WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Левицький В. Формування ефективної системи управління стратегічним потенціалом підприємств / Віталій Левицький, Богдан Сидяга // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ...»

-- [ Страница 1 ] --

Левицький В. Формування ефективної системи управління стратегічним потенціалом

підприємств / Віталій Левицький, Богдан Сидяга // Галицький економічний вісник — Тернопіль :

ТНТУ, 2014. — Том 46. — № 3. — С. 100-106. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів

господарювання).

УДК 33.65.005

Віталій ЛЕВИЦЬКИЙ, Богдан СИДЯГА

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Резюме. Розглянуто методологічні підходи до формування ефективної системи управління стратегічного потенціалу підприємств. Досліджено, що з переходом від традиційної до інноваційної моделі розвитку галузей і підприємств доля механізмів державного регулювання в забезпеченні реалізації програм повинна підвищуватися. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, що висвітлені в економічній літературі з питань розвитку системи управління. Розкрито теоретичні положення системного, функціонального, комплексного підходів до формування: структур управління, методів управління, механізмів господарювання, інформаційно-комп’ютерних технологій, управління функціональними підсистемами та ризиками Ключові слова: стратегічний потенціал, результативність, агресивність стратегій.

Vitaliy LEVYTSKYI, Bohdan SYDYAHA

THE FORMATION OF EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM

OF COMPANY’S STRATEGIC POTENTIAL

Summary. The article represents methodological approaches to formation of the effective management system of the enterprise’s strategic potential. The transition from the traditional to the innovative model of development of industries and enterprises is studied; it is proved that the shares of state regulation mechanisms to ensure the implementation of programs should rise.

The analysis of recent researches and publications found in the economic literature on the development of the control system is conducted. The aspects of theoretical positioning system, functional and integrated approaches to formation of governance structure, management, machinery management, ICT, functional subsystems and control risks are revealed. System studies and methodological approaches to the system management capabilities that are adaptively evolving are described.

The authors describe the new problems of theoretical, methodological and practical guidance that need to be resolved in connection with volatile market environment, the transition to an innovative model of development of the national economy.

It is proved that in competitive and dynamic business development the effectiveness may be achieved through the development of all functional management subsystems. A set of strategies to improve the efficiency of balance and lowering risk is given.

Key words: strategic potential, effectiveness, strategy aggression.

Постановка проблеми. Швидкомінливе ринкове середовище, перехід на інноваційну модель розвитку національної економіки потребують нового підходу до формування адаптивної системи управління організацією як цілісністю, так і окремими її підсистемами і, зокрема, управління потенціалом. У цьому зв’язку виникають нові завдання теоретико-методологічного і практичного спрямування, що потребують свого вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі розвитку системи управління стратегічним потенціалом підприємств приділено багато уваги.

Розкрито теоретичні положення системного, функціонального, комплексного підходів до формування: структур управління, методів управління, механізмів господарювання, інформаційно-комп’ютерних технологій, управління функціональними підсистемами та ризиками тощо. Однак цілеспрямованого загально-цілісного підходу до формування системи управління ще недостатньо розроблено. В навчальних джерелах і посібниках Завадського Й.С., Должанського І.З., Краснокутської Н.С., Кузьміна О.Є., Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання Мартиненка М.М., Федоніна О.С. та інших науковців менеджмент як система не представлена. Повністю не розкриті методологічні підходи до формування управління функціональними підсистемами і, зокрема, управління потенціалом підприємств.

Запропоновані методологічні підходи щодо управління стратегічним потенціалом підприємств слабо пов’язані з іншими видами управління (стратегічним, інноваційним, антикризовим). Таким чином, є проблема, яка потребує свого вирішення.

Мета статті. Обґрунтування методологічних підходів до формування системи управління стратегічним потенціалом, що адаптивно розвивається.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення конкурентоспроможності та динамічного розвитку підприємств аграрного сектора економіки можливо здійснити шляхом розвитку всіх функціональних підсистем управління. Особливе місце відводиться управлінню потенціалом підприємств як основи управління формуванням та розвитком можливостями в загальній системі стратегічного набору підприємницьких структур.

Управління потенціалом підприємств розглядається нами як процес, що охоплює:

- cтратегії розвитку підприємств,

- cистему підприємницьких можливостей;

- тип поведінки підприємств;

- типологію потенціалу;

- механізми управління потенціалом;

- алгоритми формування потенціалу;

- технологію управління потенціалом;

- правила формування потенціалу підприємства та системи управління ним.

Методологічною основою формування результативного управління стратегічним потенціалом підприємств є правила створення такої системи (див. табл.1).

