WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

АЛЕКСАНДРУК Ірина Володимирівна

УДК 811.11–26:82–312.9

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ

(на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів)

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Харків – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу романо-германських мов Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (РІС КСУ).

доктор філологічних наук, професор

Науковий керівник:

БЄЛОВА Алла Дмитрівна, завідувач кафедри англійської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор філологічних наук, професор

Офіційні опоненти:

МОРОЗОВА Олена Іванівна професор кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна кандидат філологічних наук, доцент ЄНІКЄЄВА Санія Маратівна завідувач кафедри англійської філології Запорізького національного університету Захист відбудеться „12” жовтня 2011 року о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7/75.

З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розісланий „ 8”вересня 2011 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради д. філол. н. Солощук Л. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферована робота є дослідженням засобів вербалізації можливих світів (надалі МС) жанру фентезі сучасних англійських та американських авторів. Робота виконана в когнітивно-дискурсивному руслі та фокусується на комплексному вивченні мовної презентації смислів у когнітивній діяльності людини (А. Д. Бєлова, С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, О. І. Морозова, І. С. Шевченко, G. Lakoff, M. Johnson, J. R. Taylor).

Теорія можливих світів дала новий поштовх їх дослідженню. Сам термін вперше був ужитий у роботах Готфріда Вільгельма Лейбніца. У наукову сферу МС увійшли лише в ХХ ст., спочатку в модальній логіці (Л. Вінгенштейн, Я. Хінтікка, J.Divers, S. А. Kripke, D. Lewis, A. R. Pruss), потім у літературознавстві (Р. Барт, Ю. М. Лотман, L. Doleel, T. Pavel, R. Ronen M. Ryаn), а з поширенням теорії дискурсу (Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, І. А. Бехта, Л. Р. Безугла, П. М. Донець, В. І. Карасік, О. С. Кубрякова, М. Л. Макаров, А. П. Мартинюк, Л. С. Піхтовнікова, Л. В. Солощук, Ю. С. Степанов, W. Chafe, P. Werth), досліджень картин світу (А. П. Бабушкін, Л. І. Бєлєхова, А. Д. Бєлова, О. П. Воробйова, О. О. Залевська, Л. А. Лисеченко, В. Г. Пасинок, Т. В. Цив’ян) і в філологічний ужиток.

У сучасній лінгвістиці продовжують залишатися актуальними питання, що стосуються способів об’єктивації світу (О. Л. Бєссонова, І. О. Голубовська, А. Е. Левицький, С. М. Єнікєєва, Ю. А. Зацний, Л. М. Мінкін, О. В. Падучева, Н. Т. Пахсарьян, М. М. Полюжин, С. О. Швачко, J. M. Anderson, D. A. Cruse, W. U. Dressler, R. W. Gibbs, L. Lipka).

Питання про те, яким чином мова допомагає категоризувати та концептуалізувати світ (реальний чи можливий), було і залишається предметом дослідження (М. М. Болдирєв, А. Вежбицька, Л. O. Манерко, А. М. Приходько, О. О. Селіванова, Й. А. Стернін, S. Glucksberg, Z. Kovecses, E. Rosh, L. Talmy, J. R. Taylor, M. Turner).

Актуальність дослідження полягає у встановленні засобів вербалізації можливого світу, його концептуалізації та категоризації, вивченні особливостей номінативних засобів його відображення з позицій когнітивної лінгвістики;

необхідності вивчення когнітивних та мовних механізмів творення номінативних одиниць (неологізм, оказіоналізм, речення, паремія), що вживаються у творах жанру фентезі сучасних англійських та американських авторів.

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах міжкафедральної теми Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Мовні, культурні та концептуальні картини світу германських, романських та слов’янських мов». Тему дисертації затверджено вченою радою PІС КСУ (протокол № 7 від 27 лютого 2007 р.) та Координаційною радою з мовознавства НАНУ (протокол № 2 від 26 квітня 2007 р.).

Метою роботи є комплексне дослідження можливої картини світу фентезійних творів сучасних англійських та американських авторів.

