до кого-небудь, чого-небудь за підтримкою», effectif I “дійсний, фактичний, реальний” effectif II “числений склад” – ефективний «результативний, дієвий», dissertation “твір” –дисертація «наукова праця», primitivement “спочатку, на самому початку”– примітивно «просто, обмежено».

Більшість порівнюваних лексем збігаються в основній формі та належать до іменників. Було виявлено лише декілька випадків, коли слова, що належать до різних частин мови, збігаються за вимовою чи написанням лише в одній з граматичних форм. Наприклад: babille від слова babiller «теревенити, лепетати» та бабій 1) «той, хто дуже упадає за жінками»; 2) «нерішучий, розніжений чоловік», рlaide від plaider 1) «судитися»; 2) «захищати справу в суді» та плед «цупке покривало».

Зіставний аналіз семантичної структури французько-українських міжмовних омонімів показав, що в плані змісту всі омоніми розмежовуються на абсолютні міжмовні омоніми та відносні міжмовні омоніми.

До абсолютних міжмовних омонімів належать одиниці мовних систем порівнюваних мов, що збігаються за формою вираження при можливих розбіжностях в межах регулярних міжмовних фонетико-графічних відповідностей, але цілковито відрізняються в плані змісту. Абсолютні міжмовні омоніми характеризуються різними семантичними структурами та часто мають досить різні сфери функціонування. Наприклад : banquette 1) “сидіння”; 2) “полиця у вагоні” та банкет I “невисокий земляний вал уздовж верхнього краю дорожньої виїмки”; банкет II “урочистий обід або вечеря, які влаштовують на честь якоїсь особи або на відзначення якоїсь подіі”, mta “твердий спирт” та мета «те, що хтось намагається осягнути, здобути»; morse 1) “морж”; 2) “система телеграфічного зв’язку” та морс «напій із соку ягід чи плодів»; trempe 1) тех. «гартування, гарт»; 2) «склад характеру, якість» та трамп «вантажне судно»; tare 1) “вага”; 2) “недолік” – тар «загальна назва струнних щипкових інструментів». В семантичній структурі наведених прикладів абсолютних міжмовних французько-українських омонімів не виявляються спільні значення. Щодо формального вираження, то слід зазначити, що абсолютні міжмовні омоніми можуть характеризуватися як повним так і частковим збігом фонетичних форм.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Відносні міжмовні омоніми визначаємо як одиниці мовних систем порівнюваних мов, що збігаються у плані вираження при можливих розбіжностях в межах регулярних міжмовних фонетико-графічних відповідностей, у семантичній структурі яких можуть бути виявлені збіги деяких значень. Під час відбору матеріалу дослідження до групи відносних омонімів увійшли слова в семантиці яких виявлялося принаймні одне значення, що не співпадало. Наприклад у французькій мові слово repertoire позначає: 1) “перелік, список, каталог”; 2) “довідник”; 3) театр. «репертуар», а українській мові слово репертуар, запозичене з французької, функціонує лише в значенні «сукупність музичних і драматичних творів, які виконують у театрі», що співпадає лише з одним зі значень французького слова. Чи інший приклад: французьке слово aplomb позначає: 1) «вертикальне положення, вертикальність»; 2) «рівновага»; 3) «самовпевненість, наглість», а в українській мові слово апломб, запозичене також з французької мови, функціонує лише в значенні «манера повідінки, коли людина поводиться і розмовляє з надмірною самовпевненістю». Існують випадки, коли збігаються всі значення, крім основного, наприклад слово balance означає у французькій мові: 1) «прилад для зважування, вага»; 2) «рівновага»; 3) бух. «баланс», а в українській мові слово баланс, запозичене з цього французького слова позначає: 1) цирк. «мистецтво утримувати рівновагу тіла, або предметів під час яких-небудь вправ, трюків»; 2) «рівновага»; 3) бух. «порівняльний підсумок прибутків і видатків». Саме значення «прилад для зважування, вага» не збігається у мовах. Такі випадки зараховувалися також до відносних омонімів.