–  –  –

Управління потенціалом підприємств слід розглядати як систему, що здійснює реалізацію функцій при досягненні цілей стратегічного, поточного та оперативного характеру. Це – річні напрямки дій з неадекватною цільовою програмою та механізмами управління, спрямованими на забезпечення конкурентоспроможності підприємств та синергічного ефекту. В цьому зв’язку виникає проблема формування цілісної системи управління потенціалом підприємств, яка б забезпечила єдність стратегічного управління. Послідовності формування такої системи представлено на рис.1.

–  –  –

У системі управління потенціалом підприємств важливим процесом є обґрунтування стратегій розвитку потенційних можливостей. Дослідженнями щодо фактично сформованого виробничого потенціалу підприємств встановлено, що в більшості з них не є адекватними їх цільові програми до їх можливостей стратегіям розвитку.

Наближення до оптимальної норми збалансованості між обраними стратегіями і виробничим потенціалом прослідковується в господарствах з рівнем рентабельності господарської діяльності понад 20 відсотків.

Для підвищення коефіцієнта збалансованості та зниження рівня ризикованості ми пропонуємо набір стратегій:

для збиткових – удосконалення виробництва, скорочення витрат, структурних змін, виживання;

Галицький економічний вісник, № 3 (46) 2014

для підприємств з наближенням до нульової точки рентабельності – удосконалення виробництва, товару, максимізації поточного прибутку;

для підприємств з нульовою точкою рентабельності – удосконалення товару, максимізації поточного прибутку, інтенсифікації комерційних зусиль;

для прибуткових підприємств – розвитку ринку, цінових уступок, завоювання лідерства, диверсифікації, концентрованого зростання, інтеграційного зростання, інновацій.

Для підвищення рівня потенційних можливостей підприємств ми розробили систему економічного забезпечення, якою передбачено використання механізмів державного протекціонізму та внутрішнього системного фінансового самозабезпечення. Співвідношення механізмів державного протекціонізму і господарського забезпечення може коливатися від 0,8:0,2 до 0,2:0,8 коефіцієнта. При обґрунтуванні співвідношень враховані як економічні рівні розвитку підприємств, так і життєві цикли організацій, а також потенційні можливості й готовність системи менеджменту розв’язувати стратегічні задачі.

З переходом від традиційної до інноваційної моделі розвитку галузей і підприємств доля механізмів державного регулювання в забезпеченні реалізації програм повинна підвищуватися.

При впровадженні інноваційної моделі використано синергічний ефект від запровадження інновацій. Останні, на наш погляд, повинні охоплювати усі підсистеми, включаючи організаційну та управлінську. Будь-яка інновація потребує змін у технічній, технологічній, біологічній, інформаційній, економічній, організаційній, фінансовій та управлінській підсистемах. Однак такий підхід у більшості підприємств практично відсутній. Існуючі структури управління малорухомі, характеризуються низьким коефіцієнтом гнучкості.

У досліджуваних підприємствах аграрного сектора Тернопільської області встановлено, що майже у 95% із них структури управління не змінювалися. Вони є стабільними. Коефіцієнт стабільності наближається до 1. І майже відсутні організаційні структури управління маркетингового, логістичного, а також програмно-цільового та стратегічного спрямування.

Низький рівень організаційного клімату та управлінського профілю неінтегрованого елемента, включає:

тип управлінського профілю, тип структури управління;

організаційний клімат;

кадровий потенціал.

За нашими розрахунками, які проведені на основі сформованої зведеноаналітичної інформації, він становить 0,54 коефіцієнта.

Невисоким є і загальний коефіцієнт управлінського потенціалу. Він не перевищує в загальній сукупності підприємств 0,65 коефіцієнта. При такому низькому коефіцієнті неможливо на системній основі впроваджувати інноваційні моделі. Для розв’язання проблеми забезпечення розвитку підприємств на інноваційній основі ми пропонуємо підхід щодо формування управлінського потенціалу як основного елемента системи управління стратегічним потенціалом. Система управління повинна бути упереджувальною відносно потенційних можливостей, які необхідно буде формувати для реалізації як загальної, так і інших стратегій: розвитку цільового ринку, маркетингових, товарних, каналів збуту, цінових, формування попиту, соціальних, екологічних, структурних перетворень, фінансових, подальшої реструктуризації та ін.

При цьому слід враховувати можливості розширення потенціалу підприємств за

Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання

рахунок створення нових організаційних формувань кооперативного, агропромислового, корпоративного, агропромислово-фінансового спрямування.

Важливим компонентом потенційних можливостей підприємницьких структур є потенціал управлінської команди організації як фактор загального керівництва.

