WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 378.016:004 РОЗРОБКА МЕТОДУ ТА АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ КАФЕДРИ НА БАЗІ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК С.В. Кашуба, Є.І. Крамаренко. Кременчуцький університет економіки, ...»

Дизайн, обробка і використання інформації

УДК 378.016:004

РОЗРОБКА МЕТОДУ ТА АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ

КАФЕДРИ НА БАЗІ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

С.В. Кашуба, Є.І. Крамаренко.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

An important factor in the education system, which affects the students, their level of training, have

professional knowledge and competence of teachers. Evaluating the effectiveness of teaching is a prerequisite for providing quality management system of education as it allows to control the changes of human resources, work activity, exercise and maintain positive trends in the teaching staff. Implementation of automated quality assessment of teachers is an important step forward in improving the management of the department.

Keywords: Automated information system, software, information database, accounting system.

Вступ Важливим фактором системи освіти, що впливає на учнів, їх рівень підготовки, є професійний рівень знань і компетентність викладачів. Оцінка ефективності викладацької діяльності є обов'язковою умовою, що забезпечує функціонування системи управління якістю освіти, оскільки дозволяє контролювати зміни кадрового потенціалу, активність роботи, виявляти і підтримувати позитивні тенденції в роботі викладацького складу.

Впровадження автоматизованої системи оцінки якості діяльності викладачів є важливим кроком вперед у вдосконаленні процесу управління кафедрою.

Постановка задач дослідження: розробити метод і алгоритм обчислення рейтингу кафедри на базі методу експертних оцінок. Це дозволить в майбутньому аналізувати та прогнозувати результати ефективності роботи кафедри, а також реалізувати задачу підтримки прийняття рішення щодо необхідних дій з метою поліпшення результатів та вдосконалення роботи кафедри.

Рейтингова система дозволяє визначити інтегральну оцінку результатів основних видів професійної діяльності викладачів і кафедр університету за минувший звітний період.

Система спрямована на дотримання вимог «Закону про освіту», Державних освітніх стандартів вищої професійної освіти.

Основними завданнями здійснення рейтингового оцінювання є:

– створення інформаційної бази даних, яка всебічно відбиває діяльність кафедр та викладачів окремо за допомогою введення єдиних критеріїв (показників) якості та результативності їх праці;

– впорядкування системи контролю якості та створення єдиних вимог до оцінки основних форм діяльності викладачів і кафедр університету в процесі реалізації освітніх програм;

– впровадження диференційованого підходу до діяльності викладачів і кафедр з метою матеріального заохочення найбільш ініціативних (компетентних) викладачів та керівників структурних підрозділів університету;

– стимулювання інноваційних видів діяльності професорсько-викладацького складу університету.

Розробка алгоритму методу визначення рейтингу кафедри на базі експертних оцінок Структура показників (критеріїв) діяльності кафедри відповідає ієрархічній декомпозиції глобальної мети, пов'язаної, насамперед, з підвищенням якості освіти та розвитком корпоративної культури університету. Агрегування локальних і інтегральних критеріїв проводиться в лінійній формі.

Кашуба С.В., Крамаренко Є.І., 2013.

–  –  –

Згортка по розділах і підрозділах – лінійна, з урахуванням оцінок значущості (ваг), отриманих експертним методом щодо важливості цілей у межах кожної приватної множини.

Залежно від пріоритетності тієї чи іншої локальної мети, ректорат щорічно може варіювати оцінки її значущості, тобто, підвищувати або знижувати її значення в досягненні глобальної мети.

У символьній формі модель рейтингу кафедри визначається наступними виразами:

Рейтинг випускаючої кафедри Rvk :

–  –  –

Основа Or рейтингу визначає фінансові ресурси кафедри, виділені керівництвом університету для ведення освітньої діяльності. Розглядаються фінансові ресурси, отримані вузом від Міністерства освіти та науки. Опосередковано, фінансові ресурси кафедри представлені виділеними ставками, і не більше. Ваги або коефіцієнти у формулі (2) затверджуються ректором університету і можуть змінюватись ним. Враховуються тільки ті ставки, які необхідні кафедрі для ведення освітньої діяльності за напрямами і спеціальностями, що випускаються кафедрою.

– кількість ставок ПВС зі ступенем доктора;

– кількість ставок ПВС зі ступенем кандидата;

– кількість ставок ПВС без ступеня;

– кількість ставок учбово-допоміжного персоналу (УДП);

– кількість ставок інших категорій.

Введені значення кількості ставок повинні відповідати даним планово-фінансового управління ( ПФУ ) університету.

Оцінка критерію результативності Kp Оцінка критерію результативності визначає наявний кадровий потенціал кафедри.