Відповідно до визначеної мети передбачається вирішення наступних завдань:

визначити та розкрити специфіку можливої картини світу;

провести класифікацію номінативних одиниць (неологізми, оказіоналізми, речення, паремії);

визначити базові концептуальні категорії можливої картини світу;

визначити основні когнітивні механізми, що впливають на процеси творення номінативних одиниць;

дослідити мовні механізми творення номінативних одиниць та джерела їх походження.

Об’єктом дослідження є лексичні номінативні одиниці (неологізми, оказіоналізми), речення та паремії, представлені у творах жанру фентезі сучасних англійських та американських письменників.

Предметом дослідження є лінгвокогнітивні, семантичні, структурні аспекти номінативних одиниць фентезійних творів сучасних англійських та американських авторів.

Матеріал дослідження становлять 4155 номінативних одиниць (неологізми, оказіоналізми, речення, паремії), відібраних методом суцільної вибірки із 46 творів жанру фентезі англійських та американських авторів к. ХХ – п. ХХІ ст. (період з 1977 по 2008 рр.) загальним обсягом 20106 стор.. Джерела добору матеріалу дослідження (фентезійні тексти) збережено у форматі Word, PDF на електронному носії (CD-R). За результатами дослідження складено глосарій – 4155 одиниць, який представлено окремим томом (271 стор.).

Методологічно дослідження походить із визначення сполучної ролі мови між когнітивною та комунікативною діяльністю людини, яка реалізується у дискурсі.

Конкретні методи та прийоми дослідження визначаються метою, завданнями та матеріалом дослідження і включають: метод суцільної вибірки для створення корпусу досліджуваного матеріалу; контекстно-ситуативний аналіз, за допомогою якого з’ясовано та визначено глибинні смисли, закодовані у зовнішній формі номінативних одиниць; аналіз словникових дефініцій для виявлення особливостей мовних засобів реалізації концептів базових концептуальних категорій;

концептуальний аналіз, за допомогою якого виявлені когнітивні механізми творення та функціонування номінативних одиниць; морфемний аналіз для встановлення морфемного складу слова; метод статистичного аналізу для комплексної характеристики лексичних інновацій.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше проводиться спроба опису концептуальної та мовної картини МС фентезійних творів сучасних англійських та американських авторів; виявляються когнітивні та мовні механізми творення лексичних номінативних одиниць (неологізми, оказіоналізми);

проводиться категоризація різнотипних та різнорівневих номінативних одиниць (слово, словосполучення, паремія, речення), об’єктивованих у мові.

Наукова новизна роботи узагальнюється у наступних положеннях, що виносяться на захист:

1. Можлива картина світу – це ментальний конструкт, який має індивідуальний та антропоцентричний характер і знаходить своє вираження в мовній картині можливого світу (надалі МКМС), що реалізується в семантиці мовних одиниць.

Можлива картина світу являє собою багатомірне утворення із складною структурою, що містить уявлення про МС з різними рівнями категоризації та виступає складовою частиною загальної картини світу. На кожному рівні категоризації міститься необхідна інформація, крізь яку відбувається репрезентація та сприйняття МС.

2. Абстрагований свідомістю і закріплений у відповідних номінативних одиницях, МС є результатом креативної діяльності письменника як когнітивного процесу, внаслідок чого частина креативних процесів знайшла вербалізоване втілення у номінативних одиницях, що утворили МКМС. Основними концептуальними категоріями МС виступають ЛЮДИНА, ЧАС, ПРОСТІР, КУЛЬТУРА, ПРИРОДА, СУСПІЛЬСТВО, АРТЕФАКТ. Ці категорії формують основу концептуальної картини світу в цілому та виступають основою концептуальної картини МС.

3. Номінація складових елементів можливої картини світу здійснюється за допомогою лексичних одиниць (неологізмів та оказіоналізмів), речень та паремій. Номінативні одиниці виконують креативну функцію (створюють можливу реальність), номінативну (називають конкретний елемент МС), категоризуючу (допомагають віднести предмет чи явище МС до певної категорії), ідентифікуючу (виокремлюють певний об’єкт з-поміж інших).

