WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Сторожук О.В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка лінгВіСтиЧні оСоБлиВоСті політиЧноЇ реклаМи (на прикладі англійської мови) У статті розглядаються поширені ...»

Таким чином, запропонований підхід до типології евфемізмів та дисфемізмів дає

змогу виявити суттєві відмінності між різними класами цих мовних явищ. Для одних денотатів характерними є евфемістичні перейменування, що лише пом’якшують негативне

значення, а для інших евфемізми, в яких негативний знак змінюється на позитивний.

Зважаючи на це, перспективним видається з’ясування чинників, які зумовлюють зазначені відмінності, а також дослідження використання окремих типів евфемізмів та дисфемізмів представниками різних політичних сил.

1. Великорода В. Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2008. – 19 с. 2. Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи / Л. П. Крысин // Русский язык конца XX столетия (1985-1995).

– М., 1996. – С. 384-408. 3. Резанова А. Н. Классификация дисфемизмов по лексикосемантическим разрядам / А. Н. Резанова [Електронний ресурс]. Режим доступу :

http://ephil-herzen.com/wp-content/uploads/2010/02/011.doc 4. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля – К., 2006. – 716 с. 5. Серажим К. С. Евфемізація у політичному дискурсі / К. С. Серажим [Електронний ресурс]. 2004. – 7 с. Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/ index.php?act=article& article=1486 6. Allan K. Forbidden Words : Taboo and the Censoring of Language / Keith Allan, Kate Burridge. Cambridge : Cambridge Univ. Pr., 2006. X, 303 p. 7. Burkhardt A. Deutsche Sprachgeschichte und politische Geschichte / Armin Burkhardt // Sprachgeschichte : Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung / hrsg. Von Werner Besch… Berlin; New York : de Gruyter, 1998. S. 98-122. 8. Schlosser H. D. Verhllen – verdrngen – beschnigen. Euphemismen im kulturellen Wandel / Horst Dieter Schlosser // Muttersprache 4, Jg. 117, 2007. – S. 281-295.

Сторожук О.В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка лінгВіСтиЧні оСоБлиВоСті політиЧноЇ реклаМи (на прикладі англійської мови) У статті розглядаються поширені риторичні, лексико-граматичні та синтаксичні особливості політичної реклами на прикладі текстів англійською мовою.

Ключові слова: політична реклама, риторичні прийоми, лексико-граматичні прийоми, синтаксичні прийоми.

В статье рассматриваются распространенные риторические, лексико-грамматические и синтаксические особенности политической видео-рекламы на примере английского языка.

Ключевые слова: политическая реклама, риторические средства, лексические средства, грамматические средства.

The article highlights the most common rhetorical, lexical, grammatical and syntactic means used in modern political advertising texts.

Key words: political advertising, rhetoric means, lexical means, grammatical means.

Політична реклама стала невід’ємною частиною передвиборчих кампаній і опроявлюється в різних формах – від проведення зустрічей з електоратом до контакту з кожним потенційним виборцем. Політична реклама застосовується як засіб поширення інформації про політика чи політичну силу, а також для впливу на вибір людини. Інтерес до політичної реклами у широкому лінгвістичному та позалінгвальному контексті обумовлює актуальність цієї статті.

«Для адекватної інтерпретації політичних текстів, значна частина яких, завдяки телебаченню, потрапляє до сучасного «споживача» в межах широкого екстралінгвістичного контексту, необхідно враховувати все різноманіття знаків, які становлять специфіку мови політики».

[Шейгал 2001, 9]. У цій статті ми проаналізуємо вербальні засоби вираження політиків.

Метою статті є розгляд лінгвістичних особливостей політичної реклами, зокрема риторичних, лексико-граматичних та синтаксичних прийомів, що застосовуються в ній.

Матеріал дослідження – політична реклама з президентських кампаній США 2004 та 2008 років, що використовувалась для поширення в мережі Інтернет.

Щодо риторичних особливостей, ефективним засобом переконань є прийом протиставлення, що має на меті створити контраст між опонентами і підкреслити переваги одного з них [1]. Приклад з відео-ролика Джона МакКейна: “They are ready to tax, ready to spend. But not ready to lead.”; Джона Керрі: “George Bush won’t do this and I will.” У політичній рекламі вживаються риторичні запитання, особливо наприкінці повідомлення. Приклад:“Who has experience to lead our nation?” (Джон МакКейн).

