WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 811.111’42’221:004.738.5 Козолуп М. С., Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ У ТЕКСТАХ ІНТЕРНЕТ НОВИН З ...»

-- [ Страница 1 ] --

Наукові записки. Серія “Філологічна”

УДК 811.111’42’221:004.738.5

Козолуп М. С.,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ У ТЕКСТАХ

ІНТЕРНЕТ НОВИН З ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Статтю присвячено вивченню особливостей використання невербальних компонентів комунікації (НВК) у

англомовних текстах Інтернет новин. Виявлено та проаналізовано НВК, які допомагають реалізувати функцію просторових відношень.

Ключові слова: вербальна комунікація, невербальна комунікація, гіпертекст, Інтернет новини, просторова референція.

Статья посвящена изучению особенностей использования невербальных компонентов коммуникации (НВК) в англоязычных текстах Интернет новостей. Рассмотрены и проанализированы НВК содействующие реализации пространственных отношений.

Ключевые слова: вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, гипертекст, Интернет новости, пространственная референция.

The article regards the specific use of non verbal elements of communication in English web news texts. Non verbal elements of communication responsible for realization of local references have been identified and analysed.

Key words: verbal communication, non verbal communication, hypertext, Internet news, local reference.

Розширення сфери лінгвістичних досліджень у цілісній системі комунікативних студій, яке ми можемо сьогодні спостерігати, є результатом усвідомлення існування кореляцій між мовою, мовними продуктами та системами знань і картинами світу. Із введенням у лінгвістичний термінологічний апарат поняття «дискурсу» як складного комунікативного явища, «яке включає в себе соціальний контекст, що дає уявлення як про учасників комунікації (та їх характеристики), так і про процеси продукування та сприйняття повідомлення» [3, с. 113], з’являється необхідність залучати до аналізу різнорівневі комунікативні явища для створення цілісної уяви про систему людського спілкування [12, с. 147].

Здійснюючи обмін інформацією із іншими людьми та довколишнім середовищем, людина використовує усі наявні у неї канали [9, c. 302]. Поряд із вербальними засобами комунікації, які донедавна були єдиним об’єктом дослідження традиційної лінгвістики, важливу роль у спілкуванні відіграють так звані невербальні засоби. Значний внесок у дослідження власне невербальних засобів комунікації було зроблено низкою вітчизняних та зарубіжних учених (Рей Бердвістел [14], Джон Лайонз [16], Едвард Холл [15], Геннадій Колшанський [6], Григорій Крейдлін [7], Ілля Горєлов [2], Ніна Мечковська [8] та ін). Попри певні неузгодження щодо термінології, класифікації та оцінювання ролі НВК [невербальних компонентів комунікації] у процесі спілкування, учені сходяться на думці, що комунікацію доцільно розглядати як єдине за природою системне утворення, функціонування якого передбачає збалансоване використання як вербально, так і невербально означених комунікативних компонентів [12, c. 153].

Дослідження невербальних компонентів комунікації відкривають перспективи їх більш ефективного використання для створення прагматично успішних дискурсів передусім з допомогою засобів масового впливу таких як преса, радіо, телебачення, Інтернет; тим більше, що технічні можливості сучасних ЗМІ дозволяють використання різноманітних способів презентації та каналів передачі інформації, наприклад звуку, відеоряду, фотографій, схем, карт тощо. «Текст обростає новими можливостями, і якщо раніше він був лише фіксацією на папері слова, яке звучить, то зараз це і слово, яке звучить, і зорове зображення, і, звичайно, графіка» [5, c. 3].

Метою даної праці є розгляд тих форм НВК, які використовуються у інформаційних повідомленнях на веб сторінках інформаційних агентств в мережі Інтернет та, зокрема, вивчення їх ролі у формуванні просторового каркасу текстів новин. Об’єктом аналізу даного дослідження стала добірка із 60 веб сторінок із інформаційними повідомленнями на веб сайтах британської корпорації ВВС, Інтернет порталу Yahoo News та американської компанії CNN. Значна частина НВК, які можна спостерігати на сторінках Інтернет новин несуть складне функціональне навантаження, однак, ми розглядали лише їхню роль у забезпеченні орієнтації реципієнта щодо місця події, висвітленої у тексті новин на конкретній веб сторінці, а також місцезнаходження та можливості доступу до текстів у веб просторі.

