WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 330.35:664.6 Гуткевич С.О., д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки, Національний університет харчових технологій, м. Київ Дунда С. П., к.е.н.,доцент кафедри ...»

Н АЦ І ОН АЛЬ Н А ЕК О Н ОМ І К А Інтелект XXI № ‘2013

УДК 330.35:664.6

Гуткевич С.О.,

д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки,

Національний університет харчових технологій, м. Київ

Дунда С. П.,

к.е.н.,доцент кафедри менеджменту,

Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВПЛИВ УПРАВЛІННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ

В статті досліджено питання впливу управління на ефективність діяльності підприємств. Розглянуто методи, функції управління, стратегії.

Ключові слова: управління, ефективність, стратегія, функції, методи, підприємства.

ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Гуткевич С.А., Дунда С.П.

В статье исследованы вопросы влияния управления на эффективность деятельности предприятий. Рассмотрены методы, функции управления, стратегии.

Ключевые слова: управление, эффективность, стратегия, функции, методы, предприятия.

INFLUENCE OF MANAGEMENT ON EFFICIENCY OF THE

ENTERPRISES ACTIVITY

Gutkevych S., Dunda S.

The article investigates the influence of questions on the effectiveness of the enterprises’ management. In it deals with the methods and functions of management, strategies.

Keywords: management, effectiveness, strategy, functions, methods, enterprises.

Постановка проблеми. Ефективність діяльності підприємств залежить від обраної ними стратегії, організаційної структури управління. Важливе значення має рівень кваліфікації управлінських працівників, тому що результатом їх діяльності є якість прийнятого управлінського рішення, що впливає на ефективність діяльності підприємства.

– 63 – Н АЦ І ОН АЛЬ Н А ЕК О Н ОМ І К А Інтелект XXI № ‘2013 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управління підприємствами є предметом наукових досліджень українських та зарубіжних учених: І.

Ансоффа, В. Василенко, Й. Завадського, М. Корінько, Р. Петухова, Г. Підлісецького, Ю. Погорелова, М. Портера, М. Пугачова, О. Раєвнєвої, П.

Саблука, А. Тонких та ін. Проте в прикладній економічній літературі недостатньо досліджені питання управління діяльністю підприємств.

Мета статті. Проаналізовано основні питання, що характеризують ефективність управління діяльністю підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нами проведений аналіз управління діяльністю підприємств, який дозволив визначити загальні для всіх підприємств управлінські функції, методи управління і, відповідно до цього, вимоги до рівня кваліфікації кадрів. Ефективність діяльності управлінських кадрів підприємства залежить від рівня їх заробітної плати, умов організації праці. В результаті аналізу нами визначено, що управління діяльністю підприємств – це процес, який включає мету, об’єкт, методи управління, функції управління, що формують структуру управління. Одним з напрямків ефективної діяльності підприємств є вибір стратегії на основі аналізу факторів, що впливають на розвиток підприємств, джерел інвестування та оцінки діяльності.

При проведенні аналізу діяльності підприємств нами визначено, що необхідною умовою управління є визначення цілі, яка буде формувати основу ефективної діяльності підприємств і дозволить на основі оцінки діяльності підприємств обирати шляхи, формувати та реалізовувати стратегію їх розвитку. Результатом діяльності підприємств є одержання економічного ефекту, а у протилежному випадку – збитку.

Прогнозування діяльності і вибір напряму розвитку підприємств характеризується стратегією розвитку, яка дозволяє визначити його перспективу. Залежно від інтенсивності та масштабів розвитку підприємства

– 64 – Н АЦ І ОН АЛЬ Н А ЕК О Н ОМ І К А Інтелект XXI № ‘2013 можуть обрати будь-яку стратегію концентрованого, інтегрованого або диверсифікованого зростання,.

Так, стратегія концентрованого зростання включає:

- посилення позицій на ринку;

- розвиток ринку;

розвиток продукту.

Стратегія інтегрованого зростання складається з стратегій:

- реінтеграції;

- прямої вертикальної інтеграції;

- горизонтальної інтеграції.

