WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Характеристика рівнів вищої фізкультурної освіти в країнах СНД у статті проаналізовано рівні вищої професійної фізкультурної освіти, які мають відповідні мету і зміст освіти, ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 378:796

Людмила СУЩЕНКО

м. Запоріжжя

Характеристика рівнів вищої фізкультурної освіти

в країнах СНД

у статті проаналізовано рівні вищої професійної фізкультурної освіти, які мають відповідні

мету і зміст освіти, кваліфікаційні іспити та академічний ступінь. Доведено, що перехід до

прийнятої в світі системи вищої освіти, яка вкчючае в себе такі рівні: бакалавр - спеціаліст

(перша схема) чи бакаїавр - магістр - кандидат наук - доктор наук (друга схема), вимагає

реорганізації старої радянської системи вищої освіти. Розглянуто основні положення загапьної концепції магістерської підготовки.

У сучасний період діє така система фізкультурної освіти:'

Перший рівень вищої професійної освіти - це часткова (неповна) вища освіта, яка включає в основному загальнонаукову (гуманітарну і природничу) підготовку студентів, а також частину основної професійної освітньої профами в обсязі перших двох років навчання. Після завершення навчання на цьому рівні студент.може продовжувати на­ вчання на наступному рівні чи одержати за бажанням диплом про неповну вищу освіту.

Другий рівень вищої професійної освіти - це освіта, яка здійснюється за основною освітньою професійною програмою, яка забезпечує підготовку спеціалістів з кваліфікаці­ єю "бакалавр". Як зазначає СУ. Гончаренко, термін "бакалавр" (від лат. Ьассаіагіих, англ. ЬасЬеІог) з XIII століття в Західній Європі визначався як перший вчений ступінь, який давав право читати лекції в університеті".^ З 1992 ступінь бакалавра запроваджено, як відомо, в Україні. Бакалавр (другий рівень кваліфікації фахівців) - освітньокваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальноосвітню підготовку, фундаментальні та професійно орієнтовані ' Утишева ЕВ. Стртсгра и основньїе злементьі универстетского физкультурно-педагогического образования // Вестник Батгайской педагогической акадсмии. - 2000. - Вьіп. 29. - С 27-31.

^ Гончаренко СУ. Український педагогічний словник.-К: Либідь, 1997.-376с.

Характеристика рівнів вищої фізкультурної освіти в країнах СНД вміння і знання для вирішення типових професійних завдань у певній галузі економіки, промисловості, науки, техніки, культури. Випускникові присвоюється кваліфікація бака­ лавра й видається диплом, в якому зазначається назва напряму підготовки. Нормативний термін навчання на другому рівні - 4-5 років.

Рівні вищої професійної фізкультурної освіти мають відповідні.мет' і зміст освіти, кваліфікаційні іспити й академічний ступінь (табл. 1).

Таблиця 1 Додипломний рівень вищої фізкультурної освіти Рівні вищої ЗМІСТ професійної Академічний

–  –  –

З 1992 року ступінь магістра запроваджено в Україні як завершенш освітньокваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої раніше кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру у вищому закла­ ді освіти ІУ рівня, має досвід їх застосування і продукування нового знання для вирішен­ ня професійних завдань у певній галузі економіки, промисловості, науки, техніки, куль­ тури. Профама підготовки надає випускникові знання й навички наукової, педагогічної та дослідницької діяльності. Випускникові присвоюється кваліфікація "магістр" і вида­ ється диплом, у якому зазначається спеціальність підготовки або галузь знань.

На третьому рівні вищої фізкультурної освіти готують магістрів фізичної культури, які орієнтовані на науково-дослідну чи науково-педагогічну діяльність. Нормативний термін навчання - 6 років. Цей рівень післявузівської професійної фізкультурної освіти теж має відповідну мету і зміст освіти, кваліфікаційні іспити й академічний ступінь (табл. 2).

Перехід до загальноприйнятої у світі системи вищої освіти, яка включає такі рівні:

бакалавр - спеціаліст (перша схема) чи бакалавр - магістр - кандидат наук - доктор наук (друга схема), вимагає реорганізації старої радянської системи вищої освіти.

Перша схема зумовлює підготовку викладачів і тренерів для практичної діяльності в загальноосвітніх школах, ДЮСШ, спортивних клубах. За друтою схемою здійснюється підготовка науково-педагогічних і організаторсько-керівних кадрів, які зможуть прийти на зміну в науково-дослідні інститути фізичної культури, вищі заклади освіти, державні органи управління.