Аналіз джерел. До невербальних компонентів комунікації відносять будь­які знаки немовного характеру, що є інформаційно релевантними під час комунікативного акту. «Мовлення – основний, але не єдиний спосіб спілкування. Люди обмінюються інформацією за допомогою багатьох інших засобів – жестів, міміки, постав тіла, одягу, зачісок, запахів, навіть предметів, які їх оточують» [1, c. 58]. Існує велика кількість класифікацій НВК за різноманітними принципами та ознаками, однак обсяг даної роботи не передбачає їх детального розгляду. Значна кількість класифікацій базуються на фізичній природі знака або ж за каналом сенсорного сприйняття його людиною. Так, наприклад, Ф. С. Бацевич пропонує поділ невербальних компонентів спілкування на 5 типів: а) акустичні, б) оптичні, в) тактильно­кінестетичні, г) ольфакторні, та д) темпоральні (час, що є значущим для спілкування: очікування, паузи тощо) [1, c. 60].

За своєю фізичною природою та технічними можливостями інформаційні Інтернет повідомлення можуть послуговуватися лише оптичними та звуковими знаками і кодами. На думку дослідниці медіа текстів Т. Добросклонської «більшості текстів новин у Інтернеті властиві форматні ознаки, характерні для друкованих інформаційних текстів» [4, c. 79], отже, логічно, що й НВК, які використовуються для підсилення або підтвердження вербальної © Козолуп М. С., 2012 Випуск 29 інформації повинні мати візуальний або графічний характер. До таких компонентів комунікації відносимо фотографії, географічні карти, графіки, схеми, таблиці, малюнки, а також шрифти, підкреслення, виділення кольором, розміром, капіталізацію вербальних фрагментів тексту тощо [11, c. 624]. Усі ці засоби активно використовуються творцями інформаційних Інтернет сторінок і несуть відповідне смислове навантаження, на яке читач може усвідомлено або не усвідомлено реагувати. Загалом частка інформації, що досягає адресата саме через візуальний канал на веб сторінках із новинами, достатньо значна, щоб окремо розглянути роль та функції візуальних засобів у цьому типі текстів. На думку дослідниці А. Р. Усманової «… зображення … представляє собою більш складний та багаторівневий феномен, ніж знак лінгвістичний. Водночас не варто розглядати зображення і вербальний знак як антитетичні поняття: вони співіснують у семіотичному континуумі…» [13, c. 293].

Результати дослідження. Засоби просторової референції можна розділити на дві категорії, віднісши до першої групи засоби, які несуть інформацію про географічну локалізацію подій, висвітлених у повідомленні (регіон, місто, адреса тощо), а до другої – засоби, які допомагають здійснювати певні маніпуляції із текстами та іншими інформаційними ресурсами у веб просторі з допомогою гіпертексту.

Географічна локалізація подій реалізується з допомогою як вербальних, так і невербальних компонентів.

Серед невербальних засобів слід відзначити наступні:

Капіталізація усіх літер слів-топонімів: такий прийом застосовується зокрема на сторінках інформаційних повідомлень Інтернет порталу Yahoo News. Форматною ознакою їхніх текстів новин є те, що основна частина кожного повідомлення починається із назви міста (усі літери слова – великі), де відбулася подія.

Наприклад:

«FORT COLLINS, Colo. (AP) – Hundreds of firefighters worked Thursday to combat a growing blaze that was scorching terrain around a scenic canyon in northern Colorado. « Такий прийом є водночас простим і лаконічним, він привертає увагу і позбавляє необхідності розширеного опису місця події.

