WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 81’373 : 8292 (44) “20” Лісутченко М. К., Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ АРГУМеНТАТиВНиЙ ПОТеНцІАЛ СУБ’ЄКТиВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У ПУБЛІциСТичНиХ ...»

Наукові записки. Серія “Філологічна”

УДК 81’373 : 8292 (44) “20”

Лісутченко М. К.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

АРГУМеНТАТиВНиЙ ПОТеНцІАЛ СУБ’ЄКТиВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ

У ПУБЛІциСТичНиХ СТАТТЯХ ПОЛІТичНОЇ ТеМАТиКи

Статтю присвячено дослідженню функціонування елементів, які є виразниками категорії модальності у

публіцистичних текстах на політичну тематику. Виявлено, що такі елементи існують на всіх мовних рівнях

та імпліцитно виражають ставлення автора до описуваних ним подій.

Ключові слова: суб’єктивна модальність, публіцистичний текст, прагматичний аспект Статья посвящена исследованию функционирования элементов, которые являются показателями категории модальности в публицистических текстах политической тематики. Установлено, что такие элементы существуют на всех языковых уровнях и имплицитно выражают отношение автора к описываемым им событиям.

Ключевые слова: субъективная модальность, публицистический текст, прагматический аспект The article is devoted to the study of the functioning of the components, which demonstrate the category of modality in publicistic texts, which have the politics as the subject. It is specified that such components exist at all language levels and implicitly express the author’s attitude to what he describes.

Key words: subjective modality, publicistic text, pragmatical aspect Мета. Враховуючи актуальні дослідження проблеми модальності у руслі логіки, які потім продовжують аналізуватися у лінгвістиці, метою даної статті є спроба проаналізувати сучасний стан досліджень суб’єктивної модальності на текстах політичної тематики.

Актуальність. Наразі питання суб’єктивної модальності розглядається у лінгвістиці на всіх мовних рівнях. Дослідити дане питання на прикладі текстів політичного спрямування є особливо актуальним, оскільки політичний дискурс швидко перебирає та прилаштовує до своїх потреб найновіші досягнення у руслі всіх філологічних наук, лінгвістики зокрема.

Предметом даної статті є публіцистичні тексти на політичну тематику у французьких періодичних виданнях, а об’єктом виступають всі елементи речення, які можуть оприявнювати категорію модальності.

Матеріалом для даного дослідження є статті на політичну тематику французьких періодичних видань останніх двох років (Le Monde, Le Figaro).

Наукова новизна даної роботи полягає у дослідження елементів, які виражають модальність на прикладі публіцистичних текстів саме французьких періодичних видань.

Аргументативний модуль є одним із модулів прагматичного параметру політичного дискурсу. У визначенні поняття суб’єктивної модальності прийнято виділяти два підходи: перший підхід постулює суб’єктивну модальність як оцінку ступеня достовірності повідомлення, реальності або нереальності того, про що йде мова [3, с. 76], другий підхід характеризує суб’єктивну модальність як авторське відношення до змісту висловлювання, яке формує думку читача про прочитане [там само].

Загальновідомо, що інформативні тексти у публіцистичних виданнях мають на меті об’єктивне висвітлення фактів, тобто не мають містити суб’єктивної думки автора (або авторів). Проте публіцистичні видання, навіть якщо не виражають явно свої політичні уподобання, проте завжди так чи інакше є політично заангажованими. Іншою з причин присутності суб’єктивного елементу у текстах політичного спрямування є все більш зростаюча роль політики у повсякденному житті сучасної людини та наше сприймання явищ оточуючого світу з огляду на політичну ситуацію у країні та розподіл політичних сил.

Виділяють такі елементи модальності висловлення як безпосередня оцінка, емоційна ознака (приємно/ нейтрально/неприємно), емотивно-експресивна оцінка (схвалення/байдужість/несхвалення) та маркер психічного стану мовця [1, с. 15]. Таким чином, можна вважати, що модалізація складається з нашарування на вербальну інформацію додаткових суб’єктивних смислів, зумовлених психічним станом мовця та його суб’єктивним ставленням до ситуації.