Головною цільовою спрямованістю останніх є забезпечення динамічного розвитку підприємств шляхом збалансованого підходу до стратегічного й оперативного успіху в діяльності організацій. На цьому акцентують науковці вітчизняних і зарубіжних країн.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Лише при такому підході можливо забезпечити системний синергічний ефект. Кількісні і якісні параметри синергічного ефекту визначатимуться рівнем сформованості управлінської команди, її інтегрованої компетентності, стратегічної цінної орієнтації, гнучкої рухомості й реакції на можливі зміни в зовнішньому середовищі, спрямуванням діяльності на пошук і реалізацію стратегічних можливостей, швидкістю здійснення упереджувальної адаптації відносно змін у зовнішньому середовищі.

Для оцінювання факторів забезпечення синергічного ефекту від діяльності управлінської команди необхідна моніторингова зведено-аналітична інформація, яка характеризуватиме здатність управлінської команди своєчасно проводити зміни в системі, маневрувати портфелем тактичних стратегій, формувати інноваційнопсихологічний клімат в організації та ін.

Для отримання такої інформації ми систематизували і доповнили складові потенціалу загального керівництва згідно з такими основними групами, як:

- загальне керівництво;

- управлінська команда;

- організаційне соціально-психологічне управління;

- компетентні характеристики;

- системно-комплексний профіль можливостей.

Названі групи складових потенціалу загального керівництва є основними об’єктами діагностики. При цьому ми погоджуємося з авторами, які вважають, що при оцінюванні потенціалу загального керівництва необхідно враховувати рівні нестабільності, агресивності та відкритості організації. Вони є основними критеріями для вибору портфеля стратегій, тактики їх реалізації. Ступінь агресивності обраних стратегій визначатиметься рівнем системності організаційної цілісності, а саме – коефіцієнтом взаємозв’язків складових елементів системи.

Висновки. Важливим етапом процесу управління стратегічним потенціалом є оцінювання результативності.

В економічній літературі існують різні методологічні підходи щодо методичного інструментарію оцінювання ефективності використання потенціалу та управління можливостями. Ми погоджуємося з науковцями, які акцентують увагу на необхідності врахування особливостей формування функціонального потенціалу при оцінюванні результативності системи управління потенціалом.

Такий підхід здійснено при формалізації методики оцінювання потенціалу та результативності управління ним. Використано комплексно-системний підхід, який враховує систему результативних показників та факторів впливу. Для отримання повноцінної зведено-аналітичної інформації використано методологію багатофакторного аналізу, яка покладена в основу оцінювання фактично реалізованих управлінських рішень із використання потенціалу підприємств та їх можливостей.

Тому лише комплексний підхід до формування системи управління стратегічним потенціалом дозволить забезпечити їх конкурентоспроможність та динамічний розвиток. Автори дослідили, що головною цільовою спрямованістю управлінської команди організації виступає фактор загального керівництва із забезпечення динамічного розвитку підприємств шляхом збалансованого підходу до

Галицький економічний вісник, № 3 (46) 2014

стратегічного й оперативного успіху в діяльності організацій. А система управління повинна бути упереджувальною щодо потенційних можливостей, які необхідно буде формувати для реалізації як загальної, так і інших стратегій.

Conclusions. Thus, an important step in the strategic management process is to assess the potential impact.

In the economic literature there are different methodological approaches of methodological tools for evaluating the effectiveness and potential use management features.

We agree with the scholars who emphasize the need to incorporate features of functional capacity in assessing the effectiveness of the management potential.

This approach is made by us to formalize the methodology for assessing the capacity and management performance. Complex system approach that considers a system of performance indicators and impacts is used. To obtain a complete consolidated analytical information multivariate analysis methodology that is the basis for the assessment actually implemented management decisions on the use of the potential enterprises and their capabilities is implied.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 37.013.42 Конончук А.І. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК МЕТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ У статті висвітлено особливості роботи соціального педагога щодо професійної самовизначеності старшокласників в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Розкрито взаємозв’язок професійного самовизначення з професійною орієнтацією. Обґрунтовується необхідність розуміння особистості старшокласника як суб’єкта професійного самовизначення. Ключові слова: професійне...»

«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи Елена Лавриненко Особенности образовательной деятельности современной вечерней школы Аннотация. На основе анализа ученического контингента современной вечерней школы автор обосновывает, что специфический контингент учеников вечерней школы требует особенной организации учебно-воспитательного процесса. В современных условиях развития информационно-комуникативных технологий центральным вектором познавательной и учебной деятельности становится...»

