WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання) Викладач: к.е.н. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робіт

з дисципліни «Економіка підприємства»

(для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання)

Викладач: к.е.н. Трофименко О. О.

Київ — 2013

ЗМІСТ

I. Мета і завдання написання курсової роботи -3II. Загальні вимоги до курсової роботи -4III. Добір літератури та виклад змісту курсової роботи - 14 IV. Тематика курсових робіт - 17 V.

Розрахункове завдання - 19 Складання калькуляцій на продукцію, що виробляється - 21 Визначення обсягів капітальних вкладень в основні засоби - 21 Розрахунок та розподіл амортизаційних відрахувань - 22 Визначення беззбиткового обсягу продажів - 29 Встановлення резервів зниження собівартості продукції за рахунок економії матеріальних витрат, або підвищення продуктивності праці робітників - 31 Оцінка доцільності участі в інвестиційному проекті - 32 Обчислення інвестицій в оборотні кошти - 34 Ефективність інвестиційних проектів характеризують такі показники:

- 35 VІ. Захист та оцінювання курсової роботи - 37 VІІ. Рекомендована література - 39 I. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Забезпечення сталого розвитку національної економіки значною мірою залежить від реалізації виробничого потенціалу її промислового сектору. У цьому процесі важливу роль відіграють підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств будь-якого розміру та організаційно-правової форми. У зв’язку з цим посилюються вимоги до теоретичної підготовки та вмінь до застосування набутих знань на практиці спеціалістами всіх служб підприємств, а особливо фінансовоекономічної. Адже для ефективного управління виробничо-комерційною діяльністю сучасних господарюючих суб’єктів, незалежно від їх галузевої приналежності, необхідні висококваліфіковані економісти. На сучасному етапі становлення економічної освіти з’явилися нові вимоги щодо підготовки спеціалістів. Так, неможливо уявити професіонала без глибоких теоретичних знань, а також без практичних навичок виконання різних видів економічної діяльності. Саме для високоякісного оволодіння студентами матеріалу з дисципліни “Економіка підприємства” призначені дані “Методичні вказівки”.

Набуття необхідних знань, формування економічного світогляду, розвиток аналітичних вмінь та навичок майбутніх спеціалістів з економіки та фінансів забезпечується під час виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка підприємства”.

Написання курсової роботи спрямоване на поглиблення знань, одержаних студентами під час лекційних та практичних занять з курсу „Економіка підприємства”, удосконалення розрахунково-аналітичних прийомів, необхідних під час пошуку додаткових резервів розвитку господарюючих суб’єктів, а розвиток вміння самостійно узагальнювати економічну інформацію, виокремлюючи найсуттєвіші її складові, та формулювати логічно завершені висновки.

Виконання курсової роботи має сприяти глибшому розумінню студентами механізму дії економічних законів на рівні конкретного підприємства з урахуванням об’єктивних реалій сьогодення, як на макро-рівні держави, так і з урахуванням мегаекономічних чинників, що діють на міждержавному рівні. А тому для написання курсової роботи студент повинен не тільки ретельно опрацювати матеріал підручника, але й ґрунтовно вивчити законодавчі акти з питань економічних

-3відносин, опрацювати матеріали періодичних та наукових видань з проблем економічних відносин в ринкових умовах.

В ході виконання курсової роботи студент повинен самостійно підібрати та вивчити літературу з обраної теми, здійснити аналіз запропонованої економічної ситуації та зробити узагальнюючі висновки стосовно ефективності реалізації теоретичних положень під час вирішення актуальних питань управління господарськими процесами на рівні виробничо-торговельного підприємства.

II. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

У відповідності до навчального плану студент виконує курсову роботу. Починати її написання рекомендується після того, коли з основних питань дисципліни “Економіка підприємства” у студента буде сформовано чітке розуміння сутності основних понять та взаємозв’язків між ними, оскільки в курсовій роботі мають бути викладені основні теоретичні положення, які свідчать про засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу.

Важливим етапом виконання курсової роботи є вибір теми, яку студент обирає самостійно, відповідно до власних уподобань та ступеня розуміння сутності економічної проблематики певної теми. Обираючи тему курсової роботи, студент має враховувати можливості щодо якомога глибшого ознайомлення із відповідними теоретичними матеріалами та її безпосереднім втіленням в практику господарюючих підприємств. Курсова робота складається з теоретичного та розрахункового завдання.