Слід зазначити, що найчастіше риторичні питання є загальними (general question), причому в таких питаннях одразу запрограмовується відповідь, яку найімовірніше має дати глядач реклами. Так, цей прийом використовував у своїй кампанії Джон МакКейн, у якого є ціла серія роликів, що ілюструють цю тенденцію.

Прикладом цьому є такі питання:

“Should we elect the most inexperienced candidate?” “Is this the kind of change America needs?” “Does he understand what our economy, our families and businesses need?

Логічним є те, що переглянувши матеріал, де розкриваються не дуже позитивні сторони опонента, виборець дасть відповідь “No”.

Подібні приклади можна знайти в рекламі Джорджа Буша, де, зокрема, використовуються відкриті питання:

“How can John Kerry win the war if he doesn’t know the enemy?” “How can Kerry protect us if he doesn’t understand the threat?” Поряд із цим варто зазначити про ще одну особливість політичної реклами. У ній застосовують широко відомий психологічний прийом, коли людині ставлять три питання, на які вона найімовірніше відповість «ні» з тим, що і на четверте питання вона дасть теж негативну відповідь. Так, той же МакКейн має яскравий ролик, у якому автор звертається до публіки з трьома питаннями: “Would you go on a plane with a pilot who has never flown?

Would you trust your child to someone who has never cared for children? Would you go under a surgeon who has never operated? Can you hand your nation to a man, who has never been in charge of anything? Can we wait while he learns? Barack Obama. Untested.” У цьому випадку беззаперечно успішно обрані питання, що разом складають образ недосвідченої людини.

Політики доволі часто використовують пряме звернення до аудиторії і до кожної людини зокрема [Фоменко, 1998, 31]:

“If you give me a chance, together we will turn our country round.” (Hillary Clinton) “Go now to www.NCaskme.com and ask her what’s on your mind”.

Метою цього риторичного прийому є створити ефект наближення політика до людей або ж змусити глядача виконати певну дію.

Щодо стосується лексичних і граматичних особливостей, тут можна виділити наступні.

Дієслова вживаються у простій звершеній формі, що позначають рішучі дії:

“Hillary Clinton will stop spending money America doesn’t have. She will end 55 bln $ in giveaways to corporate special interests. Reduce the deficit and protect social security”.

У кампанії Джона МакКейна був ролик, у якому представляється майбутній розвиток

США в разі, якщо він стане президентом:

“2013:

Middle East – stabilized; Nuclear terror threat – reduced; Border security – strengthened;

Energy independence – advanced; … reformed, delivered, restored.” У даному випадку Participle Two використано для позначення дії, яка вже ніби відбулась – це програмує людину вірити, що політик виконає свої обіцянки.

У рекламі зустрічаються лексичні одиниці та вирази, характерні для розмовної мови (це особливо актуально для Інтернет-реклами):

“Barack Obama just doesn’t get it” (McCain). “Our economy needs a kick-start” (Kerry).

Це наближує політика й людей, робить текст реклами більш простим для сприйняття, що сприяє правильному зрозумінню людиною закладеного в нього повідомлення.

Слід також підкреслити використання лексики з оцінюючим значенням. Наприклад, такі прикметники як great, glorious, fascinating, extreme тощо підсилюють семантичне навантаження іменників, які вони позначають.

На синтаксичному рівні застосовується зміна порядку слів, зокрема інверсія, для акцентуації уваги на певному слові чи словосполученні. Також вживаються умовні речення.

Для виділення та підкреслення важливості тієї чи іншої думки, використовуються різні види повторів як на рівні одного, так і на рівні кількох речень:

“We believe and make it sure that everyone should have the opportunity to have a job, that’s something we believe in; e believe that no one should get bankrupt when they get sick and that everyone should have access to healthcare, that’s something we believe… We believe in foreign policy that.. That’s what we believe” (Barack Obama).

