WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів механічного факультету денної форми навчання ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИДНІПРОВСЬКА

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи

з української мови

(за професійним спрямуванням)

для студентів механічного факультету

денної форми навчання

Частина І

Дніпропетровськ

Методичні вказівки до самостійної роботи з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів механічного факультету денної форми навчання. Частина І / Укладач:Христя О.В.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 26 с.

Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам ПДАБА денної форми навчання. Комплекс практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації.

Укладач: Христя О.В., асистент кафедри українознавства ДВНЗ ПДАБА Відповідальний за випуск: Євсєєва Г. П., доктор наук з державного управління, профессор, завідувач кафедри українознавства

ДВНЗ ПДАБА

Рецензент: Поповський А.М., доктор філологічних наук, професор Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара Затверджено на засіданні кафедри українознавства ПДАБА Протокол № 11 від 04.02.14 Зав. кафедри українознавства Євсєєва Г. П.

Затверджено на засіданні Президії методичної ради ПДАБА.

Протокол № 6 (95) від 04.03.14 ЗМІСТ Мета викладання навчальної дисципліни……………………………….3 План самостійної роботи…………………………………………………4 Вимоги до виконання самостійної роботи………………………………5 Зразок виконання завдань самостійної роботи………………………….7 Варіанти завдань для контрольної роботи………………………………8 Список рекомендованої літератури…………………………………….25 Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Основними завданнями вивчення дисципліни є :

сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

розвивати творче мислення студентів;

виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.

ознайомити студентів зі стильовим різноманіттям української літературної мови, зокрема зі стилями, що є основою для професійного спілкування, - науковий та офіційно-діловий;

систематизувати знання з української мови взагалі й професійного спілкування зокрема;

збагатити запас наукової термінології з фаху;

сформувати вміння щодо написання та оформлення наукових робіт (звітів, анотацій, відгуків, рецензій, тез тощо);

сформувати вміння щодо оформлення документів, поширених у професійній діяльності, зокрема заяв, автобіографій, резюме, службових записок та ін.;

забезпечити оволодіння нормами сучасної української орфоепії, орфографії, граматики, лексики, стилістики і правилами мовного етикету в межах професійного спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» студент повинен знати :

найважливіші норми сучасної української літературної мови;

місце та роль ділового й наукового стилів у системі професійного спілкування;

особливості усної і писемної форм професійного мовлення та мовні засоби, які забезпечують їх реалізацію;

мовні особливості термінологічних одиниць за фахом, загальні характеристики терміносистеми;

особливості утворення та перекладу фахової термінології;

принципи перекладу й редагування професійних текстів;

етикетні норми професійного спілкування.

вміти :

вільно оперувати лексикою сучасної української літературної мови;

грамотно використовувати спеціальну лексику, термінологію за фахом;

володіти орфографічними, граматичними та стилістичними нормами сучасної української літературної мови, які передбачені програмою дисципліни;

створювати мовні жанри усного та писемного професійного спілкування;

перекладати та редагувати тексти професійного спрямування;

ефективно користуватися мовними та стилістичними нормами усної форми професійного мовлення;

користуватися лексикографічними працями й нормативними документами, що відповідають напряму обраної спеціальності;

володіти правилами етикету професійного спілкування.

При вивченні української мови за професійним спрямуванням важливом видом опанування матеріалу курсу є самостійна робота.

План самостійної роботи № Назва теми Тривалість теми годин Підготовка до аудиторних занять та виконання практичних 54 вправ та завдань Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

Орфографічні та акцентуаційні норми сучасної української мови Правопис та відмінювання прізвищ, імен та імен по батькові. Форми звертання Принципи відмінювання числівників в українській мові.

Сполучення числівників з іменниками. Конструкції на позначення часу.

Особливості використання числівників у науковотехнічних текстах. Правила запису словосполучень, що містять цифрову інформацію Українська лексикографія. Сучасні словники (енциклопедичні, фахові, філологічні, довідкові та ін.).

–  –  –

Цей вид навчальної діяльності передбачає удосконалення мовленнєвих навичок студентів під час вивчення теоретичних відомостей з орфографії, й граматики сучасної української мови, особливостей вживання мовних одиниць у професійній комунікації, збагачення запасу загальновжививаного й суто професійного рівнів лексики, вивчення елементів національного мовленнєвого етикету.

Основними завданнями самостійної позааудиторної роботи є:

- засвоєння навчального матеріалу згідно з програмою курсу;

- підвищення рівня орфографічної та пунктуаційної грамотності студентів;

- розвиток комунікативних здібностей студента, пов’язаних із застосуванням набутих знань у професійній діяльності;

- формування загальномовної культури усного й писемного спілкування.