Виконуючи курсову роботу, студенту необхідно показати вміння коротко, чітко, правильно викладати засвоєний навчальний матеріал, використовуючи його в практичних розрахунках. В процесі підготовки та виконання курсової роботи потрібно вивчити рекомендовану літературу, нові законодавчі акти, нормативні та інструктивні матеріали з питань господарської діяльності, які друкуються в періодичних виданнях.

Вступ (1 стор.) розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі подають загальну характеристику роботи в рекомендованій нижче послідовності.

-4Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми треба чітко, аргументовано обґрунтувати актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва. Необхідно кількома реченнями висловити сутність проблеми або проблемної ситуації, що обумовлює актуальність написання курсової роботи. При цьому обов’язково повинна бути проаналізована ступінь висвітлення проблеми у вітчизняній та зарубіжній літературі.

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. Не слід формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують не на саму мету, а на засіб її досягнення.

Приклади. Метою курсової роботи є:

– розгляд теоретичних положень та удосконалення практичних рекомендацій щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах нестабільного середовища;

– формування теоретичних підходів та розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок.

Завдання дослідження. Зазначаються конкретні завдання з окремих частин курсової роботи, послідовність і зміст яких визначають фактично майбутню структуру курсової роботи. Формулювання цих завдань має бути в наказовій формі, тобто починатися зі слів: «Провести аналіз...», «Обґрунтувати...», «Дослідити...», «Визначити...», «Оптимізувати...», «Розробити...» тощо.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію та обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Визначення предмета дослідження практично є конкретизацією наукової проблеми, що випливає із завдань дослідження.

Наприклад. Об’єкт дослідження – система управління об’єктами права інтелектуальної власності на сучасних підприємствах. Тоді предмет дослідження – теоретичні та прикладні аспекти системи управління інтелектуальною власністю на

-5машинобудівних підприємствах України.

Методи дослідження. Подається перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перерахувати їх потрібно не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Наприклад, методологічну основу курсової роботи можуть становити наступні методи: історико-логічний, абстрактно-логічний, узагальнення, порівняння, соціологічних спостережень, аналізу, системного аналізу, статистико-економічний, експериментальний, розрахунково-конструктивний, економіко-математичний і т.д., тобто загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах економічної науки та були використані для розкриття певного підрозділу курсової роботи.

В теоретичній частині висвітлюються сутність, актуальність та необхідність даної теми. Виклад матеріалу доцільно супроводжувати графіками та малюнками, які розміщуються по тексту. При висвітленні теоретичної частини не допускається просте відтворення тексту підручника, книги чи іншого джерела. При викладенні основних положень, визначень, дефініцій необхідно зазначати джерело інформації, яке було використане при підготовці теоретичного узагальнення. Всі формули і розрахунки, наведені в теоретичній частині мають бути підкріплені числовими даними, які були отримані під час виконання розрахункової частини роботи, або змодельованими і обґрунтованими на підставі вихідних даних виконуваного варіанту роботи Виконання розрахункової частини має супроводжуватися необхідним коментарем отриманих результатів, поясненням застосованих у формулах умовних позначок, аналізом розрахункових показників, висновками та пропозиціями щодо удосконалення планування певного ресурсу.

У загальному вигляді курсова робота оформляється в такому порядку:

- титульна сторінка, оформлена відповідно до зразка (додаток 1);

- зміст;

- вступ;

- основна теоретична частина (містить три відповідні підпункти);

-6розрахункова частина розрахунок беззбиткового обсягу реалізації продукції підприємства з виробництва будівельних матеріалів, визначення економічної ефективності заходів зі зниження собівартості продукції та визначення доцільності інвестиційного проекту (містить відповідні підпункти);

- висновки та рекомендації;

- список використаної літератури, оформлений відповідно до вимог (див. список рекомендованої літератури).

Курсова робота повинна бути виконана чітко та оформлена охайно. Обсяг курсової роботи складає 35 - 40 сторінок друкованого тексту, (висота шрифту 12 Аriаl для Microsoft Word, 1,5 інтервал ). Сторінки необхідно пронумерувати у правому верхньому кутку, обов’язково на них залишити поля для зауважень викладача.

Виклад матеріалу основної теоретичної частини роботи слід здійснювати у відповідності з планом, який розробляється після ознайомлення з літературними джерелами з обраної теми та розміщується в курсовій роботі перед вступом.