Отже, дослідивши тексти політичної реклами, ми виділили найбільш вживані риторичні, лексико-граматичні та синтаксичні прийоми у сучасній політичній рекламі.

1. Won Ho Chang, Effectiveness of Negative Political Advertising, 1998, http://www.scripps.

ohiou.edu/wjmcr/vol02/2-1a.HTM 2. Фоменко О.С. Дис. Лінгвістичний аналіз сучасного політичного дискурсу США, 1998. 3. Шейгал Е.И. Невербальные знаки политического дискурса// Основное высшее и дополнительное образование. – Вып.1. – Волгоград, 2001.

–  –  –

У статті висвітленні актуальні дослідження в Австрії, присвячені австрійській правничій термінології. Увага зосереджується на європейському контексті, а саме визнанні європейськими інституціями австрійського національного варіанту німецької мови (Протокол № 10) та імплементацію австріацизмів у європейське право. Детально викладено результати проекту ATERM, у рамках якого проводився зіставний аналіз термінів австрійського і німецького права.

Ключові слова: австрійський національний варіант німецької мови, німецька мова права Австрії, німецька мова права Німеччини, австріацизм, проект ATERM.

В статье рассматриваются современные исследовательские работы в Австрии, посвященные вопросам изучения австрийской юридической терминологии. Фокусируется внимание на ситуации с признанием статуса австрийского национального варианта немецкого языка в институтах ЕС. Далее представлен проект ATERM и результаты проведеного в его рамках сравнительного анализа терминов австрийской и немецкой правовых систем.

Ключевые слова: австрийский национальный вариант немецкого языка, немецкий юридический язык Австрии, немецкий юридический язык Германии, австраицизм, проект ATERM.

The paper gives an overview about the new research projects of the Austrian law terminology in Austria and about the status of the Austrian German in the EU. The paper also presents the terminological project ATERM. It tries to describe the terminological differences that exist between the Austrian and German judicial systems.

Key words: Austrian German, German of the Austrian judicial system, German of the German judicial system, austriazism, the terminological project ATERM.

Австрійський національний варіант німецької мови («австрійська німецька мова» – «sterreichisches Deutsch») завжди займало й займає чільне місце у лінгвістичних дослідженнях в Австрії. Так, наприклад, у період з 1995 по 2005 рік опубліковано понад 500Похожие работы:

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 2 (8) УДК 82.09 Д.С. ТИЩУК, аспірант кафедри теорії літератури і компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка АСОЦІОНІМ ЯК ТРОП: КОДУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ Статтю присвячено розгляду кодувальної функції асоціоніма як засобу інтеграції тропа з твором, задуму письменника та читацького сприйняття. Кодувальна функція асоціоніма полягає у наповненні первинної...»

«РОЗДІЛ І. Когнітивна лінгвістика. 3 (ч. 1), 2011 УДК 81’42 = 133.1 К. П. Єсипович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов Київського національного лінгвістичного університету Реконструкція концептуальної моделі метаобразу “ЧАРІВНОГО”у французькій народній казці Роботу виконано на кафедрі романських мов КНЛУ У статті здійснено спробу виявити концептуальну структуру метаобразу “ЧАРІВНОГО” у французькій народній казці. Структуру такого метаобразу втілено в когнітивній моделі,...»

«Клименко Н.Ф., акад. НАН України, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ) У статті в зіставному плані розглянуто семантичну структуру лексико-словотвірної категорії композитних темпоральних прикметників, її моделі та засоби вираження, окреслено словотвірний паралелізм похідних з семантикою темпоральності, продуктивність способів словотворення. Ключові...»

«ЗВІТ про перекладацьку практику студентів четвертого курсу факультету романо-германських мов З метою набуття необхідного початкового досвіду і практичного застосування знань, вмінь та навичок, набутих при вивченні курсів “Вступ до усного перекладу”, “Практика перекладу” і “Теорія та практика перекладу”, ознайомлення з організацією служби перекладу в сучасних установах та підприємствах і набуття практичного досвіду виконання різних видів перекладу на 4 курсі факультету іноземної філології була...»