Підсумковим етапом самостійної роботи над вивченням навчального матеріалу є виконання контрольної роботи згідно з «Методичними вказівками до самостійної роботи з української мови за професійним спрямуванням Контрольна робота складається з чотирьох практичних завдань, що охоплюють основні розділи курсу. Мета написання контрольної роботи полягає у повторенні й узагальненні знань студентів і є однією з форм контролю результатів самостійної навчальної діяльності студентів.

Вимоги до виконання самостійної роботи

1. Варіант завдання для самостійної роботи визначається викладачем за студентським журналом.

2. Виконана робота подається для перевірки не пізніше визначеного викладачем терміну.

3. Робота виконується на папері формату А4 рукописним чи машинописним способом або у зошиті.

4. В кінці роботи обов’язково подається список використаної літератури.

Користуватись можна як поданою рекомендованою літературою, так й іншими сучасними посібниками, що не увійшли до наведеного переліку.

5. Титульна сторінка оформлюється за таким зразком:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ»

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

–  –  –

Зразок виконання завдань самостійної роботи

ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ КОРИСТУЙТЕСЯ ПІДРУЧНИКАМИ.

ДАВАЙТЕ ГРАМОТНІ І ПОВНІ ПОЯСНЕННЯ, ГРУПУЙТЕ СЛОВА З

ОДНОТИПНИМИ ЯВИЩАМИ.

Варіант № 1

1. Поясніть значення поданих слів, при потребі використовуючи словники. Введіть ці слова у речення.

Гуманізм – 1)напрям культури епохи Відродження, що утверджував право людини на земне щастя;

2)ставлення до людини як до найвищої цінності, захист права особистості на рівноправність, свободу, щастя, всебічний розвиток і прояв своїх здібностей.

Гуманізм – невід’ємна риса творчості Т.Г. Шевченка.

Гуманність – ставлення до людини, пройняте турботою про її благо, гідність.

Основоположним принципом поведінки людини у колективі має бути гуманність.

2. Подані словосполучення перекладіть українською мовою.

Отправить по факсу – надіслати факсом (поданому російському словосполученню з прийменником «по» в українській мові відповідає безприйменникова конструкція, в якій іменник вживається в орудному відмінку).

Смазывающее устройство – змащувальний пристрій (російські активні дієприкметники та термінологічні словосполучення з дієприкметниковим компонентом на -ущ-(ющ-),-ащ-(-ящ-), -вшперекладаються віддієслівними прикметниками із суфіксами -увальн-(ювальн-).

Окружающая среда – довкілля (для сучасної української літературної мови дієприкметникові форми на -уч-, -юч-, -ач-, -яч- є нехарактерними, сфера їх використання обмежена; словосполучення «оточуюче середовище» є калькою з російської мови).

ВИКОНУЮЧИ ЦЕ ЗАВДАННЯ, КОРИСТУЙТЕСЬ

ПЕРЕКЛАДНИМИ СЛОВНИКАМИ!

3. Запишіть іншомовні слова українською мовою, поясніть правопис.

Компрессия – компресія У загальних назвах іншомовного походження приголосні не подвоюються.

Після приголосного перед голосним та приголосним “й” у запозичених словах пишемо “і”.

Аэродинамика – аеродинаміка Після “д”, що входить до “дев’ятки”, перед наступним приголосним пишемо “и”.

Після “л”, що не входить до “дев’ятки” пишемо “і”.

4. Перекладіть з російської мови на українську спеціальний текст (див. «Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів механічного факультету денної форми навчання. Ч.ІІ». Укладіть російсько-український словник термінів, вжитих у тексті.

ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ ДОБИРАЄТЬСЯ ТЕКСТ ЗА ФАХОМ. МОЖНА

ВИКОРИСТАТИ ТЕКСТИ ПІДРУЧНИКІВ, ПОСІБНИКІВ, ГАЛУЗЕВОЇ

ПЕРІОДИКИ. ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ОБОВ’ЯЗКОВО ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО

СЛОВНИКІВ! УНИКАЙТЕ РУСИЗМІВ («СЛІДУЮЧИЙ ПРИМІР»

ЗАМІСТЬ «НАСТУПНИЙ ПРИКЛАД» ТОЩО), СТЕЖТЕ ЗА


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ЧЕРГУВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ І – Й –

ТА,У – В, З – ІЗ – ЗІ (ПРОЧИТАВ У ПІДРУЧНИКУ, ЗАЗНАЧЕНО В ІНСТРУКЦІЇ ТОЩО).

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант № 1

1. Поясніть значення поданих слів, при потребі використовуючи словники. Введіть ці слова у речення.

Інформативний, інформаційний; показовий, показний; ефективно, ефектно; вид, вигляд.