Ретельно, логічно складений план є стрижневою частиною курсової роботи, оскільки висвітлення теоретичних положень обраної теми виконується у відповідності з питаннями плану. В цілому план має включати лише ті питання. які безпосередньо стосуються теми і дають змогу повністю розкрити її.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Під час написання курсової роботи варто використати наступну схему плану:

Вступ, в якому наводиться актуальність теми, визначення переліку завдань курсової роботи та методів, що застосовуються під час дослідження.

Перший розділ, що містить виклад теоретичних та методологічних питань за темою курсової роботи і їхню практичну значимість. В цьому розділі слід навести існуючі підходи до обраної проблеми, сформульовані різними представниками сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл.

Другий розділ — виконання розрахункової задачі, який передбачає не тільки розв’язання запропонованого завдання, але й аналіз діяльності підприємства з точки зору обраної проблеми.

Третій розділ — формулювання способів та розробка заходів, спрямованих на поліпшення економічного становища в аспекті досліджуваного економічного явища чи проблеми.

-7Висновки, в яких викладаються основні результати дослідження, формулюються остаточні висновки стосовно виконаного дослідження, як теоретичного так і розрахунково-практичного.

Нижче наведено приклад плану курсової роботи:

Тема: „Організація оплати праці та шляхи її удосконалення” Вступ…………………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Теоретичні засади організації оплати праці………………………………4 Мотивація трудової діяльності як спосіб винагороди за працю й фактор 1.1.

заохочення до підвищення її продуктивності……………………………………………………………………..4 Організація оплати праці на підприємствах різних форм власності та 1.2.

галузей діяльності…………………………………………………………………..8 Аналіз ефективності діючих систем і форм заробітної плати…………..12 1.3.

Розділ 2. Розрахункова частина……………………………………………….………16

2.1.Складання калькуляцій на продукцію………………………………………………...16

2.2. Беззбитковий обсяг продажів…………………………………………………..........20

2.3. Встановлення резервів зниження собівартості продукції за рахунок підвищення продуктивності праці робітників ………………………………………………………….25

2.4. Оцінка доцільності участі в інвестиційному проекті……………………………………………………………………………………….......29 Розділ 3. Удосконалення організації оплати праці на базовому підприємстві……………………………………………………………………………………...32

3.1. Рекомендації та обґрунтування щодо напрямів удосконалення організації оплати праці на підприємстві……………………………………………………

3.2. Методи підвищення ефективності використання людського капіталу базового підприємства……………………………………………………………………………………..35 Висновки…………………………………………………………………………………………...39 Список використаної літератури……………………………………………………………40 Таблиці, графічний матеріал, формули. Рисунки, таблиці розташовують після першого посилання на них у тексті, або не далі як на наступній сторінці. На рисунки та таблиці у тексті роблять посилання скороченням слів та порядковим номером –

-8табл.1.2 (друга таблиця першого розділу), рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу).

На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті. У разі повторного посилання вказують у скороченому вигляді – «див. табл. 1.3».

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць для уточнення та зручності порівняння показників. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) симетрично до тексту, як показано на рис. 2.1. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть: «Продовження таблиці ___» із зазначенням номера таблиці. Назва таблиці розміщується зліва (вирівнювання по ширині з абзацним відступом). Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст, а також умови часу (роки, півріччя, квартали, місяці) та місця (конкретна організація, галузь, економічна сфера тощо).

–  –  –

Рисунок 2.1 – Макет таблиці Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої,

-9якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ECONOMIC THEORY УДК 330.101.8 Дучинська Н.І., Дучинський П.І ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ КАПІТАЛУ: ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ Нагромадження капіталу охарактеризовано як The capital accumulation is characterized as the процес відтворення фізичного, людського, reprocessing of material, human, intellectual, social інтелектуального, соціального та інших сучасних and other modern forms of capital. The conclusion форм капіталу. Зроблено висновок про about the essential energizing of the efficient capital...»

«УДК 339.138.2:658.8.«313» Квятковська Любов Абрамівна, к.е.н., доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ У статті надається схема базових елементів формування маркетингової стратегії підприємства та визначаються показники, які можуть бути застосовані при оцінці ефективності її реалізації в межах загальновідомих моделей. Ключові слова: маркетинг, маркетингова стратегія, сегментація ринку, ціна, якість...»

«Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 117–120. 8. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 392 с. 9. Ансофф И.Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с. 10. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. 11. Шершньова З.Є. Стратегічне управління. – К.:...»

