WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 631.11.003.13:658 Гнаткович О.Д., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та комерційної діяльності Львівський інститут економіки і туризму ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ...»

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1’2013[39]

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

УДК 631.11.003.13:658

Гнаткович О.Д.,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

та комерційної діяльності

Львівський інститут економіки і туризму

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО

ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Постановка проблеми. Досягнення необхідних результатів господарювання на землі у сфері

аграрного виробництва безпосередньо залежить від способів стимулювання раціонального використання і охорони земель, що забезпечується шляхом різноманітних форм спонукання до більш продуктивної праці. На сьогодні метою економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель повинно бути збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, частина якої стає повною власністю виробників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічного стимулювання раціонального землекористування та охорони земельних ресурсів дедалі частіше стають предметом наукових досліджень, результати яких запроваджуються у практиці аграрного виробництва. Значний внесок у теорію та методологію дослідження проблем підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів зробили Д. С. Добряк [1], М. В. Роїк [2], П. Т. Саблук [3], В. М. Трегобчук [4], А. М. Третяк [5], Ю.Ю. Туниця [6] та ін. Проте, на сьогодні досі залишаються актуальними наукові розробки та рекомендації щодо економічного стимулювання раціонального використання та охорони сільськогосподарських підприємств за ринкових умов.

Постановка завдання. Метою статті є розробка пропозицій щодо покращення економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель у сфері сільськогосподарського виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Раціональне землекористування означає максимальне залучення до господарського обігу всіх земель та їх ефективне використання за основним цільовим призначенням, створення найсприятливіших умов для високої продуктивності сільськогосподарських угідь і одержання на одиницю площі максимальної кількості продукції за найменших витрат праці та коштів. У свою чергу, охорона земель передбачає сукупність науково обґрунтованих заходів, спрямованих на ліквідацію надмірного вилучення земельних фондів із сільськогосподарського обігу внаслідок господарської діяльності.

Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель можна трактувати як підвищення зацікавленості власників землі і землекористувачів, спрямоване на збереження та відтворення родючості ґрунтів, захист земель від негативних наслідків виробничої діяльності з метою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та самостійного розпорядження належної їм кількості від загального обсягу.

Потрібно сказати, що на даний час існує багато невирішених проблем законодавчого та нормативного характеру, пов’язаних із екологобезпечним використанням земель сільськогосподарських підприємств, які потребують державного втручання. Оскільки покращення використання земель з екологічної позиції є важливою проблемою регулювання земельних відносин з боку держави, то екологічні методи державного регулювання повинні зводитися до покращення якості земель за рахунок раціонального використання і охорони земель у напрямі максимального залучення до господарського обігу продуктивних земель та їх ефективного використання за основним цільовим призначенням, створення найсприятливіших умов для високої продуктивності сільськогосподарських угідь і одержання на одиницю площі максимальної кількості продукції за найменших витрат праці та коштів.

Здійснюючи функції регулювання земельних відносин у сфері раціонального використання земель та їх охорони, держава в особі компетентних органів повинна встановлювати правила й норми, що стосуються організації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Зокрема, реалізація державної політики, спрямованої на високотехнологічне екологобезпечне землекористування, що відповідає характеру регульованої, соціально орієнтованої ринкової економіки, має стати базисом управління земельними ресурсами. Держава повинна регулювати процес раціонального використання земель у напрямі економічного стимулювання землевласників та надання коштів на заходи з підвищення продуктивності земельних ділянок. Основною метою такого стимулювання має бути збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції сільськогосподарськими виробниками за мінімальної екологічної шкоди земельним ресурсам.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Перш за все, потрібно наголосити на необхідності існування загальнодержавної Програми охорони сільськогосподарських земель, яка повинна передбачати впровадження екологічно безпечних технологій господарювання та ощадливого використання земель.

Також реалізація положень економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель потребує врегулювання на загальнодержавному рівні питання плати за землю, адже вона у сучасних умовах не лише не стимулює раціональне використання земель, а навпаки – завдає значної шкоди землекористувачам. Головна причина полягає в тому, що кошти від плати за землю не використовуються на фінансування заходів, спрямованих на поліпшення використання та охорони земель.

Вони йдуть на погашення бюджетних боргів держави й інші цілі, не пов'язані з вирішенням земельних проблем. Тому власники сільськогосподарських земель не одержують кошти на відтворення родючості ґрунтів, внаслідок чого знижується продуктивність угідь і погіршується їх екологічний стан.

