WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 37 |

«КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Випуск 17 Засновано 1999 року Київ-2012 УДК ...»

-- [ Страница 1 ] --

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут філології

КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР

ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА

ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО

Збірник наукових праць

Випуск 17

Засновано 1999 року

Київ-2012

УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X

ББК 80/84Слав

Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 8 від 27 березня 2012 р.

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано Міністерством юстиції України серія КВ № 1190077ІР від 30.10.2006 р.

Видання затверджено ВАК України. Постанова Президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3 (філологічні науки).

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми динаміки розвитку та функціонування слов’янських мов, а також різні аспекти слов’янського літературознавства. Залучено матеріали з української, російської, чеської, польської, болгарської, сербської, хорватської та інших мов і літератур.

Для науковців, викладачів вузів, гімназій, ліцеїв, учителів середніх шкіл, студентів.

Ткаченко А.О., д-р філол.наук, проф.;

Рецензенти:

Кудрявцева Л.О., д-р філол.наук, проф.

Редакційна колегія: Астаф’єв О.Г., д-р філол. наук, проф.; Баландіна Н.Ф., д-р філол. наук, проф.; Грицик Л.В., д-р філол. наук, проф.; Костенко Н.В., д-р філол. наук, проф.; Мережинська А.Ю., д-р філол. наук, проф., Моторний В.А., канд. філол. наук, проф.; Наєнко М.К., д-р філол. наук, проф.; Нарівська В.Д., д-р філол. наук, проф.;

Паламарчук О.Л., канд. філол. наук, проф.; Пахомова С.М., д-р філол. наук, проф.;

Пащенко Є.М., д-р філол. наук, проф.; Пригодій С.М., д-р філол. наук, проф.;

Радишевський Р.П., д-р філол. наук, чл..-кор. НАНУ.; Рудяков П.М., д-р філол. наук, проф.; Скрипник Г.А., акад. НАНУ; Слухай Н.В., д-р філол. наук, проф.; Снитко О.С., д-р філол. наук, проф.; Черниш Т.О., д-р філол. наук, проф.; Сиваченко Г.М., д-р філол. наук, проф.; Шевченко Л.І., д-р філол. наук, проф.

Головний редактор: к.філол.н., проф. Паламарчук О.Л.

Науковий редактор: д.філол.н., проф.Булаховська Ю.Л.

Відповідальний секретар: к.філол.н., доц. Білик Н.Л.

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Випуск 17. – К.: …, 2012. - 236 с.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали.

Рукописи та дискети не повертаються.

Адреса редакційної колегії: 01030, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, т

–  –  –

МОВОЗНАВСТВО

МОВОЗНАВСТВО

Антонюк О.М. (Харків, Україна) Актуальное членение многокомпонентного сложного предложения со вставной конструкцией У статті розглядається комунікативна організація багатокомпонентного складного речення (БСР) зі вставленою конструкцією. Виявляються особливості тема-рематичного членування БСР залежно від ступеня комунікативної самостійності вставки. Аналізується функціональне навантаження іллокутивних вставлених конструкцій у складі БСР.

Ключові слова: багатокомпонентне складне речення, вставлена конструкція, мовленнєний акт, атонічна тема, тематична послідовність, рематична домінанта.

В статье рассматривается коммуникативная организация многокомпонентного сложного предложения (МСП) со вставной конструкцией. Выявляются особенности тема-рематического членения МСП в зависимости от степени коммуникативной самостоятельности вставки. Анализируется функциональная нагрузка иллокутивных вставных конструкций в составе МСП.

Ключевые слова: многокомпонентное сложное предложение, вставная конструкция, речевой акт, атоническая тема, тематическая последовательность, рематическая доминанта.

The article examines a communicative arrangement of polypredicative compound sentences (PCS) with parentheticals. It reveals the peculiarities of the theme-rheme structure of the PCS depending on a degree of communicative independence of the parentheticals. It analyses a functional load of illocutionary parenthetical expressions forming a part of the PCS.