«УДК 657.1 Бондарчук Н.В., д.н.держ упр., професор Дніпропетровський державний аграрний університет ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ УКРАЇНИ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ В статті розглянуто основні передумови гармонізації національної системи бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності, розглянуто склад основних форм фінансової звітності за МСФЗ. Ключові слова: бухгалтерський облік, гармонізація, стандартизація, МСФЗ, системи бухгалтерського обліку. Bondarchuk N....»

«ДЕМОГРАФІЯ, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 7. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2011 рік. – Тернопіль: Головне управління статистики у Тернопільській області. – 2012. – 463 с.8. Хлівна І.В. Зайнятість, як індикатор розвитку сільських територій та рівня життя селян ресурс] І.В. Хлівна. Режим [Електронний / – доступу:http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/224.pdf УДК 331.101.1 Стец І.І., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 13 вересня 2011 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Ставка на реальний сектор економіки і внутрішній ринок Голос України.3 Якими мають бути закон про вибори і головний фінансовий документ на наступний рік, за якої умови Європа разом з Україною та Росією зможе виступати глобальним гравцем на міжнародній арені і чому реорганізацію «Нафтогазу»...»

«Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 38 Collection of scientific works. – 2014. – Issue 38 “ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” “EFFICACY PUBLIC ADMINISTRATION” УДК 35.082.4 Н. Морозова НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗМІСТУ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РИНКУ ПРАЦІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Досліджено сутність та зміст понять “ринок праці”, “ринок робочої сили”, “соціалізація ринку праці в сфері державної служби”, “соціально орієнтований ринок праці в сфері державної служби” з метою роз’яснення та...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда, К. А. Нємець ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ монографія Харків – 2012 УДК 314 (477.54) ББК 60.73 (4УКР-4ХАР) Н50 Рецензенти: В. П. Круль доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії і раціонального природокористування географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича В. В. Яворська...»

«УДК 94(470+571)19/20 З.В. Священко ПОГЛЯДИ НА АГРАРНЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ. ГРОМАДСЬКОСТІ ДОНУ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ В.І. ДЕНИСОВА) Z.V. Svyaschenko VIEWS ON AGRARIAN QUESTION IN THE RUSSIAN EMPIRE EARLY TWENTIETH CENTURY. PUBLIC DON (ON THE EXAMPLE OF V.I. DENISOV) Постановка проблеми. На початку ХХ ст. аграрне питання для Російської імперії мало суспільно-політичне, соціально-економічне та геополітичне значення. Суспільно-політичний фактор зумовлювався...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ БОНДАРЧУК Ігор Володимирович УДК:354:338 (447) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 25.00.05 галузеве управління: управління економікою АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Київ 2000 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі економічної політики Української Академії державного управління при Президентові України Науковий керівник: кандидат...»

«УДК 332.2:631.1 СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Н.І. Климаш, кандидат економічних наук С.Г. Бляшук, студентка Національний університет харчових технологій У статті досліджено сучасні тенденції та стан аграрного сектора економіки України, розглянуто основні результати діяльності вітчизняних сільгоспвиробників. Установлено ресурсний потенціал аграрного сектора, визначено структуру продукції сільського господарства та сформовано напрямки підвищення...»

«микроэлементов, органических кислот и углеводов. / [под ред. М. Ф. Нестерина, И. М. Скурихина]. – М. : Пищевая пром-сть, 1979. – 247 с. Отримано 01.11.2013. ХДУХТ, Харків. © А.А. Дубініна, Т.М. Попова, С.О. Ленерт, 2013. УДК 637.5 В.М. Онищенко, канд. техн. наук Л.Ю. Шубіна, канд. техн. наук К.В. Хохітва ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСНИХ ХЛІБІВ Обґрунтовано доцільність підвищення економічної ефективності технології м’ясних хлібів та покращення їх...»

«Науковий вісник, 2006, вип. 16.2 формування умов, які необхідні та достатні для сталого розвитку існуючої соціально-економічної системи; забезпечення зростання рівня та якості життя всього населення країни; забезпечення та захист загальнонаціональних економічних інтересів шляхом зміцнення та розширення поля країни в світовому економічному та політичному просторі, забезпечення оптимуму державної, муніципальної та приватної власності в економіці країни. Таким чином, необхідність державного...»

«О. С. Камушков Г. Є. Петрова УДК 330.33.012 (045) О. С. Камушков, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Інституту “Стратегія” РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У СВІТІ Статтю присвячено дослідженню сукупності питань розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в сучасному світі, а також виявленню головних рис розвитку такого бізнесу. Статья посвящена исследованию совокупности вопросов развития предприятий малого и среднего бизнеса в современном мире, а также выявлению...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»