WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 624.072.14 ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЕРЕРІЗІВ МОНОСТАЛЕВИХ СТРИЖНІВ ПРИ ЗГИНІ З ПОЗДОВЖНЬОЮ СИЛОЮ ЗА МЕЖЕЮ ПРУЖНОСТІ Л. Кузенко, к.т.н. Львівський ...»

УДК 624.072.14

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЕРЕРІЗІВ МОНОСТАЛЕВИХ

СТРИЖНІВ ПРИ ЗГИНІ З ПОЗДОВЖНЬОЮ СИЛОЮ

ЗА МЕЖЕЮ ПРУЖНОСТІ

Л. Кузенко, к.т.н.

Львівський національний аграрний університет

Ключові слова: закономірність формоутворення, компонування оптимальних перерізів,

область обмежених пластичних деформацій, оптимальне проектування.

Досліджуються закономірності формоутворення та питання розробки обчислень моносталевих Т-подвійних перерізів. Запропоновано алгоритми вільно-ітераційних форм оптимальної області перетину перерізів напружено-деформованих металевих стрижнів при навантаженні. Розроблені методи базуються на оптимальних умовах застосування, враховуючи закономірності проектування та використання у проектуванні оптимальних стрижневих споруд.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку металевих конструкцій є кілька найпоширеніших методів розв'язання задач зниження металомісткості.

По-перше, це оптимальне проектування металевих стрижнів (і загалом конструкцій), яке передбачає отримання раціонального варіанта та забезпечує економію матеріалу з одночасним зменшенням витрат на виготовлення за повного виконання будівельних норм і правил. Отримати рішення поставленого завдання дозволяють такі основні критерії оптимізації, як: відповідність конструктивної форми технологічним вимогам процесу виготовлення, функціональному призначенню споруди, а також умовам експлуатації; мінімальна маса металевих конструкцій;

мінімальна трудомісткість виготовлення й монтажу конструкцій; найбільш можлива швидкість й зручність монтажу конструкцій; мінімальна вартість каркаса будівель і споруд. Вибраний критерій оптимальності визначає постановку та математичне формулювання задач оптимального проектування.

По-друге, розрахунки елементів металевих конструкцій за граничними станами з урахуванням пластичної стадії деформування сталі. Введення критерію обмежених пластичних деформацій при розрахунках сталевих конструкцій надало подальший поштовх у розвитку методик урахування обмежених пластичних деформацій на широкий клас статично навантажених конструкцій, а також розробки відповідних рекомендацій щодо розрахунку елементів стрижневих металевих конструкцій.

Крім того, додаткові резерви економії металу надає проектування конструкцій із бісталевих стрижнів.

Кожний із цих напрямів проектування металевих конструкцій дає свої позитивні результати щодо підвищення їх економічності, проте в комплексі вони не розглядалися. Тому вважається доцільним поєднання цих методів, зокрема дослідження щодо оптимізації перерізів стиснутозігнутих і розтягнуто-зігнутих моно- та бісталевих стрижнів за умови міцності в області обмежених пластичних деформацій, що відкриває додаткові шляхи економії металу, можливість подальшого вдосконалення методів розрахунку металевих конструкцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Становлення й розвиток теорії оптимальних систем належать відомим ученим А.І.Виноградову, К.Г.Протасову, Ю.А.Радцигу, К.М.Хуберяну.

Деформаційна природа більшості граничних станів, яку вперше встановив М.С.Стрелецький, отримала розвиток у працях В.О.Балдіна, М.П.Беленя, Г.Є.Бєльського, В.В.Бірюльова, Б.М.Броуде, О.В.Геммерлінга.

Використанню критерію обмежених пластичних деформацій у розрахунках сталевих конструкцій присвячені дослідження М.Д.Жудіна, М.М.Стрелецького, О.І.Стрельбицької, М.Л.Чернова, В.С.Шебаніна, А.А.Чираса.

