WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 637.1/3:334/012/82 (4) Желєзняк А.М., к.е.н., доцент, Черевко В.Д., к.е.н. Львівський національний аграрний університет РОЗВИТОК МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ...»

УДК 637.1/3:334/012/82 (4)

Желєзняк А.М., к.е.н., доцент,

Черевко В.Д., к.е.н.

Львівський національний аграрний університет

РОЗВИТОК МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

В науковій статті розглянуто стан та перспективи розвитку вітчизняної

молочної галузі в умовах євроінтеграційних процесів. Виділено напрямки

інформаційного забезпечення молочної галузі. Запропоновані шляхи покращення

інформаційної підтримки на ринку молока та молочної продукції.

Ключові слова: молочна галузь, євроінтеграція, ринок, інформаційна підтримка.

Zhelezniak A., Cherevko V.

THE DAIRY INDUSTRY IN TERMS OF EUROPEAN

INTEGRATION PROCESSES: INFORMATION ASPECTS

This research paper considers the status and prospects of the domestic dairy industry in the European integration process. Highlight areas of information of the dairy industry.

Suggested ways to improve information support for market milk and dairy products.

Keywords: dairy industry, European integration, market information support.

Железняк А.М., Черевко В.Д.

РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ

ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

В научной статье рассмотрены состояние и перспективы развития отечественной молочной отрасли в условиях евроинтеграционных процессов.

Выделены направления информационного обеспечения молочной отрасли.

Предложены пути улучшения информационной поддержки на рынке молока и молочной продукции.

Ключевые слова: молочная отрасль, евроинтеграция, рынок, информационная поддержка.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями.

Євроінтеграційні наміри України в 2013 році та перспективи Желєзняк А.М., Черевко В.Д.

підписання Угоди про Асоціацію з Європейським союзом потребують більш пильної уваги з боку вітчизняних товаровиробників до питань вивчення змін законодавчої бази як в вітчизняній економіці, так і країнах Європейського Союзу, оперативного моніторингу ринкового середовища, успішного діалогу з органами державної влади, аграрного бізнесу, представниками громадських організацій та галузевих об’єднань. Скасування ввізних мит та прискорення процедури сертифікації українських товарів на ринках країн Європейського Союзу з однієї сторони виглядають привабливо, з іншої сторони – важко спрогнозувати реальний вплив на розвиток вітчизняної економіки та окремих його галузей в результаті підписання Угоди про Асоціацію та вільну торгівлю.

Більш гостро питання інформаційної підтримки процесу євроінтеграції стоїть перед підприємствами, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. До такої категорії виробників відносяться і підприємства молочної галузі, для якої характерними рисами є гостра конкуренція на внутрішньому ринку молока та молочних продуктів, необхідність дотримання вимог щодо якості продукції на зовнішніх ринках, зростання частки імпорту молочної продукції останніми роками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. Вагомий внесок у дослідження зазначеної проблеми зробили такі зарубіжні і вітчизняні вчені як А. Береза, І. Бойчук, Д. Еймор, М. Кропивко, С Кваша, М.

Макарова, М. Мак–Картні, А. Шеєр та інші. Проблемам розвитку молочної галузі присвячені праці українських науковців М.М. Ільчука, О.М.Шпичака, В.І. Бойка, О. Готурова, В. Галушка. Разом з тим наявні науково–практичні розробки потребують адаптації до нових умов функціонування національної економіки, потреб удосконалення управління через підвищення інформаційної підтримки галузі та впровадження інформаційних систем на підприємствах.

Цілі статті. Завданням статті є представлення результатів дослідження перспектив розвитку молочної галузі в умовах євроінтеграційних процесів на основі підвищення якості інформаційного забезпечення вітчизняних підприємств, що спеціалізуються на виробництві молока та молочної продукції, та інформаційної підтримки молочного ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Незважаючи на досить невисокий рівень конкурентоспроможності, Україна посідає далеко не останнє місце на світовому ринку молока, конкуруючи в основному з європейськими країнами, чому сприяють вигідне географічне розташування й збережені економічні зв'язки з пострадянськими країнами. За даними продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), у 2012 р. світове виробництво молока та молокопродукції в перерахунку на молоко досягло майже 760 млн т, що на 3% перевищило показники попереднього року. При цьому країни, що розвиваються, нарощували виробництво більшими темпами порівняно з розвиненими. Лідерами зростання виробництва стали Азія, Південна та Північна Америка.

