WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 58 |

«КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Спеціальний випуск Засновано 1999 року Київ-2010 УДК ...»

-- [ Страница 1 ] --

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут філології

КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР

ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА

ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО

Збірник наукових праць

Спеціальний випуск

Засновано 1999 року

Київ-2010

УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X

ББК 80/84Слав

Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 2 від 27 вересня 2010 р.

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано Міністерством юстиції України серія КВ № 1190077ІР від 30.10.2006 р.

Видання затверджено ВАК України. Постанова Президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3 (філологічні науки).

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми динаміки розвитку та функціонування слов’янських мов, а також різні аспекти слов’янського літературознавства. Залучено матеріали з української, російської, чеської, польської, болгарської, сербської, хорватської та інших мов і літератур.

Для науковців, викладачів вузів, гімназій, ліцеїв, учителів середніх шкіл, студентів.

Ткаченко А.О., д-р філол.наук, проф.;

Рецензенти:

Кудрявцева Л.О., д-р філол.наук, проф.

Редакційна колегія: Астаф’єв О.Г., д-р філол. наук, проф.; Баландіна Н.Ф., д-р філол. наук, проф.; Грицик Л.В., д-р філол. наук, проф.; Костенко Н.В., д-р філол. наук, проф.; Мережинська А.Ю., д-р філол. наук, проф., Моторний В.А., канд. філол. наук, проф.; Наєнко М.К., д-р філол. наук, проф.; Нарівська В.Д., д-р філол. наук, проф.;

Паламарчук О.Л., канд. філол. наук, доц.; Пахомова С.М., д-р філол. наук, проф.;

Пащенко Є.М., д-р філол. наук, проф.; Пригодій С.М., д-р філол. наук, проф.;

Радишевський Р.П., д-р філол. наук, чл..-кор. НАНУ.; Рудяков П.М., д-р філол. наук, проф.; Скрипник Г.А., акад. НАНУ; Слухай Н.В., д-р філол. наук, проф.; Снитко О.С., д-р філол. наук, проф.; Черниш Т.О., д-р філол. наук, проф.; Сиваченко Г.М., д-р філол. наук, проф.; Шевченко Л.І., д-р філол. наук, проф.

Головний редактор: к.філол.н., доц. Паламарчук О.Л.

Науковий редактор: д.філол.н., проф.Булаховська Ю.Л.

Відповідальний секретар: к.філол.н. Білик Н.Л.

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. – К., 2010. - 329 с.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали.

Рукописи та дискети не повертаються.

Адреса редакційної колегії: 01030, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, тел

–  –  –

МОВОЗНАВСТВО

МОВОЗНАВСТВО

Антоненко О.В. (Київ, Україна) Чеські малопродуктивні суфікси на утворення назв діяча У статті представлений короткий огляд чеських м алопродуктивних суфіксів для утворення назв діяча.

Ключові слова: словотвір, назви діяча, малопродуктивні суфікси, чеська лінгвістика.

В статье представлен краткий обзор чешских малопродуктивных суффиксов для образования имен деятеля.

Ключевые слова: словообразование, имена деятеля, малопродуктивные суффиксы, чешская лингвистика.

The article presents a brief survey of the Czech non-productive suffixes for nomina agentis formation.

Key words: word formation, nomina agentis, non-productive suffixes, Czech linguistics.

У нашій статті подаємо короткий огляд малопродуктивних у сучасній чеській мові суфіксів –l, -, -ek, -an, що використовуються при творенні назв діяча. Хоча зазначені суфікси знаходяться на маргіналіях цієї словотвірної категорії, але саме вони визначають специфіку чеської словотвірної системи серед інших слов’янських мов, тому становлять значний інтерес для порівняльного дослідження.

Характерною ознакою цих суфіксів є утворення поряд зі стилістично нейтральними агентивними назвами експресивно забарвлених номінацій, які характеризують особу за її внутрішніми якостями, часто з відтінком зневаги, тому дуже часто деривати можуть одночасно належати до атрибутивних назв.