Проте, незважаючи на очевидну ефективність зниження металомісткості, дослідженням з оптимізації металевих стрижнів із використанням методик розрахунку за граничними станами, у тому числі й критерію обмежених пластичних деформацій, сьогодні приділяють недостатньо уваги [3; 5].

Постановка завдання. Метою нашого дослідження стало вивчення напруженодеформованого стану перерізів моносталевих стрижнів у разі згину з поздовжньою силою та встановлення закономірності формоутворення двотаврових перерізів мінімальної площі сталевих стрижнів за умови розвитку обмежених пластичних деформацій.

Виклад основного матеріалу. Проектування перерізів моносталевих стрижнів, які мають меншу вагу за заданої несучої здатності, можливе на основі використання прихованих запасів металу, тобто його перерозподілу в поперечному перерізі, що залежить насамперед від його конструктивної форми, а саме – від співвідношення між окремими елементами. Для прийнятих до розгляду симетричних та асиметричних двотаврових перерізів такими елементами, що найсуттєвіше впливають на перерозподіл матеріалу в поперечному перерізі, а отже, і на ефективність стрижня загалом (рис.1, а) є: h – висота стінки; t – товщина стінки; b1 – ширина більшої полиці; b2 – ширина меншої полиці; t1 – товщина більшої полиці; t2 – товщина меншої полиці; A1 – площа більшої полиці;

A2 – площа стінки; A3 – площа меншої полиці; A – повна площа перерізу.

Теоретичне визначення напружено-деформованого стану перерізу проводили з використанням прийнятої ідеалізованої діаграми Прандтля, наведеної на рис.1, б, з якої залежність напруг від деформацій визначається таким чином:

- за 0 Т = ; (1)

- за Т lim = T, (2) де = 2,06105 а – модуль пружності; Т – деформація, яка відповідає межі плинності Т; lim – повна деформація, яку визначають з умови:

lim = T/ + ip,lim = T +ip,lim, (3) де ip,lim – обмеження інтенсивності пластичних деформацій.

а) б) Рис. 1. Основні параметри асиметричних і симетричних перерізів (а) та ідеалізована діаграма Прандтля (б).

На рис. 1, б суцільною лінією показана пружно-пластична діаграма Прандтля, а штриховою – залежність фіктивних напружень F від деформацій у припущенні необмежено пружної роботи матеріалу.

У цьому разі значення фіктивних напружень T F Flim визначають, як і значення, у межах пружної роботи, а саме:

- при 0 Т = ; (4)

- при Т lim F=lim. (5) Найбільше значення фіктивних напружень відповідатиме граничній інтенсивності пластичної деформації ip,lim – Flim = lim, або Flim = T+ip,lim.

За фіктивних напружень T F Flim, або, що те саме, за деформацій Т lim дійсні напруги в області пластичних деформацій стрижня дорівнюють межі плинності T.

Використовуючи наведені залежності, розглянули найхарактерніші граничні епюри нормальних напружень симетричних і асиметричних двотаврових перерізів для можливих видів напружено-деформованого стану в області обмежених пластичних деформацій за згину з поздовжньою силою у разі різних комбінацій напрямів дії поздовжніх сил і згинальних моментів (усього 15 випадків).

Виходячи з проведеного аналізу, з погляду максимально повного використання матеріалу перерізів розглядуваних стрижнів будуть випадки, коли: для симетричних перерізів нейтральна лінія проходить по середині висоти профілю, тобто = 0,5, а поздовжня сила відсутня – N = 0; для асиметричних перерізів – = 0,5, а поздовжня сила при цьому визначається з умови N=(A A3)Rf, де Rf – розрахунковий опір матеріалу [1].

Внаслідок того, що граничні епюри нормальних напружень і схеми навантажень асиметричних перерізів є більш загальними, надалі для вирішення питань компонування оптимальних складених моносталевих двотаврових перерізів була розглянута епюра напруженодеформованого стану оптимально завантаженого асиметричного моносталевого перерізу (рис. 2).

