WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЗВІТ про перекладацьку практику студентів четвертого курсу факультету романо-германських мов З метою набуття необхідного початкового досвіду і практичного застосування знань, ...»

ЗВІТ

про перекладацьку практику студентів четвертого курсу

факультету романо-германських мов

З метою набуття необхідного початкового досвіду і практичного

застосування знань, вмінь та навичок, набутих при вивченні курсів “Вступ до

усного перекладу”, “Практика перекладу” і “Теорія та практика перекладу”,

ознайомлення з організацією служби перекладу в сучасних установах та

підприємствах і набуття практичного досвіду виконання різних видів

перекладу на 4 курсі факультету іноземної філології була проведена перекладацька практика з 6 по 31 травня 2013 року. Положенням про перекладацьку практику передбачено два способи її проходження – з відривом від навчання та без нього. В першому випадку студенти під час канікул або тижнів самостійної роботи повинні були відпрацювати 160 годин, в другому – протягом року письмово перекласти 50 сторінок спеціалізованого тексту. Як правило, обмін інформацією з замовниками в останньому випадку відбувався через Інтернет.

Керівником практики була досягнута домовленість про проходження студентами практики з установами та організаціями, в яких наявні перекладацькі відділи або фахівці з перекладу, а також з перекладацькими агенціями різних міст України тощо. Частині студентів було запропоновано пройти практику на кафедрах та в інститутах НаУОА, де вони займалися перекладом методичної та наукової літератури. Деякі студенти самостійно знайшли місця для проходження практики. В цьому разі питання про проходження практики додатково узгоджувалось з адміністрацією НаУОА.

Перед офіційним початком практики була проведена настановча конференція, на якій студенти-практиканти були ознайомлені з “Положенням про перекладацьку практику”, з переліком базових підприємств, формою звітності та критеріями оцінки перекладацької практики.

Керівництво перекладацькою практикою здійснювалось, з одного боку, кафедрою лінгвістики, а з іншого – керівниками підрозділів базових підприємств або фахівцями, відповідальними за виконання перекладів.

Діяльність керівника практики полягала у встановленні контактів з базовими підприємствами, забезпеченні практикантів необхідними матеріалами, обліку роботи практикантів, наданні їм, в разі потреби, допомоги та контролі якості виконаної роботи.

Після закінчення перекладацької практики студенти здали такі документи:

Повідомлення про прибуття практиканта на базу практики.

• Договір з базою практики.

• Щоденник проходження перекладацької практики з відгуком • представника підприємства чи установи, що здійснював керівництво роботою студента-практиканта.

Звіт про практику, підписаний керівником підрозділу, де • проходила практика.

Тематичний словник, складений студентом-практикантом.

• Варто зазначити, що практиканти одержали позитивні відгуки про свою роботу імайже всі керівники оцінили результати практики на “відмінно”. При цьому відзначалась як висока мовленнєва компетентність студентів-практикантів, так і їх сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків.

Серед труднощів, на які вказували практиканти в своїх звітах, найтиповішими є їх слабка обізнаність з термінологією галузі, в якій вони працювали, брак часу для ознайомлення з нею та необхідність в деяких випадках виконувати переклад російською мовою. Крім того, зазначалася недостатня компетентність практикантів в українській мові.

Під час звітної конференції її учасники поділилися враженнями про набутий досвід та висловили низку побажань. Спільними побажаннями щодо покращення організації перекладацької практики стали збільшення терміну проходження практики до півтора-двох місяців та запровадження практичних курсів української мови, стилістики мови та галузевого перекладу.

На жаль, були факти неввічливого та неприязного ставлення з суб’єктивною критикою з боку деяких керівників від баз практики, на що варто звернути увагу в майбутньому аж до відмови від співпраці з такими базами.

Всі студенти-практиканти представили українсько-англійські та англоукраїнські тематичні словники, складені ними під час проходження практики, а також пакет документів, необхідних для складення керівником практики від університету позитивного відгуку.

