WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Економічний форум 3/2015 УДК [338.48:902.035](477.54) Поколодна М.М., к.г.н., доцент Заварзіна В.А. Хорохоріна В.В. Харківський національний університет міського господарства ...»

-- [ Страница 1 ] --

Економічний форум 3/2015

УДК [338.48:902.035](477.54)

Поколодна М.М., к.г.н., доцент

Заварзіна В.А.

Хорохоріна В.В.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ

НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ «ДОНЕЦЬКЕ ГОРОДИЩЕ», ХАРКІВСЬКА

ОБЛАСТЬ) В статті розглянуті шляхи використання археологічних ресурсів з метою розвитку туризму.

Обґрунтовано доцільність організації туристської дестинації на базі археологічної пам’ятки національного значення, яка буде об'єднувати в собі рекреаційну та пізнавальну функції, а саме створення Культурно-етнічного парку «Донецьке Городище». Представлені узагальнення по основним складовим бізнес-плану даного проекту.

Ключові слова: археологічні туристські ресурси, туризм, культурно-етнічний розважальний парк.

Поколодная М.Н., Заварзина В.А., Хорохорина В.В.

ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ( НА ПРИМЕРЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТНИКИ

НАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОНЕЦКОЕ ГОРОДИЩЕ», ХАЬКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ) В статье рассмотрены пути использования археологических ресурсов с целью развития туризма.

Обоснована целесообразность организации туристской дестинации на базе археологического памятника национального значения, которая будет объединять в себе рекреационную и познавательную функции, а именно - создание Культурно-этнического парка «Донецкое Городище». Представлены обобщения по основным составляющим бизнес-плана данного проекта.

Ключевые слова: археологические туристские ресурсы, туризм, культурно-этнический развлекательный парк.

Pokoldna M., Zavarzina V., Khorokhorina V.

WAYS OF USING ARCHAEOLOGICAL RESOURCES FOR PURPOSES OF

TOURISM DEVELOPMENT ( ON THE BASE OF ARCHAEOLOGICAL OBJECT

OF NATIONAL IMPORTANCE "DONETSKOE GORODISHCHE", KHARKOV

REGION) In this article the prospects for the use of archaeologicalobjects for the tourism development are being discussed. The article examines the expediency of creating a tourist destination, which will combine the recreational and cognitive function. The necessity of the project "Cultural and Ethnic Park "Donetskoe Gorodishche" creation on the base of archaeological object of national importance "Donetskoe Gorodishche" was identified and justified. Based on performed studies and calculations the business plan, which sets out the preliminary amount of investment and the payback period, was created.

Key words: archaeological touristic resources, tourism, cultural and ethnic entertainment park Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. За даними органів охорони культурної спадщини, в Україні на державному обліку перебуває 131 тис. пам'яток. В їх структурі за кількістю переважають пам’ятки археології, чисельність яких сягає понад 57 тис.

Проте їх потенціал поки що досить обмежено використовується для цілей розвитку

–  –  –

туризму в нашій державі, що й обумовлює актуальність та розвиток досліджень в цьому прикладному напряму сучасного туристського ресурсознавства.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.

Теоретичні і практичні аспекти залучення археологічних ресурсів до розвитку екскурсійної діяльності та туризму висвітлювалися в працях як українських так і закордонних дослідників. Так, зокрема, серед українських вчених слід відзначити напрацювання Захар’єва В.А., Зинько В.Н., Кепіна Д.В., Оленковського М.Л., Титової О.М. та багатьох інших дослідників, які вивчали археологічні ресурси в рамках загальних туристсько-краєзнавчих та регіональних досліджень. Проте чисельність подібних публікацій залишається дуже обмеженою, торкається здебільшого найбільш атрактивних та вже достатньо відомих об’єктів та комплексів, а поміж тим, величезний пласт археологічних ресурсів держави залишається відомим лише серед спеціалістівнауковців, не популяризується та взагалі є не пристосованим до використання з пізнавально-рекреаційними цілями. Тому, в сучасних умовах піднесення національної свідомості, підвищеного інтересу до вивчення власного коріння та історії, залучення цих об’єктів до туристсько-екскурсійної справи, яка залишається найкращим засобом патріотичного виховання, виступає на передній план, і відповідно потребує теоретичного обґрунтування та розробки проектів практичного спрямування.