Таким чином, у результаті проведеного аналізу формальних особливостей французько-українських міжмовних омонімів було виявлено три типи міжмовних омонімів відповідно до формального вираження: пари омонімів, що мають тотожні фонетичні форми, пари омонімів з незначними фонетичними розбіжностями та пари омонімів з відмінностями афіксального оформлення. Значна більшість міжмовних французько-українських омонімів мають тотожні фонетичні форми. Аналіз семантичної структури пар міжмовних омонімів дозволив виділити абсолютні та відносні міжмовні французько-українські омоніми.

Актуальним є також вивчення дидактичного аспекту явища міжмовної омонімії.

Саме явище міжмовних омонімів найчастіше спричиняє виникнення міжмовної інтерференції, що своєю чергою призводить до непорозумінь чи перекручення змісту та до виникнення проблем перекладу. Оскільки, при мовній взаємодії ці слова вступають у системні відношення та можуть спричинити хибні асоціації з певними лексемами рідної мови, що мають схожу форму, але характеризуються різним змістом. Помилкове ототожнення значень слів, зумовлене подібністю фонетичних форм, може призвести до потрактування таких слів як міжмовних синонімів. Особливо небезпечними є відносні міжмовні омоніми, оскільки вони характеризуються частковою семантичною подібністю. Тому подальше вивчення проблеми міжмовної омонімії, з’ясування та опис основних характеристик цього явища та причин виникнення представляє значний інтерес і з теоретичної і з практичної точки зору.

1. Беднаж М.А. Польсько-українська міжмовна омонімія Автореф. дис. канд. філол.

наук: 10.02.17 / М.А. Беднаж; Київ. держ. лінгв. ун-т. – К., 2000. – 19 с. 2. Кияк Т.Р. Фальшиві друзі перекладача як проблема міжкультурної комунікації / Т.Р. Кияк // Наукові записки. Серія: філологічні науки. – Вип. 89 (1). – Кіровоград, 2010. – С. 17-20. 3. Кійко С.

Національна специфіка семантики міжмовних омонімів / С.Кійко // Наукові записки. Серія: філологічні науки. – Вип. 89 (3). – Кіровоград, 2010. – С. 48-53. 4. Кіцила Л.Ю. Деякі теоретичні дослідження омонімії в слов’янському мовознавстві / Л.Ю.Кіцила // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 51. 2000. – С. 159-166. 5. Мартиросян Л.І. Українсько-російська міжмовна омонімія в генетичному і функціонально-семантичному аспектах (діслівна лексика) Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.17 / Л.І. Мартиросян; Київ. нац.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Just think – as Christopher Reeve so eloquently reminded us last night, we are all part of one family – the American family. And each one of us has value.– Заклик до перемін: We can start by doing more to support parents and the job they have to do. Отже підсумовуючи дану статтю, можемо зазначити, що ідіолект може виявлятися в різних комунікативних умовах, а саме політичній, стосовно ідіолекту Гіларі Клінтон. В її ідіолекті переважає соціальний чинник, досвід роботи як юриста та тривала участь...»

«огородження – складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна лексика в українських замовляннях функціонує у значній кількості спонукальних і бажальних синтаксичних конструкцій. Космоніми найчастіше зустрічаються у різноманітних повторах, які конкретизують образ бажаного. Порівняння й зіставлення явищ є характерним для текстів з лексикою на позначення...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 81’42 811. 111 Єфименко В. А., Київський національний університет імені Тараса Шевченка СУчАСНІ ІНТеРПРеТАЦІї ТРАДИЦІЙНИХ КАЗКОВИХ СЮжеТІВ У статті розглядаються особливості трансформованих казкових сюжетів та їх інтертекстуальні зв’язки з прецедентними текстами класичних казок. Ключові слова: інтертекстуальність, прецедентний текст, інтерпретація казкового сюжету. В статье рассматриваются особенности трансформированных сказочных сюжетов и их...»