Список студентів-практикантів та підприємств проходження практики:

№ Прізвище, ім’я студента Місце проходження практики п/п Бойчук Еліна Мовний центр «Master Class», м. Луцьк 1.

Бондарчук Мирослав Інститут дослідження української діаспори 2.

НаУОА, м. Острог Борис Богдана Рекламне агентство «СК Групп», м. Київ 3.

Бухтіярова Марина ПП «Перекладач», м. Рівне 4.

Власюк Ольга Інститут дослідження української діаспори 5.

НаУОА, м. Острог Войтко Дарина Мовний центр «Master Class», м. Луцьк 6.

Гаврилюк Юлія Волинська ДСГДС інституту сільського 7.

господарства західного Полісся НААН, смт.

Рокині Луцького р-ну Волинської обл.

–  –  –

Висновки

1. Перекладацька практика є необхідною та корисною ланкою в справі підвищення конкурентноспроможності випускників НаУОА на ринку праці.

2. Включення до мережі базових підприємств установ та підприємств не тільки Рівненської, але й інших областей дало свої позитивні наслідки, оскільки розширило географію потенційного працевлаштування випускників.

3. При формуванні мережі базових підприємств перевагу слід надавати перекладацьким агенціям або тим установам та підприємствам, які мають власні служби перекладу,

4. У навчальному плані передбачити можливість проведення занять з письмового перекладу в комп’ютерному класі, щоб студенти опанували навичками роботи з електронними словниками, базами даних та іншими робочими інструментами сучасного перекладача.

5. Доповнити навчальний план підготовки бакалаврів практичними курсами

–  –  –Похожие работы:

«РОЗДІЛ І. Когнітивна лінгвістика. 3 (ч. 1), 2011 УДК 81’42 = 133.1 К. П. Єсипович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов Київського національного лінгвістичного університету Реконструкція концептуальної моделі метаобразу “ЧАРІВНОГО”у французькій народній казці Роботу виконано на кафедрі романських мов КНЛУ У статті здійснено спробу виявити концептуальну структуру метаобразу “ЧАРІВНОГО” у французькій народній казці. Структуру такого метаобразу втілено в когнітивній моделі,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філологічні науки УДК 811.Ш+81'42 Г. В. Кузнєцова, кандидат філологічних наук, старший викладач; В. В. Болейко, магістрант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ІНТЕРВ'Ю В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРЕСІ У статті розглядаються комунікативно-прагматичні особливості тексту-інтерв'ю сучасної американської преси. Визначено основні мовні засоби, які вживаються з метою реалізації...»

«УДК 811.111'42:004 І. М. Шукало, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний лінгвістичний університет) info@issi.com.ua ЛЕКСИЧНИЙ ІНВЕНТАР РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ БРИТАНСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Дослідження присвячено аналізу лексичних одиниць рекламного дискурсу британських туристичних компаній з позиції когнітивної лінгвістики. В статті запропоновано фреймову модель фрагменту рекламного дискурсу, яка дозволила виявити та визначити елементи його лексичного...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки УДК 81.373.72 О. М. Мосейчук, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) moseichuk@ukr.net СЛОВОТВОРЧЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОСЛІВНИХ ІДІОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У статті розглянуто шляхи та принципи словотвору однослівних ідіом англійської мови. Однослівні ідіоми утворюються двома основними шляхами: від вже існуючих однослівних ідіом або ідіомфразеологізмів та від одиниць первинної...»

«УДК 811.161.2’347.9 Ірина Корнейко, Микола Пилипенко Харківський національний медичний університет ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва» НАМН України УКРАЇНОМОВНІ ТЕРМІНИ ІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ © Корнейко І. В., Пилипенко М. І., 2013 У статті висвітлюється актуальна проблема українського термінознавства – утворення термінів, семантичним компонентом яких є значення дії. Для систематизації термінів із процесуальним значенням пропонується логіко-граматичний аналіз...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»