2. Подані словосполучення перекладіть українською мовою.

Бетоносмеситель цикличного действия, уплотняющий брус, асфальтоукладочная машина, затухающее питание, крановщик, большепролетная ферма, весовой бункер, траншеекопатель, оградительное сооружение.

3. Запишіть іншомовні слова українською мовою, поясніть правопис.

Рефлектор, радиус, адаптер, комбинация, класс, копер, бульдозер, аккумулятор, элемент, агрегат.

4. Перекладіть з російської мови на українську спеціальний текст (див.

«Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів механічного факультету денної форми навчання. Ч.ІІ». Укладіть російськоукраїнський словник термінів, вжитих у тексті.

Варіант № 2 Поясніть значення поданих слів, при потребі використовуючи 1.

словники. Введіть ці слова у речення.

Пам’ятка, пам’ятник; експонат, експонент; підрахувати, врахувати;

гуманізм, гуманність.

Подані словосполучення перекладіть українською мовою.

2.

Послойное бетонирование, рамно-пространственный блок, центробежный момент, шпоночный лаз, почвенный бурав, самосмазывающийся подшипник, продольный размер, копер рельсовый, грязесъемник.

Утворіть форму родового відмінка, поясніть правопис.

3.

Резонанс, блок, бензин, коректор, кардан, капот, ежектор, міст, підресорник, компресор, шатун.

4. Перекладіть з російської мови на українську спеціальний текст обсягом 150 слів. Укладіть російсько-український словник термінів, вжитих у тексті. (До перекладу обов’язково додайте ксерокопію тексту російською мовою).

Варіант № 3

1. Поясніть значення поданих слів, при потребі використовуючи словники. Введіть ці слова у речення.

Відповідний, відповідальний; відомий, видатний; казусний, казуальний;

взаємини, відносини.

2. Подані словосполучення перекладіть українською мовою.

Безнапорное бетонирование, высокопрочный болт, предельный момент, очередность установки конструкций, подшипник трения, быстроударное бурение, трудоемкая работа, продольное копание, трамбовка взрывного действия.

3. Подані слова і словосполучення запишіть у кличному відмінку, поясніть правопис.

Добродій, колега Олександр, пані Олександра, Федір Іванович, друг Микола, прокурор Мащенко, майстер, шановний учасник конференції, студент.

4. Перекладіть з російської мови на українську спеціальний текст (див.

«Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів механічного факультету денної форми навчання. Ч.ІІ». Укладіть російськоукраїнський словник термінів, вжитих у тексті.

Варіант № 4

1. Поясніть значення поданих слів, при потребі використовуючи словники. Введіть ці слова у речення.

База, базис; авторитетний, авторитарний; інформативний, інформаційний;

громадський, громадянський.

2. Подані словосполучення перекладіть українською мовою.

Химически стойкий бетон, поджимной болт, цельносварной мост, устойчивый откос, двухстоечный подъемник, следящий привод, разведочное бурение, наклонный копер, продольная траверса.

3. Утворити жіночі і чоловічі імена по батькові, пояснити правопис:

Нестор, Охрім, Ізот, Терентій, Сисой, Север’ян, Тихін, Юліан, Яків, Софрон.

4. Перекладіть з російської мови на українську спеціальний текст (див.

«Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів механічного факультету денної форми навчання. Ч.ІІ». Укладіть російсько-український словник термінів, вжитих у тексті.

Варіант № 5 Поясніть значення поданих слів, при потребі використовуючи 1.

словники. Введіть ці слова у речення. Книжковий, книжний; капітал, капітель; талан, талант; постанова, настанова.

Подані словосполучення перекладіть українською мовою.

2.

Качающийся бетоносмеситель, безарматурный пустотелый блок, подъемный механизм, клиноременная передача, приводной кривошип, производственный шум, непрерывное бурение, балочная ферма, ленточный транспортер, рассредоточенное строительство.

Запишіть прізвища українською мовою. Поясніть правопис.

3.

Алексеев, Филиппов, Белов, Николаев, Майский, Редин, Кузнецов, Мицкевич, Евдокимов, Евгеньев.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Чайковська В.Т. Проблема необхідності і свободи у творчості Лесі Українки УДК 82 2. 09 В.Т. Чайковська, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський педуніверситет) ПРОБЛЕМА НЕОБХІДНОСТІ І СВОБОДИ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У статті обгрунтовується проблема співвідношення між необхідністю і свободою як важливими чинниками самореалізації особистості, що призводить до трагічних колізій, у творчості Лесі Українки.Він запитав спокійно: “Чому я потерпів крах? ”. “ Во ймення краси”, я відповів....»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ПАЛІЙЧУК Анна Леонардівна УДК 811.111’42 НАРАТИВНИЙ КОД ІНТИМІЗАЦІЇ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) Спеціальність 10.02.04 – германські мови Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України....»