Перед колишньою багаторівневою освітньою структурою не ставилися завдання під­ готовки педагогів для вищої школи. У зв'язку з цим у курс навчання не включалася ціла гама різних форм, спеціальна педагогічна практика, у процесі якої набувалися б навики читання лекцій студентам вищого закладу освіти, розвивався б творчий підхід до діяль­ ності педагога.

Таблиця 2 Післявузівська професійна фізкультурна освіта Рівні вищої про­ Кваліфікаційні Академічний фесійної фізкуль­ Мета і зміст освіти іспити ступінь турної освіти

–  –  –

Викладачами вищої школи ставали аспіранти чи випускники вищого закладу освіти.

Введення у структуру вищої освіти етапу магістратури дозволяє сконцентруватися на процесі підготовки кадрів для вищої школи. Протягом двох років магістранти повинні одержувати не тільки теоретичні знання, але й досвід ведення науково-дослідної роботи.

Характеристико рівнів вищої фізкультурної освіти в країнах СНД попередньо засвоївши ряд наукових методик, а на заключному періоді - уміння виклада­ ти у вищому закладі освіти.

Вчені А.П. Матвєєв, Г.В. Барчукова, Є.Б. М'якинченко, ГВ.

Уголькова проаналізува­ ли основні положення прийнятої в російській освіті загальної концепції магістерської підготовки.^ У результаті проведеного аналізу було встановлено, що:

• освітня програма підготовки магістрів складається з чотирирічної профами навчан­ ня бакалавра і не менше ніж дворічної спеціалізованої магістерської підготовки, орієн­ тованої на науково-дослідну або науково-педагогічну діяльність;

• метою підготовки магістрів є розвиток знань і наукового мислення, засвоєння і закрі­ плення магістрантами навиків ведення наукової і педагогічної роботи; підготовка нау­ ково-педагогічних кадрів для вищих закладів освіти й інших галузей професійної дія­ льності або до подальшого навчання в аспірантурі;

• ступінь магістра фіксує освітній рівень, спрямованість отриманої освіти на науководослідну і науково-педагогічну діяльність, наявність умінь і навиків, які необхідні для починаючого науковця або викладача;

• магістерська програма є профільованим викладом змісту спеціалізованої освітньої профами підготовки магістра, що функціонально розкриває логіку і послідовність розгортання процесу реалізації цілей і завдань навчальної діяльності магістрантів;

• сутність магістерських п р о г р а м може бути закріплена в конкретному науковопедагогічному статусі магістра: магістр медико-біологічних основ фізичної культури;

магістр психолого-педагогічних основ фізичної культури; магістр соціальногуманітарних основ фізичної культури; магістр з прикладних аспектів фізичної культу­ ри.

Магістрант, що засвоїв будь-яку з цих профам, є широко ерудованим фахівцем із фундаментальною науковою підготовкою, що володіє методологією наукової і педагогі­ чної творчості; має нахили до наукової і педагогічної роботи;.має наміри захищати магіс­ терську дисертацію, що фіксує освітній рівень, спрямованість отриманої освіти на науко­ во-дослідну і науково-педагогічну діяльнісіь; має здатності застосовувати наукові знання з відповідних базових основ теорії фізичної культури іфи вирішенні практичних проблем і предметних завдань спортивної підготовки, фізичного виховання, оздоровчої фізичної культури.

Ми поділяємо думку вчених, що дані концептуальні положення досить виразно фор­ мулюють суть того "збільшення", яке відрізняє статус магістра від статусу бакалавра і фахівця і яке дозволяє, з огляду на вже наявний досвід у підготовці магістрів, визначити­ ся у структурних компонентах основи.магістерської освіти.

Баз'ючись на даних дослідження, вчені дійшли висновку, що магістр за напрямком 521900 - "Фізична культура" повинен мати підготовку за трьома основними видами про­ фесійно орієнтованої діяльності, що у своєму предметному змісті і будуть яаляти ціліс­ ність основи магістерської освіти:

–  –  –

науково-педагогічна діяльність, яка пов'язана з поглибленою фундаментальною • науковою і професійно-педагогічною підготовкою в галузі фізичної культури і спорту (оволодіння даної діяльності орієнтоване на підготовку викладача-дослідника вищої школи);

• науково-дослідна діяльність з актуальних проблем теорії фізичної культури і спорту, її часткових теоретичних напрямків і суміжних дисциплінарних наук; підготовка до подальшого навчання в аспірантурі (оволодіння цим видом діяльності орієнтоване на підготовку науковця для науково-дослідних установ);

• предметно-педагогічна діяльність, яка пов'язана з поглибленою науковометодичною підготовкою для практичної роботи у вищих, середніх спеціальних і зага­ льноосвітніх установах з дисциплін фізичної культури, у спеціалізованих спортивних школах і клубах з видів спорту (орієнтована на підготовку викладача, учителя, тренера і методиста для відповідних організацій і установ).