Цілі статті. Метою даної статті є узагальнення досвіду залучення археологічних ресурсів до використання в цілях розвитку туризму та розробка практичноорієнтованих пропозиції з цієї проблематики.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У комплексі історико - культурних ресурсів, що являють собою спадщину минулих епох суспільного розвитку і є передумовою для організації культурно-пізнавальних видів туристської діяльності, археологічні ресурси утворюють окрему групу на рівні з історичними, архітектурно-містобудівним, соціально-біографічними, подієвими, етнографічними та групою ресурсів, яку складають заклади культури та мистецтв.

До пам’яток археології належать - поселення (неукріплені - стоянки та селища, укріплені - городища, давні міста, фортеці), поховання, пам'ятки, пов'язані з виробництвом та давніми культами, пам'ятки давнього мистецтва та епіграфіки, інші різновиди археологічних пам'яток (оборонні споруди, не пов'язані з поселенням), законсервовані ділянки історичного культурного шару стародавніх населених пунктів, місця в яких проходять експедиційні археологічні дослідження, музейні стаціонарні експозиції та пересувні колекції.

Залежно від археологічної, естетичної, історичної, мистецької чи художньої цінності об'єкти культурної спадщини поділяють за категоріями національного та місцевого значення. В Україні нараховується 418 пам'яток археології національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам'яток, проте лише 8,4% від їх загальної кількості певним чином задіяні у наданні послуг туристського спрямування.

Вивчення досвіду включення археологічних ресурсів до активної туристської діяльності дозволяє виділити наступні форми даної роботи:

Організація спеціалізованих музеїв та археологічних експозицій при багатопрофільних музеях;

Розробка туристських археологічних маршрутів;

Організація тематичних археологічних екскурсій;

Створення комплексних тематичних пізнавально-розважальних комплексів на базі археологічних об’єктів – ахео- та етно-парків.

Економічний форум 3/2015

Музеєфікація пам’яток, особливо археології, є усталеним ефективним та раціональним способом їх збереження та експонування. Проте сучасний споживач є доволі вибагливим і таким, що потребує при відвідуванні туристських об’єктів високого ступеню збереженості, реалістичності, атрактивності та незвичності представлення експонатів. Через це, сучасні музеї, вдаються до багатьох різноманітних засобів, в тому числі, і організацію експозицій не в стандартних музейних павільйонах, а просто неба. Слід відзначити, що для археологічних об’єктів, які безпосередньо прив’язані до відповідної місцевості, це на сьогодні виступає одним з найбільш перспективних способів представлення.

Переваг у музеїв просто неба досить багато, це:

комплексний та інтерактивний характер експозиції, максимально точне представлення (в натуральну величину) та відкритий доступ до експонатів; можливості для показу як матеріальних, так і нематеріальних об’єктів спадщини; можливості для занять експериментальною археологію під керівництвом фахівців та ін. В Україні мається гарний приклад організації подібного археологічного скансену: у селі Легедзене Тальнівського району Черкаської обл. створено Музей під відкритим небом поселеньгігантів трипільської культури. Тут до уваги туристів представлені знахідки трипільської культури, зокрема речі побуту зі своєрідними трипільськими розписами та орнаментом. Відвідувачі музею можуть не тільки побачити, як виготовляються керамічні вироби, як робиться своєрідний трипільський розпис, взяти участь у справжніх археологічних розкопках, а й пожити у відтворених будинках трипільців.

