WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«7. Канінський П.К. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств / П.К. Канінський. – К. : ННЦ ІАЕ УААН, 2005. – 346 с. 8. Стратегічні напрямки розвитку сільського ...»

ЕКОНОМІКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

7. Канінський П.К. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств / П.К. Канінський. – К. : ННЦ

ІАЕ УААН, 2005. – 346 с.

8. Стратегічні напрямки розвитку сільського господарства України до 2020 року. – К. : ННЦ ІАС,

2012. – 182 с.

УДК 332.1:338.43

Давидюк І.В.,

аспірант* кафедри прикладної економіки

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ

КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання для туристичних підприємств основним напрямком стратегічного розвитку є орієнтація на стратегічне планування діяльності з урахуванням змін, що відбуваються на ринку туристичних послуг та в соціально-економічному середовищі в цілому. Саме стратегічне планування надає змогу туристичним підприємствам поєднати загальну стратегію розвитку з наявністю реальних і потенційних можливостей для її реалізації, враховуючи загрози, які можуть виникнути на ринку. Крім того, через стратегічне планування туристичне підприємство створює умови для позиціювання на ринку й посилення своїх конкурентних позицій. В свою чергу, для практичної реалізації принципів стратегічного планування діяльності туристичних підприємств виникає нагальна потреба в розробці науково-методичних підходів до стратегічного планування й методичного інструментарію формування стратегічних планів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання науково-методичних підходів до стратегічного планування діяльності підприємств висвітлено в працях В.В. Англічанінова [1], Л.І.Донець, С.М.Баранцевої [2], Ю.А.Маленкова [3], А.В.Прищепи [4], Р.В.Савкіна [5], Р.В.Сухіна [6], А.І.Рузанов [7]. Методичний підхід до стратегічного планування розглядається як сукупність засобів (економічних основ і методичного інструментарію) і способів (організаційних та економічних механізмів) розробки стратегічних планів розвитку бізнесу з метою збільшення його конкурентного статусу в найкоротші терміни за умови мінімального відволікання ресурсів цього бізнесу [6, с. 168].

В.В.Англічанінов [1], А.І.Рузанов [7] пов’язують методичні підходи до стратегічного планування з принципами кластеризації підприємств, вважаючи, що саме кластерний підхід може служити конструктивною основою для ефективного взаєморозуміння приватного сектора економіки, державних адміністративних структур і наукових установ [7].

Віддаючи перевагу кластерному підходу, В.В.Англічанінов обґрунтовує це тим, що одним з успішних видів конкурентної стратегії для регіонів є територіальне об'єднання компаній малого та середнього бізнесу з метою концентрації в єдиній територіальній агломерації наявних виробничих навичок і знань, фінансових та організаційних можливостей, інтелектуальних ресурсів, результатів інноваційної діяльності. У даному випадку на ринку конкурує не окремо взята фірма, компанія, а єдиний територіально-промисловий комплекс або кластер [1].

В дослідженнях А.В.Прищепи пропонується використовувати процесний підхід до стратегічного планування. Застосування процесного підходу, вважає автор, робить можливість організації на підприємстві структури, що забезпечує управління бізнес-процесами з найбільшим ступенем ефективності з точки зору їх синхронізації, спрямоване на задоволення все більш зростаючих потреб споживачів. Використання такого підходу націлене на підвищення гнучкості бізнесу, скорочення часу реакції на зміни ринку і зовнішнього середовища, поліпшення результатів діяльності [4].

Разом із тим науково-методичний підхід до стратегічного планування діяльності туристичних підприємств в сучасних умовах господарювання потребує більш поглибленого дослідження з урахуванням специфіки функціонування цих підприємств на ринку туристичних послуг і конкретизації послідовності дій при розробці стратегічного плану.

Постановка завдання. Метою статті є розробка науково-методичного підходу до стратегічного планування діяльності туристичних підприємств на засадах принципів кластеризації.

–  –  –

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм представляє єдину динамічно функціонуючу систему послуг, яка включає різноманіття господарюючих суб'єктів. У туристській галузі чітко простежується таке явище економіки як кластеризація. Туристичні кластери формуються на базі туристичних активів в регіоні і складаються з підприємств різних секторів, пов'язаних з обслуговуванням туристів [8].