Найбільш популярними стратегіями диверсифікованого зростання є [4]:

- споріднена диверсифікація;

- неспоріднена диверсифікація.

На підприємствах може відбуватись диверсифіковане зростання за рахунок внутрішнього чи зовнішнього зростання. Внутрішнє зростання досягається шляхом підвищення потенціалу підприємств, випуску нових видів продукції, розширення асортименту продукції, поліпшення якості виробленої продукції. Зовнішнє зростання відбувається шляхом поглинання, приєднання або злиття підприємств галузі.

Нами досліджено, що вдосконалення управління підприємствами залежить від шляхів розвитку – екстенсивного або інтенсивного. Спосіб змін, змістом яких є використання у виробництві досягнень науки і техніки, передового практичного досвіду, процес, особливий спосіб розвитку підприємства, що спирається на досягнення науково-технічного прогресу, метою та результатом якого є підвищення економічної ефективності виробництва і збільшення на цій основі обсягів виготовлення продукції – це інтенсивний розвиток підприємства. Екстенсивний тип розвитку підприємств, на відміну від інтенсивного, пов'язаний з нарощуванням обсягів виробництва, підвищенням його ефективності за рахунок залучення в

– 65 – Н АЦ І ОН АЛЬ Н А ЕК О Н ОМ І К А Інтелект XXI № ‘2013 господарський обіг більшої кількості економічних ресурсів. Інтенсивний тип розвитку підприємств буде пріоритетним, він забезпечує більш повне задоволення потреб суспільства без збільшення обсягів необхідних ресурсів.

В практичній діяльності зустрічається поєднання різних типів динаміки виробництва продукції, витрат і рівня їх віддачі (ефективності).

Підприємства, на нашу думку, мають обрати інтенсивний шлях розвитку на інноваційній основі. Це буде сприяти підвищити ефективність використання ресурсного потенціалу підприємств, який включає матеріальні, трудові, фінансові та інформаційні ресурси, розширити й оновити асортимент за рахунок виробництва і реалізації нової конкурентоспроможної продукції, покращити процеси організації виробництва та праці.

Ефективність залежить від методів управління. Класичними методами управління діяльністю підприємств є: адміністративні, економічні та соціально-психологічні [3]. Адміністративні методи формують організаційно-розпорядчі засади функціонування підприємства. Економічні методи безпосередньо впливають на ефективність діяльності підприємства.

Соціально-психологічні методи прямо пов’язані з працівниками, сприяють підвищенню їх трудової активності і використання індивідуальної та групової свідомості, психології, що покликані підвищувати трудову активність працівників і створювати відповідні соціально-психологічні умови для їх трудової діяльності. На основі цих методів здійснюється управління підприємствами, що проявляється через реалізацію процесу прийняття та здійснення управлінських рішень. Раціональне використання класичних методів управління разом зі специфічними, що притаманні для кожної галузі, буде сприяти ефективному системному управлінню та результативній діяльності підприємств.

Як показує дослідження, управління як процес може моделюватись, а елементами моделей можуть бути розглянуті і методи, і функції управління, і джерела фінансування тощо. Виходячи з того, що ефективність діяльності

– 66 – Н АЦ І ОН АЛЬ Н А ЕК О Н ОМ І К А Інтелект XXI № ‘2013 залежить від якості прийнятих управлінських рішень, ми розглядали функції управління, на основі яких фахівці апарату управління складають плани розвитку підприємства, прогнозують його діяльність. На цьому етапі розробляють завдання і стратегії розвитку підприємств, створюють орієнтир майбутньої їх діяльності. Функцію планування здійснюють на початку управлінського процесу і вона є основою для інших функцій управління.

Організаційна функція сприяє взаємодії між підрозділами, службами, співробітниками (кадрами) з метою досягнення поставленої цілі на підприємстві. В процесі діяльності на підприємстві здійснюється її координація і розробляється система стимулювання праці управлінських працівників.