Враховуючи обсяги виробництва за останні роки (понад 11 млн т молока), Україна посідає 11 місце у світовому рейтингу виробників молока. Частка України у світовому молочному виробництві становить 1,5%. Однією з причин цього є невідповідність стандартів якості сировини для виробництва молочної продукції. Характеристика молочної сировини класу «екстра» в країнах ЄС: за кількістю соматичних клітин 300 тис./см3, бактеріальне осіменіння 30 тис./см3; в Україні відповідні показники становлять 400 тис./см3 та 100 тис./см3. Тож виникає потреба гармонізації вітчизняних стандартів якості молока із світовими [1]. Проведений аналіз підтвердив, що у 2008-2012 роках в Львівській області спостерігалася негативна тенденція для регіону по зростанню обсягів імпорту сирів, масла вершкового на фоні суттєвого скорочення експортних операцій за цими ж видами молочної продукції.

В цілому сьогодні ринок молока та молочної продукції Львівської області розвивається під впливом дії чинників, які створюють можливості та загрози розвитку ринку і визначатимуть подальший розвиток галузі після підписання Угоди про асоціацію з ЄС. До сприятливих можливостей розвитку молочної галузі на регіональному рівні можна віднести: зростання споживчого ринку молочних продуктів внаслідок підвищення добробуту населення, особливо у вищому, середньому і преміум цінових сегментах;

зростання кількості супермаркетів створює можливості для розширення асортименту молочної продукції; виникнення нових економічних можливостей завдяки прикордонному розташуванню, вдосконалення організації виробництва за рахунок обміну досвідом із Польщею, ефективного використання програм, фінансованих ЄС;

зростання обсягів іноземних інвестицій сприятиме інтенсифікації інноваційної діяльності в галузі, розвиток фінансової інфраструктури сприятиме ефективнішому використанню кредитних ресурсів в напрямку зміцнення виробничих потужностей молокопереробних підприємств; перспективи зростання споживання молока та молочних продуктів за рахунок іноземних туристів.

Реалізація євроінтеграційних намірів України у найближчий час, на нашу думку частково послабить дію одних чинників, та посилить дію інших. Щоб уникнути суттєвого коливання попиту і пропозиції на ринку молока та молочної продукції на найближчу перспективу та створити потенційні можливості для підприємств галузі з нарощення обсягів експорту продукції, слід вирішити одне з важливих питань розвитку молочної галузі – інформаційної підтримки та інформаційного забезпечення усіх процесів в галузі – від виробництва молочної сировини до реалізації молочної продукції кінцевому споживачу. Результати реалізації державної наукової технологічної політики та прискорення інформатизації ринку молочної продукції в частині розвитку каналів збуту з використанням Інтернет-технологій.

Законодавчо інформаційна підтримка агропромислової діяльності та окремих її галузей регулюється Законом України, здійснюється на засадах, передбачених Конституцією України, ГК України, законами України: «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року», «Про державну підтримку сільського господарства України», іншими нормативно-правовими актами агарного законодавства, а також законодавства, яким регулюється діяльність органів державного управління та контролю в цілому.

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» зі змінами та доповненнями.

Важливий вплив на інформаційну політику в аграрній сфері має і Закон України «Про інформацію», в якому зазначено, що основними напрямами державної інформаційної політики є:

забезпечення доступу кожного до інформації; забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації; створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства;

забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень; створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток електронного урядування; постійне оновлення, збагачення та зберігання національних інформаційних ресурсів; забезпечення інформаційної безпеки України; сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та входженню України до світового інформаційного простору.

Формування мережі інформаційно-консультаційних центрів в Україні є пріоритетним напрямком державної аграрної політики. На практиці, в ретроспективі розвитку інформаційних систем в Україні, розвиток останніх був забезпечений організаційними формами, що несуть назву “дорадчі служби”.

Основним завданням таких служб є сприяння вирішенню проблем сільських товаровиробників шляхом інтеграції освіти, аграрної науки у виробництво, забезпечення взаємодії з організаціями, що впливають на розвиток аграрного сектора [2, C.260].

В 2004 році був прийнятий Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», який започаткував систему інформаційного забезпечення аграрної сфери через дорадчі служби.

