WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 332.33.003.13(477.73) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ГОСПОДАРСТВІ Грамматчикова І.В.; ВершинінаЛ.М., к.е.н. Миколаївський державний аграрний ...»

УДК 332.33.003.13(477.73)

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В

ГОСПОДАРСТВІ

Грамматчикова І.В.; ВершинінаЛ.М., к.е.н.

Миколаївський державний аграрний університет

В статті визначено вплив факторів на урожайність овочевих культур на прикладі

даних ТОВ "Вікторія" Жовтневого району, Миколаївської області.

Іn the article certainly influence of factors on the productivity of vegetable cultures on the example of these LTD" Viktoriya" the October district, Mykolaiv area.

Ключові слова: посівні площі, земельні ресурси,кореляція, оптимізація, урожайність, ефективність використання.

Актуальність проблеми. На сучасному етапі функціонування ринкової економіки в Україні особливої актуальності набувають питання підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель.

Для України, яка опинилась на межі виснаження природного потенціалу, головним є ефективно та раціонально використовувати земельні ресурси. Саме тому надзвичайно важливого значення набувають шляхи вирішення завдань щодо оптимального землекористування з метою забезпечення економічно збалансованої взаємодії аграрного виробництва та навколишнього середовища.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Методи і способи, якими здійснюється господарювання та екологічні стандарти і нормативи, які застосовуються щодо земель, побудовані на науковій основі і є результатом не однорічної праці вчених різних профілів. Вони представлені роботами Бесєдіна М.О., Борщевського П.П., Благодатного В.І., Новаковського Л.Я.,Саблука П.Т., та інших.

Але поряд з цим, в економічній теорії залишаються недостатньо повно з'ясовані питання зумовлені новим земельним законодавством, ефективним використанням земельних ресурсів в умовах нестабільних економічних відносин в державі.

Головною метою роботи була оцінка земельного потенціалу досліджуваного господарства за останні сім років, визначення структури посівних площ для подальшої її оптимізації на прикладі площ під овочеві культури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними ресурсами сільськогосподарських підприємств є земельні ресурси. Раціональне використання яких є основним завданням для кожного з них.

Динаміка економічної ефективності використання, відтворення і збереження земельних ресурсів Миколаївської області, як регіону України, останнім часом характеризується суперечливими тенденціями, які зумовлені сукупною дією об'єктивних і суб'єктивних факторів. Оцінка родючості земель та визначення © Грамматчикова І.В., Вершиніна Л.М., 2009 ефективності використання землі засновані на виході продукції з одиниці земельної площі.

Реалізація цього завдання значною мірою залежить від прийнятої в господарстві структури посівних площ. Для кожного господарства необхідно визначити таке співвідношення культур, яке відповідало б матеріально-технічній базі, трудовим ресурсам, сприяло б продуктивності землі, а також максимальну ефективність виробництва [3].

ТОВ "Вікторія" Жовтневого району Миколаївської області вирощує зернові, технічні та овочеві культури: кабачок, буряк, помідори, моркву огірки. Так, як господарство знаходиться на території цього району, який є приміським, головну увагу воно приділяє вирощуванню овочевих культур. В структурі посівних площ, в середньому за 7 років вони займають -35% землі в обробітку. З них найбільшу питому вагу мають помідори

-77,6% (120 га), кабачки -10% (20 га), гарбузи - 7% (11 га) та ін.

Треба зазначити, що ТОВ "Вікторія" в 2008 році не засіювала площі під зернові, тим самим збільшила у перспективі площі під овочі. Овочеві культури господарство вирощує з метою переробки їх на власному обладнанні та реалізацією готової продукції на території України та за кордон.

Найважливішим результативним показником землеробства і сільськогосподарського виробництва в цілому є урожайність. Рівень урожайності відображає вплив економічних і природних умов, а також якість організаційно-господарської діяльності господарства [5].