Контроль діяльності підприємств як функція управління впливає на розвиток підприємств, оскільки за її допомогою дається оцінка ефективності діяльності підприємства як результат якості управлінських рішень, що прийняті. Існують різні види контролю: фінансовий, виробничий, логістичний, маркетинговий, операційний та інші, які є важливими елементами забезпечення досягнення підприємством поставленої мети. Для більш ефективної діяльності контроль потрібно здійснювати на всіх етапах діяльності підприємства, зокрема здійснити усі три види контролю – попередній, поточний та завершальний.

На основі даних контролю проводиться аналіз ефективності діяльності підприємств. Контроль передбачає фіксацію стану та основних параметрів економічних процесів і об’єктів, збору й накопичення даних про них, їх відображення в облікових відомостях [1]. За даними аналізу, що показують рівень ефективності діяльності підприємства, приймається рішення по подальшому її покращенню.

Основним для розвитку підприємств у сучасних умовах є фінансові ресурси, в тому числі їх основна форма – інвестиції: власні, залучені, позичкові. Головним джерелом інвестування діяльності та розвитку

– 67 – Н АЦ І ОН АЛЬ Н А ЕК О Н ОМ І К А Інтелект XXI № ‘2013 підприємств є їх власні кошти – прибуток та амортизаційні відрахування. За визначенням, амортизаційні відрахування – це відрахування, які поступово переносять вартість основних засобів на продукцію і йдуть на модернізацію.

Проведені дослідження показали, що від якості управління діяльністю підприємств залежить їх розвиток, конкурентоспроможність, маркетингова діяльність, процес ціноутворення, якість продукції.

Висновок. Таким чином, результативність діяльність будь-якого підприємства вимагає ефективного управління. Теоретичні основи складових управління діяльністю підприємств сприяють більш глибокому вивченню структурного, функціонального змісту управлінських явищ, їхніх взаємозв'язків між собою та оточуючим середовищем.

1. Економічна енциклопедія : [у 3-х т.]. Т. 2 ; за ред. С. В. Мочерного. – К. :

Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

2. Synergetic Bases of Investment in Economy Sectors: [monogr]/ under gen.ed.

S.Gutkevych Kyiv, 2013. 200 p.

3. Завадський Й. С. Менеджмент : [підручник]. Т.1 / Й. С. Завадський. – К. :

Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 542 с.

4. Корінько М. Д. Диверсифікація: теоретичні та методологічні основи : [моногр.] / М. Д. Корінько. — К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2007. — 488 с.

5. Модель розвитку галузей економіки України : [моногр.] / За ред. С.О. Гуткевич. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 472 с.

6. Саблук П. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України / П. Саблук // Економіка України. – 2008. - №12. – С. 4-18.

7. Стюарт-Котце Р. Результативность: секреты эффективного поведения / Робин Стюарт-Котце. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Бук, 2007. – 288 с.

– 68 –Похожие работы:

«159 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В.С. Марцин КООРДИНАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У статті обґрунтовано потребу в координації інвестиційної діяльності, визначено чинники впливу на розмір інвестицій, оцінено параметри інвестиційної привабливості в умовах глобалізації. Розглянуто позитивні та негативні сторони впливу іноземних інвестицій на розвиток економіки регіонів України. Запропоновано ключові позиції інвестиційної стратегії, які повинні...»

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ УДК 659.126:339.166-055.1 Донецький національний університет економіки Шубін О.O., д-р екон. наук, проф., і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кривоніс А.О. м. Донецьк, Україна, e-mail: 7307676@gmail.com СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИМ БРЕНДОМ З УРАХУВАННЯМ ТИПОЛОГІЇ МАРКИ Мета. Розробити рекомендації щодо формування бренда, розрахованого на дитячий сегмент, для посилення конкурентоспроможності підприємства. Методи. Визначено сутнісні характеристики...»

«УДК: 331.108 Шуляр Н.М. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРСОНАЛУ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВА В статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти забезпечення якості персоналу на авіатранспортних підприємствах, а також проаналізовано фактори впливу на життєвий цикл забезпечення якості персоналу авіатранспортних підприємствах, визначено основні елементи ефективності управління якістю персоналу на авіатранспортних підприємствах. Ключові слова:якість персоналу, життєвий...»