Ще одним з стратегічних напрямків розвитку молочної галузі в умовах євроінтеграційних процесів є регулювання інформаційних потоків та інформаційної підтримки процесів реалізації на внутрішньому та зовнішніх ринках молочної продукції.

Частково роль інформаційної підтримки операцій на ринку молока та молочних продуктів можуть відігравати аналітичні агентства та гуртові ринки сільськогосподарської продукції (в Львівській області – гуртовий ринок Шувар). Для прикладу в сусідній Польщі значну інформаційну підтримку різних галузей сільського господарства здійснює Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej. В Україні дослідженнями ринків сільськогосподарської продукції та продовольства займаються Аграрна біржа, Агроринок Херсонщини, Аграрний Союз України, Український клуб аграрного бізнесу та ряд інших.

Залучення гуртових ринків сільськогосподарської продукції до процесів інформатизації молочної галузі і аграрної сфери в цілому сприятиме створення центрів накопичення та передачі знань, досвіду, інновацій, нових тенденцій у сільському господарстві, оцінки аграрного ринку, прогнозування та статистики, ознайомлення із закордонним досвідом. Організація та проведення навчальних та дорадчих програм, курсів, семінарів, конференцій та обговорень на постійній основі для всіх представників АПК.

Висновки. На сьогоднішній день актуальним завданням, що стоїть перед органами державної влади, урядовими і неурядовими організаціями, є підвищення рівня інформаційної підтримки учасників ринку молока та молочної продукції, покращення якості інформаційного забезпечення діяльності підприємств галузі.

Вирішити поставлені завдання можна шляхом стимулювання роботи інформаційно-консультаційних служб в аграрній сфері, збільшенні кількості аналітичних агентств, ролі інституційного забезпечення, розвитку Інтернет-технологій в системі маркетингу, підвищенні ролі регіональних аграрних центрів, гуртових ринків сільськогосподарської продукції щодо публічного представлення даних про законодавчу базу України, країн Європейського Союзу та інших, моніторинг цін, асортимент продукції тощо. Це дасть змогу підняти рівень обслуговування споживачів на ринку молочної продукції згідно світових стандартів, дозволить створити дієву систему контролю якості та безпеки товарів, надасть можливість виробнику отримати інформацію, побачити практичну сторону, а за потреби і пройти навчання та купити необхідне обладнання чи технологію.

1. Маслак О. Молока більшає, а ціни нижчають [Електронний ресурс] // О. Маслак – Режим доступу http://www.propozitsiya.com/?page=146&itemid=4108.

2. Рибак Л.Х. Інформаційно–консультаційні послуги в сільському господарстві /

Л.Х. Рибак, Т.Ю. Колесник // Науковий вісник НУБіП – 10/11/2010. – N154 част.2:

Економіка,аграрний менеджмент та бізнес. – С. 260–263.

3. Бондарчук Н.В. Інформаційно–консультаційні послуги в сільському господарстві:

досвід країн з розвиненою економікою / Н.В. Бондарчук [Електронний ресурс]// Ефективна економіка – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e– journals/efek/2010_1/1_2010_4 .pdfПохожие работы:

«УДК 338.43.01:631.11:637.52 ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТОК М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ С.С. Стецюк, аспірант Науковий керівник – Гладій М.В., д.е.н., професор, академік НААН України ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України Запропоновано класифікацію факторів впливу на прибуток м’ясопереробних підприємств залежно від характеру дії на економічний ефект. Оцінено ступінь впливу чинників на рівень прибутковості виробників продукції м’ясопереробки Черкаської області. Наведено...»

«Соціологічні студії 3) weighing; 4) mathematical modeling. The study shows not only the classification methods, but compared the advantages and disadvantages of each. Key words: nonresponse, missing data, methods of analysis of data with nonresponse, model. УДК 316.334(477) Марія Хомяк Бідність в Україні у показниках соціальної статистики Розглянуто основні концепції об’єктивного оцінювання бідності. Наведено кількість бідних в Україні відповідно до різних методик вимірювання. Зокрема, згідно з...»