Фотографії та відео сюжети. Фотографії властива певна документальність, вона підтверджує та ілюструє інформацію повідомлення, додаючи елементу емоційності, іноді навіть сенсаційності зазвичай нейтральному за стилем тексту. Хоча визначення місця події не є основним завданням фотографій та відео сюжетів, з їх допомогою адресат може «впізнавати» певні регіони за характерними рисами ландшафту, відомими архітектурними спорудами, елементами одягу людей тощо. Таким чином, зображення ніби засвідчує достовірність інформації повідомлення, сприяє формуванню більш повної ментальної картини подій, в тому числі і уявлення про їх місце у свідомості адресата.

Карти та знімки місцевості із космосу можна часто зустріти на веб сторінках із новинами, особливо політичними. На відміну від фотографій, ці засоби візуалізації позбавлені емоційного забарвлення; їх мета – зорієнтувати читача щодо місцезнаходження епіцентру подій, описаних у новинах. Карти на веб сторінках новин відрізняються від звичайних географічних мап тим, що на них зображено лише ті топографічні знаки та відзначено лише ті населені пункти, які є релевантними до змісту повідомлення. Іноді для підсилення експресії та доповнення образу у свідомості адресата на карти або сателітарні знімки накладають фотографії сцен подій, які відбулися у тому чи іншому населеному пункті. Такі зображення несуть як інформаційне, так і емоційне навантаження.

Тепер звернемося до невербальних засобів, з допомогою яких користувач Інтернету може ефективно орієнтуватися, знаходити та переміщувати інформацію у віртуальному просторі на веб сайтах новин. Це, передусім, елементи веб дизайну або архітектоніки сайтів інформаційних агентств, зокрема їх послідовність, розмір, яскравість, площа екранного простору, яку вони займають, тощо. «Більш чи менш ефективне сприйняття електронних гіпертекстів залежить від мовного оформлення та дизайну веб­сторінки». [10, c. 359]. Архітектоніка сайтів Інтернет новин, розглянутих у цьому дослідженні має багато спільного.

Викладка новин на домашній сторінці здійснюється за трьома основними принципами:

– тематичним – типові рубрики: Business, Sport, Entertainment, Travel, Technology, Science, Environment, Health;

– географічним – це, передусім, стосується політичних новин. Перелік регіонів подається у верхній частині сторінки, відразу під логотипом інформаційного агентства. Веб сайт BBC News також пропонує можливість пошуку новин у регіонах з допомогою інтерактивної карти – це зображення контурів континентів нашої планети, розділене на частини, – наводячи курсор на ту чи іншу частину карти, користувач може перейти на сторінку присвячену регіону, який його цікавить;

– рейтинговим – читачам пропонуються колонки «Hot Topics» (CNN) чи «Most Popular» (BBC) з переліком найбільш цікавих тем даного часу. Крім того, на домашній сторінці розміщено фотознімки, що ілюструють події найактуальніших новин. При цьому розмір зображення прямо пропорційний популярності тої чи іншої новини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Актуальність події також можна визначити за розміщенням заголовка повідомлення за принципом згори донизу.

Ще один спосіб пошуку потрібної інформації на веб сайтах новин – вікно news search, у якому користувач може через ключові слова перейти до повідомлень, які його цікавлять.

Читаючи текст того чи іншого повідомлення, адресат може скористатися гіперпосиланнями, які мають універсальне для всієї Всесвітньої Павутини позначення – виділення окремих слів чи фраз кольором з підкресленням. Прочитати інші репортажі про ту ж подію можна за допомогою рубрик «More on the Topic» (BBC), «We Recommend»

(CNN), «Explore Related Content» (Yahoo News) тощо, які можна знайти під основним текстом внизу сторінки.

Сучасні комунікаційні технології дозволяють користувачеві не лише пасивно сприймати інформацію, але й здійснювати з нею певні маніпуляції – ділитися з друзями у соціальних мережах, надсилати електронною поштою, зберігати у комп’ютері чи друкувати. Про можливість здійснення таких операцій користувачеві повідомлять іконічні знаки «друк», «електронна пошта» або символи соціальних мереж таких як «twitter», «facebook»

та інші.