Key words: polypredicative compound sentences, parentheticals, speech act, theme sequence, rheme dominant.

Каждое предложение, реализуясь в речи в виде конкретной единицы сообщения, оформляется в соответствии с определенным коммуникативным заданием, и его грамматическая структура зависит от задач целенаправленного сообщения. Приспособление грамматической структуры предложения в результате включения в ту или иную речевую ситуацию к задачам коммуникации есть его актуальное членение (термин чешского лингвиста В. Матезиуса). Для многокомпонентного сложного предложения (МСП) со вставкой актуальное членение зависит от причин Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2012. Випуск 17 внешних: от контекста, речевой ситуации, т. е. характеризует высказывание как строевую единицу текста.

В современной лингвистической науке концептуальная значимость актуального членения переосмысляется [1], [5], [8]. Генеральное назначение актуального членения видится в донесении до адресата результатов вербализации мыслительной деятельности автора высказывания; актуальное членение, по мнению лингвистов (В. Н. Абашина, Н. В. Иванов, Т. Е. Янко), отвечает за то, как различные мысли человека воплощаются в языковые формы, соответствующие различным типам речевых актов [19].

Коммуникативная структура МСП, осложненного вставной конструкцией, не была предметом специального изучения и может пролить свет на языковую специфику полипредикативного сложного предложения, которая не исчерпывается семантической категорией полипропозитивности. Как нам представляется, феномен МСП со вставкой заключается в специфике его коммуникативной организации, которая выражается в интонации, порядке предикативных единиц, особой комбинаторности компонентов.

Целью данной работы является выявление особенностей коммуникативной организации МСП со вставками по характеру заключенной в предложении актуальной информации. В соответствии с этой целью в работе ставятся следующие задачи: 1) выявить особенности соотношения формально-грамматического и актуального членений МСП со вставкой; 2) выделить основные тематические последовательности и рематические доминанты в МСП со вставками в прозе И. С. Тургенева, в творчестве которого данные конструкции весьма частотны во всех жанровых формах.

МСП со вставной конструкцией – это предложение, содержащее помимо конструктивно необходимых и другие компоненты, статус которых можно определить как статус коммуникативно необходимых компонентов с точки зрения выражаемой информации. Лингвистами Ю. М. Златопольским, Н. А. Кобриной, Е. В. Чернцовой давно отмечен тот факт, что вставные конструкции производят в коммуникативной структуре базового предложения возмущение, приводящее к ее усложнению и изменению [6], [9], [18]. Одной своей стороной они обращены в язык, а другой – в речь, можно говорить о двуплановости этих единиц: в них происходит соединение (слияние) конструктивно-синтаксических характеристик (так как это элементы синтаксического уровня языка) и коммуникативно-прагматических (так как это компоненты коммуникативно-информативной и / или

МОВОЗНАВСТВО

коммуникативно-организующей зон речи).

Коротко охарактеризуем рассматриваемые нами МСП со вставками, давая им рабочие определения с учетом следующих параметров: 1) коммуникативная самостоятельность вставной единицы (самостоятельная; несамостоятельная), 2) предикативная оформленность (эксплицитная; имплицитная; отсутствует), 3) иллокутивная функция (информативная; апеллятивная; экспрессивная).

На основании собственно коммуникативных показателей в лингвистике противопоставляются различные речевые акты (РА). В современной теории актуального членения предложения, обогащенной достижениями прагматики и теории речевых актов, разработанной в трудах Дж. Серля [11], [12], РА – это предложение, которое понимается как выражение определенного коммуникативного намерения. РА не элементарен, т. е. он строится из коммуникативных компонентов, имеющих различные функции.

Основными, базовыми для рассматриваемых МСП со вставкой является репрезентативные и экспрессивные РА, которые воплощается в темарематической структуре и создаются динамическим сочетанием тем и рем.