«УДК 342.951:351.82 І. В. Міщенко ПРАВОВІ ОСНОВИ ЛОГІСТИЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР В УКРАЇНІ Митна справа в Україні — одна з найдинамічніших галузей державної діяльності, яка знаходиться у стані постійного розвитку та удосконалення, відтак для держави особливо актуальною є потреба пошуку нових шляхів підвищення її ефективності. Одним із способів досягнення цієї мети є впровадження у митну практику логістичних прийомів, які на сьогодні активно застосовуються не тільки в економіці, але й у соціальній...»

«УДК 338.552, 620.97 Маник Т.О., к.ф.-м.н., Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці; Білинський-Слотило В.Р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці Економічні та термоелектричні характеристики рекуператорів тепла, як альтернативних джерел електроенергії Представлено порівняльну характеристику виробленої електроенергії та аналіз альтернативних джерел. Відмічено значну роль термоелектричних перетворювачів надлишкової теплової енергії...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» ПАЛАМАРЧУК ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ УДК 341.9: 347.19: 340.5 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі адміністративного, фінансового та господарського права Академії праці,...»

«205 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА А.М. Колот (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна) АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ: ПРОЯВИ, ПРИЧИНИ, ПЕРЕДУМОВИ ПОДОЛАННЯ У статті визначено форми асиметрії в царині соціально-трудових відносин (інституціональна, економічна, соціальна, інформаційна). Представлено чинники, що дестабілізують соціально-трудову сферу. Обґрунтовано, що для вирішення наявних соціально-економічних...»

«Менш за все впливають технологічні фактори та фактори економіки, а саме: НТП, модернізація виробництва, доступність технологій та ін. Отже, проведений аналіз зовнішнього середовища показав, що для сучасних будівельних підприємств України існує дуже багато загроз, основною причиною яких є низький рівень інвестування галузі та нестабільне політичне становище. У зв'язку з цим, основною вимогою для успішної діяльності підприємств стає їх гнучкість та здатність швидко та вчасно пристосовуватися до...»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 обстеження об’єктів довкілля та виробничих приміщень колишніх складів пестицидів і мінеральних добрив / І. В. Мудрий, І. В. Лепьошкін, О. О. Бобильова [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2007. – №1. – С. 45– 47.5. Drozda V. The problem of obsolete pesticides disposal in Ukraine. Solution, ecology and economy// Abstracts of 6-th International HCH and pesticides forum, Poznan, Poland.2001.P.143-147. 6. Моклячук Л.І. Моніторинг...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК 12014 Львівського державного університету внутрішніх справ К. М. Качура УДК 332.72 ВЛАСТИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ Розглянуто теоретичні аспекти інвестиційних процесів на ринку нерухомості та управління інвестиційними процесами на ринку нерухомості. Визначено властивості інвестиційних процесів. Проаналізовано управління інвестиційними процесами на ринку нерухомості на макроі мікрорівнях. З’ясовано стадії та етапи інвестиційного процесу. Розкрито суть...»

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ УДК 004.822 004.5 І. А. Козак, канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ІМОВІРНІСНА ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІННА ТА її ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ЗНАННЯМИ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В статті запропоновано розширення поняття лінгвістичної змінної, введеного Л. Заде, для оперування значеннями концептів у системах керування знаннями. Також описано метод автоматичного визначення ймовірностей значень лінгвістичної змінної. КЛЮЧОВІ СЛОВА: системи...»

«Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра міжнародної економіки Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра на тему: «Конкурентні позиції українських підприємств на світовому ринку хімічної продукції» Виконав: студент ІV курсу, групи МЕ-01 напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Противень Н.Л. Керівник: Костюк О.В.Рецензент: Суми – 2014 року РЕФЕРАТ випускної роботи на тему «Конкурентні позиції українських...»

«Збірник наукових праць. 2014. Випуск 38 УДК 336.763 І. М. Бурденко, канд. екон. наук, доц., ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ8 У статті підкреслено необхідність наявності транспарентної інформації для ефективного функціонування ринку похідних фінансових інструментів. Автором формалізовано сучасний стан системи розкриття інформації, яка створює основу транспарентності...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15) 27. ДСТУ150 9000–2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник – [Чинний від 2001-27-06]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 33 с. Проанализированы подходы и методы к оценке эффективности стандартов менеджмента качества на предприятии. Доказано отсутствие простых методов проведения мониторинга процессов в рамках функционирующей системы менеджмента качества, которые учитывают особенности предприятия....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»