Враховуються тільки співробітники університету, що знаходяться в штаті кафедри. Внутрішні і зовнішні сумісники, що залучаються кадровим ресурсом кафедри, в оцінці критерію результативності не враховуються. Якщо кафедра фінансові ресурси університету витрачає на залучення внутрішніх або зовнішніх сумісників, то ефективність такого рішення повинна проявлятися в інших показниках. Якщо сумісник видав монографію і в ній зазначені реквізити нашого університету, то монографія враховується в показниках кафедри, але якщо працюючий сумісник у виданій монографії не вказав наш університет, то подібна монографія не може бути врахована як результат діяльності кафедри. Кількість врахованих докторів і кандидатів наук не може бути більше виділених ставок для докторів і кандидатів наук.

Формула для обчислення критерію результативності кафедри Kp наступна:

–  –  –

(4) де:

– кількість реалізованих навчальних планів на кафедрі;

– кількість випущених бакалаврів та спеціалістів очної та заочної форми навчання;

– кількість випущених магістрів очної та заочної форми навчання;

– відношення числа відрахованих студентів до загального числа студентів кафедри у звітному році;

– кількість працевлаштованих за спеціальністю випускників.

Кількість реалізованих навчальних планів на кафедрі Kooop – враховуються навчальні плани, за якими кафедра проводить випуск бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

У критеріях (кількість випущених бакалаврів та спеціалістів очної та заочної форми навчання) і (кількість випущених магістрів очної та заочної форми навчання) враховуються тільки ті випускники, яким видані дипломи про вищу освіту.

Оцінка критерію наукової діяльності Kn:

Формула для обчислення критерію наукової діяльності кафедри Kn визначається наступним виразом:

(5) де:

– кількість випущених монографій кафедри;

– кількість захистів дисертацій;

– кількість публікацій зі списку ВАК України;

– кількість інших публікацій;

– кількість отриманих свідоцтв на інтелектуальну власність;

– обсяг коштів кафедри бюджетних науково-дослідних робіт (НДР) в тис. грн.;

– кількість випущених монографій кафедри – враховуються монографії, авторами яких є ПВС кафедри та монографія видана КУЕІТУ або за участю КУЕІТУ. Одна монографія враховується один раз, а не за кількістю авторів;

– кількість захистів дисертацій – враховуються захисти співробітників кафедри та захисти аспірантів (очної або заочної форми навчання) кафедри;

– кількість публікацій у виданнях зі списку ВАК України – враховуються публікації, авторами яких є співробітники кафедри та вказано місце роботи – КУЕІТУ. Одна робота враховується один раз;

– кількість інших публікацій – враховуються публікації, авторами яких є співробітники кафедри та вказано місце роботи – КУЕІТУ. Одна робота враховується один раз;

– Кількість отриманих свідоцтв на інтелектуальну власність – враховуються свідоцтва, в яких правовласником є КУЕІТУ, авторами – співробітники кафедри. Свідоцтво враховується один раз на кафедрі. Якщо співробітники працюють на різних кафедрах, то на кожній кафедрі свідоцтво враховується тільки один раз.

Оцінка критерію позабюджетної діяльності Ka Формула для обчислення критерію позабюджетної діяльності кафедри Ka визначається наступним виразом:

–  –  –

(6)

– обсяг позабюджетних коштів кафедри з фундаментальних НДР в тис. грн.;

– обсяг позабюджетних коштів кафедри інших НДР в тис. грн.;

– обсяг позабюджетних коштів кафедри з навчання студентів в тис. грн.;

– обсяг позабюджетних коштів кафедри з підвищення кваліфікації в тис. грн.;

– обсяг позабюджетних коштів кафедри за іншими видами діяльності в тис. грн.

Враховуються тільки позабюджетні кошти. Якщо кошти виділені Міністерством освіти та науки, то вони є бюджетними.

Висновки Враховуючи переваги та недоліки існуючих методів та моделей, що дозволяють визначити рейтинг роботи кафедри, за основу було обрано метод експертних оцінок. На базі якого була розроблена модель алгоритму задачі аналізу ефективності роботи кафедри, що значно покращить ефективність роботи професорсько-викладацького складу кафедр, а також удосконалить якість освітнього процесу в цілому.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гамма, Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. – СПб. : Питер, 2001. – 368 с.

2. Вендров, А. М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем / А. Вендров. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 176 с.

3. Советов, Б. Я. Моделирование систем : учебн. для вузов / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – М. :

Высшая школа, 1998. – 245 с.

4. Хемди, А. Т. Имитационное моделирование : глава 18 // Введение в исследование операций – Operations Research: An Introduction : 7-е изд. – М. : «Вильямс», 2007.

Отримано редакцією 20.01.2013 р.

Кашуба Світлана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Інформаційні управляючі системи та інформатика» Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління.

Крамаренко Євгенія Ігорівна, студентка групи ІУС 12-51м Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління.

Нові технології № 1-2 (39-40) – 2013 Науковий вісник КУЕІТУПохожие работы:

«ВІСНИК Донецького університету економіки та права № 2, 2013 Поддубняк В.В., ассистент кафедри «Менеджмент». УДК 35.08:316.7:351(045) Донецький інститут залізничного транспорту УкрДАЗТ.ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ: СОЦІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРІОРИТЕТИ У статті розглянуто етапи розвитку менеджменту людських ресурсів та трансформаційні процеси в управлінні ними. Обґрунтовано необхідність трансформаційних процесів в управлінні людськими ресурсами. Також розглянуті принципи...»

