WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 336.228.32 І.В. Алєксєєв, Р.Й. Желізняк Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

№ 94 (5). – Житомир, 2010. – С.220–223. 3. Бандур С.І. Модернізація економіки як чинник

трансформації структури зайнятості населення / Ринок праці та зайнятість населення. – К., № 2,

2011. – С.3–6. 4. Луків О.М. Структурна модернізація промисловості: пріоритети та напрями

реалізації / Управління розвитком: збірник наукових робіт № 4 Харківського національного

економічного університету – Харків: ХНЕУ, 2011. – С.162–164. 5. Качала Т.М. Модернізація як

необхідна умова економічної відбудови національної соціально-економічної системи / Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – № 2 – Луцьк, 2011. – С.4–13. 6. Софієнко А.В. Конкурентоспроможність підприємства як складова модернізації економічного розвитку / Економічні інновації. – Вип. № 45. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Одеса, 2011. – С.226–231. 7. Валінкевич Н.В. Упровадження економічної модернізації на підприємствах харчової промисловості як передумова їх ефективного розвитку / Економічний вісник Донбасу (Науковий журнал). – №1 (23) – Донецьк, 2011. – С.144–147. 8. Бужимська К.О.

Деякі складові теоретико-методологічної бази інноваційно-технологічної модернізації / Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир, 2011. – С.113–119.

УДК 336.228.32 І.В. Алєксєєв, Р.Й. Желізняк Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОДАТКОВОГО

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ © Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й., 2012 Розглянуто організацію податкового стимулювання інноваційної діяльності в країнах Європи, детально проаналізовано податкові преференції Франції та Великобританії. Описано механізми надання податкових пільг та сильні й слабкі сторони податкових стимулів НДДКР кожної з країн.

Ключові слова: податкове стимулювання, інноваційна діяльність, європейський досвід, податки, НДДКР.

EUROPEAN EXPERIENCE TAX STIMULATION

OF INNOVATION ACTIVITY

© Alekseyev I.V., Zheliznyak R.Y., 2012 The article deals with organization of the tax incentives of innovation in Europe, namely in detail considered tax preferences of France and the UK. Presented by mechanisms that provide tax benefits and strengths and weaknesses of R & D tax incentives of each country.

Key words: tax incentives, innovation, the European experience, taxes, R & D Постановка проблеми Українська економіка перебуває на етапі, коли неможливо продовжувати виробляти продукцію, яка розроблена ще в соціалістичній Україні та морально застаріла. Для ефективного функціонування підприємств та економіки загалом необхідні інновації. Стимулювання інноваційної діяльності через податки потребує активних дій держави. Проте створення сприятливих умов для інноваційної діяльності через податкову систему потребує виваженого підходу, оскільки Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua непродумані дії в системі пільгового оподаткування можуть призвести до небажаних наслідків.

Перед упровадженням податкових пільг необхідно вивчити зарубіжний досвід, оскільки помилки чи здобутки в сфері податкового стимулювання інноваційної діяльності в інших країнах можуть бути визначальними на етапі планування податкового стимулювання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій Проблематикою використання досвіду країн Європи в податковому стимулюванні інноваційної діяльності займалися такі вчені: В.М. Геєць, О.Д. Данілов, О.М. Десятнюк, Н.І. Іванова, Ю.Б. Іванов, М.О. Кизим, А.І. Крисоватий, О.Є. Кузьмін, І.А. Майбуров, П.С. Мельник, С.В. Онишко, С.І. Юрій. Проблему взаємозв’язку оподаткування та інноваційної діяльності та її розвитку вивчали І.А. Майбуров, С.В. Онишко, Н.І. Іванова. Вплив розподілу прибутку, зокрема окремих видів податків, на інноваційні програми й проекти досліджено у працях В.П. Вишневського, О.Д. Данілова, Ю.Б. Іванова. Взаємовплив податкової та інноваційної політики вивчали О.М. Десятнюк, А.І. Крисоватий, С.І. Юрій тощо.

Проте є теоретичні та практичні проблеми, котрі не відображені в працях зазначених вчених.

