WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК: 656.13.07(075.8) МЕТОДИ І МОДЕЛІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ Гапчак Т.Г. Вінницький національний аграрний університет Досліджуються напрямки розробки ...»

УДК: 656.13.07(075.8)

МЕТОДИ І МОДЕЛІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТРАНСПОРТНОЇ

ЛОГІСТИКИ

Гапчак Т.Г.

Вінницький національний аграрний університет

Досліджуються напрямки розробки методичного забезпечення для

вирішення задач логістики транспортування. Запропоновано алгоритм

моделювання організації перевізного процесу.

Результати досліджень показують низький рівень розробки і часто

відсутність методичного забезпечення рішення задач для малих автотранспортних підприємств. Перш за все це пов'язано з корінними змінами економічних умов роботи АТП. Аналіз методичного забезпечення показав доцільність класифікації АТП на малі, середні і великі, так як підхід до розробки методичного забезпечення управління даними підприємствами повинен бути різним. Наприклад, для великих і середніх АТП, які мають відповідну матеріальну базу, необхідна розробка методичного і відповідного програмного забезпечення для персональних ЕОМ[1]. Для малих підприємств доцільно обмежитися регулярною розробкою відповідних довідкових таблиць, графіків, діаграм і т.д.

Будь-який вид логістики повинен являти собою сукупність алгоритмів і технологій, що дозволяють реалізувати в економіці логістичний підхід.

Суть реалізації логістичної концепції полягає в розробленні та впровадженні логістичних систем управління матеріальними і відповідними інформаційними потоками, котрі ґрунтуються на логістичних принципах і методах.

Висока ефективність використання методів і моделей в логістиці досяжна, якщо буде забезпечено виконання низки умов серед яких:

системний підхід до вирішення даної проблеми;

наукова обґрунтованість самих методів і моделей;

адекватність моделі реальній системі, об'єктивний облік взаємозв'язку підсистем;

узгодження матеріальних, транспортних, інформаційних та інших потоків[2].

З огляду на те що в ринкових умовах при перевезеннях враховуються інтереси декількох суб'єктів, виникають ситуації, при яких об'єктом управління для АТП залишається маршрут, але сам процес перевезення головним чином визначається клієнтами. Тому актуальною є проблема формування єдиного алгоритму організації перевізного процесу, що враховує різноманіття варіантів взаємодії «постачальник - перевізник - отримувач» або більш складних схем організації перевозок з урахуванням логістичних посередників, наприклад, у вигляді експедиторських фірм та ін[3].

З точки зору організації перевізного процесу можна виділити три схеми, з якими стикаються АТП (табл. 1).

Таблиця 1.

Схеми організації процесу перевезення Умовна назва Схема процесу перевезення

1. Один до одного

2. Один до багатьох

3. Багато до багатьох Організація перевезень за схемою 1 «один до одного» - найпростіша з точки зору планування, не вимагає рішення ні транспортної задачі, ні завдання маршрутизації.

Планування діяльності АТП у разі організації перевезення за схемою 2 «один до багатьох» потребує вирішення наступних завдань маршрутизації:

- зв’язування поїздок, якщо між вантажовідправниками і одержувачем перевезення здійснюється тільки по маятникових маршрутах;

- комівояжера, якщо між вантажовідправниками і одержувачем перевезення здійснюється тільки по розвозочних (збірних або збірно-розвозочних) маршрутами;

- двох перерахованих вище, якщо при організації перевізного процесу використовуються як маятникові, так і розвозочні (збірні або збірно-розвозочні) маршрути.

При організації руху за схемою 3 «багато до багатьох» потрібно на першому етапі вирішити транспортну, потім на другому етапі - завдання маршрутизації.

Враховуючи можливі варіанти схеми організації руху автомобіля на маршруті і тимчасові обмеження, що накладаються на перевезення, планування на АТП можна представити у вигляді алгоритму (рис. 1). Розглянемо більш детально блоки розробленого алгоритму[4].

У першому блоці формується база даних, що включає відомості про кількість транспортних засобів, їх тип і вантажопідйомність; кількості відправників та одержувачів вантажу; обмеження, накладені відправником та одержувачем на партію вантажу, яка може бути відправлена і отримана відповідним суб'єктом; тимчасові обмеження з доставки вантажів до пунктів призначення та їх вивезення з пунктів відправлення; витратах на переміщення одиниці вантажу від кожного відправника кожному одержувачу і ін.

–  –  –

U i U j + n xij n 1 i = 1, n, j i (1.8) де Ui, та Uj - довільні дійсні значення.