Позитивна оцінка може бути оформлена засобами вираження суб’єктивної модальності із значенням добре (добрий), негативна оцінка може бути виражена лексичними засобами із значенням поганий, а нейтральна характеризується відсутністю будь-яких лексем з оціннісним компонентом.

Розглядаючи явище модальності, Л.С. Єрмолаєва виділяє два основних типи модальностей: до модальності першого типу дослідниця відносить модальність, яка виражається граматичною категорією способу, інтонацією, порядком слів, модальними частками, а також формами дієслів [3, с. 79]. Така модальність повязана з предикативністю. До модальності другого типу дослідниця відносить модальність, яка виражається потенціальними модальними словами. Модальними словами ми вважаємо такі члени речення, які у найбільшій мірі залежать від присудка та своїм значенням впливають на весь зміст речення.

Публіцистичні статті політичної тематики можуть бути досліджені у категорії модальності з двох причин:

дані статті мають автора, а, отже, оцінні елементи експліцитно чи імпліцитно присутні; будь-який текст політичної тематики може бути проаналізованим у термінах суб’єктивної модальності.

Один із дослідників суб’єктивної модальності Г. Я. Солганик вважає, що саме речення (висловлювання) є найяскравішим показником оцінної модальності, оскільки в цьому випадку модальність прослідковується не в якомусь окрему слові, а на рівні всього речення [4]. Вважається, що найбільш сильним модусом суб’єктивної модальності володіють так звані Я-речення, оскільки Я пов’язане з участю того, хто говорить. Речення, що © Лісутченко М. К., 2013 Випуск 35 розповідається не від першої особи однини, називають Він-речення. Такі речення володіють набагато меншим модальним статусом. В публіцистичних текстах на політичну тематику особа, від імені якої ведеться розповідь, як правило, відсутня (якщо це не спеціальна авторська колонка).

В такому випадку носіями суб’єктивної модальності стають предикати, які описують розумову та емоційну сфери людини:

Sur la Syrie, la prsident du FN raffirme sa position contre l’ingrence trangre... [Le Monde 04/01/2013, http: //www.lemonde.fr/politique/] ;

''Nous nous battons en France pour la souverainet du peuple franais...'', fait-elle valoir en dnoncant le rle des puissances occidentales dans le conflit syrien comme dans le conflit libyen... [Le Monde 12/01/2013, http: //www.

lemonde.fr/politique/] О. М. Вольф вважає, що оцінку можна розглядати як один із видів модальності, яка накладається на дескриптивний зміст мовного вираження [1, с. 20]. Таким чином, висловлювання, які включають оцінку або інші модальності, мають в своєму змісті дескриптивну та недескриптивну компоненту. Оціннісні відносини суб’єктивної модальності виражають категорії істинність/неістинність, важливість/неважливість, добре/погано. Говорячи про оцінний компонент будь-якого речення, особливо речень в публіцистичних текстах політичного спрямування, важливо пам’ятати, що характерною особливістю оцінки є її суб’єктивний елемент, який завжди знаходиться поруч із об’єктивним. Оцінне висловлення завжди припускає ціннісне відношення між автором висловлення та тим, про кого йдеться.

Для формування та проявлення модальності у реченнях важливу роль грають предикати та способи їх вираження. Завдяки розгалуженій системі граматичної категорії часу у французькій мові час та стан дієслова є у високому ступені модальним та може виражати оцінку автора тексту навіть у більшій мірі, ніж номінатив (у ролі підмета).

Проте варто зазначити, що, незважаючи на розширені можливості у наданні висловлюванням більшої суб’єктивності завдяки категорії часу, у публіцистичних текстах політичного спрямування найчастіше використовується mode indicative, що пов’язане із особливостями світогляду європейської людини, яка мислить практично, послуговуючись категоріями “тут” і “зараз”:

Marine le Pen soutient la manifestation contre le mariage pour tous, mais n’ira pas la manifestation [Le Monde 10/11/2012, http: //www.lemonde.fr/politique/] La prsidente du FN rappelle qu’elle a toujours rclam que les Franais soient consults par rfrendum sur la question du mariage et de l’adoption pour les couples homosexuels [Le Monde 11/02/2013, http: //www.lemonde.fr/politique/] Особливої модальності набувають вирази типу “et quelqu’un… de faire quelque chose”. В нижченаведеному прикладі цю фразу можна перекласти як “І почала мадам де Пен вихваляти 20-процентне пониження внутрішнього податку…” Еt Mme Le Pen de prner la baisse de 20 % de la taxe intrieure de consommation sur les produits nergtiques (TICPE), o l’encadrement des frais bancaires et des taux des crdits la consommation et immobiliers pour les particuliers...