4. Творення номінативних одиниць репрезентує мовленнєво-розумовий процес, що реалізує водночас різні когнітивні та мовні механізми. Процеси творення номінативних одиниць відбуваються завдяки дії когнітивних механізмів:

асоціації, асиміляції, аналогії, опозиції, понятійної компресії, деталізації.

5. Вторинний характер номінативних одиниць МКМС є наслідком численних асоціативних процесів мислення, котрі постійно відбуваються у свідомості письменника при формуванні ментальних та мовних репрезентацій, у ході яких відбувається співставлення однієї концептуальної сфери з іншою.

6. Провідна роль у творенні номінативних одиниць належить семантичному (метафоризація та метонімізація) та морфологічному (суфіксальний, префіксальний, словоскладання) способам словотворення. Запозичення з інших мов, конверсія, скорочення становлять незначну частину серед інших способів словотворення.

Теоретична значущість роботи полягає у поглибленні положень теорії мовних картин світу (дослідження номінативних одиниць фентезійних творів, що утворюють мовну картину можливого світу, яка виступає складовою частиною загальної картини світу; категоризації та концептуалізації можливого та реального світу), когнітології (розгляд когнітивних механізмів вербалізації позамовних явищ), теорії номінації (аналіз когнітивного та мовного аспекту номінації), неології (дослідження способів творення неологізмів та оказіоналізмів англійської мови).

Практичне значення роботи полягає у можливості використання матеріалів та результатів дослідження у спецкурсах з теорії номінації, неології, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, інтерпретації тексту, дискурсології, стилістики, а також на заняттях з практики англійської мови. Деякі висновки й положення роботи можуть знайти застосування при написанні методичних розробок, посібників та підручників для забезпечення навчального процесу з викладання практичних та теоретичних дисциплін для студентів, що вивчають англійську мову як спеціальність; при перекладі творів жанру фентезі українською мовою. За результатами дослідження складено глосарій (4155 одиниць).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Апробація результатів дисертації. Результати дослідження обговорювались на Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених “Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність” у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Київ, 11 квітня 2007 р.; на Міжнародній науковій конференції “Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства, фольклористики” у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Київ, 24 жовтня 2007 р.; на ІІ Всеукраїнській науковій конференції “Пріоритети германського та романського мовознавства” у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки, Луцьк, 6–8 червня 2008 р.; на наукових читаннях “Класичні та сучасні мови у вимірах теоретичної та прикладної лінгвістики”, присвячених 80-річчю доктора філологічних наук, професора Нікітіної Фіоніли Олексіївни, у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Київ, 4 грудня 2009 р.; на звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу та студентів у РІС КСУ, Рівне, 3 березня 2010 р.; на Міжнародному науковому симпозіумі “Ретроспектива філології в інформаційному суспільстві знань”, Україна, Крим, Пісчане, 30 червня 2010 – 07 липня 2010 р.; на Міжнародній науковій конференції “Язык–когниция– коммуникация”, у Мінському державному лінгвістичному університеті, Мінськ, 3 – 6 листопада 2010 р..

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження відображено у 6 статтях, опублікованих у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, та тезах 2 наукових конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку літератури (476 позицій, з яких 160 – англійською та німецькою мовами), списку довідкової літератури (29 позиції), списку використаних Інтернет-джерел (37 позиції), списку джерел ілюстративного матеріалу (46 позицій), додатків, глосарію (4155 одиниць), представленого окремим томом – 271 стор..

Загальний обсяг дисертації – 255 стор., обсяг основного тексту – 189 стор..

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдання, предмет, об’єкт, теоретичне та практичне значення, охарактеризовано фактичний матеріал та методи дослідження, викладено положення, що виносяться на захист, розкрито наукову новизну.