Імена діячів на –l за формою подібні до дієслів минулого часу третьої особи однини. В. Шмілауер указує, що назви походять від субстантивованих дієприкметників минулого часу переважно від дієслів недоконаного виду на –at, -it [9, 28]. Подібну думку висловлює й П.Гаусер [4, 36]. Іншу інтерпретацію утворень подає Ф.Копечни, який доводить походження іменників на –l від віддієслівних прикметників на позначення схильності при їхній одночасній субстантивації. Дослідник уважає, що ці форми набули значення дієприкметника минулого часу лише тоді, коли почали використовуватися як компонент перфекта, тобто коли вираз j jsem dlal, що спочатку мав значення „ego sum factor“ („j jsem konatel“) набув значення „j jsem to udlal“. У мовній свідомості ці іменники жодним чином не асоціюються з формою минулого часу [6, 152-155]. М. Докуліл теж пропонує подібний варіант тлумачення [10, 86].

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Спеціальний випуск Серед твірних основ найширше представлені основи інфінітива на -abhal – bhati, tlachal – tlachat); на -i- (blbolil - blabolit, blouznil – blouznit).

Лише в одному випадку реєструємо основу на -e/-: shnl - shnt.

Хоча більшість іменників походить від дієслів недоконаного виду, назви прізвищ, що у великій кількості репрезентовані у цьому типі, мотивовані дієсловами доконаного виду (Dokoupil, Vykoupil, Odehnal, Zmekal, Zavel).

Серед твірних основ присутні як перехідні (koural kourati, kudlil kudlit), так і неперехідні дієслова (hekal hekat, muchal muchati).

Чотири номінації утворено від зворотних дієслів (loudal loudat se, nimral nimrat se, zhral zhrati se, fintil fintit se).

В українській мові кореляти чеських назв утворені за допомогою суфіксів – ун (ukal – шептун, hekal – кректун), -юг-а (krtil – жаднюга), -юк-а (kemral – канюка), -ій (koural – плаксій, krabal – мазій), -а (plcal – базіка,), -л-о (nimral

– м’яло), -яй (kudlil – скупердяй), що також надають деривату експресивного забарвлення. Причому два українські відповідники мають ідентичне лексичне наповнення твірної основи (broukal – буркун, bouil – підбурювач). Інколи у ролі корелята виступає складний іменник (tlachal – пустобрех).

У семантичній структурі чеських та українських дериватів можна виокремити кілька типів співвідношення. Часто відповідники мають майже ідентичну семантику, відрізняється лише ступінь експресивного забарвлення чи інтенсивності ознаки. Хоча у парі koural - плаксій обидві назви мотивовані дієсловами на позначення плачу, але в українській мові йдеться про стилістично нейтральне слово плакати, а у чеській – експресивне забарвлене kourat “рюмсати”. Досить часто номінації мотивовані переносною ознакою, яка найвдаліше характеризує вдачу чи поведінку людини. Так, обидва іменники kukal, nimral позначають нерішучу, невпевнену людину. У першому випадку назва мотивована переносним значенням дієслова kukat „кумкати”, що позначає характерний для жаб звук, тобто особа „kter nezeteln, tie mluv nebo stle nak“ [8]. Назва nimral характеризує людину, яка „pomal v prci, loudav v jdle“ [8]. В українському відповіднику м’яло в основу номінації покладена здатність змінювати форму, відсутність сталості, позначувана дієсловом м’ятися. Розбіжності у семантичній структурі твірного слова можуть мати й радикальніший характер. Так, номінації packal та халтурник мають тотожне значення: „kdo nco neumle nebo nedbale dl, kaz, pack“ [8], ”той, хто працює несумлінно, неакуратно, абияк” [3]. У чеській мові дієслово походить від іменника packa, що позначає засіб дії (“виконувати щось лапою, неякісно”), а в українській мові - від іменника халтура, що позначає результат дії.

До чеського словотвірного типу назв діячів із формантом -() належить невелика група утворень, позиція яких усередині цього розряду імен є зовсім мінорною, оскільки мало іменників зберегли первинне словотворче

МОВОЗНАВСТВО

значення назви діяча. Процес лексикалізації охопив більшість номінацій.

Так, слово lov “ловчий, ловець” позначає не того, хто інколи чи постійно полює, займається цією діяльністю як своєю професією, а має спеціалізований зміст - називає (називав) особу, яка займалася організацією полювання у садибах знаті [8].