[Le Monde 10/01/2013, http: //www.lemonde.fr/politique/] У публіцистичних текстах політичного спрямування використовуються також модальні слова заперечення та припущення:

Dans aucun cas, cela n’a conduit l’annulation de l’lection, y compris pour la 7 circonscription de Seine-etMarne o l’cart est, aprs dduction, le plus faible [Le Monde 12/01/2013, http: //www.lemonde.fr/politique/] Pourtant, aux lections locales, le FN fait de trs bons scores dans le rgion [Le Monde 05/01/2013, http: // www.lemonde.fr/politique/] В нижченаведеному прикладі модальність авторського відношення до факту, про який він говорить, спостерігаємо завдяки цілому окремому реченню, яке, до того ж, має інтертекстуальні ознаки (компонент “вічне повторювання’’ як елемент організації тексту зустрічається ще в стародавніх міфах).

Цим реченням автор заздалегідь формує негативне емоційне сприйняття читачем інформації, яку він прочитає у наступному реченні:

C’est l’histoire d’un ternel retour. Celui de Sgolne Royal qui, depuis sa dfaite l’lection prsidentielle de 2007, n’en finit pas de chercher sa place dans sa famille politique [Le Monde 04/01/2013, http: //www.lemonde.fr/politique/].

З огляду на вищесказане можна зробити висновок, що, незважаючи на об’єктивний характер інформативного тексту на політичну тематику, у ньому завжди можна віднайти елементи суб’єктивної модальності як на лексичному, так і на синтаксичному рівнях. Французькі публіцистичні тексти на політичну тематику найчастіше виражаються за допомогою граматичної категорії теперішнього часу дійсного способу Mode Indicatif.

На рівні організації речення використовуються модальні слова, на синтаксичному рівні окремі речення, які найчастіше виявляються фразеологічними зворотами або інтертекстуальними фразами.

Література:

1. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. – М., 1985. – С. 10-28.

2. Козловський В. В. До питання дефініції мовної модальності (на матеріалі сучасної німецької мови) / В. В. Козловський. – Мовознавство. – 1990. – № 3. – С. 48-53.

3. Сафонова Н. М. Еволюція поглядів на суб’єктивну модальність / Н. М. Сафонова // Серія філолог. науки. – Львів: ЛНУ, 2004. – Вип. 34, Ч. 1. – С. 74-80.

4. Солганик Г. Я. Очерки модального синтаксиса / / Григорий Яковлевич Солганик // Режим доступу : http:// www.litres.ru/grigoriy-solganik/ocherki-modalnogo-sintaksisa/

Джерела ілюстративного матеріалу:

5. Le Monde від 10.11.2012, 04.01.2013, 12.01.2013, 10.11.2013, 11.02.2013, 10.01.2013, 05.01.2013, Режим доступу : http: //www.lemonde.fr/politique/Похожие работы:

«Науковий вісник Ужгородського університету, 2013 Олеся ХАРЬКІВСЬКА УДК 811.161.2’282.22(477.87) ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ СЕРЕДНЬОГО РОДУ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Випуск 2 (30) Харьківська О.В. Віддієслівні іменники середнього роду в українських говорах Закарпаття; 15 стор.; кількість бібліографічних джерел – 10; мова – українська. Анотація. У статті описано словотвір віддієслівних іменників...»

«Юлія Вишницька ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ СЛАПЧУК (нар. 23 грудня 1961 р.) Поет, що пройшов Афганістан, зневірився у Помаранчевій революції і «негативні переживання» трансформував у позитивний досвід. Письменник, у творах якого переплітаються жанри, релігії, світи, а слова – рухаються і взаємозаміняються (бо «все те, що не вміщається в якомусь одному слові, успішно можна висловити іншим»). Літературознавець, кандидат філологічних наук, заслужений діяч мистецтв України, літературний критик, який «не...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ПАЛІЙЧУК Анна Леонардівна УДК 811.111’42 НАРАТИВНИЙ КОД ІНТИМІЗАЦІЇ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) Спеціальність 10.02.04 – германські мови Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України....»