«Олена Венгловська (Київ, Україна) ВНЕСОК С. РУСОВОЇ У РОЗБУДОВУ УКРАЇНСЬКИХ ДИТЯЧИХ САДКІВ Трансформаційні процеси, що відбуваються в дошкільній освіті зумовлюють необхідність вивчення спадщини педагогів, які стояли біля витоків розроблення змістово-методичного забезпечення роботи українських дитячих садків. Чільне місце у плеяді вітчизняних науковців посідає С. Русова. Студіювання різних груп джерел, що розкривають організаційно-педагогічні засади діяльності педагога та просвітниці, уможливить...»

«№4 Збірник наукових Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2010 УДК 004:33 Т.Є. Магас, к.т.н., доцент Вінницький національний аграрний університет ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В статті запропоновано та описано імітаційну модель, використання якої дозволяє зменшити ризики, які пов’язані із імовірнісним споживчим попитом в умовах ризику та невизначеності, що динамічно змінюються. Ключові слова: оптимізаційна модель, імітаційна модель, математичне сподівання,...»

«во, імплементувати принципи енергозбереження у податкову, тарифну, енергопромислову й екологічну державну політику України. На зразок європейських держав в Україні необхідно покладатися переважно на ринкові механізми, уникати практики надання пільг і субсидій, проводити поступову реформу цінової політики, запроваджувати «екологічний податок», поступово переходити до продажу енергопостачальними компаніями енергії не в кількісному, а в якісному вимірах і величинах, максимально наближених до...»

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – 5’2013[43] Всеукраїнський науково-виробничий журнал Література 1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер. – СПб: Питер, 2001. – 496 с.2. Kotler P. Marketing management: analysis, planning and control / Philip Kotler. – Stuttgart, 1982. – 656 p.3. Акимов Д.И. Социальный маркетинг : монография / Д.И. Акимов. – К. : Наукова думка, 2008.– 144 с.4. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник / Т.О. Примак. – К. : Атака, Ельга-Н, 2009....»

«10. Бергер П. Социология: Биографический подход / П.Бергер, Б.Бергер, Р.Коллинз // Личностно-ориентированная социология. – М.: Академический проект, 2004. – 608 с.11. Деруэ Ж.-Л. Образование: область поисков общества / Ж.-Л.Деруэ [пер. С.В.Нелюбова] // Журнал социологии и социальной антропологии. Специальный выпуск: Современная французская социология. – 1999. – Том 2. – С.185-187. УДК 316. 334.23 Сірий Є.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології,...»

«УДК 332.72.(477) ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЇ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Н. Музика, к. е. н. Національний університет “Львівська політехніка” Постановка проблеми. Домінуючою економічною системою сучасного суспільства є ринкова економіка, що являє собою взаємопов'язану сукупність ринків, які охоплюють усі сфери життєдіяльності суспільства. Становлення інституту приватної власності на землю є обов'язковою умовою появи повноцінного земельного ринку. Аналіз останніх досліджень і...»

«УДК 331.5 Ю. О. Гетьманенко, аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія АНАЛІЗ СТАНУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ АНОТАЦІЯ. В статті проведено аналіз стану українського ринку праці як складової Європейського ринку праці. Сформовано перспективні напрямки щодо ефективного регулювання ринку праці України. КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ринок праці, економічно активне населення, рівень економічної активності, рівень зайнятості населення, рівень безробіття населення....»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» На правах рукопису Семикіна Анна Валеріївна УДК [331.522.4:339.137.2-048.32]:316.422 ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник: Грішнова Олена...»

«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 70 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 17, 2011 р. С.О. Феленко ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ Анотація. Подана стаття присвячена умовам трудового договору та проблемам їх визначення, які існують як в законодавстві України, так і в науці трудового права. Зокрема в статті досліджується та з’ясовується співвідношення понять «істотні умови трудового договору» та «обов’язкові умови...»

«Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту специфических черт его деятельности, которые отличают сборочное производство от производственных предприятий вообще и влияние управления материальными потоками на формирование результатов деятельности предприятия, представляется необходимым рассмотреть проблемное поле эффективности управления материальными потоками сборочного производства, чтобы выделить вопросы, которые требуют своего дальнейшего решения. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»