«Ю.О. Герасимов. Інтонаційна пластика синтаксичного переносу в поезії Дмитра Павличка Я стужився, мила, за тобою. УДК 821.161.2 – 193: 808.545 (076.5) Ю.О. Герасимов, асистент (Житомирський державний університет) ІНТОНАЦІЙНА ПЛАСТИКА СИНТАКСИЧНОГО ПЕРЕНОСУ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ. У статті розкрито процес підготовки до виразного читання на лабораторному занятті одного з ліричних творів Дмитра Павличка. Зокрема, акцентовано увагу на інтонаційному значенні синтаксичних...»

«Юлія Вишницька ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ СЛАПЧУК (нар. 23 грудня 1961 р.) Поет, що пройшов Афганістан, зневірився у Помаранчевій революції і «негативні переживання» трансформував у позитивний досвід. Письменник, у творах якого переплітаються жанри, релігії, світи, а слова – рухаються і взаємозаміняються (бо «все те, що не вміщається в якомусь одному слові, успішно можна висловити іншим»). Літературознавець, кандидат філологічних наук, заслужений діяч мистецтв України, літературний критик, який «не...»

«Таким чином, запропонований підхід до типології евфемізмів та дисфемізмів дає змогу виявити суттєві відмінності між різними класами цих мовних явищ. Для одних денотатів характерними є евфемістичні перейменування, що лише пом’якшують негативне значення, а для інших евфемізми, в яких негативний знак змінюється на позитивний. Зважаючи на це, перспективним видається з’ясування чинників, які зумовлюють зазначені відмінності, а також дослідження використання окремих типів евфемізмів та дисфемізмів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів механічного факультету денної форми навчання Частина І Дніпропетровськ Методичні вказівки до самостійної роботи з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів механічного факультету денної форми навчання. Частина І /...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ПАЛІЙЧУК Анна Леонардівна УДК 811.111’42 НАРАТИВНИЙ КОД ІНТИМІЗАЦІЇ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) Спеціальність 10.02.04 – германські мови Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України....»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філологічні науки УДК 811.Ш+81'42 Г. В. Кузнєцова, кандидат філологічних наук, старший викладач; В. В. Болейко, магістрант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ІНТЕРВ'Ю В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРЕСІ У статті розглядаються комунікативно-прагматичні особливості тексту-інтерв'ю сучасної американської преси. Визначено основні мовні засоби, які вживаються з метою реалізації...»

«Випуск 28. 55 УДК [821.161.2 +821.162.1] (09) Дємєхіна Діна ОБРАЗ УПИРЯ В РОМАНТИЧНИХ БАЛАДАХ С. РУДАНСЬКОГО ТА А. МІЦКЕВИЧА Стаття присвячена проблемі використання демонології, зокрема образу упиря, на сторінках літературних творів. На прикладі балад С. Руданського та А. Міцкевича проаналізовано найбільш неодновимірний і неоднозначний щодо потрактування в слов’янській демонології образ упиря та його використання в українській та польській літературі романтизму, зокрема в романтичних баладах...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ТЕЛЕШМАН СВІТЛАНА ІВАНІВНА УДК 821.161.2-Ткач.09 ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА ТКАЧА: ЖАНРОВИЙ І ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТИ 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Чернівці – 2015 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і...»

«УДК 811.161.2’347.9 Ірина Корнейко, Микола Пилипенко Харківський національний медичний університет ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва» НАМН України УКРАЇНОМОВНІ ТЕРМІНИ ІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ © Корнейко І. В., Пилипенко М. І., 2013 У статті висвітлюється актуальна проблема українського термінознавства – утворення термінів, семантичним компонентом яких є значення дії. Для систематизації термінів із процесуальним значенням пропонується логіко-граматичний аналіз...»

«Чайковська В.Т. Проблема необхідності і свободи у творчості Лесі Українки УДК 82 2. 09 В.Т. Чайковська, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський педуніверситет) ПРОБЛЕМА НЕОБХІДНОСТІ І СВОБОДИ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У статті обгрунтовується проблема співвідношення між необхідністю і свободою як важливими чинниками самореалізації особистості, що призводить до трагічних колізій, у творчості Лесі Українки.Він запитав спокійно: “Чому я потерпів крах? ”. “ Во ймення краси”, я відповів....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»