Тому, певну стимулювальну роль у використанні земель мають відігравати пільги щодо плати за землю. На даний час законодавство не передбачає механізму пільгового кредитування громадян та юридичних осіб, які здійснюють за власні кошти заходи, передбачені загальнодержавними та регіональними програмами використання і охорони земель, хоча потреба у розробці такого механізму існує. На наш погляд, його основою повинно бути надання коштів державного бюджету на зворотній безоплатній або частково оплатній основі для здійснення заходів з використання і охорони земель.

Отже, перелічені заходи щодо економічного стимулювання підприємців як власників землі і землекористувачів до збереження продуктивних земель повинні бути присутні у процесі сільськогосподарського виробництва. Разом з тим, у випадку зниження родючості землі з вини господарюючих суб’єктів, ті повинні нести відповідальність за їх допущення, що має вирішуватися на основі адміністративних методів державного регулювання.

Так, на рівні окремих підприємств як землевласників, так і землекористувачів, варто встановити конкретні розміри штрафних санкцій в залежності від величини змиву чи пошкодження верхнього шару ґрунту, який допустив той чи інший суб’єкт господарювання. Також на законодавчому рівні слід запровадити розмір земельного податку в залежності від еколого-технологічного зонування за інтенсивністю використання земель сільськогосподарськими підприємцями при впровадженні контурно-меліоративної організації території.

Для запровадження таких заходів потрібно розробити на рівні Кабінету Міністрів України нормативну базу, що стане стимулом до більш бережливого ставлення підприємців до використовуваних ними угідь, особливо на умовах оренди. Також постає необхідність нормативного врегулювання екологічних обмежень щодо використання земель, тобто розробка на рівні уряду нормативів екологічно безпечного землекористування сільськогосподарських підприємств, оптимального співвідношення сільськогосподарських угідь окремого підприємства, якісного стану ґрунтів та їх гранично допустимого забруднення, показників деградації земель тощо.

Крім того, державне регулювання земельних відносин у сфері екології повинно передбачати:

контроль і нагляд за виконанням законів, постанов і розпоряджень у центрі і на місцях; попередження земельних правопорушень, пов’язаних з нераціональним використанням земель; експертизу зміни якості ґрунту; консервацію деградованих і забруднених сільськогосподарських земель. У разі виявлення нераціонального використання земельних ділянок чи використання їх не за цільовим призначенням, а також засобів, які призвели до погіршення земель, посадова особа, яка здійснює державний контроль за використанням і охороною земель, має давати попередження з визначенням відповідного терміну щодо їх усунення. У разі повторного виявлення зазначених правопорушень винна особа повинна притягатися до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Окремо слід згадати систему оподаткування за використання сільськогосподарських земель, яка є необхідним елементом економічного регулювання державою земельних відносин. Середня ставка земельного податку на сьогодні є дуже мізерною, тому практично не відіграє жодної стимулюючої ролі.

Тому, встановлення ставки податку за використання земель залежно від їх якості та місцеположення може бути стимулом до виробництва оптимальних обсягів продукції.

Висновки з даного дослідження. Таким чином, основною метою економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель має стати високоефективне землеволодіння, всебічна охорона та розширене відтворення родючості ґрунтів і формування сталого екологічного землекористування сільськогосподарських підприємств. Застосування державою заходів екологічного впливу на підприємців-землевласників та землекористувачів повинно відбуватися в гармонії з дією загальних ринкових механізмів – лише у такому поєднанні буде максимальний ефект як у сфері сільськогосподарського виробництва, так і у сфері екологобезпечного й раціонального використання та охорони земель.

Література

1. Добряк В. К. Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах / В. К. Добряк, Д. І. Бабміндра. – К. : Урожай, 2006. – 336 с.

–  –  –

2. Земельний кодекс України (в ред. від 25 жовтня 2001 року) [текст] // Відомості Верховної Ради України. –2002. – № 3-4.

3. Роїк М. В. Сучасні науково-обґрунтовані підходи до використання землі / М. В. Роїк. – Київ.:

Видавництво „ХХІ” вік” – „ТРУД-ГриПол”, 2003. – 44 с.

4. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. – К. : ННУ ІАЕ, 2006. – 396 с.

5. Сучасна аграрна політика України : проблеми становлення / П.Т. Саблук, І.І. Лукінов, В.В. Юрчишин ; за ред. П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина. – К. : ІАЕ УААН, 1996. – С. 182-183.

6. Трегобчук В. М. Охорона земель складова національної безпеки

– / В. М. Трегобчук // Вісник НАН України. – 2004. – № 9.

