WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«337 Випуск 19. УДК 81’373:811.112.2 Турчин В. В., Турчин В. М., Прикарпатський національнийуніверситет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ ...»

337

Випуск 19.

УДК 81’373:811.112.2

Турчин В. В., Турчин В. М.,

Прикарпатський національнийуніверситет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

ЛІНГВІСТИЧНІ НАПРЯМКИ У ДОСЛІДжЕННІ АНТОНІМІЇ

У статті ми намагаємося показати, як вчені шукають нові шляхи

для систематизації нагромадженого матеріалу, використання його з

максимальною користю і висловлюють ряд цінних думок щодо вивчення

окремих властивостей антонімів.

Ключові слова: контрадикторність, контрарність, контрастність,

конверсія, комплементарність, факультативність, градація, відносність, корелятивність.

В статье мы пытаемся показать, как учёные ищут новые пути для систематизации накопленного материала, употребление его с максимальной пользой и выражают ряд ценных взглядов относительно изучения отдельных свойст антонимов.

Ключевые слова: контрадикторность, контрарность, контрастность, конверсия, комплементарность, факультативность, градация, относительность, коррелятивность.

This article is an attempt to point out the scholars new endeavours to systematically arrange, to apply utmost their investigated material and to share their points of view as regards the study of some features of antonyms.

Key words: contradiction, contrariety, contrastivity, conversion, complimentary, facultativity, gradation, relativity, correlativity.

Одним із багатьох проявів системних семантичних відношень у лекси­ ці є антонімія. Слова та їхні значення живуть “не окремим один від одно­ го життям”, а “об’єднуються” у різні групи, причому основою служить подібність або пряма протилежність за основним значенням [13, c. 82].

Актуальність проблеми кореляції різних типів антонімів обгрунтовується тим, що про дослідженість даного питання можна говорити лише віднос­ но, оскільки типологія та класифікація антонімів постійно доповнюється і потребує досконалого вивчення. Традиційно антоніми характеризують як слова, що мають протилежне значення [14, c. 95]. Поняття протилеж­ ності лінгвісти розуміють по­різному: значення несумісних протилежних понять та протилежні, або сумісні поняття [19, c. 79], полярні або “контр­ астні” [6, c. 18]. Логічна категорія протилежності є неоднозначною навіть у логіці, тому не відображає лінгвістичної сутності антонімії. У вивченні антонімії спостерігається два напрямки: один має прикладний характер, другий з’ясовує сутність антонімічних кореляцій слів.

Праця В. Н. Комісарова була однією із перших робіт, в якій розгляда­ лась антонімія як лінгвістична категорія, тобто як регулярне протистав­ © Турчин В. В., Турчин В. М., 2011 338 Наукові записки. Серія “Філологічна” лення слів у синтагматиці і їх сполучуваності з одним і тим же колом слів [9, c. 55­56]. Л. Т. Корнєєва бере за основу антонімії метод семантичних множників. Один із множників, який є семантичною диференційною ознакою, взаємовиключається і створює підґрунтя для антонімії. Е. М. Ро­ дічєва вважає, що антоніми співвідносяться між собою як контрадиктор­ ні або контрарні, для цього застосовується на семантичному рівні теорія опозицій Н. С. Трубецького з доповненнями, внесеними теорією морфо­ логічних кореляцій Р. Якобсона. Традиційне визначення антонімії в новій термінології подає Л. О. Новіков: “Два чи більше ЛСВ (лексико­семан­ тичні варіанти) вважаються антонімами, якщо в них різні лексеми і про­ тилежні семи, а прояв системних відношень це відносна протилежність його елементів” [12, c. 246­247]. Проблеми лексичної антонімії ґрун­ товно досліджували: В. О. Іванова, О. О. Тараненко, Л. О. Введенська, Л. А. Лисиченко, В. Б. Синюк, А. П. Коваль, В. З. Безсоненко, В. М. Тур­ чин, М. М. Турчин, В. В. Турчин та ін., які розробили різні види класифі­ кацій лексичних антонімів, їх властивості на синтагматичному та пара­ дигматичному рівнях, співвідношення антонімів й синонімів, антонімічні кореляції в полісемічних словах, антоніми і пароніми. Зауважимо, що ще недостатньо описано антонімію окремих частин мови, антонімію фразе­ ологізмів, межі лексичної антонімії, нерідко змішуються власне лексичні антоніми й словотвірні.