Умови (1.6), (1.7) виключають цикли (петлі) на маршруті, оскільки автомобіль приїжджає в кожен пункт і виїжджає з нього один раз. Умова (1.8) не допускає розщеплення замкнутого маршруту з n+1 ланок на кілька з меншим числом ланок.

В якості цільової функції у розглянутій задачі зазвичай виступає довжина маршруту, яка підлягає мінімізації:

n m xij min c (1.9) ij i =1 j =1 У той же час оптимізувати можна не тільки довжину маршруту, а й пов'язані з нею економічні показники, наприклад, витрати на перевезення, а також показники якості обслуговування, допустимо, час доставки вантажів.

Оскільки складений з розглянутого алгоритму маршрут не враховує випадкового характеру складових перевізного процесу, їх кількісна оцінка може бути отримана моделюванням (шостий блок).

Для внутрішньо міського перевезення необхідно визначити час на рух автомобіля з вантажем (tвантi) і без вантажу (txi) на i-й дільниці, час на навантаження у j-го постачальника (tnj) і на розвантаження у i-го споживача (tpi), що включає час на очікування навантаження і розвантаження відповідно.

Сума всіх складових дає час перебування у наряді (Тн):

Тн=tnj+tвантi+tpi+txi (1.10) Логістичний підхід до моделювання часу на виконання транспортних послуг вимагає ув'язки роботи автомобільного транспорту з режимом роботи постачальників і споживачів вантажу, тобто необхідно враховувати час початку і закінчення технологічних перерв у роботі клієнтів. Тому формула (1.10) повинна бути відкоректована.

У сьомому блоці визначається співвідношення змодельованих значень часу перебування автомобіля у наряді (в рейсі) до вимог клієнтів за термінами доставки вантажу. Наприклад, для внутрішньо міського перевезення визначається можливість обслуговування всіх споживачів на маршруті в межах установлених часових інтервалів. Якщо умова не виконується, то потрібно відкоригувати маршрут, або, якщо можливо, час роботи складів, вантажопідйомність використовуваного на даному маршруті рухомого складу і заново змоделювати час руху.

Таким чином, пропонована ієрархія моделей дозволяє реалізувати єдиний підхід до формалізації методів вирішення завдань управління в транспортній логістиці. Це дозволяє здійснити трирівневу оптимізацію в міру редукування кількості розглянутих об'єктів (постачальники, споживачів) і послідовного включення додаткових факторів, пов'язаних з конкретними маршрутами перевезень.

Література

1. Логістика автомобільного транспорту: Навч. Посібник/ В.С.

Лукінський, В.І. Бережний, Є.В. Бережна та ін.- М.: Фінанси та статистика, 2004.- 368с.

2. Міжнародні автомобільні перевезення: Економічні та управлінські аспекти (частина II): Навчальний посібник / Під ред.. Ю.С.Сухіна, В.С.

Лукінського.- СПб.: СПбГІЄАУ,2001.-204с.

3. Лукінський В.С., Пластуняк І.А. Ієрархія методів вирішення задач автотранспортних перевезень в транспортній логістиці.//ГУУ. Вісник університету. Серія Управліня на транспорті.-М.: ГУУ, 2001.-с.140-148

4. Кожин А.П., Мезенцев В.Н.. Математичні методи в планування та управлінні вантажними автомобільними перевезеннями: Підручник для вузів.М.: Транспорт, 1999.-304с.Похожие работы:

«ЮНИТИ, 1999. — 408 с.6. Лепа Р. М. Прийняття управлінських рішень на підприємстві: теорія та практика / Р. М. Лепа, В. М. Тимохин; НАН України Інститут економіки промисловості. — Донецьк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2004. — 262 с.7. Лукичёва Л. И. Управление организацией: учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации» / Л. И. Лукичёва; под ред. Ю. П. Анискина. — М.: Омега-Л, 2006. — 360 с.8. Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2008. — 240 с. 9....»

«дієві структури впливу на політику для захисту своїх інтересів. Залучення молодого покоління у всі сфери суспільного життя видається актуальним на сучасному етапі розвитку української державності. Значною мірою ефективність нинішньої політики визначатиметься тим, чи вдасться їй задіяти молодь до конструктивної співпраці з владою. Адже в середовищі молодіжних об’єднань відбувається селекція та становлення нових політичних лідерів, вироблення альтернативних проектів державотворення. Будучи...»

«Збірник наукових праць. Частина 3, 2012 УДК 378.1(37.013.74) Ганна Товканець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет ПРОФЕСІЙНА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА НА ЗАКАРПАТТІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ У статті представлено аналіз діяльності торгівельних шкіл на Закарпатті, зокрема Мукачівської торговельної академії, в 20-их роках ХХ століття. Підкреслено особливість формування їх як центрів навчальної, наукової і просвітницької...»