Розробка тематичних екскурсійних археологічних турів також поступово входить в практику діяльності турпідприємств. При цьому турпропозиції не обмежуються підбором туристських центрів з відповідним ресурсним потенціалом тематичних експозицій в музеях, а, навпаки, включають активний компонент, зокрема, залучення до практики археологічних досліджень. До речі, слід зазначити, що явище це не нове і залучення волонтерів до проведення археологічних розкопок практикувалося фактично з моменту їх активного початку. Наприклад, проект «Экспедиция 53», який передбачає для туристів можливість прийняти участь на розкопках античних поселень на березі Овідія на місці фортеці Аджидер в Одеській області. Проект передбачає здійснення як одноденних екскурсій, так і повноцінних турів, наприклад, «Три дня из жизни археолога или азы кладоискательства». Програма туру включає інструктаж з техніки безпеки, пробу роботи з обладнанням на спеціальному тренувальному майданчику, знайомство з музеєм просто неба та нещодавно знайденими артефактами, пошукову роботу та надбання навичок практичної археології, відвідування майстер-класу по реставрації. Всі заходи здійснюються під керівництвом кваліфікованих фахівців.

Організація тематичних археологічних екскурсій по технології не вирізняється від всіх інших і проходить стандартні етапи підготовки. Важливим для якісного виконання археологічної тематичної екскурсії є підготовка екскурсовода, зокрема його попереднє ознайомлення з експозиціями музеїв та іншими доступними джерелами екскурсійної інформації. Екскурсія повинна будуватися на точному документальному матеріалі, що забезпечує науковість і вірогідність розповіді екскурсовода. Крім того, важливі послідовність і систематичність у подачі матеріалу. Важливим є і дотримання окремих елементів методики та техніки проведення таких екскурсій, зокрема дотримання підвищених вимог безпеки на об’єкті, широке використання прийому реконструкції, локалізації, характеристики, персоніфікації та інш. Прикладом організації тематичних археологічних екскурсій виступає відвідування історико-археологічного музеюзаповідника «Верхній Салтів» в Харківській обл., у якому екскурсанти мають можливість ознайомитися з одним з найвідоміших в світі об’єктів салтово-маяцької культури VІІІ-ІХ сторіч.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Економічний форум 3/2015

Іншим потужним і найбільш привабливим напрямом залучення археологічних ресурсів до туристської діяльності виступає створення комплексних тематичних пізнавально-розважальних комплексів на базі археологічних об’єктів – ахео- та етнопарків.

Культурно - етнічний парк - це відокремлена територія, яка має розвинуту інфраструктуру та оформлена у національних традиціях. Це туристська дестинація, яка комплексно об'єднує у собі тематичні побудови, музейні приміщення, торгівельну зону, підприємства ресторанного господарства, готелі або зону кемпінгу для відвідувачів, що бажають залишитися на декілька днів. У парках такого типу регулярно влаштовуються тематичні святкування, фестивалі, майстер-класи.

Проект створення культурно-етнічного парку розроблений на прикладі розвинення туристського потенціалу археологічної пам'ятки національного значення "Донецьке Городище".

Донецьке городище – найбільше та найдавніше із 40 городищ, знайдених в Харківській області. Це багатошаровий пам'ятник археології на території якого зберіглись сліди скіфської, роменської та ранньослов’янських культур.

Перші сліди життєдіяльності людей датуються епохою пізньої бронзи. Це були фрагменти ліпного посуду і кременеві вироби, характерні для зрубової культурносторичної спільності.

Численніші знахідки представлені матеріалами скіфської епохи ранньої залізної доби, коли значно посилилася загроза нападу степових кочівників на осіле землеробське населення лісостепу.

Більш значущі знахідки належать до двох періодів: ранньослов'янське поселення VIII-Х ст. і давньоруське місто Х-ХIII ст.

На сьогодні становище, у якому опинилась ця унікальна пам'ятка є критичним.