Постановка цілей Метою статті є висвітлення європейського досвіду податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств, його переваг та недоліків.

Виклад основного матеріалу В Україні немає інформації щодо ефективності застосування податкових пільг в інноваційній сфері.

У дев'яти країнах з ЄС-25 взагалі відсутні податкові стимули для інноваційного розвитку. Це Кіпр, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина, Німеччина та Швеція. На відміну від них, Франція, Великобританія, Португалія, Іспанія, Чехія, Австрія, Ірландія, Бельгія та Італія використовують, більшою чи меншою мірою, податкове стимулювання інновацій [1].

Для стимулювання інноваційної діяльності в різних країнах застосовують різні податкові преференції або їх поєднання, а саме:

– надання дослідницького та інвестиційного податкового кредиту, тобто відтермінування податкових платежів у частині витрат з прибутку на інноваційні цілі;

– зменшення податку на приріст інноваційних витрат;

– “податкові канікули” протягом кількох років на прибуток, отриманий від реалізації інноваційних проектів;

– пільгове оподаткування дивідендів юридичних і фізичних осіб, одержаних на акції інноваційних організацій;

– зниження ставок податку на прибуток для замовних та спільних НДДКР;

– зв'язок надання пільг з урахуванням пріоритетності виконуваних проектів;

– пільгове оподаткування прибутку, отриманого в результаті використання патентів, ліцензій, “ноу-хау” та інших нематеріальних активів, що входять до складу інтелектуальної власності;

– зменшення оподатковуваного прибутку на суму вартості приладів і обладнання, які передаються ВНЗ, НДІ та іншим інноваційним організаціям;

– відрахування з оподатковуваного прибутку внесків до благодійних фондів, діяльність яких пов'язана з фінансуванням інновацій;

– зарахування частини прибутку інноваційної організації на спеціальні рахунки з подальшим пільговим оподаткуванням у разі використання на інноваційні цілі.

З метою активізації інноваційної активності за кордоном держава нерідко стимулює і підготовку кадрів. Так, у Франції 25 % приросту витрат на підготовку кадрів звільняються від податків (там, де безробіття велике, ці витрати не обкладаються податками).

Задля активізації інноваційної активності в економічно розвинених зарубіжних країнах держава відіграє велику роль у створенні соціальної інфраструктури, що передбачає формування інформаційної системи усередині країни.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Високорозвиненим закордонним країнам з ринковою економікою вдалося відпрацювати різноманітні ефективні інноваційні адміністративні та економічні механізми, основані на таких принципах:

динамічний, адекватний реальній ситуації галузевий та предметно-тематичний підхід держави до визначення того, що вважати інноваціями, які види досягнень науково-технічного, технологічного прогресу слід розглядати як ключові на вибраний період;

виключно вагома і законодавчо закріплена економічна і політична підтримка інновацій з боку влади;

автоматичне задіяння заходів державної підтримки інновацій з формальних підстав і незалежно від волі державних чиновників [2].

Однією з найпривабливіших податкових преференцій є податковий кредит. Це величина коштів, на котру будуть зменшені податки у зв’язку із веденням інноваційної діяльності. В більшості країн використовують податковий кредит з податком на прибуток, оскільки саме він виконує найбільш стимулювальну функцію, проте відшкодування відбувається лише після введення інновацій в експлуатацію. Процент зазначеного податкового кредиту різний в різних країнах і може стосуватися тільки певного типу впроваджуваних інновацій. Найширше використовують податковий кредит у Франції. За даними, у 2008 р. величина податкового дослідницького кредиту у цій країні становила 5млрд. євро, Розглянемо деякі країни, котрі сприяють інноваційній діяльності через податкові стимули.