Перший розділ – “Лінгвістичні засади вивчення можливих світів” – присвячено розгляду становлення та розвитку теорії можливих світів, її застосування до аналізу МС фентезійних творів; можливій картині світу; способів її вербалізації, категоризації та концептуалізації.

Інтерес до МС пов’язаний із появою теорії можливих світів у к. 50-х р. ХХ ст..

Ця теорія являє собою сучасну адаптацію вчення Г. В. Лейбніца, яку розробили філософи аналітичної школи (С. Кріпке, Д. Льюіс, Я. Хінтікка) як засіб для розв’язання проблем формальної семантики. Теологічний компонент теорії Г. В. Лейбніца було замінено на людський, тому що людину стали розглядати як центр усього всесвіту. Основні поняття теорії були розроблені в філософії та логіці, але з часом результати теорії стали використовуватись у різних галузях науки.

Л. Долежел, С. Кріпке, Т. Павел, М. Райaн використали модель МС для аналізу літературного тексту. Кожен текст прирівнювали до світу, а світ ототожнювали з текстом.

У результаті поєднання теоретичних та практичних результатів вивчення теорії можливих світів та картин світу можлива картина світу стала предметом сучасних лінгвістичних досліджень. Можлива картина світу представляє собою опосередковану картину світу, в основі якої присутні елементи та структура реального світу. Вона є опосередкованою двічі – мовою та індивідуальноавторською концептуальною картиною світу. У кожному фентезійному творі представлена не лише автентична можлива картина світу, а також і концептуальна та мовна, в основі яких лежать концептуальна та мовна картини реального світу, поєднання котрих відносить читача до специфічних позатекстових галузей знань та досвіду.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ЗВІТ про перекладацьку практику студентів четвертого курсу факультету романо-германських мов З метою набуття необхідного початкового досвіду і практичного застосування знань, вмінь та навичок, набутих при вивченні курсів “Вступ до усного перекладу”, “Практика перекладу” і “Теорія та практика перекладу”, ознайомлення з організацією служби перекладу в сучасних установах та підприємствах і набуття практичного досвіду виконання різних видів перекладу на 4 курсі факультету іноземної філології була...»

«РОЗДІЛ І. Когнітивна лінгвістика. 3 (ч. 1), 2011 УДК 81’42 = 133.1 К. П. Єсипович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов Київського національного лінгвістичного університету Реконструкція концептуальної моделі метаобразу “ЧАРІВНОГО”у французькій народній казці Роботу виконано на кафедрі романських мов КНЛУ У статті здійснено спробу виявити концептуальну структуру метаобразу “ЧАРІВНОГО” у французькій народній казці. Структуру такого метаобразу втілено в когнітивній моделі,...»

«Бовсунівська Т.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка роМан-екФраСиС «кораБель дУрніВ» грегорі норМінтона Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми екфрасису, «вербальної репрезентації візуальної репрезентації». Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному Іншому, наприклад, роман-екфрасис «Корабель дурнів» Г. Нормінтона це варіант семантичної конверсації живопису (Пітера Брейгеля та Ієроніма Босха) в літературний твір....»

«Серія «12-річна школа» Заснована 2006 року Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.26 П18 Паращич В. В. П18 Усі уроки зарубіжної літератури. 5 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2009. — 302, [2] с. : іл., табл. — (Серія «12-річна школа»). ISBN 978-611-00-0088-8. Посібник надає плани-конспекти 70 уроків зарубіжної літератури для 5 класу загальноосвітньої школи, які створено згідно програми «Зарубіжна література». Видання містить календарний план, планиконспекти уроків, в яких...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 2 (8) УДК 82.09 Д.С. ТИЩУК, аспірант кафедри теорії літератури і компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка АСОЦІОНІМ ЯК ТРОП: КОДУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ Статтю присвячено розгляду кодувальної функції асоціоніма як засобу інтеграції тропа з твором, задуму письменника та читацького сприйняття. Кодувальна функція асоціоніма полягає у наповненні первинної...»