Зараз територія перетворилася на смітник, через який загальні збитки, які зазнала природа, становлять приблизно 1 млн. грн. Проте відновлення цього національного спадку поки що можливе шляхом створення туристського етнічно-культурного центру, який би приваблював відвідувачів не тільки з області, але й туристів з інших регіонів, оскільки подібних об’єктів немає на території східної частини держави. Крім того, даний об’єкт допомагатиме відродити традиції, примножить знання про історію та побут пращурів, а також буде стимулом для розвитку самодіяльної творчості, художніх промислів, народних ремесел та змістовного проведення дозвілля.

Мета проекту – створення культурно-етнічного розважального парку «Донецьке городище».

Місце реалізації проекту – с. Покотилівка Харківського району Харківської області.

Основні напрямки діяльності: проведення культурних, історичних, пізнавальних екскурсій, проведення майстер-класів з народних ремесл, танців та кулінарії; надання в прокат тематичних костюмів, фото- та відеозйомка, організація та проведення розважально-історичних вистав та концертів, виготовлення та продаж сувенірів, проведення музичних та етнічних фестивалів, організація особистих і корпоративних свят (дні народження для дітей і дорослих, ювілеї компаній, весілля і зустрічі клубів за інтересами); надання послуг кінної стайні, організація експозицій в музеї та за його межами, послуги тиру, прокат обладнання для водних розваг біля обладнаного пляжу, надання послуг з харчування та розміщення гостей у наметовому середньовічному містечку.

Термін реалізації проекту – 3 роки.

Строк окупності – 3 роки.

Орієнтовна вартість проекту: 6 962 000 грн.

Економічний форум 3/2015

–  –  –

Аналіз конкурентного середовища виявив, що культурно-етнічний розважальний парк "Донецьке Городище" немає аналогів. Найбільш близьким за змістом до майбутньої дестинації є парк "Київська Русь". Проте велика відстань між об'єктами км - значно зменшує конкурентну боротьбу. Також "Донецьке Городище" має ряд унікальних особливостей - воно розташовано на березі річки, що дає доступ до водних розваг; охоплює декілька археологічних періодів, крім часу Київської русі, що робить проект різноманітнішим; пропонуватиме своїм гостям калейдоскоп унікальних у своєму роді подій і свят.

Прогнозована кількість відвідувачів Культурно-етнічного розважального парку "Донецьке Городище" становить 123,5 тис. осіб на рік.

Середня вартість одного перебування людини у парку визначена на рівні 140 гривень.

Для просування даного проекту та його популяризації серед населення буде здебільшого використовуватись Інтернет-простір, проте на початку будівництва, в момент відкриття та на час проведення наймасовіших подій планується також задіяти і традиційні ЗМІ: як місцевого рівня, так і загальнонаціональні.

"Донецьке городище" розробляється як проект національного значення, який буде приваблювати туристів з усієї країни та із-за кордону.

На мапі (рис.1) представлена диференціація відвідувачів за рівнем наближеності до об'єкта.

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Збірник наукових праць «Моделювання та інформаційні системи в економіці» входить до Переліку № 6 (Економічні науки, п. 6) наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук, що затверджено постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 11...»

«УДК 658.8.012.12 JEL Classification: D41, L11, M31 Білошкурська Наталія Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини (м. Умань, Україна) МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ У статті проведене маркетингове дослідження факторів ціноутворення на конкурентному ринку хліба пшеничного. Побудовано комплексну кореляційно-регресійну модель середньомісячної ціни 1 тонни...»

«Економічні науки Висновки. Отже, глобалізація та інтеграційні процеси посилюють проблеми зайнятості населення. Активізація ринку праці можлива лише за умов подолання фінансової кризи. На основі аналізу світових тенденцій визначено основні проблеми ринку праці в Україні та запропоновані основні заходи щодо його активізації. Література 1. Світова економіка : підручник / [А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін.]. – 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 582 с. 2. Біляцький С....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЄМЕЛЬЯНОВА ЛІДІЯ ОЛЕГІВНА УДК 338.2:336.76 (4-П+4-191.2)]:339.92:061.1ЄС ІНСТИТУЦІЙНІ РЕФОРМИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ В КРАЇНАХ ЦСЄ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Спеціальність 08.00.02 світове господарство і міжнародні економічні відносини АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ЛЬВІВ 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі...»

