WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 371.1.14 НОВІТНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ З МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Лісова Н. І., Обласний ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 371.1.14

НОВІТНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ З МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ

ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Лісова Н. І.,

Обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників,

м.Черкаси, Україна

У статті висвітлюється підготовка педагогічних кадрів у системі

підвищення кваліфікації області з методики оцінювання якості освіти та

впровадження моніторингових досліджень на різних управлінських рівнях.

Ключові слова: моніторинг якості освіти, управління якістю освіти, науково-методичний супровід, інформаційно-комунікаційні технології.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Зміни, пов’язані з реформуванням національної освіти, потребою упровадження інноваційних технологій, зокрема оцінювання якості освіти, проведення моніторингових досліджень на різних управлінських рівнях, вимагають нових підходів щодо підготовки кадрів у системі підвищення кваліфікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Сучасні зарубіжні та вітчизняні вчені досліджують основи моніторингу якості освіти, вимірювання знань учнів, якісного складу кадрового потенціалу. Розробці зазначених питань приділяють увагу О. Ануфрієва (оцінка освіти на базі кваліметричного підходу), В. Бикова (специфіка використання освітнього моніторингу), В. Бондар (технологія і теоретичні основи педагогічного аналізу), Г.Дмитренко, В. Олійник (основи вимірювання результативності діяльності педпрацівників), Є. Дорошенко (оцінка ділових, професійних і особистісних якостей персоналу), Г. Єльникова (основи адаптивного управління), Т. Лукіна (державне управління якістю загальної середньої освіти), З. Рябова (моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу), В. Черепанов – експертні оцінки в педагогічних дослідженнях) та ін. Проте ще недостатньо розкрито питання підготовки педагогічних кадрів з методики оцінювання якості освіти, впровадження моніторингових досліджень у системі загальної середньої освіти.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Висвітлити систему підготовки педагогічних кадрів в області з методики оцінювання якості освіти та проведення моніторингових досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Систему підвищення кваліфікації розглядаємо як своєрідний випереджувальний механізм, що адаптує регіональну систему освіти до нових вимог розвитку національної системи освіти, нових вимог соціальноекономічного розвитку держави. У такому аспекті потребують уваги проблеми взаємодії на рівні вертикальних і горизонтальних зв’язків управління, співвіднесення системи освіти регіону та районних (міських) освітніх систем, що мають як спільне, так і відмінне у закономірностях свого розвитку, у якості надання освітніх послуг.

З цією метою нами вивчено запити (труднощі) педагогічних працівників щодо питань, які вимагають поглибленого опрацювання, а саме:

системний підхід до здійснення моніторингу якості освіти;

види та методи проведення моніторингових досліджень;

визначення критеріїв та показників розвитку якості шкільної освіти;

методика проведення моніторингу рівня компетентності педагогічних працівників;

створення системи тестового оцінювання навчальних досягнень учнів;

загальнотеоретична та практична підготовка вчителів до педагогічного оцінювання;

підготовка випускників навчальних закладів до зовнішнього оцінювання та інші.

Результати діагностики стали основою у створенні системи підготовки педагогічних працівників до впровадження технології оцінювання якості освіти і проведення моніторингових досліджень. Першим кроком стали розробка концептуальних ідей, обґрунтування моделі моніторингу якості освіти в області та визначення завдань щодо її розвитку.

Реалізацію завдань моделі здійснюємо шляхом комплексного програмноцільового проекту «Основні напрями моніторингових досліджень у системі загальної середньої освіти Черкаської області на 2007-2010 рр.». У грудні 2010 року обговорено підсумкові результати проекту і затверджено новий на 2011-2014 рр.