«ЕКОНОМІКА УДК 658.7: 338.246 З. С. Люльчак, Д. О. Гречанюк СУТНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ СТОСОВНО РЕСУРСОТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Вступ: Суттєва енергомісткість української економіки, невиправдано висока частка природного газу в енергетичному балансі, директиви і вимоги Європейського Союзу, а також ряду міжнародних організацій змушують впроваджувати зміни у економіці, передусім йде мова про її стабілізацію та сталий...»

«Криміналістичний вісник • № 1 (21), 2014 УДК 342.051 : 343.148 Д.В. Смерницький, кандидат юридичних наук, начальник відділу Державного науково-дослідного інституту МВС України ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА Розглянуто теоретико-правову характеристику інституту інтелектуальної власності, а також поняття охорони, захисту та забезпечення прав на об’єкти інтелектуальної власності. Ключові слова: промислова власність, авторське право, суміжні права,...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА ВИГІВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЛУК’ЯНОВИЧ УДК 802.5:413.164. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ, СТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ОМОФРАЗ (на матеріалі англомовної військової фразеології) Спеціальність 10.02.04 – германські мови Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук ХАРКІВ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі англійської філології та перекладу Житомирського державного університету...»

«УДК 331.У524 Козир І. С. ст. викл. кафедра менеджменту, економіки та права Кіровоградська льотна академія НАУ ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ У статті розглянуто класифікацію функцій вищої освіти як специфічної галузі економіки через потреби представників різних рівнів соціально-економічного суспільства. Визначено загальне поняття функцій вищої освіти. Окреслено напрямки подальших досліджень щодо причин неефективного виконання функцій вищої освіти в Україні. В статье...»

«методологічний алгоритм моделювання соціального розвитку регіону дозволять досягти високих результатів його розвитку, менеджмент якого ефективно запровадить запропонований методологічний інструментарій. Список літератури 1. Царенко, О. М. Економіка розвитку [Текст] : підручник / О. М. Царенко. – Суми : Університетська книга, 2004. – 590 с.2. Нижник, В. М. Економічні, соціальні та демографічні особливості екологічно несприятливих районів Хмельниччини [Текст] / В. М. Нижник, М. І. Приступа //...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 2 (49), ч. 2 УДК 336.1:352 Волохова І.С. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗІ ОСВІТИ) У статті проаналізовано проблеми The problems of financing public benefits by фінансування суспільних благ органами the organs of local self-government on the місцевого самоврядування на прикладі example of branch of education are analyzed галузі освіти. Доведено, що фінансування in the...»

«Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (11), 2014 УДК 332.8, 336.1.352 Гуцул Я. В. аспірант Буковинського державного фінансово-економічного університету, м.Чернівці ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА У статті розглянуто ефективність функціонування житловокомунального господарства (ЖКГ), що визначається його внутрішнім потенціалом, потребами, що склалися на ринку житлово-комунальних послуг (ЖКП), та зовнішніми умовами, які повинні...»

«УДК 331.5.332.1 ОЦІНКА ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЛА О. Кіц, асистент Львівський національний аграрний університет Ключові слова: трудовий потенціал, демографія, відтворення, депопуляція. Визначена вікова структура сільського населення та демографічна ситуація, подається оцінка відтворення трудового потенціалу, характеризується вплив чинників на відтворювальні процеси у сфері трудових ресурсів і трудову активність вікових груп населення. Постановка проблеми. Прийнята програма...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» НАУКОВИЙ ПАРК Інститут глобальної економічної політики Інститут соціально-трудових відносин За загальною редакцією докторів економічних наук, професорів Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника УДК 339.7 ББК 65.52 Р 44 Колектив авторів Д. Г. ЛУК’ЯНЕНКО, А. М. ПОРУЧНИК, А. М. КОЛОТ, Я. М. СТОЛЯРЧУК, Л. Л. АНТОНЮК, О. Й. ВІНСЬКА, К. Е. ГАФАРОВА,...»

«Подальше розроблення проблеми, що була проаналізована у статті, знайшла продовження у власному дисертаційному дослідженні, а також під час написання статей та тез доповідей. Список літератури 1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. – М.: Academia, 1999. – 956 с.2. Бернал Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал. – М.: Иностр. лит., 1956. – 735 с.3. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки / П.П. Гайденко. – М.: Наука, 1980. – 566 с. 4. Иноземцев...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»