«УДК 336.148:[354.21/23+36.4] Прокопенко Ольга Володимирівна, д.е.н., професор, декан факультету економіки та менеджменту, завідувач кафедри економічної теорії Сумського державного університету; Школа Вікторія Юріївна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Сумського державного університету УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ Досліджено економічну сутність бюджетного регулювання та виділено його основні види. Проаналізовано існуючі та...»

«ВІДГУК офіційного опонента Панченка Євгена Григоровича на дисертацію Вакуленко Євгенії Володимирівни на тему «Фінансові механізми інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Актуальність теми дослідження Процес інвестування в інновації є одним з вирішальних чинників відтворення світової економічної системи. Рівень інноваційного розвитку...»

«УДК 657.1:004 Куцик П.О., професор, перший проректор, Ясінська Л.Т., Львівська комерційна академія СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ Досліджено організаційні підходи до бухгалтерського обліку доходів майбутніх періодів на підприємстві. Обґрунтовано напрями удосконалення організації обліку доходів майбутніх періодів та порядку їх розподілу. Ключові слова: доходи майбутніх періодів, організація бухгалтерського обліку, розподіл. Kutsik P., Yasinska L. CURRENT...»

«ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ МАШКО ГАЛИНА ВІКТОРІВНА УДК 336.14 МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ (на прикладі міста без районного розділення) Спеціальність 25.00.04 – Місцеве самоврядування АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Донецьк – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк) Науковий керівник кандидат економічних наук,...»

«Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБ ТИЛУ ЯК НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА УДК 378.1:355.23 С. О. Каплун О. Є. Забула А. В. Зозуля О. Г. Бондаренко В останнє десятиріччя в Україні відбувається стрімка переорієнтація оцінки результату професійної підготовки з понять “освіченість”, “загальна культура” випускників на “компетенцію” і “компетентність”. Ці категорії стають провідним критерієм підготовленості сучасного фахівця до нестабільних, нетипових умов праці та...»

«НАУКА І ПРОФСПІЛКА Інформаційне видання Профспілки № 10 працівників НАН України Березень 2009 р.У НОМЕРІ: Постанова Президії НАН України № 9 від 14.01.2009 р. (с. 2 4) Постанова Президії НАН України № 20 від 28.01.2009 р. (с. 5 -12) Податкові і соціальні пільги у 2009 р. (с. 13 14) Пенсійні та соціальні внески на 2009 рік (с. 15 17) Шановні жінки! Розпорядження Президії НАН Від щирого серця вітаю вас, окрасу України № 777 від 30.12.2008 р. Академії, зі світлим весняним святом – 8 (с. 18 – 19)...»

«УДК 811.161.2’373 ІНШОМОВНІ ЗАСОБИ В ЕРГОНІМІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЕРГОНІМІКОНУ ТЕРНОПІЛЛЯ) Ю. М. Деременда, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка У статті досліджено стан ергонімної лексики Тернопільської області, утвореної із використанням іншомовних запозичень. Встановлено, з яких мов черпають своє лексичне наповнення ергоніми Тернопілля; визначено відсоткове співвідношення кожної з цих мов у загальній структурі ергонімів-запозичень. Досліджено семантичні та...»

«239 І. РЕГІОНАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УДК 330.15 К.А. АНДРЮЩЕНКО Київський університету туризму, економіки і права ПРИРОДООХОРОННІ КЛАСТЕРИ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Сьогодні на часі не тільки процеси вдосконалення охорони навколишнього середовища загалом, особливо природо-заповідної мережі, скільки створення новітніх підходів до економічної діяльності у цій сфері. Поєднання природоохоронних та...»

«УДК 338.242.4:331.522 Филиппова І.Г., Сумцов В. Г. м. Луганськ ІНФЛЯЦІЯ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДУ В УКРАЇНІ В умовах високого ступеня зносу основних засобів, недостатності інвестицій в основний капітал і жорсткої залежності економіки України від цін на енергоносії домінуючим видом інфляції в Україні залишається інфляція витрат. Метою статті є дослідження інфляції як процесу перерозподілу доходу між учасниками суспільного відтворення і аналіз впливу стримуючої державної політики на ринок праці....»

«Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 38 Collection of scientific works. – 2014. – Issue 38 “ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” “EFFICACY PUBLIC ADMINISTRATION” УДК 351.851(477) М. Скиба ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Розглянуто роль освіти в умовах постіндустріального розвитку, зростаючої конкуренції у світі та глобалізації. Визначено, що недосконалість державного регулювання у сфері освіти негативно позначається на системі освіти. Визначено пріоритетні напрями...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»