«Усі вони усуваються редагуванням, оскільки редактор може помітити ці неадекватності. Найскладнішим для редагування є такий тип малопомітних зсувів, які порушують стиль автора оригіналу, не позначаючись на ідеї твору.1. Коптілов В.В. Актуальні теоретичні питання українського художнього перекладу Автореф. дис. докт. філол. наук. – К., 1987. – 40 с. 2. Кортасар, Хуліо Продовженість парків / пер. з ісп. Ю. Покальчука // Всесвіт. – 2008. – № 3-4, – С. 106-107. 3. Мишустина А.А. Структурные...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ТЕЛЕШМАН СВІТЛАНА ІВАНІВНА УДК 821.161.2-Ткач.09 ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА ТКАЧА: ЖАНРОВИЙ І ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТИ 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Чернівці – 2015 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і...»

«огородження – складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна лексика в українських замовляннях функціонує у значній кількості спонукальних і бажальних синтаксичних конструкцій. Космоніми найчастіше зустрічаються у різноманітних повторах, які конкретизують образ бажаного. Порівняння й зіставлення явищ є характерним для текстів з лексикою на позначення...»

«Ю.О. Герасимов. Інтонаційна пластика синтаксичного переносу в поезії Дмитра Павличка Я стужився, мила, за тобою. УДК 821.161.2 – 193: 808.545 (076.5) Ю.О. Герасимов, асистент (Житомирський державний університет) ІНТОНАЦІЙНА ПЛАСТИКА СИНТАКСИЧНОГО ПЕРЕНОСУ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ. У статті розкрито процес підготовки до виразного читання на лабораторному занятті одного з ліричних творів Дмитра Павличка. Зокрема, акцентовано увагу на інтонаційному значенні синтаксичних...»

«Юлія Вишницька ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ СЛАПЧУК (нар. 23 грудня 1961 р.) Поет, що пройшов Афганістан, зневірився у Помаранчевій революції і «негативні переживання» трансформував у позитивний досвід. Письменник, у творах якого переплітаються жанри, релігії, світи, а слова – рухаються і взаємозаміняються (бо «все те, що не вміщається в якомусь одному слові, успішно можна висловити іншим»). Літературознавець, кандидат філологічних наук, заслужений діяч мистецтв України, літературний критик, який «не...»

«целью передачи максимально достоверной информации о ней, либо воссоздания некой квазидействительности, не наличной вне поля собственной текстуальности, а потому условной и неверифицируемой. Литература 1. Тодоров Ц. Семиотика литературы / Ц. Тодоров // Семиотика: Антология / Сост.Ю. С. Степанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 702 с.2. Руднев В. П. Прочь от реальности: Исследования по философии текста / В. П. Руднев. – М.: Аграф, 2000. –...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Випуск 18 Засновано 1999 року Київ-2012 УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 10 від 28 травня 2012 р. Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано...»

«Київський університет імені Бориса Грінченка АСТРАХАН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА УДК 82.01/.09 МОДЕЛЮВАННЯ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 10.01.06 – теорія літератури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор ЧИРКОВ...»

«Key words: intermediality, mimesis, ecphrasis, poesis, empathy, expressionistic art, poetry, range of colours, conceptual explosion, the psychology of creativity. УДК 821.111(092)+821.-3.09 Мірошниченко Л.Я., докторант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка література та арХітектура: сакральний простір та епіФаніЧний досВід У статті розглядається одна з можливих варіацій діалогу між літературою та архітектурою у літературному творі. Мова архітектури стає засобом комунікації нових вимірів...»

«– a va me coter combien? – Quinze briques!. J'ai achet des moules au march. Je les ai remplis d'argile. et je les ai mis au four.Quand j'ai vu le rsultat. J'ai dit : – Bon!. Pour les briques, c'est cuit!(.) –Mais des briques.c'est de l'argent! Quinze briques, quinze millions! Отже, розглянуті нами мовні засоби у скетчах допомагають краще зрозуміти їхній вплив на створення комічного ефекту. Гра слів в усіх її виявах є невід’ємною частиною скетчів, адже завдяки різним стилістичним мовним...»

«Бовсунівська Т.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка роМан-екФраСиС «кораБель дУрніВ» грегорі норМінтона Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми екфрасису, «вербальної репрезентації візуальної репрезентації». Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному Іншому, наприклад, роман-екфрасис «Корабель дурнів» Г. Нормінтона це варіант семантичної конверсації живопису (Пітера Брейгеля та Ієроніма Босха) в літературний твір....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»