Динаміка урожайності овочевих культур в ТОВ "Вікторія" на протязі досліджуваного періоду була досить різною. Найбільш великого росту урожайність овочів достигла у 2006 році (328,7 ц з 1 га) та в 2005 році (261,3 ц з 1 га).Що стосується звітного періодуроку,то можна зазначити, що у зв'язку з скороченням посівних площ під овочеві культури урожайність становила 172,8 ц з 1 га. Це на 50,7 % (або на 58,2 ц з 1 га) більше ніж у 2007 році, але значно менше в порівнянні з іншими роками.

На зміну урожайності впливає ряд факторів, які можуть бути як залежними від людей, так і не зовсім їм підвладні (природно - кліматичні умови).

До "штучних" факторів можна віднести використання органічних і мінеральних добрив, використання хімічних засобів (пестицидів, гербіцидів тощо), застосування високоврожайних сортів, впровадження комплексної механізації [6].

Для визначення впливу того чи іншого фактору на урожайність сільськогосподарських культур використовують кореляційний метод,при якому показників формується під впливом не одного, а багатьох факторів. Метод побудови моделі такого зв'язку має назву багатофакторного кореляційно- регресійного аналізу. В цьому випадку результативна ознака пов'язується з Допомогою рівняння множинної регресії з двома або більше факторними ознаками [1].

Кореляційний метод допоможе встановити вплив дози мінеральних добрив та розміру посівних площ на урожайність овочевих культур ТОВ "Вікторія" Жовтневого району Миколаївської області. Для цього потрібно розв'язати рівняння кореляційної залежності (1) та визначити коефіцієнт кореляції (2) скористувавшись даним таблиці 1.

Отже, можна зробити певні висновки.що:

1. Внесення додатково 1 ц д.р. добрив мри незмінній площі посіву овочевих культур призведе до підвищення врожайності на 17,6 ц з 1 га;

2. Збільшення посівних площ культур на 1 га, при незмінні внесення мінеральних добрив.призведе до збільшення врожайності на 3,6 ц з 1 га.

Визначаємо коефіцієнт кореляції:

Обчислений коефіцієнт кореляції говорить про тісний зв'язок між врожайністю овочевих культур та внесенням мінеральних добрив.

Врожайність овочевих культур на ТОВ "Вікторія" залежить від доз мінеральних добрив та збільшення посівних площ на 50,8%, а на 49,2 % залежить віл інших не врахованих факторів.

Другою частиною нашого дослідження було визначення оптимальної структури посівних площ овочевих культур, які б забезпечили дослідному господарству максимальний прибуток при раціональному використанні земельних ресурсні При цьому виникають завдання з оптимізації структури угідь і посівних площ із урахуванням сівозмін, структури посівних площ із розміщенням культур на земельних ділянках різної родючості, структури посівних площ з урахуванням технології вирощування культур тощо [2].

У загальному випадку ставиться завдання - розподілити ділянки культури за наявними земельними ділянками таким чином, щоб забезпечити максимум валової продукції (або мінімум витрат на її вирощування).

ТОВ "Вікторія" Жовтневого району у 2009 році, в порівнянні з 2008 роком, планує збільшити площі під овочеві на 50 га, тобто загальна площа буде складати 145 га. Це відбулось за рахунок зменшення площ під соняшник та зернові. В господарстві планується до вирощування помідори, кабачки, гарбузи,буряки та морква. Площа посіву овочевих культур за планом становить : 60,45,20,15 ті 5 га відповідно. Овочеві культури будуть вирощуватись на 4-ох ділянках, площа яких дорівнює 80,30,25 ті 10 га. Сума запланованого прибутку (в грошових одиницях) у розрахунку на 1 га овочевих культур по ділянках наведена в табл.2.

Потрібно визначити таке розміщення посіву овочевих культур, яке б забезпечило отримання максимального прибутку.

Для цього потрібно скористуватись цільовою функцією (3) та основними обмеженнями.

Позначимо X- площі ділянок, відведених під культури (га), де і-номер ділянки; jномер культури.

Задача розраховується за цільовою функцією (3).