На виконання проекту було розроблено програму модульного лекційнопрактичного курсу «Науково-методичний і психологічний супровід моніторингу якості освіти», мета якого:

- осмислення пріоритетного напряму в освіті – якості освіти, управління якістю освіти;

- усвідомлення ролі науково-методичного та психологічного супроводу в упровадженні моніторингу якості освіти;

- формування вміння компетентно здійснювати моніторинг якості освіти на різних рівнях – індивідуальному, локальному, районному/міському, регіональному.

Зміст кожного модуля складають лекції, практичні заняття (семінари, тематичні дискусії, круглі столи, тренінги тощо), питання для самостійного опрацювання, творчі завдання, питання для самостійного контролю знань.

За програмою курсу в інституті проведено навчання завідуючих РМК/ММК, на базі Чорнобаївської гімназії заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів та керівників опорних шкіл області.

Обмін досвідом, співпраця педагогів навчальних закладів, методистів методкабінетів та працівників інституту післядипломної освіти сприяли розширенню мережі опорних шкіл з питань упровадження моніторингових досліджень, поглибленню знань з методики оцінювання, використання тестових технологій. Якщо у 2007 році таких закладів було 9, то у 2010 80.

На сьогодні системи моніторингових досліджень з різних напрямів ефективно функціонують у навчальних закладах, зокрема :

моніторинг якості навчальних досягнень учнів;

моніторингові дослідження з проблеми використання здоров’язберігаючих технологій;

моніторингові дослідження організації методичної роботи з педагогічними кадрами;

моніторинг стану виховної роботи тощо.

Указом президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (№ 926 від 30 вересня 2010 року) чітко визначено завдання: забезпечити запровадження, починаючи з 2011 року, національної системи моніторингу рівня якості освіти та участь української сторони у відповідних міжнародних моніторингових дослідженнях.

З метою вдосконалення теоретичної компетентності керівників навчальних закладів, спеціалістів відділів освіти з питань педагогічних вимірювань і управління якістю освіти, формування навичок конструювання системи моніторингових досліджень та системи підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, розроблено та впроваджено програму спецкурсу очнодистанційної форми «Компетентнісний підхід до системи педагогічних вимірювань та управління якістю освіти». Навчанням за програмою спецкурсу охоплено більш як 500 заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів. Актуальність та необхідність поглиблення знань з проблеми спецкурсу підтверджується результатами вхідного та вихідного контролю на очних етапах навчання, організації консультацій тощо. Вхідне діагностування сприяє визначити початковий рівень знань і вмінь слухачів, рівень розвитку їхньої професійної компетентності, виявити прогалини у знаннях і вміннях керівників навчальних закладів і на цій основі здійснити корекцію змісту розроблених навчальних програм.

У системі підвищення кваліфікації здійснено також навчання педагогічних працівників за навчальним модулем «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Під час навчального процессу за названими програмами активно проводиться моніторинг рівня засвоєння матеріалу з використанням електронної програми «Знайка» (автор статті продемонструє програму), за допомогою якої викладачі віднаходять прогалини у знаннях слухачів і намагаються ліквідувати їх на етапі закріплення знань, а також під час такого навчання слухачі формують навички використання ІКТ з метою проведення моніторингових досліджень на локальному рівні.

Значна увага приділяється підготовці освітян до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та Всеукраїнських і міжнародних моніторингових дослідженнях. Лише протягом 2010 року проведено більш як 20 обласних навчальних семінарів з питань підготовки педкадрів з методики оцінювання якості освіти, проведення моніторингових досліджень в області. За спеціальними програмами підготовлено фахівців, які залучалися до проведення

Всеукраїнських моніторингових досліджень з таких питань:

- допрофільна і профільна підготовка старшокласників;

- поширення інформаційних та інструктивних матеріалів з питань зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти;

- ставлення молоді та інших категорій населення до реформ у галузі освіти;

- визначення рівня сформованості у випускників ЗНЗ навичок використання ІКТ у практичній діяльності;

- ставлення респондентів до переходу на 12-річний термін навчання тощо.