«Бовсунівська Т.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка роМан-екФраСиС «кораБель дУрніВ» грегорі норМінтона Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми екфрасису, «вербальної репрезентації візуальної репрезентації». Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному Іншому, наприклад, роман-екфрасис «Корабель дурнів» Г. Нормінтона це варіант семантичної конверсації живопису (Пітера Брейгеля та Ієроніма Босха) в літературний твір....»

«Серія «12-річна школа» Заснована 2006 року Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.26 П18 Паращич В. В. П18 Усі уроки зарубіжної літератури. 5 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2009. — 302, [2] с. : іл., табл. — (Серія «12-річна школа»). ISBN 978-611-00-0088-8. Посібник надає плани-конспекти 70 уроків зарубіжної літератури для 5 класу загальноосвітньої школи, які створено згідно програми «Зарубіжна література». Видання містить календарний план, планиконспекти уроків, в яких...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки УДК 81.373.72 О. М. Мосейчук, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) moseichuk@ukr.net СЛОВОТВОРЧЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОСЛІВНИХ ІДІОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У статті розглянуто шляхи та принципи словотвору однослівних ідіом англійської мови. Однослівні ідіоми утворюються двома основними шляхами: від вже існуючих однослівних ідіом або ідіомфразеологізмів та від одиниць первинної...»

«Ю.О. Герасимов. Інтонаційна пластика синтаксичного переносу в поезії Дмитра Павличка Я стужився, мила, за тобою. УДК 821.161.2 – 193: 808.545 (076.5) Ю.О. Герасимов, асистент (Житомирський державний університет) ІНТОНАЦІЙНА ПЛАСТИКА СИНТАКСИЧНОГО ПЕРЕНОСУ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ. У статті розкрито процес підготовки до виразного читання на лабораторному занятті одного з ліричних творів Дмитра Павличка. Зокрема, акцентовано увагу на інтонаційному значенні синтаксичних...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філологічні науки УДК 811.Ш+81'42 Г. В. Кузнєцова, кандидат філологічних наук, старший викладач; В. В. Болейко, магістрант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ІНТЕРВ'Ю В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРЕСІ У статті розглядаються комунікативно-прагматичні особливості тексту-інтерв'ю сучасної американської преси. Визначено основні мовні засоби, які вживаються з метою реалізації...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (74). Філологічні науки УДК 811.111:692.7(076.6) В. Л. Носолевська, аспірант (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) viktoria.nosolev@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ АВІАБУДУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) У статті з’ясовані особливості англомовного дискурсу авіабудування, розглянуто підходи до трактування поняття дискурсу та виділення його типів, зроблено спробу розмежувати поняття ''дискурс'' та...»

«Чайковська В.Т. Проблема необхідності і свободи у творчості Лесі Українки УДК 82 2. 09 В.Т. Чайковська, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський педуніверситет) ПРОБЛЕМА НЕОБХІДНОСТІ І СВОБОДИ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У статті обгрунтовується проблема співвідношення між необхідністю і свободою як важливими чинниками самореалізації особистості, що призводить до трагічних колізій, у творчості Лесі Українки.Він запитав спокійно: “Чому я потерпів крах? ”. “ Во ймення краси”, я відповів....»

«Усі вони усуваються редагуванням, оскільки редактор може помітити ці неадекватності. Найскладнішим для редагування є такий тип малопомітних зсувів, які порушують стиль автора оригіналу, не позначаючись на ідеї твору.1. Коптілов В.В. Актуальні теоретичні питання українського художнього перекладу Автореф. дис. докт. філол. наук. – К., 1987. – 40 с. 2. Кортасар, Хуліо Продовженість парків / пер. з ісп. Ю. Покальчука // Всесвіт. – 2008. – № 3-4, – С. 106-107. 3. Мишустина А.А. Структурные...»

«УДК 811.161.2’347.9 Ірина Корнейко, Микола Пилипенко Харківський національний медичний університет ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва» НАМН України УКРАЇНОМОВНІ ТЕРМІНИ ІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ © Корнейко І. В., Пилипенко М. І., 2013 У статті висвітлюється актуальна проблема українського термінознавства – утворення термінів, семантичним компонентом яких є значення дії. Для систематизації термінів із процесуальним значенням пропонується логіко-граматичний аналіз...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»