Якщо деякі іменники цього типу зберігають звичайне значення діяча, то називають особи за їхніми функціями, а не за актуальною акцією чи актом.

Як правило, це назви за професією (пор. vbr - zamstnanec poven vybrnm neho) [8]. Але майже завжди ці назви характеризуються специфічним значенням чи стильовою обмеженістю.

Дуже мало слів цього типу активно використовують у сучасній чеській мові: prvod “провідник”, mluv “доповідач”, rozhod “арбітр”, krej “кравець”. Деякі з них збереглися завдяки тому, що формально збіглися з прикметниками синонімічних іменників на –ce, тому на сучасному етапі вони сприймаються як субстантивовані прикметники. Наприклад, dozor має значення “черговий” (ім.) та “контрольний” (прикм.), poprav –“той, хто виконує вирок” (ім.) та “призначений для виконання вироку” (прикм.).

Назви на – утворені переважно від дієслів з інфінітивною основою на

–i- (lov - lovit, mluv – mluvit); -e-/-- (krej - krjet, nhon – nahnt); -aplav - plavat, dozor – dozrat).

Завуальованою постає структура іменника ko “візник, кучер”, яке етимологічний словник чеської мови подає як запозичення з угорської мови. Номінація мотивована назвою угорського містечка Kocs, звідки походили перші фурмани між Віднем та Пештом [5, 175].

В українській мові словотвірному типові діячів на – відповідають українські іменники із суфіксами –ець (krej – кравець), -ч (vber – збирач, nhon - нагонич, hon – погонич, mluv – доповідач), -тор (prvod – кондуктор), а також група субстантивованих іменників (lov - ловчий, dozor

– черговий). У низці прикладів кореляти мають тотожне лексичне наповнення твірної основи (hon – погонич, krej – кравець, lov - ловчий, ловець, nhon

– нагони). Деякі українські назви діячів мають форму словосполучень (plav черговий рятувальної станції, vprav – черговий по станції).

Розбіжності у семному складі номінацій на позначення ідентичної особи спостерігаємо у двох випадках (пор. dozor ( dozrat “наглядати”) - черговий ( чергувати), mluv ( mluvit “говорити”) – доповідач ( доповідати).

Агентивний тип на –ek представлений невеликою групою девербативних іменників, оскільки головною функцією формант -ek/-k у сучасній літературній чеській мові є творення іменників на позначення здрібнілості (пор. stromek, domek). Багато імен цієї групи належить до діалектних назв і має завуальовану мотивацію.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Іменники походять переважно від дієслів недоконаного виду на -e- (svdek Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Спеціальний випуск vdt), на -i-: (pohnek - pohoniti, sldek – sladit), на -a- (hejsek hejsati). Від дієслова з основою без тематичного суфікса утворений іменник houdek ( housti).

Подібно до дериватів інших типів похідні на -ek припускають мотивацію іменником. Так, у номінації sldek поряд із відношенням до дієслова sladit можна провести безпосередній зв’язок з іменником slad. Від іменника дії походить назва smek smch („lovk, kter se asto, rd smje“).

В українській мові кореляти на позначення тотожного деривата утворюються за допомогою суфіксів –ун (mlek – мовчун), -ок (svdek – свідок), -к-о (smek - смішко), -ч (pohnek – погонич). Деякі чеські назви мають українські відповідники з тотожною твірною основою та відмінним словотворчим суфіксом (svdek – свідок, smek - смішко, pohnek – погонич, mlek – мовчун).

Із чеськими назвами девербативного типу на –ek корелюють українські назви девербативного (svdek – свідок свідчити, mlek – мовчун мовчати) та десубстантивного характеру (smek - смішко сміх, сміхотун сміхот).

Розбіжності у складі семантичної структури спостерігаємо лише в одній парі номінацій houdek – скрипаль, які історично мають звуконаслідувальне походження, але від лексем на позначення різних звуків [7, 180; 2:2, 312].

За походженням суфікс –an – це праслов’янський суфікс –anъ, який утворився внаслідок розширення іменників з а-основами формантом –nъ у період балто-слов’янської єдності [1, 52]. Першочерговою функцією форманта

–an у сучасній чеській мові є творення назв осіб за місцем проживання та національністю (пор. man, vesnian). Майже всі назви типу – це емоційно забарвлені номінації, переважно з аугментативно-пейоративним відтінком.