Теоретичні питання словотвірної антонімії розроблено в працях:

С. М. Саїдової, О. М. Тихонова, С. О. Омельянової. Дослідники Л. І. Мі­ ніна Б. І. Братков, Р. Н. Сафін, Д. В. Ященко вивчають структурно­се­ мантичні та ономасіологічні особливості антонімів і їх кількість. Варто зазначити, що ще недостатньо досліджено антонімію словотвірних гнізд окремих частин мови, тобто “відображену” антонімію, характеристику смислових відношень твірних і похідних слів у їх антонімічному проти­ ставленні. Лише виявивши особливості “відображеної” антонімії, можна визначити її місце й роль у лексичній системі мови.

Отже, дослідження проблем антонімії являє собою великий науковий та практичний інтерес, оскільки антоніми посідають важливе місце в словотворчому процесі та фразеології мови, служать основою для такого поширеного та важливого стилістичного засобу як антитеза.

Ключовим поняттям антонімії є поняття протилежності, однак ця про­ тилежність неоднорідна і розв’язується в науковій літературі по­різному.

Так, О. В. Ісаченко вважає, що з погляду формальної логіки антонімами слід вважати лише контрадикторні протиставлення, отримані на основі екстенсіоналу (обсягу) понять [7, c. 47]. Такий підхід до проблеми веде до обмеження системи антонімів, оскільки за її межами залишається велика група контрарних протиставлень. Основна складність полягає у розумінні поняття “протилежне значення”. У філософії протилежність Випуск 19.

трактується “як максимально розвинуті відмінності однієї і тієї ж сут­ ності”. Тобто сторони суперечності стають протилежними у процесі роз­ витку об’єкта, що є єдиною цілісною системою [1, c. 80]. Логічну основу антонімії утворюють несумісні поняття, видові ознаки яких взаємовклю­ чаються. Обсяги двох протилежних понять не вичерпують родового [16, c. 32]. “Протилежність” категорія, що виражає одну зі сторін діалектич­ ного протиріччя, що містить у собі взаємодію між взаємовиключаючими, але при цьому взаємними і взаємопроникаючими один до одного проти­ лежностями всередині єдиного об’єкта і його стану.

У мові “потилежність” знаходить висвітлення в антонімії і конверси­ вах. Будучи категорією лексико­семантичної системи мови, антонімія мовна реалія, яка властива всім мовам, а її одиниці виявляють загальну структуру протилежних значень і подібність у формальній і семантичній їх класифікації.

Слова можуть бути співставленими або протиставленими з різних то­ чок зору. Напр.: а) дієслова за ознакою “діяльність стан”: arbeiten schlafen; laufen stehen; b) протилежностей дій або процесів: aufsteigen absteigen; wachrtteln einschlafen. Іменники протиставляються: а) за біологічним родом: Mann Frau; Junge Mdchen; б) за соціальною рол­ лю: Herr Diener; Arzt Patient.

Досліджуючи семантичні протиставлення антонімів і синонімів, при­ ходимо до висновків: 1) антонімічні і синонімічні відношення у мові є певною мірою умовністю; 2) за своєю семантичною суттю антоніми і си­ ноніми неоднорідні. Їм властиві відношення контрадикторності, контр­ астності, тотожності, конверсії, комплементарності, факультативності, градації, відносності й корелятивності; 3) справжніми антонімами і сино­ німами можна вважати тільки різнокореневі слова [17, c. 79­85; 18, c. 67].