Саме цілісне оволодіння магістрантами основами предметного змісту перерахованих видів діяльності пропонується вченими А.П. Матвєєвим, Г.В. Барчуковою, Є.Б. М'якинченком, І.В. Угольковою як іх безпосередня підготовка у вищих закладах освіти фізкультурного профітю, що, у свою чергу, дає їм можливість у майбутньому пра­ цювати і викладачами вищої школи, і науковцями відповідних науково-дослідних органі­ зацій, і висококваліфікованими фахівцями-практиками.* До теперішнього часу у системі вищої фізкультурної освіти мета навчання і вимоги до випускників вищого закладу освіти, як вважають Н.Н. Зволинська, В.Г Маслов, були описані в нормативному документі - "Кваліфікаційній характеристиці".^ її творці зроби­ ли спробу подати єдину і цілісну модель діяльності фахівця.

Кваліфікаційні вимоги описувалися у вигляді професійних і соціально-професійних завдань, що необхідно було вирішувати після закінчення вищого закладу освіти фахівцю фізичного виховання і спорту в процесі трудової діяльності. У схематичном)' вигляді була подана технологія знань, умінь, засобів діяльності, оволодіння якою необхідне для досягнення цілей професійної діяльності у запропонованих конкретних професійних ситуаціях.

У кваліфікаційній характеристиці знайшла своє відображення існуюча однорівнева освітня модель, у рамках якої переважала вузькоспрямована спеціалізована підготовка. У цій моделі були відсутні багатоваріантність і багаторівневість побудови навчального процесу, тобто умови для вибору курсів профам і засобів підготовки до професії, що враховують здібності і нахили студентів, які дозволяють розкритися творчому потенщалу особистості. Простежувалися намагання з'ясувати специфіку педагогічної діяльності, її спрямованість на суб'єкта діяльності, ввести до змісту підготовки досвід емоційноціннісних відношень у фізкультурно-спортивній діяльності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Матвеев А.П., Барчукова Г В, Мякинченко Е Б, Уголькова И В Метолологические подхааьі к (Іюр.мироваиию концеїпуальньїх основ стандарта подготовки магистра физической культурьі // Теория и иракшка физической культурьі.-2000.-№ 12. - С. 5-8.

Зво.тинская И.Н, Маслов В.И. Кватификационная характеристика спеїшалиста по физической культре и споргу - М : Физкультура и спорг, 1990. -62 с Характеристика рівнів вищої фізкультурної освіти в країнах СНД Розроблені різними авторськими колективами проекти професійно-кваліфікаційних характеристик, як зазначає Н.А. Ткаченко, відбивали технологію формування трьох ос­ новних спеціалізацій: викладач фізичної культури; тренер-викладач з виду спорту; викладач-організатор фізкультурно-оздоровчої роботи.** Перехід на багаторівневе структурування вищої професійної фізкультурної освіти розкриває нові можливості для реалізації вимог, що належать насамперед до загальноку­ льтурної і загальнонаукової фундаментальної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту.

У цьому плані вимоги, закладені у кваліфікаційній характеристиці, розуміються з визначеною корекцією і доповненнями, можуть розглядатися як основні для бакалаврсь­ кого освітньо-професійного рівня підготовки фахівця фізичного виховання і спорту (незалежно від його майбутньої спеціалізації і профілю). Вони повинні ввійти як складо­ ва частина в документ, що вказує на мету і вимоги підготовки на вищому освітньому рівні, наприклад, у стандарт магістерської підготовки.

Для того, щоб визначити зміст підготовки фахівців з вищою професійною фізкульту­ рною освітою в магістратурі, необхідно виявити й описати сукупність властивостей і якостей, якими повинні володіти викладачі вищої школи.