Рема – иллокутивная цель РА сообщения, тема выполняет связь с предтекстом. Тема чаще всего – это фрагмент ситуации, предназначенный для функционирования в качестве зачина для совершения речевого акта, это освоенная коммуникантами часть дискурса.

Механизм включения вставки в коммуникативную структуру МСП зависит от коммуникативной самостоятельности вставной конструкции.

Введение коммуникативно самостоятельной вставки условно может быть описано как разрыв тема-рематической последовательности и появление в возникшей между темой и ремой нише новой коммуникативной позиции. Позиция, возникающая после темы перед ремой, называется в литературе атонической темой [19, 76-82].

Атоническая тема (АТ) – безударный компонент коммуникативной структуры, который произносится на ровном тоне в аллегровом темпе и без внутренних пауз. Эта позиция между двумя ударными компонентами (темы и ремы) – коммуникативно теневая позиция в предложении. По отношению к содержанию АТ – это коммуникативная ниша для известной, активизированной и не самой важной информации. Атоническая тема является своеобразным коммуникативным пристанищем для говорящего, потому что с этой позицией связаны его ремарки, эмоциональные и вероятностные оценки сообщаемого. Например: Я люблю её, и она меня любит (я вижу, как ты улыбаешься при этой фразе – но ей-богу же, это Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2012. Випуск 17 так!); а говорить мне с нею почти не о чем [13, 343]. Вставка выполняет функцию выражения саморефлексии говорящего по поводу своего собственного речевого акта.

Позиция АТ – универсальная позиция, характерная для вставок, разрывающих тема-рематическую связь МСП и находящихся во второй коммуникативной позиции. Универсальность и максимальная абстрактность по отношению к материализации делают коммуникативную структуру очень тонким и гибким средством создания особой коммуникативной и прагматической семантики. В МСП со вставкой возникает стереоскопический эффект (эффект ощущения протяженности пространства и рельефности предметов): в нем сопрягаются основное пропозитивное сообщение, которое выражается тема-рематическим сочетанием, и комментирующее сообщение-вставка, имеющее статус АТ – живой, спонтанной, часто эмоциональной рефлексии продуцента. В МСП со вставками выражена другая коммуникативная идея по сравнению с МСП без вставок – в нем присутствует сцена, на которой разыгрывается основное событие, и кулисы, где находится говорящий. Образ говорящего создается в основном благодаря коммуникативной позиции АТ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В коммуникативной структуре МСП со вставками, имплицитно в темарематическом ряду представлен говорящий-нарратор, а эксплицитно в АТ вставки – говорящий-субъект сознания и речи. Интересно, что в психоанализе литературных текстов некоторые синтаксические приемы стали пристальным предметом внимания. Например, предполагается, что мысли, заключенные в скобки или в «подвал примечаний», являются естественным синтаксическим выражением бессознательного [10, 70].

Грамматически оформленная связь компонентов в МСП – его темарематическая последовательность – противопоставлена вставной конструкции как сознательное бессознательному.

В прозе И. С. Тургенева широко употребительны коммуникативно самостоятельные вставки, имеющие в своем составе эксплицитный или иллокутивной функции.

имплицитный показатель В каждом коммуникативном акте учитывается соответствующий тип ситуации, которая зависима от установки адресанта и должна быть понята адресатом. Позиция продуцента, который в речевом акте преследует определенную цель, называемой его коммуникативной установкой (интенцией) [3, 192], является основной. Под воздействием контактоустанавливающей интенции в МСП вводятся иллокутивные вставки, которые являются неинформативными

МОВОЗНАВСТВО

актами речи. Однако основной тип вставных речевых актов, реализуемых в составе полипредикативных сложных предложений, – информативный.

