WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 658:005.21 К. О. ЩУКІНА, Л. І. ФЕДУЛОВА Київський національний університет ...»

ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Проблеми економіки організацій

та управління підприємствами

УДК 658:005.21

К. О. ЩУКІНА, Л. І. ФЕДУЛОВА

Київський національний університет технологій та дизайну

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкрито теоретичні основи формування стратегії розвитку діяльності

підприємства та розроблено практичні рекомендації щодо формування стратегії розвитку діяльності реального підприємства, що діє на ринку нерухомості Ключові слова: стратегія розвитку, ринок нерухомості, діяльність підприємства.

У процесі стратегічного планування діяльності підприємства відбувається створення і використання інформаційного ресурсу, який в умовах переходу до інформаційного суспільства набуває важливість, порівняну із фінансовими та матеріальними ресурсами. Для існування та розвитку сучасні підприємства повинні вирішувати проблему реорганізації власного бізнесу, пошуку нових напрямків діяльності. Вирішення цієї проблеми потребує прийняття обґрунтованих та виважених стратегічних рішень щодо розвитку підприємства. У зв’язку з відсутністю стратегічного планування та необхідної інформації, на підприємствах такі рішення приймаються сьогодні здебільшого без належного обґрунтування, що найчастіше призводить до невдач у нових починаннях.

Стратегію розвитку підприємства доцільно формувати індивідуально для кожного підприємства, враховуючи саме його властиві конкурентні переваги. Проте, викликає потребу розгляду низка факторів, які впливають на формування стратегії розвитку всіх підприємств, що знаходяться в єдиному конкурентному оточенні [1].

Об’єкти та методи дослідження Об’єктом дослідження є процес формування стратегії розвитку діяльності на підприємстві ТОВ «Сітікон». Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методологічних та практичних інструментів формування стратегії розвитку діяльності підприємства.

У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: при вивченні теоретико-методологічних основ формування стратегії розвитку діяльності підприємства використано методи системного підходу, аналізу і синтезу. Також були використані методи узагальнення, ранжування та інші.

Постановка завдання Метою дослідження є визначення і теоретичне обґрунтування передумов формування стратегії розвитку підприємства для покращення результатів його діяльності. Для виконання поставленої мети в процесі аналізу слід вирішити такі завдання: розкрити теоретичну сутність стратегії розвитку діяльності підприємства; структурувати проблему формування стратегії розвитку підприємства, на основі стратегічного аналізу конкурентного оточення підприємства виявити основні фактори, що впливають на формування стратегії його розвитку; визначити оптимальну стратегію розвитку діяльності підприємства.

Результати та їх обговорення Необхідність розробки підприємствами стратегії викликана нестабільністю ринкового середовища, неповнотою інформації про його майбутній стан і вплив на підприємство [2]. У найбільш поширеному визначенні стратегія – це генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні для ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для досягнення таких цілей.

Вона формулює цілі та основні шляхи для їх досягнення, таким чином, що підприємство має спільний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія розвитку підприємства – це довгостроковий плановий документ, тобто це результат стратегічного планування [3]. А стратегічне планування – це процес формування стратегії, визначення місії, мети і довгострокових цілей підприємства та ефективних шляхів і засобів їх досягнення на основі раціонального використання стратегічного потенціалу (ресурсів) підприємства і максимального врахування динаміки розвитку в умовах турбулентного зовнішнього середовища [4].

Існують різні види стратегій. Так, у однобізнесовому підприємстві (вузькопрофільному, що виробляє однотипну продукцію або послуги) застосовують трьохрівневу стратегію, до якої входять:

корпоративна стратегія, що одночасно є конкурентною (діловою, бізнесовою), функціональні стратегії, операційні стратегії. Формування стратегії підприємства є процесом, який проходить певні етапи.