У 1997 році в Росії у найповнішому вигляді сукупність вимог до фізкультурноспортивного педагога була подана такими вченими, як Н.Н. Зволинська, Л.Н. Ільїна, В.М. Корнілов, В.І. Маслов, В.А. Сургучов у прогностичній Федеральній програмі "Розвиток системи неперервної професійної фізкультурної освіти в РосіГ', що була роз­ роблена Лабораторією фувдаментальних проблем вищої фізк7льтурної освіти за завдан­ ням навчально-методичного відділу з фізк'льтурної освіти.^ Слід зазначити, що ця профама в даний час проходить експертну оцінку у вищих закладах освіти Росії.

Розділ цієї профами "Сучасні вимоги до професії спортивного педагога" містить результати дослідження проблеми цілеспрямування і цілеформування у системі вищої фізкультурної освіти, у структуру описаної моделі суспільно і особистісно значущих вимог включені характеристики, що розкривають:

• здібності і нахили до педагогічної діяльності (потреба у передачі досвіду, толерант­ ність, комунікабельність, здатність до творчої самореалізації і самовдосконалення);

• рівень мислешія (гнучкість, концептуальність, здатність до рефлексії, неординарність);

• професійно значущі якості особистості (громадянська позиція, патріотизм, повага до професії, прагнення до професійного росту);

• спосіб життя і ставлення до власної тілесної культури (уміння вистугшти перед своїми учнями як "персоніфікований" образ фізичної культури, результат культурного став­ лення до власної тілесності);

Ткаченко Н Л. Мотиваційні характеристики студентів як фактор підвищення якості підготовки фахівців з менедж-менту фізичного виховання і спорту // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2000. - № 1.

- С. 71-77.

' Зволипская Н.Н, Ильиііа Л,Н., Корнилов В.М, Маслов ВИ., Суріучев В.А Магисфзгура: в поисках образа своего вьіпускпика // 'іеория и практика физической культури. -1998. - № 11-12. - С. 28-31.

204 Людмила СУЩЕНКО

• наявність загальноЕультурних уявлень, знань і умінь про світ, історію суспільства, цивілізацію, культуру, в галузі мистецтва, володіння іноземними мовами;

• наявнісґь природничонаукових уявлень, знань і умінь (про людину, її розвиток і пове­ дінку, закони розвитку суспільства, методи і засоби їх досягнення);

• наявність психолого-педагогічних уявлень, знань і умінь (основ педагогіки, психології, акмеології, що забезпечують паритетні співвідношення між гуманітарною загальноку­ льтурною і фізкультурно-спортивною функціями своєї професії; володіння прийома­ ми, методами, засобами гармонічної взаємодії тих, хто навчається);Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 336.71 (477) Т.Є.ЛИТВИНЕНКО Національний університет харчових технологій Я.В.ЛИТВИНЕНКО Національна академія статистики, обліку та аудиту ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Резюме В статті розглядається проблема подальшого розвитку сфери ресторанного господарства в сучасних умовах економічної кризи в Україні. Подальший розвиток цієї сфери не можливий без маркетингових досліджень, розрахунку стратегії подальшого розвитку цих закладів....»

«УКРАЇНА Дослідження попиту на ринку праці Управління розвитку людських ресурсів Регіон Європи та Середньої Азії Світовий банк УДК 331.5(477) “2009” ББК 65.9(4УКР) 240 У31 ЕКВІВАЛЕНТИ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ (обмінний курс станом на 11 січня 2009 року) Грошова одиниця = гривня (грн.) 1 дол. США = 8,29_грн. ФІНАНСОВИЙ РІК УРЯДУ 1 січня – 31 грудня АБРЕВІАТУРИ ТА СКОРОЧЕННЯ СЗЯОК Система забезпечення якості Мінпраці Міністерство праці та соціальної на основі компетенції політики України ЦСЄ Центральна і...»

«УДК 658.012.32 Д.А. Говорун, аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” АНТИКРИЗОВА МОДЕЛЬ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ УЧАСНИКІВ РАДИ БАНКУ У статті досліджено нову антикризову модель винагороди членів ради банку, пропоновану однією із європейських фінансових установ. Зроблено висновок, що представлені нововведення є своєчасною відповіддю на зміни на ринку, але існують певні елементи моделі, які мають бути уточнені та змінені...»