Невирішеною залишається проблема чи не можна зараховувати до антонімів такі явища, коли і те ж саме слово і одна і та ж звукова фор­ ма мають протилежні значення: abfetten 1) etw. mit Fettdurchsttigen;

2) Fettvonetw. entfernen; aufheben 1) aufbewahren; 2) abschaffen.

Це явище не має єдиного термінологічного позначення: енантіосемія, антонімічна омонімія, омоантонімія [15, c. 146]. Не залишаються поза увагою дослідників і факти міжчастиномовної антонімії, а саме питання про співвідношення граматичних класів слів частин мови та семантич­ ної категорії слів­антонімів. Звичайно, справедливим є положення про те, що антоніми повинні належати до однієї частини мови. Та висловлюється думка, чи слід сприймати це так беззастережно? Хіба не антонімічними є субстантивано прийменникова група і прислівник [4, c. 81] або іменник і субстантивований прикметник [2, c. 7­8]? Або різні частини мови, що відносяться до сфери антонімії [8, c. 212]? Є. М. Міллер [11, c. 61], В. М.

Жирмунський [5, c. 76], В. М. Мігірін [10, c. 50], стверджують, що “від­ 340 Наукові записки. Серія “Філологічна” мінність граматичних форм не заважає збереженню загального для них лексичного значення”.

Об’єктивність існування міжчастиномовних антонімів виявляється також при порівнянні їх з контекстуальними антонімами, які поза контек­ стом не є антонімічними. Міжчастиномовні антоніми можуть мати від­ повідності в одночастиномовній антонімії, але це не завжди має місце, і саме тому слід розрізняти кілька їх типів опозицій [11, c. 66].

До проблем, які мають різне тлумачення, відносяться також питання про належність до антонімів слів з часткою “не”. Так, В. Шмідт зачисляє до антонімів етимологічно неспівзвучні слова з протилежним значенням, тоді парадигми утворені за допомогою заперечувальної частки, антоніма­ ми не вважаються [22, c. 72]. Подібна думка висловлюється в монографії “Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія”: “Анто­ німи це протиставлення слів за їх семантикою, тому до антонімів не належать такі протиставлення, які утворюються звичайним додаванням заперечної частки...” [15, c. 98].

Було чимало спроб розділити протилежні поняття. Так, Й. Лайонз вважає бінарну опозицію однією із найважливіших принципів структу­ рування семантики і розрізняє контрадикторні та контрарні протистав­ лення як антонімію. Він сприймає антоніми не як відображення проти­ лежних цінностей, а як вираження відносної полярності [21, c. 147]. Х.

Агрікола та Е. Агрікола наголошують на факультативних протилежних сполученнях, які в синтагматиці перебувають у полярних кореляціях, а в парадигматиці такими не відзначаються [20]. У деяких випадках особли­ во при антонімічних зв’язках між якісними прикметниками, встановлю­ вані обидва полюси неоднозначні, тобто з впорядкованого ряду смисло­ вих одиниць, формуються різноманітні досить віддалені один від одного одиниці як протилежні пари: betelarm arm bedrftig wohlhabend reich steinreich; glhend kochend hei warm lau kalt eiskalt.

Із запропонованих дослідниками лінгвістичних напрямків виділення слів­антонімів, найважливішими вважаємо наступні:

1. Лексико­семантичні: а) семантична спільність, яка виявляється в тому, що антоніми виражають одне й теж саме родове поняття, характе­ ризують явища одного плану, тобто мають архісему; б) наявність проти­ лежної семантики, що взаємно виключають одна одну й надають контр­ арних відношень між словами.

2. Граматичні: здатність антонімів вживатися в однаковому контексту­ альному оточенні, що випливає з критерію семантичної спільності.

3. Функціональні: регулярне протиставлення в мові і мовленні, які по­ значають взаємно протилежні (наявність контрарних сем), співвідносні (наявність архисеми) предмети, властивості й процеси об’єктивної дій­ сності.

Випуск 19.

Література:

1. Аверьянов Н. А. Динамика противоречий // Вопросы философии. – М., 1976. – Вип. 5. С. 80.