Висновки. Здійснений аналіз веб сторінок з новинами та домашніх сторінок інформаційних веб сайтів BBC News, CNN, та Yahoo News показав велику кількість різноманітних засобів невербальної комунікації, які допоНаукові записки. Серія “Філологічна” магають реалізувати функцію просторової референції. Серед них: графічні НВК: виділення кольором, розміром шрифту, розміщення елементів вербального тексту, підкреслення, капіталізація тощо; візуальні та аудіо­візуальні НВК: карти, малюнки, фотографії, відео, та їх складні комбінації; іконічні символи: символіка різних соціальних мереж, знаки «друк», «електронна пошта» та ін.; архітектоніка веб сторінок: відповідне розташування усіх складових поліморфного тексту на екрані з врахуванням площі екранного простору, яку займає кожен з елементів.

Значна частина НВК поєднує декілька функцій, зокрема, несучи інформаційне та емоційне навантаження (фото, малюнки, відео). Група невербальних компонентів, що забезпечують переміщення користувача у інформаційному просторі Інтернету, виконує лише одну функцію – просторової референції (у віртуальному просторі) і представлена загальновідомими знаками, знайомими не лише читачам Інтернет новин, але усім користувачам Всесвітньої Мережі. Дизайн веб сайтів різних інформаційних компаній відрізняє їх серед інших, однак основні підходи до розміщення елементів архітектоніки веб сторінки залишаються незмінними, адже в їх основі лежать базові принципи систематизації та правильного подання інформації з приверненням уваги до найбільш важливих подій, завдяки чому реалізується комунікативна мета повідомлення та авторська (редакторська) прагматика.

В процесі дослідження було також виявлено, що НВК виконують переважно допоміжну роль у реалізації просторової референції у текстах Інтернет новин – просторові (географічні) відношення як правило експлікуються у вербальному тексті. З іншого боку, засоби віртуальної просторової або гіпертекстової референції: гіперпосилання та інша Інтернет символіка носить переважно невербальний характер.

Враховуючи динаміку розвитку інформаційних і комунікаційних технологій та появи можливостей здійснення впливу на масову аудиторію через все більше число сенсорних каналів, вивчення саме невербальних засобів реалізації різних прагматичних установок у поліморфних комунікативних продуктах залишається сьогодні особливо актуальним та надає широкий простір для подальших лінгвістичних та різноманітних інтердисциплінарних досліджень.

Література:

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004.

– 344 с.

2. Горелов И. И. Невербальные компоненты коммуникации / И. И. Горелов. – М. : Наука, 1980. – 104 с.

3. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.

4. Добросклонская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов / Т. Г. Добросклонская. – М. : Едиториал УРСС, 2005.

– 288 с.

5. Засурский Я. Н. Медиатекст в современных СМИ / Я. Н. Засурский // Вестник МГУ. Сер. 10. Журналистика.

– М. : МГУ. – 2005. – №2. – С. 3­15.

6. Колшанский Г. В. Паралингвиситика / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 1974. – 79 с.

7. Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык / Г. Е. Крейдлин. М. : Новое литературное обозрение, 2002. – 592 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Випуск 21. 359 УДК 821. 161. 2. 09 Чиж Н. О.  ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР СВОбОДИ ЛЮДИНИ У “ЩОДЕННИКУ” ОЛЕСЯ ГОНЧАРА У статті зроблено спробу осмислення поняття волі з філософських позицій. Аналізується екзистенційний вимір свободи людини у “Щоденнику” О. Гончара. Зосереджено увагу на внутрішній світ людини, її хвилюваннях та діях в “межових ситуаціях”. Порушується тематика вільного вибору людини, оскільки саме вільний вибір своєї долі, а особливо у “межовій ситуації” для людини є вибором свого...»

«огородження – складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна лексика в українських замовляннях функціонує у значній кількості спонукальних і бажальних синтаксичних конструкцій. Космоніми найчастіше зустрічаються у різноманітних повторах, які конкретизують образ бажаного. Порівняння й зіставлення явищ є характерним для текстів з лексикою на позначення...»