«УДК 811.161.2’347.9 Ірина Корнейко, Микола Пилипенко Харківський національний медичний університет ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва» НАМН України УКРАЇНОМОВНІ ТЕРМІНИ ІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ © Корнейко І. В., Пилипенко М. І., 2013 У статті висвітлюється актуальна проблема українського термінознавства – утворення термінів, семантичним компонентом яких є значення дії. Для систематизації термінів із процесуальним значенням пропонується логіко-граматичний аналіз...»

«Children’s Fiction and Its Adult Readership. – New York and London: Routledge, 2009.– 264p. 3. Smith A. Spit Against the Wind. – London: Headline Book Publishing, 2003. — 248p. 4. The Big Valley. – http://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Valley 5.The High Chaparral Home Page. — http://www.thehighchaparral.com/ 6. The Translation of Children’s Literature: A Reader/ Edited by Gillian Lathey. — Clevedon: Multilingual Matters LTD, 2006. — 260 p. дель Ґаудіо С., к. філол. н., доц., Київський...»

«Юлія Вишницька ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ СЛАПЧУК (нар. 23 грудня 1961 р.) Поет, що пройшов Афганістан, зневірився у Помаранчевій революції і «негативні переживання» трансформував у позитивний досвід. Письменник, у творах якого переплітаються жанри, релігії, світи, а слова – рухаються і взаємозаміняються (бо «все те, що не вміщається в якомусь одному слові, успішно можна висловити іншим»). Літературознавець, кандидат філологічних наук, заслужений діяч мистецтв України, літературний критик, який «не...»

«Чайковська В.Т. Проблема необхідності і свободи у творчості Лесі Українки УДК 82 2. 09 В.Т. Чайковська, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський педуніверситет) ПРОБЛЕМА НЕОБХІДНОСТІ І СВОБОДИ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У статті обгрунтовується проблема співвідношення між необхідністю і свободою як важливими чинниками самореалізації особистості, що призводить до трагічних колізій, у творчості Лесі Українки.Він запитав спокійно: “Чому я потерпів крах? ”. “ Во ймення краси”, я відповів....»

«УДК 811.111'42:004 І. М. Шукало, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний лінгвістичний університет) info@issi.com.ua ЛЕКСИЧНИЙ ІНВЕНТАР РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ БРИТАНСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Дослідження присвячено аналізу лексичних одиниць рекламного дискурсу британських туристичних компаній з позиції когнітивної лінгвістики. В статті запропоновано фреймову модель фрагменту рекламного дискурсу, яка дозволила виявити та визначити елементи його лексичного...»

«Таким чином, запропонований підхід до типології евфемізмів та дисфемізмів дає змогу виявити суттєві відмінності між різними класами цих мовних явищ. Для одних денотатів характерними є евфемістичні перейменування, що лише пом’якшують негативне значення, а для інших евфемізми, в яких негативний знак змінюється на позитивний. Зважаючи на це, перспективним видається з’ясування чинників, які зумовлюють зазначені відмінності, а також дослідження використання окремих типів евфемізмів та дисфемізмів...»

«Науковий вісник Ужгородського університету, 2013 Олеся ХАРЬКІВСЬКА УДК 811.161.2’282.22(477.87) ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ СЕРЕДНЬОГО РОДУ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Випуск 2 (30) Харьківська О.В. Віддієслівні іменники середнього роду в українських говорах Закарпаття; 15 стор.; кількість бібліографічних джерел – 10; мова – українська. Анотація. У статті описано словотвір віддієслівних іменників...»

«Ю.О. Герасимов. Інтонаційна пластика синтаксичного переносу в поезії Дмитра Павличка Я стужився, мила, за тобою. УДК 821.161.2 – 193: 808.545 (076.5) Ю.О. Герасимов, асистент (Житомирський державний університет) ІНТОНАЦІЙНА ПЛАСТИКА СИНТАКСИЧНОГО ПЕРЕНОСУ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ. У статті розкрито процес підготовки до виразного читання на лабораторному занятті одного з ліричних творів Дмитра Павличка. Зокрема, акцентовано увагу на інтонаційному значенні синтаксичних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»