«Економічні науки Література 1. Стратегічне управління потенціалом підприємства: Моногр. / Б.Г. Шелегеда, А.Я. Берсуцький, Н.В. Касьянова. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2006. – 219 с.2. Маслов П.Н. Оперативное управление социально-єкономическими системами в условиях неопределенности / П.Н. Маслов. – Дн-к.: Монолит, 2005. – 256 с.3. Тодин В.В. Управление информационніми ресурсами / В.В. Тодин, И.К. Корнеев. – ХVII модуль. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 404 с. 4. Жданов С.А. Экономические модели и методы в...»

«Формування ринкової економіки. 2011. № 25 3. Анхолт С. Брендинг: дорога к мировому рынку. — М.: КУДИЦОБРАЗ, 2004. — 272 с.4. Ванэкен Б. Бренд-помощь / Перев. с англ. И. Малковой под ред. В. Домнина. — СПб.: Питер, 2005. — 336 с.5. Винсент Л. Легендарные бренды: Раскрученные рекламные мифы, в которые поверил весь мир// Лоуренс Винсент. — Пер. с англ. Т.Новиковой. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. — 336 с.6. Дробо К. Секреты сильного бренда: Как добиться коммерческой уникальности / Кевин Дробо; Пер. с...»

«Науковий семінар В. В. Вірченко ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ЇЇ РОЛЬ У КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Проведено аналіз інституційної структури фінансового ринку та визначено її роль у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки. Досліджено сутність і функції цієї структури, а також її значення для комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. Analysis of institutional structure of the financial market and its role in rising the...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи Модуль 2 Дніпропетровськ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Інститут економіки ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра економіки підприємства СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ Методичні...»

«Оцінка системи соціального забезпечення в Україні у 2008–2009 рр. відповідь на кризу та майбутні реформи Н. Баранова Кенічі Хіросе Гр уп а т е х нічної під т римки з пи та нь Гідної пра ці та Бюр о моп д ля країн цен т ра льної та Сх ідної Євр опи Авторське право © Міжнародне бюро праці 2010 Перша публікація 2010 На видання Міжнародного бюро праці поширюється видавниче право згідно з Протоколом № 2 Загальної конвенції щодо авторського права. Але короткі витяги з них можуть передруковуватись без...»

«УДК 339:327(494+4) Капінус О.А., аспірантка кафедри країнознавства і міжнародного туризму, Львівський національний університету ім. Івана Франка (Україна, Львів), roxi– kapi2005@ukr.net Можливості використання швейцарського досвіду в інституціоналізації співпраці України та Європейського Союзу Піддано критичному аналізу швейцарський досвід відносин з Європейським Союзом, визначено ті аспекти інституціоналізації цих відносин, які можуть бути використані для підвищення ефективності співпраці...»

«Онищенко Л.А., аспірант НАДУ, директор ТОВ Виробничо-комерційне оціночне агентство Інт-Рейтинг, судовий експерт Патентування як механізм лобізму при прийнятті державних управлінських рішень У запропонованій статті розглядаються проблемні питання щодо відсутності державного визнання інституту лобізму, аналізуються причини можливості рейдерства і корупції. Доводиться необхідність удосконалення нормативно-правової бази як щодо процедури перевірки на патентну чистоту проектів нормативно-правових...»

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Незважаючи на різні інтереси країн, всі вони зацікавлені в підтримці стабільності на ринках основних енергоресурсів і уникнення вагомих потрясінь, пов’язаних з порушенням поставок енергоносіїв і значними коливаннями цін на них. Ці питання набули своєї ваги в особливості через визначаючу роль та місце енергетичного сектору в житті суспільства та держави, провідні країни світу розробляють стратегії і програми діяльності в цій сфері з метою найбільш ефективного...»

«Врахування та управління кризовими явищами в управлінні трудовими ресурсами санаторно-курортних підприємств спрямовано на обґрунтування та практичне використання різноманітних складових впливу, які дають змогу передбачати, прогнозувати можливість появи кризових ситуацій, ризиків та передбачати наслідки цих кризових проявів на механізм управління трудовими ресурсами підприємств санаторнокурортного комплексу в Україні. Висновок. Дослідження механізму управління персоналом рекреаційної сфери як...»

«КОНВЕНЦІЯ 102 Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення 1 Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася 4 червня 1952 року на свою тридцять п’яту сесію, ухваливши прийняти ряд пропозицій стосовно мінімальних норм соціального забезпечення, що становить п’ятий пункт порядку денного сесії, і вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції, ухвалює цього двадцять восьмого дня червня...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»