«Серія «Філологічна». Випуск 49 265 УДК 811.161.2 373 С. В. Бобиль, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ У статті розглядаються особливості формування іншомовної компетенції під час використання особистісно зорієнтованого підходу. Автор розглядає сутність формування концепції особистісно орієнтованої освіти...»

«целью передачи максимально достоверной информации о ней, либо воссоздания некой квазидействительности, не наличной вне поля собственной текстуальности, а потому условной и неверифицируемой. Литература 1. Тодоров Ц. Семиотика литературы / Ц. Тодоров // Семиотика: Антология / Сост.Ю. С. Степанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 702 с.2. Руднев В. П. Прочь от реальности: Исследования по философии текста / В. П. Руднев. – М.: Аграф, 2000. –...»

«Випуск 21. 359 УДК 821. 161. 2. 09 Чиж Н. О.  ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР СВОбОДИ ЛЮДИНИ У “ЩОДЕННИКУ” ОЛЕСЯ ГОНЧАРА У статті зроблено спробу осмислення поняття волі з філософських позицій. Аналізується екзистенційний вимір свободи людини у “Щоденнику” О. Гончара. Зосереджено увагу на внутрішній світ людини, її хвилюваннях та діях в “межових ситуаціях”. Порушується тематика вільного вибору людини, оскільки саме вільний вибір своєї долі, а особливо у “межовій ситуації” для людини є вибором свого...»

«УДК 811.161.2’347.9 Ірина Корнейко, Микола Пилипенко Харківський національний медичний університет ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва» НАМН України УКРАЇНОМОВНІ ТЕРМІНИ ІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ © Корнейко І. В., Пилипенко М. І., 2013 У статті висвітлюється актуальна проблема українського термінознавства – утворення термінів, семантичним компонентом яких є значення дії. Для систематизації термінів із процесуальним значенням пропонується логіко-граматичний аналіз...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ТЕЛЕШМАН СВІТЛАНА ІВАНІВНА УДК 821.161.2-Ткач.09 ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА ТКАЧА: ЖАНРОВИЙ І ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТИ 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Чернівці – 2015 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і...»

«Київський університет імені Бориса Грінченка АСТРАХАН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА УДК 82.01/.09 МОДЕЛЮВАННЯ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 10.01.06 – теорія літератури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор ЧИРКОВ...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА АЛЕКСАНДРУК Ірина Володимирівна УДК 811.11–26:82–312.9 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу романо-германських мов Рівненського інституту...»

«РОЗДІЛ І. Когнітивна лінгвістика. 3 (ч. 1), 2011 УДК 81’42 = 133.1 К. П. Єсипович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов Київського національного лінгвістичного університету Реконструкція концептуальної моделі метаобразу “ЧАРІВНОГО”у французькій народній казці Роботу виконано на кафедрі романських мов КНЛУ У статті здійснено спробу виявити концептуальну структуру метаобразу “ЧАРІВНОГО” у французькій народній казці. Структуру такого метаобразу втілено в когнітивній моделі,...»

«– a va me coter combien? – Quinze briques!. J'ai achet des moules au march. Je les ai remplis d'argile. et je les ai mis au four.Quand j'ai vu le rsultat. J'ai dit : – Bon!. Pour les briques, c'est cuit!(.) –Mais des briques.c'est de l'argent! Quinze briques, quinze millions! Отже, розглянуті нами мовні засоби у скетчах допомагають краще зрозуміти їхній вплив на створення комічного ефекту. Гра слів в усіх її виявах є невід’ємною частиною скетчів, адже завдяки різним стилістичним мовним...»

«УДК 811.111'42:004 І. М. Шукало, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний лінгвістичний університет) info@issi.com.ua ЛЕКСИЧНИЙ ІНВЕНТАР РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ БРИТАНСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Дослідження присвячено аналізу лексичних одиниць рекламного дискурсу британських туристичних компаній з позиції когнітивної лінгвістики. В статті запропоновано фреймову модель фрагменту рекламного дискурсу, яка дозволила виявити та визначити елементи його лексичного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»