7. Третяк А. М. Земельні ресурси України та їх використання / А. М. Третяк, Д. І. Бабміндра. – К.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


: ТОВ «ЦЗРУ», 2003. – 143 с.

8. Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми. Частина перша / Ю.Ю. Туниця. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 298 с.

–  –  –

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА

НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Постановка проблеми. Автомобільні дороги в сучасному суспільстві є одним із найбільш суттєвих критеріїв розвитку держави. Від кількості та якості транспортних артерій залежать економічні, соціальні, екологічні, культурні показники функціонування країни, її майбутнє зростання та становище на світовій арені. Існує прямий і тісний зв'язок між наявністю та станом транспортних комунікацій та інвестиційними, інтеграційними, соціально-економічними, економіко-екологічними, антикризовими, цивілізаційними процесами в суспільстві.

Міжнародна економічна кооперація та посилення інтеграційних процесів у світі сьогодні сприяють серед іншого і зростанню міждержавних та міжконтинентальних перевезень, збільшенню транснаціональних вантажопотоків. Це в свою чергу стимулює такі напрямки розвитку як дорожньотранспортна безпека та захист навколишнього природного середовища в процесі будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг (що є складовими також і Європейської загальної транспортної політики).

Транспортно-дорожній комплекс в цілому та дорожнє господарство, зокрема, відносяться до тих галузей, що спричиняють досить вагомий негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Транспортний рух, інтенсивність якого з кожним роком зростає, технологічні процеси автодорожніх робіт – все це відноситься до тих чинників, які погіршують екологічну ситуацію в країні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розвиток теоретичних та практичних засад розв’язання проблем, пов’язаних із розвитком автомобільних доріг та їх негативним впливом на ресурси навколишнього природного середовища, зробили у своїх працях такі науковці як Шаповалов А.Л., Орнатський Н.П., Угненко Є.Б., Луканін В.Н., Проник Ю.Д., Павлов В.І., Шевчук Г.Я., Карасьова Л.О., Демішкан В. Ф., Гончаренко В. П., Прусенко Є.Д., Сизоненко В.В., Чоборовська І.С., Нечитайло Н.О., Храпаль О.В., Новікова А.М., Павлова Е.І. та ін. Однак, аспекти економікоекологічного оцінювання впливу автомобільних доріг на навколишнє природне середовище, на нашу думку, наразі є недостатньо розробленими і потребують подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою даної статті є розгляд удосконалених методичних підходів та практичних рекомендацій щодо оцінювання впливу автомобільних доріг на навколишнє природне середовище з економіко-екологічних позицій у контексті забезпечення сталого розвитку.

Для цього були вирішені наступні завдання: оцінено вплив автомобільних доріг на довкілля;Похожие работы:

«УДК 676.024.4(043-2) ВИКОРИСТАННЯ АНАЕРОБНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ПРИ БІОКОНВЕРСІЇ ВІДХОДІВ ЦЕЛЮЛОЗО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ К.М. ЯБЛОНСЬКА, Л.С. ЯСТРЕМСЬКА, В.В. ХРОБУСТ Національний авіаційний університет, м. Київ Видiлeнo нoву aнaepoбну тepмoфiльну aсoцiaцiю мiкpoopгaнiзмiв, якa здaтнa eфeктивнo oчищaти стiчнi вoди Київськoгo кapтoннo-пaпepoвoгo кoмбiнaту з oднoчaсним oтpимaнням біопалива, кислот, спиртів та збродженої маси. анаеробні мікроорганізми, біопаливо, стічні води, Ключові слова:...»

«Питання кримінального права та кримінології ЛОКТІОНОВА В.В., викладач (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського) УДК 343.13 ПРОБЛЕМИ КОНСТРУЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У ВИГЛЯДІ ШКОДИ ЖИТТЮ ТА ЗДОРОВ’Ю ОСОБИ У статті проаналізовано питання наслідків вчинення злочинів проти довкілля. Визначається зміст понять «загибель людей», «істотна шкода», «інші тяжкі наслідки», «створення небезпеки для життя і здоров’я людей». Доведено, що наслідками вчинення злочинів...»