2. Введенская Л. А. Словарь антонимов русского языка. 2­е изд. испр. и доп. – Ростов­на­Дону : Изд­во Ростов. ун­та, 1992. С. 7­8.

3. Гінка Б. І. Лексикологія німецької мови: лекції та семінари. Тернопіль,

2005. С. 142­151.

4. Девкин В. Д. Рецензия на книгу: Антонимы (пособие по лексике немец­ кого языка) // Иностранные языки в школе. М., 1970. – № 2. С. 79­81.

5. Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание // Избранные труды. – Л., 1976.

6. Зиндер Л., Строева­Сокольская Т. Современный немецкий язык. Л. :

Учпедгиз, 1941. С. 17­22.

7. Исаченко А. В. Бинарность, привативные оппозиции и грамматическое значение // Вопросы языкознания. М., 1963. – № 2. С. 39­56.

8. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. – М. : Наука, 1976. 355 с.

9. Комиссаров В. Н. Семантическая характеристика слов­антонимов. М., 1968. 158 с.

10. Мигирин В. М. Язык как система категорий отображения. Кишинёв,

1973. С. 50.

11. Міллер Є. М. Природа лексической и фразеологической антонимии. – Саратов: Изд­во Саратовского ун­та, 1990. 223 с.

12. Новиков Л. А. Антонимия в русском языке. – М. : Изд­во Моск. ун­та, 1973. 290 с.

13. Покровский М. М. Избранные работы по языкознанию. М. : Изд­во АН СССР, 1959. – С. 82.

14. Родичева Э. М. К проблеме антонимии // Семантические и фонологи­ ческие проблемы прикладной лингвистики. М., 1968. С. 19­68.

15. Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. К. :

Вища школа, 1993. 356 с.

16. Тофтул М. Г. Логіка. – К. : Академія, 1999. 335 с.

17. Турчин В. В. Прагматика наукового терміна. – Івано­Франківськ : Фа­ кел, 2004. – 226 с.

18. Турчин В. М., Турчин М. М. Семантична кореляція антонімів і синоні­ мів у системі мови // Мовознавство. К., 2001, № 1. С. 67­70.

19. Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексиколо­ гии. М., 1959. С. 46­82.

20. Agricola Ch.,Agricola E. Wцrter und Gegenwrter : Antonyme der deutschen Sprache. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1982. 280 S.

21. Lyons J. Introduction to Theoretical Linguistics. London : Cambridge university, 1969. P. 460­470.

22. Schmidt W. Deutsche Sprachkunde. – Berlin, 1967. S. 72.Похожие работы:

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 2 (8) УДК 82.09 Д.С. ТИЩУК, аспірант кафедри теорії літератури і компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка АСОЦІОНІМ ЯК ТРОП: КОДУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ Статтю присвячено розгляду кодувальної функції асоціоніма як засобу інтеграції тропа з твором, задуму письменника та читацького сприйняття. Кодувальна функція асоціоніма полягає у наповненні первинної...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 60. Філологічні науки УДК 82.02 М. О. Сокол, викладач (Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського) maryanasokol@mail.ru ПОНЯТТЯ ПАРАТЕКСТУ ТА ПАРАТЕКСТУАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА У статті теоретично осмислено поняття паратексту та його особливості у сучасному літературознавстві. Також зроблено спробу окреслити проблему дослідження паратекстуальності як фундаментальної складової тексту, що й...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки УДК 81.373.72 О. М. Мосейчук, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) moseichuk@ukr.net СЛОВОТВОРЧЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОСЛІВНИХ ІДІОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У статті розглянуто шляхи та принципи словотвору однослівних ідіом англійської мови. Однослівні ідіоми утворюються двома основними шляхами: від вже існуючих однослівних ідіом або ідіомфразеологізмів та від одиниць первинної...»