Варто зазначити, що опитування освітян показало: виникає ряд труднощів під час створення інструментарію моніторингових досліджень. Важливим кроком щодо ліквідації даної проблеми стало створення обласних творчих груп заступників директорів, які обрали значиме завдання: розробити інструментарій щодо проведення моніторингу якості освіти на трьох рівнях: ЗНЗ – РМК(ММК)

– ОІПОПП. Результатом діяльності творчих груп є випуск методичних рекомендацій, а саме: «Моніторинг навчальних досягнень учнів», «Моніторинг педагогічної діяльності», «Моніторинг стану роботи з формування здорового способу життя дітей та учнівської молоді», «Моніторингове дослідження стану організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Черкаської області» та ін.

Не менш серйозна проблема — відсутність автоматизованих систем обробки значної частини інформації стосовно результатів функціонування освітньої сфери, підтримки і забезпечення виконання завдань її розвитку.

Створення взаємопов’язаних автоматизованих баз даних на управлінських рівнях стало важливим завданням нашого колективу, оскільки сьогодні якість освіти не можна забезпечити без підтримки управління засобами інформаційнокомунікаційних технологій, відповідного прикладного програмного забезпечення в сучасних умовах.

Поглиблення науково-методичного забезпечення в умовах очнодистанційного навчання здійснюємо через розширення інформаційнокомунікаційного простору для неперервного підвищення кваліфікації освітян області шляхом наповнення значущою інформацією, навчально-методичними матеріалами веб-сайту Інституту, використання нових форм та методів дистанційної освіти – Інтернет-семінарів, конференцій тощо.

На сьогодні здійснюємо підготовку вчителів, методистів до проведення дистанційного моніторингового дослідження щодо визначення рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів з української мови, математики та історії України. Для цього розробили програми моніторингових досліджень та відповідне програмне забезпечення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Використовуючи аналітичні матеріали ЗНО-2010, моніторингових досліджень щодо подальшого розвитку освітнього процесу та управління якістю освіти, у 2010-2011 навчальному році продовжено діяльність щодо становлення регіональної системи моніторингу якості освіти. З цією метою проведено семінар начальників відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів та завідувачів районними, міськими методичними кабінетами з проблеми «Система моніторингових досліджень як механізм управління якістю загальної середньої освіти та формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів у регіоні», метою якого визначили співдіяльність відділів освіти та методичних служб щодо розвитку управлінської компетентності керівників навчальних закладів та створення системи моніторингових досліджень як єдиної інформаційно-аналітичної основи управління якістю загальної середньої освіти. На теоретичній частині семінару учасники долучилися до поглиблення знань з питань: ефективність управління щодо реалізації принципу доступності загальної середньої освіти та забезпечення її високої якості як пріоритетний напрям освітньої політики у регіоні; система підготовки педагогічних кадрів з методики оцінювання якості освіти, проведення моніторингових досліджень в області; моніторингові дослідження – необхідна інформаційна база в управлінні якістю освіти;

моніторингові дослідження у системі дошкілля та початкового навчання;

аналітико-інформаційна робота відділу освіти та методичного кабінету за результатами моніторингових досліджень; роль районного (міського) методичного кабінету та керівників ЗНЗ у здійсненні науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу на основі моніторингових досліджень;

моніторинг як складова управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу, а на практичній частині – взяли участь у тренінгах «Моніторинг якості освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» та «Моніторинг навчальних досягнень та вихованості учнів, професійного рівня педагогічних працівників як організаційно-діагностична функція методичних служб».

Підсумовуючи, робимо наступні висновки:

1.Необхідно вдосконалювати систему підвищення кваліфікації, здійснювати своєчасно оновлення її змісту, враховуючи сучасні результати досліджень в галузі педагогіки, методики, психології та філософії освіти, потреби вчителів, результати моніторингових досліджень, пріоритетні напрями освітньої політики через гнучкість і різноманітність програм, перегляд усталених педагогічних позицій, співтворчість викладачів і слухачів, спрямованість на вирішення багатоваріантних педагогічних завдань і рішень.