Методологія формування кластера проходить за такими чотирма напрямками:

- об'єктна структура (елементи – самостійні суб'єкти-учасники кластеру: підприємства, організації та ін.);

- процесна структура, елементами якої є повторювані бізнес-процеси, що протікають в різних суб'єктах кластера і при взаємодії між ними;

- проектна структура, елементами якої є проекти, які не відтворюють послідовності заходів, що мають конкретну досяжну і контрольовану мету;

- середовищна структура, елементами якої є середовища, основну роль серед яких відіграють професійні спільноти, а також сукупності формальних і неформальних інститутів, що функціонують в кластері [9].

На основі розглянутої методології нами запропоновано кластерний підхід до стратегічного планування діяльності туристичних підприємств (рис.1).

Рис. 1. Стратегічне планування діяльності туристичного підприємства на засадах кластерного підходу Джерело: Розробка автора За об'єктну структуру взяті підприємства-учасники, діяльність яких спрямована на задоволення потреб і запитів туриста протягом усього туру. До них віднесені туристичні агенції та туроператори, екскурсійні бюро, культурно-масові організації, заклади масового харчування, готельні транспортні та торгові підприємства і страхові кампанії.

Процесна структура кластера включає бізнес-процеси, які присутні в кожному елементі об'єктної структури, тобто притаманні всім учасникам кластеру. До них віднесені фінансові, комерційні, кадрові та інформаційні бізнес-процеси.

Середовищну структуру кластера складають міністерства та відомства, у підпорядкуванні яких перебувають підприємства, що входять в туристичний кластер.

ЕКОНОМІКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Проектна структура представлена у вигляді стратегічного плану.

Якщо туристичний кластер розглядати як комплекс, що синтезує чотири види систем – об'єктну, процесну, середовищну і проектну, то можна виділити такі його компоненти:

стратегічне планування підприємств, що входять до туристичного кластеру з урахуванням їх всебічних взаємозв'язків;

стратегічне планування розвитку і взаємозв'язків бізнес-процесів, притаманних усім підприємствам туристичного кластера;

стратегічний опис цільових програм, які реалізуються учасниками туристичного кластера;

стратегічне планування розвитку формальних і неформальних інститутів, що забезпечують функціонування туристичного кластера [9].

Стратегічне планування кожної компоненти туристичного кластера має подвійну орієнтацію: з одного боку, всередині кожної системи використовуються свої показники і методи планування, відповідно до поставлених цілей і завдань, а з іншого боку, всі системи повинні розвиватися разом з кластером і проходити етапи його життєвого циклу синхронно. Крім того, необхідно враховувати, що на кожному етапі життєвого циклу туристичного кластера пріоритетне місце буде займати та чи інша компонента (рис.2).

–  –  –

На стадії створення туристичного кластера основна роль належить його проектній компоненті – стратегічному опису цільових програм, які реалізуються його учасниками. Цей етап життєвого циклу туристичного кластера передбачає залучення підприємств і організацій, що функціонують на ринку туристичних послуг, до складу кластеру. Для вирішення цього завдання необхідно представити проект або цільову програму, в якій чітко обґрунтовані стратегічні цілі, завдання кластера, довгостроковість його функціонування, ресурсна забезпеченість і можливість отримання вигоди усіма учасниками при реалізації даного проекту.

На стадії становлення туристичного кластера провідне місце займає процесна компонента – стратегічне планування розвитку і взаємозв'язків бізнес-процесів, притаманних усім підприємствам туристичного кластера. На цьому етапі плануються наскрізні бізнес-процеси, характерні для всіх учасників кластера і плановані до реалізації в рамках кластера. Так само як і стратегічний опис цільових програм, які реалізуються учасниками туристичного кластера, стратегічне планування розвитку і взаємозв'язків бізнес-процесів належить до числа загальнокластерних і також здійснюється централізовано.

На стадії розвитку об'єктна компонента туристичного кластера – стратегічне планування підприємств, що входять до туристичного кластеру з урахуванням їх всебічних взаємозв'язків – набуває більшої значущості в порівнянні з іншими компонентами. На цій стадії життєвого циклу рішення основних завдань розвитку туристичного кластера багато в чому визначається якістю стратегічного планування підприємств і організацій, які є учасниками даного кластеру. Крім того, ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 6’2013[44] Всеукраїнський науково-виробничий журнал велике значення має узгодженість стратегічного планування кластера як об'єкта з урахуванням стратегічних планів учасників. Це досягається шляхом взаємодії між учасниками туристичного кластеру та його керівництвом.