Однією з країн, котра інтенсивно здійснює податкове стимулювання інноваційної діяльності, є Франція. Франція – одна з перших країн, що почали проводити стимулювання інноваційної діяльності, проте до 1983 р. це стимулювання не давало необхідних результатів. У зазначений рік прийнято рішення про використання податкового дослідницького кредиту (Credit d’impot recherch

– CIR). Так, до 2004 р. основою розрахунку податкового дослідницького кредиту була величина збільшення витрат на інноваційні роботи в звітному періоді порівняно з попереднім. З 2004 р. до 2008 р. Франція застосовує комбіновану систему використання податкового дослідницького кредиту, одну частину якого розраховували за старою схемою, а інша частина кредиту залежала від загальної величини витрат, спрямованих на інноваційну діяльність, тобто не залежала від їх приросту. Також паралельно до податкового дослідницького кредиту для стимулювання створення та росту малих та молодих дослідних підприємств у 2004 р. запроваджено програму Young Innovative Companies (далі YIC) – “Молоді інноваційні підприємства”. З 2008 р. і досі податковий дослідницький кредит залежить виключно від обсягу витрат на інноваційну діяльність. Він складається з двох частин: перша частина – 30 % від загальних витрат на науково-дослідні роботи, якщо сума зазначених витрат не перевищує 100 млн. євро, та 5 % на перевищену суму витрат на науково-дослідні роботи. Тобто якщо підприємство витратило на науково-дослідні роботи 150 тис.євро, то за 100 млн.євро воно отримає податковий дослідницький кредит в розмірі 30 млн. євро, а за решту 50 млн. євро йому буде надано 2,5 млн. євро. Звідси сумарна величина податкового дослідницького кредиту становитиме 32,5 млн. євро, тобто на цю суму підприємства можуть зменшити розмір нарахованих податків або отримати зазначені кошти впродовж трьох років [3, с. 57–58].

Програма YIC запроваджена для сприяння росту молодих інноваційних підприємств.

Отримати статус YIC може фірма, яка існує не більше від восьми років та інвестує у НДДКР не менше ніж 15 % загальних витрат. Підприємство з YIC статусом не платить соціальні платежі за працівників сфери НДДКР, до яких входять не тільки науковці, а й техніки, юристи, що займаються патентами, працівники, що тестують продукцію, менеджери, тобто підхід дуже ліберальний.

Ці підприємства звільняються від корпоративного прибуткового податку на перші три роки, а наступні два роки платять тільки 50 % податку. Їх також можуть звільняти від місцевих податків, пов’язаних з вартістю майна та споруд.

Щоб отримати CIR, підприємства подають декларацію з класифікацією витрат на НДДКР разом з декларацією про прибуток за рік. Податковий кредит зменшує суму податку за цей рік.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Фірми зобов’язані вести облік витрат так, щоб можна було їх відстежити та довести, що сума податкового кредиту, на яку зроблено запит, є правильною. Податкові органи можуть періодично здійснювати аудит таких підприємств.

Щоб одержати статус YIC, фірма подає заяву наперед. Як тільки вона затверджена, зменшуються соціальні платежі фірми за працівників. Це дуже швидко збільшує грошові потоки компанії, оскільки знижує видатки на персонал.

Проте, як зазначено вище, є ряд вимог, котрі підприємства повинні виконувати, а саме:

бути малим або середнім підприємством, тобто величина обороту повинна бути меншою за 40 млн.євро, а кількість працівників не повинна перевищувати 250 ос.;

вік підприємства повинен не перевищувати 8 років, воно не може бути створене шляхом реорганізації іншого підприємства;

витрати на НДДКР не повинні бути меншими за 15 % від загальних витрат підприємства;

бути незалежним підприємством, тобто не бути структурним підрозділом більшого підприємства, а 50 % величини статутного капіталу має належати фізичним особам [4].

Отримавши зазначений статус, підприємство матиме ряд переваг та преференцій. Основною преференцією є зменшення податку на доходи, а саме повне звільнення на перші три роки, а в наступні два роки його нараховують тільки в розмірі 50 %. Отримавши статус молодого інноваційного підприємства, воно звільняється від податку на компанії (imposition forfaitaire annuelle) на період до 8 років, повністю звільняється від податку на дохідну діяльність (tax proffesionelle) на термін 7 років та від податку на нерухомість. Також для зазначених підприємств діють збільшені ставки податкового дослідного кредиту та діє програма його негайного повернення тощо.