2.Позитивні зрушення в забезпеченні якості освіти можливі за умови створення дієвої системи моніторингу на всіх рівнях управління освітою.

3. Необхідна складова системи моніторингу якості освіти — розробка відповідного прикладного програмного забезпечення та підготовка керівників, працівників органів управління освітою, методичних служб, вчителів з метою його оптимального використання.

Література

1. Ануфрієва О. Л. Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу : автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Л.

Ануфрієва ; Центр. ін.-т післядипл. пед. освіти АПН України. – К., 2000. – 18с.

2. Быкова В. Г. Мониторинг в образовательном учреждении // Завуч. – 2004. – № 6. С.38-48.

3. Боднар О. Моніторинг та самооцінка освітнього середовища навчального закладу // Управ. освітою. – 2006. – № 8.

4. Дмитренко Г. А. Цільове управління: вимірювання результативності діяльності учнів і педагогів : навч.-метод. посіб. / Г. А. Дмитренко, В. В.

Олійник, О. Л. Ануфрієва. – К. : УІПКККО, 1996. – 84 с.

5. Єльникова Г. В. Організація діяльності педагогічного колективу школи щодо контролю за засвоєнням учнями змісту навчання : навч. посіб. для слухачів ін-в післядипл. освіти та кер. загальноосв. шкіл / Г. В. Єльникова. – Харків: ХОІНОПП, 1996. – 60 с.

6. Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління : тексти лекц. / Г.В.Єльникова.– К. : ЦІППО АПН України, 2002. – 133с.

7. Гуменюк В. Нетрадиційні ресурси управління якістю освіти / В.

Гуменюк // Директор школи, ліцею, гімназії. 2006. № 1. – С. 64-69.

8. Ефективність державного управління / [Ю. Бажал, О. Кілієвич, О.Мертенс та ін.; за заг. ред. Ш. Розпутенка]. - К. : К.І.С., 2002. – 40 с.

9. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія.

Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. К. : Грамота, 2005. – 448 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 336.221.4 ( 477 ) ПІЛЬГИ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ К.Е. АЗІЗОВА, аспірант Визначено особливості податкових пільг та їх роль у розвитку аграрного сектору економіки України в умовах кризи. Податки, пільги, податкове регулювання, галузь, аграрний сектор економіки. Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) (протокол підписаний 05.02.2008 р.) висунув низку важливих вимог як стратегічного, так і тактичного характеру, що випливають із...»

«32 Право УДК 342.951:351.713(477) О. О. Долгий, кандидат юридичних наук, Національна академія прокуратури України У статті висвітлено роль обліку в організації діяльності органів доходів і зборів України у сфері протидії адміністративним правопорушенням платниками податків. Обґрунтовано, що вдосконалення обліково-інформаційної роботи в системі Міндоходів створить умови для посилення контролю за забезпеченням належного рівня законності у сфері податкової діяльності суб’єктів господарювання та...»

«УДК 658.3:005.95 Башук Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, ст. викладач кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету; Хижняк Марина Олексіївна, студентка факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету УПРАВЛІННЯ РІЗНИМИ ТИПАМИ КОНФЛІКТІВ У КРЕАТИВНОМУ КОЛЕКТИВІ У статті розглянуто поняття конфліктів, що виникають у творчому колективі та під час роботи рекламодавців з рекламними агенціями, проведено аналіз природи виникнення конфліктів, їхня класифікація...»

«2013. – № 1 205 interconnected labor law rules that regulate socio-economic, organizational, technical, sanitary and health care measures and means aimed to preserve life, health and human earning capacity in the course of employment. It was determined that the labor safety institution of is an integral part of labor law and requires systematic review, in conjunction with other labor law institutions. The author revealed and described the relations of the labor safety institute with other labor...»

«АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ СЕРТИФIКАЦIЯ УДК 006 • © В.А. Пінчук, в.о. зав. відділу, • © Ю.В. Риндін, заст. зав. відділу (ДП “ДержавтотрансНДІпроект”) МОТОТРИЦИКЛИ, ТРИКОЛІСНІ МОпЕДИ І СЕРТИФІКАЦІЯ Анотація. Поставлено проблему підтвердження відповідності триколісних транспортних засобів у різних країнах світу. Ключові слова: мототрицикл, триколісний мопед, категорія транспортного засобу. Аннотация. Ставится проблема подтверждения соответствия трёхколёсных транспортных средств в разных странах...»

«ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УДК 614.2:616-082:001.86(470+571) ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РОСІЇ В.М. Якимець, С.М. Іващенко, Т.В. Лобода (Київ) Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини» Національний університет фізичного виховання і спорту України Київська міська клінічна лікарня № 12 Резюме. Узагальнено досвід щодо практичної діяльності лікувально-профілактичних закладів у багатьох населених пунктах Росії, в яких з метою...»

«ISSN 2076-2429 Труды Одесского политехнического университета, 2009. Вып. 1(33) – 2(34) О.С. Балан, канд.техн.наук, доц., УДК 330.322.54 К.В. Ковтуненко, канд. екон.наук, А.А. Атабаєва, магістр, Одес. нац. політехн. ун-т ПОБУДОВА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ О.С. Балан, К.В. Ковтуненко, А.А. Атабаєва. Побудова системи внутрішнього контролю інвестиційних проектів вітчизняних підприємств. Розглянуто цілі та завдання системи внутрішнього контролю...»

«Регіональне Врядування та Розвиток в Україні Проект # Z020640 Замовлення 7037154 “Сучасний стан регіонального врядування та розвитку в Закарпатській та Запорізькій областях” Стислий виклад звітів щодо оцінювання стану регіонального врядування та розвитку у Закарпатській та Запорізькій областях Донор: Канадське Агентство з Міжнародного Розвитку, Підрозділ Європи, Близького Сходу та Магрибу Канадська Виконавча Агенція: Канадський Інститут Урбаністики У співпраці з: Фундацією Міжнародного Навчання...»

«ЕКОНОМІКА І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УДК 332 RISKS IDENTIFICATION IN THE ENTERPRISE J. Lysenko, E. Yuriy Bukovina State Finance and Economics University N. Korzh Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU Key words: ABSTRACT The article discusses theoretical approaches to risk Risk identification, determines factors influencing the situation Risk management accompanying the emergence of risks and risk management Risk classification procedure, as well as the place of risk management in the Risk...»

«Фінансова система України. 327 УДК 336.7 Єгоричева С. Б., кандидат економічних наук, доцент Полтавського університету споживчої кооперації України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру економічних досліджень, м. Полтава СучАСНІ ТЕНДЕНЦІї ІННОВАЦІЙНОї ДІЯЛьНОСТІ БАНКІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ У статті досліджуються основні напрями розробки та впровадження банками фінансових інновацій. Аналізується вплив фінансових інновацій на розвиток банківської системи та реальної економіки....»

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Комиссаров В.Н. Современное переводоведенье. – М., 2001.2. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М., 1988.3. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М., 1975.4. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іванко Ю.П. Переклад англомовної юридичної літератури. – Вінниця, 2002.5. Бесараб Т.П. Труднощі перекладу термінології в галузі юриспруденції // Вісник Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна, № 798. Серія Філологія. –...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО КОБЕРНЮК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ УДК 343.163 ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗІ ЗВІЛЬНЕННЯМ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі кримінального процесу...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту СТАТИСТИКА Методичні вказівки щодо виконання лабораторних (практичних) робіт Для студентів 2 курсу спеціальностей “Банківська справа”, “Міжнародна економіка”, “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.101.52 С78 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»