«УДК 339.5 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЯК ЧИННИК РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ Івашина О.Ф. В статті розглядається вплив експортних і імпортних операцій на відтворювальний процес в економіці країни. Доводиться необхідність зміни структури зовнішньої торгівлі в процесі зміни основних пропорції в національній економіці. Розглянуто вплив глобалізації на основні тенденції у зовнішній торгівлі. Метою статті є обґрунтування необхідних змін у окремих напрямках інтенсифікації участі країни в міжнародних економічних...»

«УДК 334.02 Скочиляс С. М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва, E-mail: SVITYSUK@bigmir.net Черничинець С. П., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва, E-mail: 3396109@rambler.ru, Тернопільський національний економічний університет ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Анотація. Досліджено методи успішної реалізації проектно-будівельних контрактів, організаційні зміни в структурі...»

«ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНА ВИПУСК 40 ЛЬВІВ Видавництво Львівської комерційної академії Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянин Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – Вип. 40. – 162 с. – (Серія економічна). Збірник наукових праць Випуск 40 Відповідно до Постанови Президії ВАК України № 3-05/6 від 06.10.2010 р. збірник включено до переліку фахових видань (економічні науки)...»

«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка», 2014, вип. 14 УДК 330.341.”737”(477) В.К. Сідельнікова СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Теоретичне підгрунтя аналізованої проблеми пов’язане з відсутністю чіткого алгоритму створення Стратегії сталого розвитку в Україні. Необхідність її в нашій країні давно визнана на папері на законодавчому рівні, але реально існують проблеми щодо практичних кроків в цьому...»

«Люта Т. С. УДК 331.56(477) Студент 1 курсу фінансового факультету ХНЕУ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ Анотація. Проаналізовано безробіття в Україні та розглянуто основні статистичні дані, що характеризують ринок праці в державі за останні роки. Виявлено головні проблеми цього явища та шляхи їх подолання. Описано державні заходи щодо зменшення негативних наслідків різних видів безробіття. Аннотация. Проанализирована безработица в Украине и рассмотрены основные статистические данные, характеризующие рынок...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.5 Торф'яно низинні ґрунти характеризуються слабокислою, нейтральною або лужною реакцією ґрунтового розчину (рН = 5-8), високою ємністю поглинання, високою насиченістю кальцієм і магнієм та наявністю значних запасів азоту та фосфору. Загалом, у природному стані ґрунти Карпатського регіону характеризуються відносно високою родючістю, що забезпечує високу продуктивність лісових екосистем. Для захисту ґрунтового покриву Карпатського регіону необхідними...»

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 2’2013[19] Міжнародний науково-виробничий журнал проекту-акцептора), які спрямовані на успішну реалізацію стратегії промислового підприємства. Застосування моделі підвищує ефективність використання власних фінансових ресурсів і мінімізація потреби в залучених інвестиційних джерелах. Ключові слова: модель оптимізації, інвестиційне планування, кондитерське підприємство. Аннотация Обоснована необходимость использования комплексного подхода к оптимизации процессов...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний аграрний університет НЕМІШ Юлія Василівна На правах рукопису УДК 657.421: 658.27 ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА УПРАВІЛІННЯ НИМИ У М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник: доктор економічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України БАЛАНЮК Іван...»

«УДК 658.589 +658.152]:62 (477) О.Л. Політанська Національний університет “Львівська політехніка” кафедра економіки підприємств та інвестицій ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ У ВИПАДКУ АНУЇТЕТІВ © Політанська О.Л., 2008 Отримано аналітичний вираз для розрахунку терміну окупності затрат на розроблення та впровадження у серійне виробництво інноваційної продукції. Досліджено залежності норми внутрішньої дохідності від тривалості виробництва і відношення інвестиційних...»

«ISSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2014. № 2 (69) УДК 621.436:665.75 Ю.Ф. Гутаревич, д.т.н., проф. А.О. Корпач, к.т.н., проф. О.Д. Філоненко, аспір. Є.В. Шуба, аспір. Національний транспортний університет ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЕВОВМІСНИХ СПОЛУК В ДИЗЕЛЯХ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН Наведено аналіз літературних джерел щодо використання водневовмісних сполук в дизелях. Визначено можливість використання водневовмісних сполук в дизелях транспортних машин та їх вплив на паливну економічність, енергетичні...»

«Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту теоретичні узагальнення сприятимуть вирішенню обох зазначених завдань. Перспективи подальших досліджень у даному напряму полягають у розробці ефективних методів зниження конкурентного ризику або мінімізації пов’язаних з ним втрат, які ґрунтуватимуться на специфічних рисах та властивостях ризиків цього класу. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Бакунов О. О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства : [монографія] /...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЯЦЮК МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА УДК 159.922.8:923.2 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»