Збільшення популярності програми CIR серед підприємств, передовсім отримання податкового дослідницького кредиту, пов’язане з його значущістю, оскільки цей кредит:

має автоматичний та недискримінаційний характер;

не потребує попереднього дозволу;

доповнює та не заперечує інші державні допомоги в НДДКР;

залишає підприємству повну свободу дій;

дозволяє отримати значну фінансову допомогу;

створює умови для розвитку нових підприємств, особливо це стосується малих та середніх за розміром фірм;

має достатньо прозорий юридичний механізм;

стимулює партнерство між підприємствами, державними органами влади та науководослідними організаціями;

стимулює до залучення наукових кадрів;

позитивно впливає на психологічний стан керівників та персонал підприємств.

Проте є ряд недоліків та претензій до програми CIR:

підприємства відмовляються від податкового дослідницького кредиту у зв’язку зі складнощами його використання та проблемами його обліку;

строгі критерії відбору;

достатньо часті зміни в податковому законодавстві; так, протягом 8 років тричі змінювались умови зазначеної програми;

перебої в поверненні податкового дослідного кредиту [3, с.63–65].

Незважаючи на недоліки податкового дослідницького кредиту, зацікавленість підприємств у ньому з кожним роком зростає. Так, кількість поданих заявок досягла практично 16 тис. а кількість схвалених близько 11 тис., що зображено на рис. 1.

Як видно з рис. 1, кількість підприємств, що хочуть отримати податковий дослідницький кредит, зростає. Особливо помітне зростання з 2008 р., оскільки цього року було прийнято нову, простішу систему нарахування податкового дослідницького кредиту та почалась світова фінансова криза, котра зменшила величину обігових коштів підприємств.

–  –  –

Більшість із підприємств, що отримали податковий дослідницький кредит, є малими та середніми підприємствами, кількість персоналу на яких не перевищує 250 ос. Проте, незважаючи на переважання малих та середніх підприємств, загальна величина податкового дослідного кредиту розподілилась практично порівно між малими та великими підприємствами за 2009 р., що відображено в табл. 1.

–  –  –

Загалом величина податкового дослідницького кредиту практично не змінюється і останні три роки становить приблизно 5 млрд. євро.

Найбільше кредитів надано для виробництва, а саме 65,7 %, а відповідно на послуги 32,3 %.

Приблизно так само розподілено і кількість підприємств: на виробництво припадає 70,1 %, а на послуги 28,1 % та на інший сектор – 2,1 % податкового дослідницького кредиту, який відповідно розподіляється на 1,9 % підприємств, що зображено в табл. 2.

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ФОМІН ІГОР СЕРГІЙОВИЧ УДК 338:382 РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В ПРОЦЕСІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 08.02.03 Організація управління, планування і регулювання економікою Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті економіки НАН України Науковий керівник: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Кононенко Віталій Іванович,...»

«Розділ 3 Інноваційний менеджмент УДК 338.436 JEL Classification: M11, O29, Q18 Березіна Людмила Михайлівна, д-р екон. наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ АПК: ТАКТИЧНІ ТА СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ Стаття присвячена формуванню інноваційної політики підприємств усіх сфер агропромислового комплексу. Приділено увагу тактичним і стратегічним аспектам обґрунтування інноваційного розвитку та здійснення інноваційної...»

«Економіка в умовах сучасних трансформацій УДК 338.9 Новоселов О.С., д-р екон. наук, професор завідувач відділу Інституту економіки та організації промислового виробництва Сибірського відділення Російської академії наук (Росія, Новосибірськ) Маршалова А.С., канд. екон. наук, доцент провідний науковий співробітник Інституту економіки та організації промислового виробництва Сибірського відділення Російської академії наук (Росія, Новосибірськ) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ СИСТЕМ...»

«Серія: Економічні науки УДК 657.421.3 О.В. Романова, ст. викл. Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ТА ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЇ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ Узагальнено наукові підходи до тлумачення поняття “людський капітал” як психологопедагогічної, соціально-економічної та облікової категорії, визначено поняття “людський капітал” для цілей бухгалтерського обліку. Ключові слова: людський капітал, людські ресурси. Постановка проблеми у...»