Помимо иллокутивной функции, вставка может выполнять субъективно-экспрессивную, аппелятивную функцию, выражать то или иное отношение говорящего к адресату своей речи. МСП с включенными в его состав апеллятивными вставками отражает результаты вербализации двух различающихся мыслительных операций говорящего – привлечь собеседника и сообщить ему нечто. Коммуникативная позиция вставки уникальна, и МСП строится как комбинация грамматически несвязанных, самостоятельных компонентов – базового предложения и вставки, репрезентирующих разные по иллокутивной направленности РА: Какой бы удар ни поразил человека, он в тот же день, много на другой – извините за грубость выражения – поест, и вот вам уже первое утешение… [17, 132] У вставок этого типа, несмотря на их эксплицитную предикативность, выраженную формально-грамматически, информативный компонент функционально угнетен: они подготавливают собеседника к восприятию последующей информативной части высказывания, обеспечивая «активного слушателя»; позволяют говорящему апеллировать не только к вниманию собеседника, но и к его чувствам; иногда вставки приближаются к статусу клишированных этикетных формул.

МСП имеет несколько рем, каждая из которых уточняет и дополняет другую, каждая представляет свернутый речевой акт, а предложение в целом является коммуникативно напряженным, поскольку в нем несколько рематизированных синтагм. В таком предложении при включении коммуникативно несамостоятельной вставки обычный принцип дозирования информации нарушается, так как вставки вводят дополнительное пропозитивное содержание. Их темы и ремы соотносятся между собой, определяя развертывание текста, единство которого обеспечивается последовательным распределением информации от данного к новому. В 60-е годы ХХ века Ф. Данеш предложил различать пять моделей «тематических последовательностей предложений [4, 348-351]».

Темы синтагм МСП, взаимодействуя с темами вставок, образуют следующие последовательности в прозе И. С.

Тургенева:

1) простая линейная последовательность, когда тема последующей вставки совпадает с ремой предшествующего (включающего) компонента МСП: Без взаимной любви не может быть счастья, одного взаимного уважения недостаточно (при слове «уважение» Литвинов невольно потупился), и лучше расстаться прежде, чем раскаиваться потом [13, 144-145].

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2012. Випуск 17

2) последовательность с константной (сквозной) темой: рема компонента МСП повторяется в следующих компонентах и во вставке как их тема: При этих словах Нежданов, который до этого мгновения почти не замечал Марианны – она сидела от него наискось, – вдруг переглянулся с нею и тотчас почувствовал, что они оба, эта угрюмая девушка и он, – одних убеждений и одного пошиба [13, 207].Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 37 |
Похожие работы:

«Чайковська В.Т. Проблема необхідності і свободи у творчості Лесі Українки УДК 82 2. 09 В.Т. Чайковська, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський педуніверситет) ПРОБЛЕМА НЕОБХІДНОСТІ І СВОБОДИ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У статті обгрунтовується проблема співвідношення між необхідністю і свободою як важливими чинниками самореалізації особистості, що призводить до трагічних колізій, у творчості Лесі Українки.Він запитав спокійно: “Чому я потерпів крах? ”. “ Во ймення краси”, я відповів....»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 1 (7) УДК 81 811 111 А.Л. СМОЛЯНА, аспірант кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса Грінченка ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОЛАЖУ (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури) У статті розглядається мовленнєвий жанр рекламно-інформаційного колажу, наведеного на суперобкладинці англомовної літератури. Досліджено його семантичну...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ На правах рукопису Харьківська Олеся Василівна УДК 811.161.2’282.2(477.87) СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР АПЕЛЯТИВНИХ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ Спеціальність 10.02.01 – українська мова Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Науковий керівник Сабадош І.В., доктор філологічних наук, професор Ужгород – 2015 ЗМІСТ СПИСОК...»

«Таким чином, запропонований підхід до типології евфемізмів та дисфемізмів дає змогу виявити суттєві відмінності між різними класами цих мовних явищ. Для одних денотатів характерними є евфемістичні перейменування, що лише пом’якшують негативне значення, а для інших евфемізми, в яких негативний знак змінюється на позитивний. Зважаючи на це, перспективним видається з’ясування чинників, які зумовлюють зазначені відмінності, а також дослідження використання окремих типів евфемізмів та дисфемізмів...»