На стадії стабілізації функціонування кластера провідна роль належить середовищній компоненті – стратегічне планування розвитку формальних і неформальних інститутів, що забезпечують функціонування туристичного кластера. Вирішення цього завдання стосується передусім створення інституційного середовища, тобто формальних і неформальних норм, правил, традицій, що регламентують поведінку і взаємовідношення учасників туристичного кластера.

Виділення ролі і місця тієї чи іншої компоненти стратегічного планування туристичного кластера з урахуванням його стадії життєвого циклу не означає, що на будь-якій із них не можуть формуватися, обговорюватися і реалізовуватися інші компоненти.

Висновки з даного дослідження. Оскільки туристичні підприємства тісно взаємодіють з іншими підприємствами, що частково функціонують на ринку туристичних послуг, то при стратегічному плануванні доцільно використовувати кластерний підхід як один із науково-методичних підходів до стратегічного планування діяльності туристичних підприємств.

Особливість стратегічного планування діяльності туристичних підприємств на засадах кластерного підходу полягає у поєднанні методологічних принципів кластеризації зі стадіями життєвого циклу туристичного кластера.

Література

1. Англичанинов В. В. Развитие промышленных комплексов на основе кластерных образований : монография / В. В. Англичанинов. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2009. 332 с

2. Донец Л.И. Использование сбалансированной системы показателей для оценки стратегического управления трудовыми ресурсами предприятия / Л.И. Донец, С.М. Баранцева // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. пр. / Гол.

ред. С.Ф.Поважний – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – т.ХІ. – С. 250-257.

3. Маленков Ю.А. Причинно-следственные модели в стратегическом планировании [Электронный ресурс] / Ю.А. Маленков. – Режим доступа: http://www.km.ru/referats/332648-prichinnosledstvennye-modeli-v-strategicheskom-planirovanii

4. Прищепа А.В. Процессный подход как способ повышение конкурентоспособности российских предприятий / А.В.Прищепа // Российское предпринимательство. – 2008. – № 8. – Вып. 2 (117). – С. 4-9.

5. Савкина Р.В. Стратегическое планирование на предприятии /Р.В.Савкина // Планирование на предприятии – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uchebniki.ws/14131112/finansy/ strategicheskoe_planirovanie_ predpriyatii.

6. Сухина Н.Ю. К вопросу о формировании методического подхода к стратегическому планированию конкурентного развития бизнеса / Н.Ю.Сухина, М.В.Кутин, Н..П.Артеменко // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2010. – № 4. – С. 167-172.

7. Рузанов А.И. Конкурентоспособность экономических систем различного уровня / А.И.

Рузанов, П.А. Рузанов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – № 3 (2). – С. 594–598.

8. Бунаков О.А. Кластерный подход к позиционированию в туризме [Электронный ресурс] / О.А. Бунаков // Управление экономическими системами. – Режим доступа: http://uecs.ru/uecs-28item/423-2011-05-23-10-00-04

9. Клейнер Г.Б. Cинтез стратегии кластера на основе системно-интеграционной теории [Электронный ресурс] / Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов, Н.Б. Нагрудная. – Режим доступа:

http://www.kleiner.ru/arpab/klaster.htmlПохожие работы:

«Трембач Ю. С. УДК 339.13.017(1-87) Магістр 1 року навчання факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАРУБІЖНОГО РИНКУ Анотація. Проаналізовано можливі джерела інформації, їх поділ за типами. Розглянуто особливості збору інформації на зарубіжному ринку та забезпечення міжнародних маркетингових досліджень цією інформацією. Аннотация. Проанализированы возможные источники информации, их деление по типам. Рассмотрены...»

«ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РІШЕННЯ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ /Протокол №3 від 24 листопада 2014 року/ ОДЕСА – 2014 Основні напрями забезпечення якості освіти в ОНЕУ відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи Кублікової Т.Б. «Програма заходів із забезпечення якості освіти в університеті та шляхи її реалізації», вчена рада відзначила, що колективом університету виконано значний обсяг робіт щодо забезпечення...»

«Розділ 3. Економічне прогнозування УДК: 338.27:332.14:336.145 © Т.П. Шинкоренко, Б.В. Степаненко-Липовик ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СЕРЕДОВИЩІ POWERSIM У СКЛАДІ ІАСБП Розглянуто результати прогнозних розрахунків доходів місцевого бюджету Чернігівської області на 2012–2013 рр., які були здійснені з використанням модельного комплексу, розробленого для Чернігівської області у складі інтегрованої інформаційно-аналітичної системи супроводжування бюджетного процесу в...»