«УДК 37(09): 331.548 Коваленко А.О. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ К. Д. УШИНСЬКОГО В статті проаналізована проблема професійної орієнтації учнів та розкрито організаційно-педагогічні умови її розв’язання в контексті ідей К.Д. Ушинського. Ключові слова: професійна орієнтація, професійне самовизначення, трудове виховання, праця, учні. Актуальність проблеми дослідження Становлення й розвиток України як самостійної держави з ринковою економікою висунули перед загальноосвітньою школою...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка 11 (270), Ч. І, 2013 Key words: electoral geography, the public space, territorial identity, territorial solidarity, the public project. Стаття надійшла до редакції 16. 11. 2012 р. Прийнято до друку 29. 03. 2013 р. протоколом № 6. Рецензент – д. соц. н., професор Кононов І. Ф. УДК [316.334. 3 : 324 : 305] (477.61) Нужна Ю. С. ГЕНДЕРНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 28 ЖОВТНЯ 2012 Р. У...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка №12 (199), том 2, Ч. ІІ, 2010 In the article short description of international trade-union movement is given in the societies of the Second modern. Last years mass strikes are more frequent in the European countries. At the same time the Scandinavian countries and countries the CIS have a tendency of defence of rights and interests of workers from positions of social partnership. Key words: globalization, second modern, international trade-union movement,...»

«УДК 332.122(1-21) Г.Б. Нестеренко, канд. екон. наук, доцент С.О. Малахова, канд. екон. наук, в. о. доцента Р.М. Ступень, канд. екон. наук, асистент Львівський національний аграрний університет ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІСТА ТА ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ Постановка проблеми. Агломерація, як просторова форма життєдіяльності суспільства в умовах розвитку ринкових відносин набула риси особливого суспільно-територіального утворення, у якому формуються спільні соціально-економічні інтереси міста та...»

«МОНИТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ УДК 323.2:330.3 О. М. Балакірєва, канд. соціол. наук Інститут економіки та прогнозування НАН України СУСПІЛЬНІ НАСТРОЇ: ЛІТО 2013 р. (за результатами моніторингу громадської думки населення України)1 У публікації аналізуються результати опитування населення України щодо соціально-економічного самопочуття та суспільно-політичних настроїв, а також щодо перспектив оздоровлення суспільства і держави на ближчі десять-п’ятнадцять років. Ключові слова: соціально-економічна...»

«128 Стратегія економічного розвитку України. Спецвипуск № 28 (2011) 10. Barbara Webera, Christiana Weberb, Corporate venture capital as a means of radical innovation: Relational fit, social capital, and knowledge transfer, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 24, n. 1—2, p. 11— 35, 2007.11. Tamir Agmon, Avi Messica. The prerequisites of public policy for technology innovation, International Journal of Foresight and Innovation Policy, Vol. 4, n. 3—4, p. 307—320, 2009. 12. Gil...»

«ISSN Online: 2312-5829. Освітологічний дискурс, 2014, № 4 (8). УДК 378, 22 Мосьпан Наталя Вікторівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ Monavik@ukr.net ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСЛІДЖЕННЯ УЧЕНИХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація. У статті представлено аналіз педагогічних і соціологічних досліджень європейських учених, у яких розглядаються питання впливу процесів глобалізації, маркетизації та...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. ІV, 2012 Boychevska I. В. The perspectives of usage German professional socialization experience of technical profile specialists at technical universities of Ukraine The article represents positive moments of professional socialization organization of technical profile specialists in Germany and proposes the variants of German experience usage concerning professional socialization organization at Ukrainian higher educational establishments on...»

«Шаповалова Т.В. Соціальний капітал в економіці: спільні та відмінні властивості УДК 330.142 Шаповалова Т.В., к.е.н., доцент, директор ННІПСТ СНУ імені Володимира Даля СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ВЛАСТИВОСТІ У статті на підставі аналізу наукових джерел, в яких вивчаються різні аспекти категорій «капітал» і «соціальний капітал», автор виділив і проаналізував їхні схожі та відмінні властивості, характеристики капіталів соціального та фізичного (як однієї із...»

«УДК 009.12.334.012.23:346 НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР О. Березівська, к.е.н. Львівський національний аграрний університет Ключові слова: конкурентоспроможність, організаційно-правова форма господарювання, якість продукції, організаційно-економічний механізм. На основі теоретичних узагальнень обґрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності організаційно-правових форм господарювання, визначено чинники формування та ефективного...»

«Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону 2011 підвищення особистої відповідальності за свій добробут кожної людини та організації, зникання утриманських настроїв та соціального інфантилізму [2]. Особливість соціально-трудових відносин на сучасному етапі економічного розвитку країни полягає в компромісній відмові кожного з учасників соціальнотрудових відносин від своїх переваг на користь іншої сторони: працівник прикладає зусилля на виконання певних вимог до результатів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»