«Таким чином, запропонований підхід до типології евфемізмів та дисфемізмів дає змогу виявити суттєві відмінності між різними класами цих мовних явищ. Для одних денотатів характерними є евфемістичні перейменування, що лише пом’якшують негативне значення, а для інших евфемізми, в яких негативний знак змінюється на позитивний. Зважаючи на це, перспективним видається з’ясування чинників, які зумовлюють зазначені відмінності, а також дослідження використання окремих типів евфемізмів та дисфемізмів...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філологічні науки УДК 811.Ш+81'42 Г. В. Кузнєцова, кандидат філологічних наук, старший викладач; В. В. Болейко, магістрант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ІНТЕРВ'Ю В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРЕСІ У статті розглядаються комунікативно-прагматичні особливості тексту-інтерв'ю сучасної американської преси. Визначено основні мовні засоби, які вживаються з метою реалізації...»

«Життя та творча доля академіка Ф.С.Арвата Час невпинно плине і не можна його зупинити. І важко собі уявити, що серед нас ось уже 9 років немає Ф.С.Арвата, 80-ліття якого ми відзначаємо нині. Ще живе багато сучасників, які знали Федора Степановича і зберегли про нього добру пам’ять. Тож сьогодні «маємо свято». Так любив говорити Федір Степанович. Арватівське свято, свято науки, свято відзначення людяності, добропорядності, щирості почуттів. Федір Степанович Арват народився 18 квітня 1928 року в...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 1 (7) УДК 81 811 111 А.Л. СМОЛЯНА, аспірант кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса Грінченка ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОЛАЖУ (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури) У статті розглядається мовленнєвий жанр рекламно-інформаційного колажу, наведеного на суперобкладинці англомовної літератури. Досліджено його семантичну...»

«Київський університет імені Бориса Грінченка АСТРАХАН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА УДК 82.01/.09 МОДЕЛЮВАННЯ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 10.01.06 – теорія літератури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор ЧИРКОВ...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА АЛЕКСАНДРУК Ірина Володимирівна УДК 811.11–26:82–312.9 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу романо-германських мов Рівненського інституту...»

«Усі вони усуваються редагуванням, оскільки редактор може помітити ці неадекватності. Найскладнішим для редагування є такий тип малопомітних зсувів, які порушують стиль автора оригіналу, не позначаючись на ідеї твору.1. Коптілов В.В. Актуальні теоретичні питання українського художнього перекладу Автореф. дис. докт. філол. наук. – К., 1987. – 40 с. 2. Кортасар, Хуліо Продовженість парків / пер. з ісп. Ю. Покальчука // Всесвіт. – 2008. – № 3-4, – С. 106-107. 3. Мишустина А.А. Структурные...»

«Ю.О. Герасимов. Інтонаційна пластика синтаксичного переносу в поезії Дмитра Павличка Я стужився, мила, за тобою. УДК 821.161.2 – 193: 808.545 (076.5) Ю.О. Герасимов, асистент (Житомирський державний університет) ІНТОНАЦІЙНА ПЛАСТИКА СИНТАКСИЧНОГО ПЕРЕНОСУ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ. У статті розкрито процес підготовки до виразного читання на лабораторному занятті одного з ліричних творів Дмитра Павличка. Зокрема, акцентовано увагу на інтонаційному значенні синтаксичних...»

«УДК 82-1 ББК 84(4УКР) М 91 Муратов І. Л. М 91 На крилах Літани: Поезії. Зі збірок, із недрукованого й призабутого / Упоряд. О. І. Муратов; передм. Н. Білецької-Муратової, О. Муратова. — Харків: Майдан, 2012. — 494 с. До книжки визначного українського поета, прозаїка, публіциста, драматурга, кіносценариста, літературного критика Ігоря Леонтійовича Муратова (1912–1973), укладеної його сином Олексієм Ігоровичем Муратовим, увійшли поезії зі збірок, що побачили світ за життя автора, ліричні твори,...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Спеціальний випуск Засновано 1999 року Київ-2010 УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 2 від 27 вересня 2010 р. Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»