«Клименко Н.Ф., акад. НАН України, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ) У статті в зіставному плані розглянуто семантичну структуру лексико-словотвірної категорії композитних темпоральних прикметників, її моделі та засоби вираження, окреслено словотвірний паралелізм похідних з семантикою темпоральності, продуктивність способів словотворення. Ключові...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ТЕЛЕШМАН СВІТЛАНА ІВАНІВНА УДК 821.161.2-Ткач.09 ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА ТКАЧА: ЖАНРОВИЙ І ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТИ 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Чернівці – 2015 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і...»

«Children’s Fiction and Its Adult Readership. – New York and London: Routledge, 2009.– 264p. 3. Smith A. Spit Against the Wind. – London: Headline Book Publishing, 2003. — 248p. 4. The Big Valley. – http://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Valley 5.The High Chaparral Home Page. — http://www.thehighchaparral.com/ 6. The Translation of Children’s Literature: A Reader/ Edited by Gillian Lathey. — Clevedon: Multilingual Matters LTD, 2006. — 260 p. дель Ґаудіо С., к. філол. н., доц., Київський...»

«ЗВІТ про перекладацьку практику студентів четвертого курсу факультету романо-германських мов З метою набуття необхідного початкового досвіду і практичного застосування знань, вмінь та навичок, набутих при вивченні курсів “Вступ до усного перекладу”, “Практика перекладу” і “Теорія та практика перекладу”, ознайомлення з організацією служби перекладу в сучасних установах та підприємствах і набуття практичного досвіду виконання різних видів перекладу на 4 курсі факультету іноземної філології була...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 60. Філологічні науки УДК 82.02 М. О. Сокол, викладач (Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського) maryanasokol@mail.ru ПОНЯТТЯ ПАРАТЕКСТУ ТА ПАРАТЕКСТУАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА У статті теоретично осмислено поняття паратексту та його особливості у сучасному літературознавстві. Також зроблено спробу окреслити проблему дослідження паратекстуальності як фундаментальної складової тексту, що й...»

«УДК 811.161.2’347.9 Ірина Корнейко, Микола Пилипенко Харківський національний медичний університет ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва» НАМН України УКРАЇНОМОВНІ ТЕРМІНИ ІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ © Корнейко І. В., Пилипенко М. І., 2013 У статті висвітлюється актуальна проблема українського термінознавства – утворення термінів, семантичним компонентом яких є значення дії. Для систематизації термінів із процесуальним значенням пропонується логіко-граматичний аналіз...»

«Життя та творча доля академіка Ф.С.Арвата Час невпинно плине і не можна його зупинити. І важко собі уявити, що серед нас ось уже 9 років немає Ф.С.Арвата, 80-ліття якого ми відзначаємо нині. Ще живе багато сучасників, які знали Федора Степановича і зберегли про нього добру пам’ять. Тож сьогодні «маємо свято». Так любив говорити Федір Степанович. Арватівське свято, свято науки, свято відзначення людяності, добропорядності, щирості почуттів. Федір Степанович Арват народився 18 квітня 1928 року в...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 2 (8) УДК 82.09 Д.С. ТИЩУК, аспірант кафедри теорії літератури і компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка АСОЦІОНІМ ЯК ТРОП: КОДУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ Статтю присвячено розгляду кодувальної функції асоціоніма як засобу інтеграції тропа з твором, задуму письменника та читацького сприйняття. Кодувальна функція асоціоніма полягає у наповненні первинної...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ПАЛІЙЧУК Анна Леонардівна УДК 811.111’42 НАРАТИВНИЙ КОД ІНТИМІЗАЦІЇ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) Спеціальність 10.02.04 – германські мови Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»