«Науковий вісник Ужгородського університету, 2013 Олеся ХАРЬКІВСЬКА УДК 811.161.2’282.22(477.87) ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ СЕРЕДНЬОГО РОДУ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Випуск 2 (30) Харьківська О.В. Віддієслівні іменники середнього роду в українських говорах Закарпаття; 15 стор.; кількість бібліографічних джерел – 10; мова – українська. Анотація. У статті описано словотвір віддієслівних іменників...»

«Київський університет імені Бориса Грінченка АСТРАХАН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА УДК 82.01/.09 МОДЕЛЮВАННЯ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 10.01.06 – теорія літератури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор ЧИРКОВ...»

«Усі вони усуваються редагуванням, оскільки редактор може помітити ці неадекватності. Найскладнішим для редагування є такий тип малопомітних зсувів, які порушують стиль автора оригіналу, не позначаючись на ідеї твору.1. Коптілов В.В. Актуальні теоретичні питання українського художнього перекладу Автореф. дис. докт. філол. наук. – К., 1987. – 40 с. 2. Кортасар, Хуліо Продовженість парків / пер. з ісп. Ю. Покальчука // Всесвіт. – 2008. – № 3-4, – С. 106-107. 3. Мишустина А.А. Структурные...»

«Таким чином, запропонований підхід до типології евфемізмів та дисфемізмів дає змогу виявити суттєві відмінності між різними класами цих мовних явищ. Для одних денотатів характерними є евфемістичні перейменування, що лише пом’якшують негативне значення, а для інших евфемізми, в яких негативний знак змінюється на позитивний. Зважаючи на це, перспективним видається з’ясування чинників, які зумовлюють зазначені відмінності, а також дослідження використання окремих типів евфемізмів та дисфемізмів...»

«prose works (Goethe’s “Faust”, Grimms’ fairy tales “The White and Black Bride”, “Little Snow White”, “Foudling-Bird”, “The Goose-Girl at the Well”, “The Two Brothers”, “Iron John”, “Golden Goose”, “The Hut in the Forest”, “Oneeye, Two-eyes, and Three-eyes”, “Cinderella”, “Donkey Cabbages”, “The Glass Coffin”, “The True Bride”; and Hoffmann’s “Little Tzahes”). The analysis of the above-mentioned works shows that each of the described colours has the same meaning in various tales of different...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 2 (8) УДК 82.09 Д.С. ТИЩУК, аспірант кафедри теорії літератури і компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка АСОЦІОНІМ ЯК ТРОП: КОДУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ Статтю присвячено розгляду кодувальної функції асоціоніма як засобу інтеграції тропа з твором, задуму письменника та читацького сприйняття. Кодувальна функція асоціоніма полягає у наповненні первинної...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ На правах рукопису Харьківська Олеся Василівна УДК 811.161.2’282.2(477.87) СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР АПЕЛЯТИВНИХ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ Спеціальність 10.02.01 – українська мова Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Науковий керівник Сабадош І.В., доктор філологічних наук, професор Ужгород – 2015 ЗМІСТ СПИСОК...»

«УДК 811.111'42:004 І. М. Шукало, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний лінгвістичний університет) info@issi.com.ua ЛЕКСИЧНИЙ ІНВЕНТАР РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ БРИТАНСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Дослідження присвячено аналізу лексичних одиниць рекламного дискурсу британських туристичних компаній з позиції когнітивної лінгвістики. В статті запропоновано фреймову модель фрагменту рекламного дискурсу, яка дозволила виявити та визначити елементи його лексичного...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА АЛЕКСАНДРУК Ірина Володимирівна УДК 811.11–26:82–312.9 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу романо-германських мов Рівненського інституту...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Випуск 17 Засновано 1999 року Київ-2012 УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 8 від 27 березня 2012 р. Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Випуск 18 Засновано 1999 року Київ-2012 УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 10 від 28 травня 2012 р. Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»