Рис. 2. Умовна гранична епюра нормальних напружень оптимально завантаженого симетричного моносталевого перерізу.

Для розв'язання задачі визначення залежності площ складових елементів перерізу від умов навантаження введемо позначення відношення A1/A2 = q, тоді площі A1 і A3 запишемо в такому вигляді: A1 = A2q; A3 = A-A1-A2.

Для зручності розрахунків поздовжню силу N можна представити в частках від її граничного значення Nlim, яке визначається з умови – Nlim = (A1+A2)Rf + A2Rw. Або, з урахуванням того, що стрижень моносталевий і Rf = Rw, а A1+A2+A3 = A, Nlim = ARf. Введемо позначення N/Nlim через n, з якого N = nNlim.. Тоді умова оптимального завантаження перерізу, коли нейтральна лінія проходить через середину висоти профілю, запишеться в такому вигляді: (A1-A3)Rf = A Rfn.

Розглянувши граничну епюру нормальних напруг оптимально завантаженого асиметричного двотаврового перерізу (див. рис.

2) і розмістивши систему координат таким чином, що вісь X-X проходитиме через нижню полицю, а вісь Y-Y – по стінці, з урахуванням прийнятих позначень значення згинального моменту, що характеризує несучу здатність перерізу, визначиться так:

6 ip,lim T + 3 ip,lim + 2 T

–  –  –

Кузенко Л., Исследование напряженно–деформированного состояния сечений моностальных стержней при изгибе с продольной силой за границей упругости Исследуются закономерности формообразования и вопросы разработки вычислений моностальных Т-двойних сечений. Предложены алгоритмы свободно итерационных форм оптимальной области пересечения сечений напряженно деформированных металлических стержней при нагрузке. Разработанные методы базируются на оптимальных условиях применения, учитывая закономерности проектирования и использования при проектировании оптимальных стержневых сооружений.

Ключевые слова: закономерность формообразования, компоновка оптимальных сечений, область ограниченных пластических деформаций, оптимальное проектирование.

Kuzenko L. The investigation of stressed and deformed cuts state of monosteel stems under longitudial bend force out of elastic limit The problems of showing up of shaping regularity and design of monosteel double-T sectional view calculation procedures are investigated in the thesis. Iteration-free configuration algorithms of optimal cross section of bent-compressed and bent-tensile steel stems under strength conditions are suggested. Designed methods are based on optimal conditions implementation taking into consideration the designing regulations and used at optimal project of bar structures.

Key words: shaping regularity, optimal section configuration, limited plastic deformation, optimal design.Похожие работы:

«Економічні науки УДК 336.145 Д. В. ГЛІНКІНА Черкаський державний технологічний університет ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА Досліджені основні критерії, що визначають стабільність виробництва продукції рослинництва, представлено його кількісний вимір через показники варіаційної статистики: коефіцієнти варіації й стабільності врожайності й валових зборів окремих сільськогосподарських культур, а також вартісних обсягів виробництва продукції. Запропоновано у...»

«18 Буряк П.Ю. Підприємництво: фінансове та правове забезпечення. Навч. Посібник / П.Ю. Буряк. Львів: ЛДФЕІ, 2003. – 288 с. Недилько А. Крупный банк и малый бизнес / А.Недилько // Банковская практика за рубежом С.36 -39. Іваницький Д.О. Фінансова безпека і малий бізнес / Д.О. Іваницький // Фінанси України. 2007. С.41 44. Буряк П.Ю. Інтегровані підприємницькі структури: перспективи розвитку в Україні / П.Ю. Буряк. 5.Львів: Логос, 2006. – 564 с. УДК 330.46 СЕМАНТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЧІТКИХ...»