«УДК 347.451.4 Р.М. Замуравкіна, асистент Національний університет Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків ПРОЕКТ НОВОГО ЖИТЛОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ Ухвалення нового Житлового кодексу України (далі – новий ЖК) – одне з першорядних завдань, що стоять перед законодавцем у даний час. Нині чинний Житловий кодекс УРСР 1983 р. (далі – ЖК 1983 р.) [3; 1983. – Дод. № 28. – Ст. 573], прийнятий ще за радянських часів, був розрахований на позаринкові відносини в...»

«Topical issues of law: theory and practice. №25. 2012 The article is sanctified to the analysis of the rich in content filling of concept government service, that is offered in new Law of Ukraine On government service. Defects and advantages of new determination of government service are determined Key words: government service, new law, essence, determination УДК 349.22:331 І.І. Шамшина, доктор юридичних наук, професор кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені...»

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОЕКТИ Тези доповідей учасників регіональної науково-теоретичної конференції студентів та молодих вчених м. Миколаїв, 22 травня 2013 р. http://finance.mnau.edu.ua http://finance.mnau.edu.ua Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївський національний аграрний університет Обліково-фінансовий факультет Кафедра фінансів ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОЕКТИ Тези...»

«254 Kovalev, D. and Pletnykova, I. (2001), “Quantitative evaluation of the enterprise`s economic security 3. level”, Ekonomika Ukraini, no. 4, pp. 35-40.4. Reverchuk, N.Y. (2004), Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpriemitskih striuktiur [Management of the business structures` economic security], monograph, LBI National Bank, Lviv, Ukraine.5. Illiashenko, S.M. (2004), Ekonomichnii rizik [Economic risk], tutorial, Centr navchalnoi literaturi, Kyiv, Ukraine. Klebanova, T.S. and Sergienko,...»

«Вчені записки Університету «КРОК». – 2013. – Випуск 33 О.М. Семенюк аспірант, Хмельницький національний університет Інноваційна діяльність як основа розвитку підприємства У статті розкрито основні теоретичні аспекти інноваційної діяльності як основи розвитку підприємства. Систематизовано й узагальнено наукові погляди на зміст і економічну суть інновацій та інноваційної діяльності. Розглянуто основні способи та методи активізації інноваційної діяльності підприємств. В статье раскрыты основные...»

«375 Випуск 15. УДК 378.147 Шилінська І. Ф., Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль ПРОБЛЕМА СУЧАСНОгО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОгО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОфЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДгОТОВКИ МАЙБУТНІХ фАХІВцІВ ЕКОНОМІЧНОгО ПРОфІЛЮ: З ДОСВІДУ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ У статті висвітлено проблемні питання сучасного навчальнометодичного забезпечення професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю в процесі міжкультурної інтеграції. Представлено авторський посібник...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 3 (46), ч. 2 УДК 36.1.5 Гомонюк М.В. ПОДАТКОВІ ОРГАНИ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У статті досліджено структуру та функції In the article the structure and functions of суб’єктів Державного фінансового subjects of State financial control and tax контролю та податкових органів, зокрема organsare invstigated in particular, those тих, які займаються податковим контролем; which are engaged in tax control; the проаналізовано...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №2(10) УДК 349.2 Хмара М. В. кандидат філософських наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. Ст. Дем’янчука НЕПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ Постановка проблеми. У сучасному світі право людини на працю визнано одним з основних прав, гарантії реалізації та захисту якого передбачено як нормами національного законодавства України, так і...»

«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ» Шкарупило Д.Ю. Україна, Запоріжжя, ЗНТУ Мета сформувати культурно-розвинену, працездатну, гармонійну, самодостатню і відповідальну особистість чоловіка та жінки, мотивованої на створення щасливої сім’ї та здатну до усвідомленого народження і виховання дітей, тобто забезпечення виконання сім'єю основних її функцій, передусім виховної та демографічної, що призведе до гармонійного розвитку суспільства, а також зростання економічних та...»

«І.М.Пістунов БЕЗПЕКА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ Міністерство освіти і науки України ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» І.М. Пістунов Є.В. Кочура БЕЗПЕКА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ Навчальний посібник Дніпропетровськ НГУ УДК 004.738.5:338.46(075) БКК 32.973.202я73 П34 Рекомендовано вченою радою як навчальний посібник для студентів спеціальності 7, 8.030502 «Економічна кібернетика» (Протокол № 6, від 01.07.2014). Рецензенти: Н.К Васильєва, д-р. екон. наук, доц., завідувач...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»