Далі розв'язуємо задачу в середовищі MS Excel із використанням засобу "Поиск решения". У відповідні клітинки вводимо вихідні дані, відводимо клітинки під шуканні значення, записуємо необхідні формули для обмежень цільової функції. Далі виконуємо команду "Сервис -Поиск решения". У відповідному вікні введемо адресу цільової функції, діапазон шуканих знань, обмеження, встановлюємо необхідні параметри та запускаємо засіб на виконання. Отриманий результат наведений в таблиці 3.

Таким чином, відбулось планове, із врахуванням довгострокових інтересів підприємства використання земель, при якому отримують максимальну користь при мінімальних витратах.

Іншими словами, висіявши на першій ділянці 55 га помідор, 20га гарбузів, буряк; на другій ділянці 20 га кабачків, 10 га буряку; на третій ділянці лише 25 га кабачків; на четвертій ділянці 5 га помідор та 5 га моркви ТОВ "Вікторія" може отримати максимум прибутку у розмірі 6200 грн./га.

Отже, раціональне використання земель - це таке їх цільове і комплексне використання, при якому досягнуто баланс (найоптимальніше, пропорційне і гармонічне зіставлення) між ефективністю використання земель і екологічними вимогами.

Раціональне використання земельних ресурсів с передумовою зниження собівартості товарної продукції, повнішого задоволення життєвих потреб населення, підвищення загального ріння його життя.

Це спонукає до виявлення і приведення в дію резервів підвищення економічної ефективності використання земельних угідь, яке пов'язане з розробкою та реалізацією довгострокових програм оптимінації інтенсивного використання земельних ресурсів, що досягається:

- впровадженням раціональної структури землекористування, використанням ресурсозберігаючих технологій виробництва на землі;

- використанням найновіших екологічних систем у рослинництві та тваринництві;

- використанням дійових економічних важелів оптимально-раціонального використання земельних ресурсів;

- впровадженням іноземного й вітчизняного прогресивного досвіду в досягненні високих показників економічної ефективності землекористування [4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод, посібник./ В.М.Івахненко. К.:КНЕУ. 2002.-263с.

2. КалініченкоА.Н. Оптимальне використання земельних ресурсів.//Агро-економічний журнал.2005.-№1.-с. 15.

3.Савчук В.Н. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК./В.Н.Савчук. -К.: Урожай,1999. 221 с.

4.Хачатурон Т.С.,Папенов К.В. Эффективность природо-охранных мероприятий. /Т.Г.Чачатуров.- М.: Издательство МГУ, 1990. - 211 с;

5. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч.иосібник./О.М.Царенко.-К.: Вища школа, 1998.-256с.

6.Чигринська О.С., Власник Т.М. Теорія економічного аналізу:

Навчальний посібник./О.С. Чигринська. - К.: Центр навчальної літератури. 2006. - 232 с.Похожие работы:

«8/2013 УДК 32.316 Рижий Ігор Борисович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри журналістики та інформації Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗШИРЕННЯ РЕКЛАМНОГО РИНКУ У статті розглядаються роль і функції засобів масової інформації як одного з найбільш важливих каналів розповсюдження реклами. Аналізується вплив мас-медіа на суспільство, їх значення для утвердження певного способу життя, політичних і...»

«УДК [658.15:005.934]-047.58 Л. М. Петренко, к.е.н., старший викладач кафедри інформатики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» АНАЛІЗ РІВНЯ ВПЛИВУ ЗАГРОЗ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ АНОТАЦІЯ. У статті досліджено та здійснено класифікацію найвагоміших зовнішніх і внутрішніх загроз фінансової безпеки підприємства. В роботі на базі синтезу методів нечіткої логіки та нейронних мереж розроблено багаторівневу...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ГЕОРГІАДІ НЕЛЛІ ГЕОРГІЇВНА УДК 65.014.1+658.3108+334.012.82+551.509.313.1+621 ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Львів 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана у...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2013 УДК 811(07) Віта Безлюдна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У статті розглядається основна складова оволодіння іноземною мовою студентів немовних спеціальностей – мотивація навчання, аналізується феномен мотивації навчання іноземній мові з позиції...»

«ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК УДК 338.43:339.33 О. В. Ш У Б Р А В С Ь К А, професор, доктор економічних наук, заввідділом форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Н. А. Р И Н Д Е Н К О, аспірант відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” ОПТОВІ РИНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ * Окреслено принципи і...»

«УДК 378.12 О.Б. Ткаченко ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ (1969–1990 РОКИ XX СТОЛІТТЯ) У статті визначено та обґрунтовано етапи розвитку проблеми оцінювання якості професійно-педагогічної діяльності викладачів вищої школи України упродовж досліджуваного періоду. Схарактеризовано особливості оцінювання якості їхньої діяльності на законодавчому рівні та рівні теорії. Ключові слова: оцінювання, якість,...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 1 (48) УДК 334.723:304.4 Богданова Т.І. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА У статті викладено особливості The features of forming of social policy of формування соціальної політики сучасного modern enterprise are expounded in the article. підприємства. Розкрито основні елементи The basic elements of social policy and соціальної політики та проблеми, що problems which restrain investing of стримують...»

«“Правова інформатика”, № 1(37) / 2013 94 УДК 346.91 ШНІТ А.В., здобувач вченого ступеня, кафедра цивільного права Інституту права ім. Володимира Великого МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація. Про результати аналізу моделей корпоративного управління. Ключові слова: моделі управління, корпоративні відносини, корпоративне управління акціонерні товариства, конкуренти. Аннотация. О результатах анализа моделей корпоративного управления. Ключевые слова: модели...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет 6. Формування попиту і пропозиції на ринках основних видів тівваринницької продукції / Ільчук М.М. Коновал І.А., Кирилюк О.Ф., Гурська І.С. – К.: ЗАТ «ніч лава», 2012. – 363 с. Summary. It is developed the condition and characteristics of the poultry meat market in Ukraine, established the basic trends of export-import operations and described directions of their enhancement, taking into account the current conditions of the global food market...»

«Н АЦ ІОН АЛЬ Н А ЕК ОН ОМІК А Інтелект XXI № 1 ‘2014 УДК 338.27 Медведєв М.Г., д. тех. н., професор кафедри вищої математики, Романенко В.М., к. фіз.-мат. н., доцент кафедри вищої математики, Шоха В.П., асистент кафедри вищої математики, Національний університет харчових технологій, м. Київ CЕРВІС-МЕНЕДЖМЕНТ: ЗАДАЧІ ТА МОДЕЛІ В статті досліджено питання розробки ефективних методів оптимізації управління в сфері обслуговування. Розглянуто застосовування економікоматематичного моделювання в...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Кафедра ділової комунікації МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “Етика бізнесу” Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Галузь знань: 0306 -менеджмент і адміністрування Напрям підготовки: 6.030601-менеджмент Статус курсу: професійно-орієнтований (за вибором ВНЗ) Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри ділової комунікації протокол № 1 від “30”...»

«Наукові праці Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка Список використаних джерел 1. Вилегжаніна Т. Бібліотеки: технології і люди / Т. Вилегжані на // Бібліотечна планета. – 2004. – №4. – С.4.2. Крайнюк О.М. Електронні навчальні документи як об’єкт формування бібліотечного фонду / О.М. Крайнюк // Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ: матер. III міжвуз. наук. практ. конф.; 18 19 жовтня 2007 року, Донецьк, Україна /Наукова бібліотека Донецького національного...»

«Випуск 190. Том 202 УДК 338.46: 330.12 Ковальська Н. М. СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СФЕРИ ПОСЛУГ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У статті охарактеризовано різноманітні підходи до визначення термінів «послуга» та «сфера послуг». Проаналізовано особливості сфери послуг та її перспективи в реалізації державної стратегії розвитку економіки України. Ключові слова: послуга, сфера послуг, держава, державна політика. В статье охарактеризованы различные подходы к определению...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»