«і співробітників банку їх роль у реалізації стратегії. Стратегічні карти можуть бути створені на будьякому рівні управління, а кожен рівень буде мати можливість бачити своє місце на загальній стратегічній карті. Таким чином, упровадження програмного продукту Business Studio в систему стратегічного управління структурою капіталу ПАТ КБ Приватбанк є одним зі способів покращення даної системи, що приведе до підвищення ефективності стратегічного планування у банку, розробки дієвої фінансової...»

«Проект впроваджується Проект фінансується консорціумом на чолі з WYG МІНІСТЕРСТВО Європейським Союзом International АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В СОТ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДОБРОСУСІДСТВА В СІЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ EuropeAid/126205/C/SER/UA Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 3 – 9 грудня 2009 року СОТ та політика добросусідства 7-11 грудня в Києві проходить черговий дев’ятий раунд офіційних переговорів щодо створення зони вільної...»

«Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 19 УДК 336;631 Смоленюк Р. П., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Хмельницького економічного університету ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Охарактеризовано дійсний стан інвестиційного забезпечення агропромислового виробництва в Україні. Визначено потребу в залученні прямих інвестицій в аграрний сектор економіки, обґрунтовано наявні перешкоди для залучення іноземних інвестицій та визначено...»

«Розділ 1. Приорітети управління ринковою економікою УДК 65.012.3.008.1 Борщ В.І., викладач кафедри економіки та управління, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЯК ПРОДУКТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Визначення ефективності будь-якого виду діяльності, перш за все, обумовлюється досягненням певного рівня її результату. Управлінська діяльність не є винятком. Тому системність визначення рівня соціально-економічної ефективності управлінської...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ М. П. ФЕДОРОВ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 6.060100 – “правознавство” юридичного інституту Тернопіль Економічна думка Конституційне право України: Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 6.060100 – “правознавство” юридичного інституту. – Тернопіль: Економічна думка, 2005 с. Укладач: Федоров М. П., к.ю.н. доцент кафедри конституційного і...»

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 1(47) Частина 1, 2011 УДК 338.45:63.321.924.3 Александрова А.І., к.е.н., доцент©, Александрова О.В., здобувач * Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКОГО СЕКТОРА ХАРКІВЩИНИ На основі проведеного аналізу стану фермерських господарств Харківської області визначено роль і значення їх на сучасному етапі, дана оцінка тенденцій розвитку, обґрунтовано перспективи подальшого...»

«УДК 330.338 Козак Л.В.,к.е.н., доцент, декан економічного факультету, Національний університет «Острозька академія» ОЦІНКА ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ Постановка проблеми. За останнє століття сформувалась плюралістична система цінностей, згідно якої суспільство визнає та поважає різноманіття смаків та переваг споживачів та індивідуальну свободу їх вибору. Маркетологи цей принцип назвали пріоритетом споживача, який «завжди...»

«27 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В.П. Клочко ДО ВИМІРУ ГЛИБИНИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ У статті розглянуто сутність і проблеми вимірювання глибини залучення країн світу, у тому числі й України, в процес глобалізації за сучасних умов. Ключові слова: глобалізація, рейтинг, критерії інтеграції, показники глибини інтеграційних процесів, індекс економічної свободи. Літ. 18. В.П. Клочко К ИЗМЕРЕНИЮ ГЛУБИНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ В статье...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ГИРЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 349.6 (477) ПРАВОВА ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ УКРАЇНИ 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і...»

«ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УДК 005.33:656.2 Олена Карась, к. е. н. (доцент каф. «Менеджмент організацій і логістики», Державний економіко-технологічний університет транспорту) КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ На сучасному етапі розвитку української економіки проблема ідентифікації, класифікації, оцінки і обліку ризиків транспортних підприємств має істотне теоретичне і прикладне значення як важлива складова частина теорії і практики управління ризиками транспортних компаній. Як показує...»

«УДК 342.9 А. Солонар кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки юридичного факультету Сумського державного університету ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА Сьогодні простежується, що Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» [1] не розмежовує права та обов’язки державного реєстратора. Даний закон навіть не містить узагальненого поняття усього комплексу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»