Деривати утворюються від дієслівного кореня на приголосний (trhat – trhan) або від первісного кореня теперішнього часу у дієслів з основою минулого часу з коренем на голосну (pij-e – pij-an).

Стосовно морфологічного характеру мотивуючого дієслова слід зауважити, що йдеться про переважно прості дієслова на –at. Так, kupan „ціпов’яз, мужлай” історично походить від kupat “хрумати” і є пейоративною назвою селян, яка натякає на те, що вони їдять грубу їжу [10, 92]. Рідше деривати утворюються від дієслів на -et/-t (brun) або без кореневого суфікса (bijan, pijan). Іменник skokan може мотивуватися віддієслівним іменником skok.

Експресивний характер номінації на –an та близькість цих назв до носіїв властивостей створили передумови для інтерференції деад’єктивних назв носіїв властивостей на –n й цієї невеликої групи девербативних похідних.

А тому поряд із регулярним утворенням sahan „висока людина”, що походить від дієслова sahat „сягати”, утворилася форма sahn (за аналогією до синонімів dlouhn „висока людина” від dlouh „довгий, високий”).

МОВОЗНАВСТВО

Українські відповідники іменників цього словотвірного типу часто утворюються за допомогою формантів –ун (стрибун, буркун), -як (пияк), -як-а (забіяка), –ець (обідранець), які також надають деривату пейоративного забарвлення. У парах слів pijan – пияк, bijan - забіяка, brun – буркун, skokan – стрибун спостерігаємо тотожні твірні основи, інколи корелятом виступає складна назва (kupan - ціпов’яз, гречкосій). У якості ономасіологічної ознаки носії мови часто обирають переносні ознаки предметів, тварин тощо, які найвдаліше характеризують вдачу чи поведінку людини, тому спектр мотиваційної семантики є досить широким. Причому асоціації при виборі ознаки можна проводити за способом, швидкістю, місцем дії тощо.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Мартынов В.В. Праславянская и балто-славянская суффиксальная деривация имен. – Минск, 1973. – 59 с.; 2. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка.

– М., 1958. – Т.1-2; 3. Словник української мови: В 11 тт. – К.: Наукова думка, 1970 – 1980; 4. Нauser P. Nauka o slovn zsob. - Praha: SPN, 1980. – 192 s.;. 5. Holub J., Kopen F. Etymologick slovnk jazyka eskho. – Praha: Sttn nakladatelstv uebnic v Praze, 1952.

– 576 s.; 6. Kopen Fr. O problematice pjmen typu Kopal, Koupil a vcech pbuznch // Nae e. – 1975. – Ronk 58,. 3. – Str. 152-160; 7. Machek V. Etymologick slovnk jazyka eskho. – Praha.: SAV, 1968. – 866 s.; 8. Slovnk spisovnho jazyka eskho: V 8 dlech. Praha: Academia, 1989. 9. milauer V. Nauka o eskm jazyku. – Praha: SPN, 1974. – 334 s.

10. Tvoen slov v etin. 2. Odvozovn podstatnch jmen / Za redakce Fr.Danee, M.Dokulila, J.Kuchae. – Praha: Academia, 1967. – 780 s.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«Бовсунівська Т.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка роМан-екФраСиС «кораБель дУрніВ» грегорі норМінтона Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми екфрасису, «вербальної репрезентації візуальної репрезентації». Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному Іншому, наприклад, роман-екфрасис «Корабель дурнів» Г. Нормінтона це варіант семантичної конверсації живопису (Пітера Брейгеля та Ієроніма Босха) в літературний твір....»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 2 (8) УДК 82.09 Д.С. ТИЩУК, аспірант кафедри теорії літератури і компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка АСОЦІОНІМ ЯК ТРОП: КОДУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ Статтю присвячено розгляду кодувальної функції асоціоніма як засобу інтеграції тропа з твором, задуму письменника та читацького сприйняття. Кодувальна функція асоціоніма полягає у наповненні первинної...»