«10. Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання ХХІ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/273stalyi-rozvytok-yak-paradygma-suspilnogo-zrostannya-21-st 11. Сучасні особливості взаємодії суспільства і природи: екологічні аспекти охорони навколишнього природного середовища [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kostytsky.com.ua/upload/doc/1-2.pdf 1. Dany`ly`shy`n B.M. Ekologichna skladova polity`ky`...»

«РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 663.223:311.12.005.22 В. М. Багацький, канд. екон. наук, доц., Н. М. Шевчук, аспірантка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ СТРУКТУРУВАННЯ РИНКУ ВИРОБНИКІВ ШАМПАНСЬКИХ ВИН В статті розглянуто методи структурного групування, виокремлено переваги та недоліки кожного з розглянутих методів та запропоновано шляхи вдосконалення на підставі встановлення меж інтервалів методом гнучких групових...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДУ «ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М.І.ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ» ПІТЮЛИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ УДК 332.1-048.35(23.0)(477) РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Львів 2016 Дисертацією є рукопис. Дисертаційна робота виконана в ДУ «Інститут регіональних досліджень...»

«Вчені записки Університету «КРОК». – 2013. – Випуск 33 Література 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29.2. Господарський кодекс України // Звід кодексів і законів України. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – С. 149.3. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операцій : учебно-практическое пособие / Ю.Н. Грачев. – М. : Бизнес-школа : Интел-Синтез, 2000. – 544...»

«УДК 330.342.146 Т.Б. Кублікова, канд. екон. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Одеський державний економічний університет ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙ НА СВІТОВІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ ФІНАНСІВ Анотація. Аналіз проблем взаємозв’язку розвитку міжнародної економічної інтеграції, посилення інноваційного розвитку та їх взаємний вплив на світову економіку. Аннотация. Анализ проблем взаимосвязи развития международной экономической интеграции, усиления инновационного развития и их...»

«Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова 3. Див.: Социальная робота: теория и практика: Учеб. пособие / Отв.ред.д.и.н., проф. Е. И. Холостова, д.и.н., проф. А.С.Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – С.79.4. Социальная робота: теория и практика: Учеб. пособие / Отв.ред.д.и.н., проф. Е.И.Холостова, д.и.н., проф.А.С.Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – С.79.5. Скуратівський В.А., Палій О.М., Лібанова Е.М.Соціальна політика: Навчальний посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Державне...»

«ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК №28 УДК 378.147: 37.013.42 Ірина Доброскок ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРІВ У ВНЗ У статті розкриваються організаційно-дидактичні основи навчальної діяльності у ВНЗ. Аналізується механізм соціально-педагогічного впливу на майбутніх фахівців, функції вищої школи у системі професійної підготовки магістрів у ВНЗ. Ключові слова: магістр, вищий навчальний заклад, управління навчальним процесом. В статье раскрываются организационно-дидактические...»

«_ Серія економічна М.В. Вінічук УДК 65.012.8:33 (477) РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Висвітлено взаємозв’язок категорій «зайнятість» та «безробіття» населення. Визначено вплив зайнятості і безробіття на соціальноекономічну безпеку держави. Розглянуто проблеми зайнятості та безробіття населення України в контексті забезпечення її соціальної безпеки. Окреслено масштаби тінізації ринку праці України, запропоновано основні шляхи його...»

«340 4. Веклич О.О., Федяй Н.О. Аналіз дієвості функціонування механізму фінансового забезпечення розвитку рекреаційних територій м. Києва // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. – Чернівці, 2008. – Вип. 1 (10). – С. 16–23.5. Жулинський М. Ековарварство. Йде велика війна з природою України / Інтернетресурс: http://www.day.kiev. ua/175336/ 6. За год зеленая зона Киева сократилась на 288 га / Інтернет-ресурс: http://realt.ua/Statti/0_Index.php?prg=View1stt.php&idn=12187&_k...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»