«Т. В. Антонець* УДК 330.322.3:338.43 аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Розкрито суть та основні підходи до визначення наукової категорії «інвестиційний ресурс». На основі дослідження теоретичних та практичних наукових робіт проведено оцінку методик формування й використання інвестиційних ресурсів аграрних підприємств. Систематизовано основні підходи до формування інвестицій для підприємств у...»

«ISSN 2226-2873. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ЮРИДИЧНІ НАУКИ». 2013. № 2 (5) УДК 342.004 А.В. ЦИБУЛЬСЬКА, магістрант спеціальності «Правознавство» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ У статті розглядається поняття «право на інформацію» та досліджуються конституційно-правові аспекти забезпечення доступу громадян до інформації органів державної влади та місцевого...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ УДК 378.22:74:[377]:376-056.26 Ю. В. ОСТРОУШКО ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У статті розглянуто вплив євроінтеграційних процесів на вироблення технології підготовки до професійної діяльності вчителя. Обґрунтовано необхідність розвитку та вдосконалення наявної системи підготовки майбутнього вчителя технології до участі в інклюзивній освіті. Ключові слова: євроінтеграція,...»

«“Інформація і право”, № 1(4) / 2012 146 УДК 343.97 ЛЕОНОВ Б.Д., кандидат юридичних наук, старший консультант Штабу Антитерористичного центру при СБУ ТЕРОРИЗМ ЯК ОБ’ЄКТ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: НАУКОВА ЗНАЧУЩІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ Анотація. У статті висвітлюється пояснювальний потенціал комплексного підходу до вивчення тероризму. Ключові слова: тероризм, кримінологічні дослідження, комплексний підхід. Аннотация. В статье освещается пояснительный потенциал комплексного подхода к изучению...»

«Представництво ООН в Україні Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Загальноосвітній навчальний заклад „Київський ліцей бізнесу” VII регіональна конференція старшокласників „Модель ООН. Київ-2014” МАЙБУТНЄ, ЯКОГО ПРАГНЕМО МИ 21-23 березня 2014 р. Київ Мод ель ООН. Ки ї в 2 0 1 4 VII регіональна конференція старшокласників Оргкомітет: Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні Координатор системи ООН і Постійний представник програми розвитку...»

«Н. Гнип Оцінка фінансового потенціалу. УДК 658.14 Наталія ГНИП ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗА ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ Розглянуто формування фінансового потенціалу в процесі фінансової діяльності з двох позицій: економічного та бухгалтерського. Досліджено методичний підхід щодо оцінки фінансового потенціалу суб’єкта господарювання, що дозволяє визначити його в динаміці з урахуванням фактору часу і змінної структури припливу та відпливу фінансових ресурсів, доходів і надходжень. Доведено...»

«Література 1. Галушка З.І. Соціалізація трансформаційної економіки / З.І. Галушка. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. — 408 с.2. Глобализация и социальная политика развитых стран: Сб. обзоров и рефератов / РАН.ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регионал. проблем. — М.; 2008. — 280 с.3. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки...»

«УДК 005.21 В. В. Ліщинська, старший викладач кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. У статті узагальнено теоретичні підходи до розуміння сутності концепції бізнес-моделі та її базових елементів. Визначено взаємозв’язок між бізнес-моделлю та конкурентною стратегією підприємства. Охарактеризовано інноваційну бізнес-модель та інноваційні конкурентні...»

«СКА Р Б НИЦ Я М ЕТ О ДИЧ НИХ ІДЕ Й 3. Бонд аровська В. М. Психологічні аспекти використання комп’ютера. Небезпека нових інформаційних технологій та розвиток зд ібностей д ітей за д опомогою комп’ютера // Психолог. – 2005. – № 25. – 62 с.4. Воронюк І.В. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молод ших школярів: Дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / НПУ імені М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 245 с. 5. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН У країни...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»