«Just think – as Christopher Reeve so eloquently reminded us last night, we are all part of one family – the American family. And each one of us has value.– Заклик до перемін: We can start by doing more to support parents and the job they have to do. Отже підсумовуючи дану статтю, можемо зазначити, що ідіолект може виявлятися в різних комунікативних умовах, а саме політичній, стосовно ідіолекту Гіларі Клінтон. В її ідіолекті переважає соціальний чинник, досвід роботи як юриста та тривала участь...»

«Серія «12-річна школа» Заснована 2006 року Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.26 П18 Паращич В. В. П18 Усі уроки зарубіжної літератури. 5 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2009. — 302, [2] с. : іл., табл. — (Серія «12-річна школа»). ISBN 978-611-00-0088-8. Посібник надає плани-конспекти 70 уроків зарубіжної літератури для 5 класу загальноосвітньої школи, які створено згідно програми «Зарубіжна література». Видання містить календарний план, планиконспекти уроків, в яких...»

«Київський університет імені Бориса Грінченка АСТРАХАН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА УДК 82.01/.09 МОДЕЛЮВАННЯ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 10.01.06 – теорія літератури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор ЧИРКОВ...»

«РОЗДІЛ І. Когнітивна лінгвістика. 3 (ч. 1), 2011 УДК 81’42 = 133.1 К. П. Єсипович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов Київського національного лінгвістичного університету Реконструкція концептуальної моделі метаобразу “ЧАРІВНОГО”у французькій народній казці Роботу виконано на кафедрі романських мов КНЛУ У статті здійснено спробу виявити концептуальну структуру метаобразу “ЧАРІВНОГО” у французькій народній казці. Структуру такого метаобразу втілено в когнітивній моделі,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки УДК 81.373.72 О. М. Мосейчук, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) moseichuk@ukr.net СЛОВОТВОРЧЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОСЛІВНИХ ІДІОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У статті розглянуто шляхи та принципи словотвору однослівних ідіом англійської мови. Однослівні ідіоми утворюються двома основними шляхами: від вже існуючих однослівних ідіом або ідіомфразеологізмів та від одиниць первинної...»

«Таким чином, запропонований підхід до типології евфемізмів та дисфемізмів дає змогу виявити суттєві відмінності між різними класами цих мовних явищ. Для одних денотатів характерними є евфемістичні перейменування, що лише пом’якшують негативне значення, а для інших евфемізми, в яких негативний знак змінюється на позитивний. Зважаючи на це, перспективним видається з’ясування чинників, які зумовлюють зазначені відмінності, а також дослідження використання окремих типів евфемізмів та дисфемізмів...»

«Клименко Н.Ф., акад. НАН України, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ) У статті в зіставному плані розглянуто семантичну структуру лексико-словотвірної категорії композитних темпоральних прикметників, її моделі та засоби вираження, окреслено словотвірний паралелізм похідних з семантикою темпоральності, продуктивність способів словотворення. Ключові...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 1 (7) УДК 81 811 111 А.Л. СМОЛЯНА, аспірант кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса Грінченка ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОЛАЖУ (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури) У статті розглядається мовленнєвий жанр рекламно-інформаційного колажу, наведеного на суперобкладинці англомовної літератури. Досліджено його семантичну...»

«Ю.О. Герасимов. Інтонаційна пластика синтаксичного переносу в поезії Дмитра Павличка Я стужився, мила, за тобою. УДК 821.161.2 – 193: 808.545 (076.5) Ю.О. Герасимов, асистент (Житомирський державний університет) ІНТОНАЦІЙНА ПЛАСТИКА СИНТАКСИЧНОГО ПЕРЕНОСУ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ. У статті розкрито процес підготовки до виразного читання на лабораторному занятті одного з ліричних творів Дмитра Павличка. Зокрема, акцентовано увагу на інтонаційному значенні синтаксичних...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філологічні науки УДК 811.Ш+81'42 Г. В. Кузнєцова, кандидат філологічних наук, старший викладач; В. В. Болейко, магістрант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ІНТЕРВ'Ю В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРЕСІ У статті розглядаються комунікативно-прагматичні особливості тексту-інтерв'ю сучасної американської преси. Визначено основні мовні засоби, які вживаються з метою реалізації...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ТЕЛЕШМАН СВІТЛАНА ІВАНІВНА УДК 821.161.2-Ткач.09 ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА ТКАЧА: ЖАНРОВИЙ І ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТИ 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Чернівці – 2015 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»