Наприклад, Саєнко М.Г. пропонує такі етапи формування стратегії підприємства:

– аналіз середовища, прогнозують його майбутній розвиток, виявляють можливості і загрози, сильні і слабкі сторони, оцінюють конкурентоспроможність і прогнозують її зміни;

визначення місії, мети і цілей підприємства;

стратегічний аналіз, який полягає в порівнянні мети і цілей з результатами аналізу середовища, виявленні і усуненні розриви між ними, вироблення альтернативних стратегій – варіантів стратегічного розвитку;

моделювання варіативних сценаріїв розвитку подій (оптимістичний, песимістичний та найбільш вірогідний) і досліджується вплив кожного на сформульовані альтернативні стратегії, визначається конкурентоспроможність підприємства у разі реалізації тієї чи іншої стратегії за певним сценарієм;

здійснення вибору найбільш прийнятної стратегії з альтернативних;

готується кінцевий варіант стратегічного плану підприємства;

на базі стратегічного плану розробляються тактичні середньострокові плани;

розробка оперативних планів та проектів, і на цьому процес стратегічного планування завершується – розпочинається процес реалізаціі стратегічного плану, тобто процес стратегічного управління [4].

Формування, і реалізація стратегії становлять єдиний процес. До того ж він повинен бути безперервним, оскільки середовище, а, значить, і умови діяльності підприємства постійно змінюються, стратегічний план регулярно коригується. Важливо враховувати фактори впливу на організацію – рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації і забезпечують певний рівень отриманих результатів. За ознакою середовища впливу виділяють фактори внутрішнього середовища організації (формують організацію з середини) та фактори зовнішнього середовища організації (пов'язані з розглядом організації як відкритої системи). Внутрішнє середовище організації визначається внутрішніми факторами, тобто ситуаційними рушійними силами всередині організації. Основними факторами внутрішнього середовища в будь-якій організації є цілі, структура, завдання, технологія, працівники та ресурси [5].

ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами Розглянемо зазначені вище підходи на прикладі діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Сітікон», що працює на ринку нерухомості Києва з 1996 року. «Сітікон» є членом Союзу фахівців з нерухомості України і Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України.

Всі співробітники агентства мають вищу освіту і пройшли курси добровільної сертифікації ріелторів.

Місія ТОВ «Сітікон» – це створення можливостей для реалізації бажань клієнтів на ринку нерухомості.

Критерії роботи «Сітікон» – надання сучасній людини першокласних послуг.

Цілі – конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації. Розрізняються за тривалістю та змістом [5].

Для ТОВ «Сітікон» – це підвищення капіталізації через інтелектуальне інноваційне лідерство на ринку нерухомості. Критерій успішності агентства – реалізовані плани і подяка клієнтів агенства, їх бажання працювати з ним в подальшому і рекомендувати його друзям і партнерам. Споживачами чи клієнтами підприємства є фізичні та юридичні особи міста Києва та Київської області, а також іноземні фізичні та юридичні особи, що бажають скористатися послугами, які надає фірма.

Основними конкурентами ТОВ «Сітікон» виступають агентство нерухомості «Park Lane»

зареєстроване в Україні в 2006 році, а також компанія «Планета Оболонь», яка працює на ринку нерухомості з 1996 року і має два філіали у місті Київ. Постачальниками ТОВ «Сітікон» є власники нерухомості у місті Київ та київській області, які забезпечують фірму замовленнями, які необхідні для подальшого функціонування і розвитку підприємства.

ТОВ «Сітікон» проводить свою діяльність за такими принципами:

робота виключно в інтересах клієнта;

побудова з клієнтом довірчих відносин як основа успішного співробітництва;

увага до деталей проекту при націленості на результат;

конфіденційність у відносинах, нерозголошення інформації;

особиста залученість у роботу з кожним клієнтом.

Як відомо із методололгії стратегічного управління, всі чинники внутрішнього середовища повинні бути тісно пов’язані між собою для досягнення кращого прибутку і вчасного задоволення потреб споживачів на даному ринку [6]. Будь-яка організація у ринкових умовах орієнтується у своїй діяльності на забезпечення потреб споживачів. Тобто організації займаються виробництвом таких товарів та послуг, на які з боку споживачів існують незадоволені потреби.

За результатами проведеного SWOT-аналізу виявлено, що агентство з нерухомості «Сітікон» має ряд сильних сторін і можливостей на ринку рієлторських послуг.

Зокрема, до сильних сторін агенції «Сітікон» відноситься:

широкий спектор послуг; добрі ділові стосунки з замовниками, постачальниками, посередниками;

широкий асортимент нерухомості;

кваліфікація співробітників.

ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами До слабкої сторони агенції «Сітікон» віднесено збільшення кількості об’єктів нерухомості та вихід на ринок інших регіонів за рахунок нових партнерів.

Це підприємство має наступні можливості на ринку рієлторських послуг:

збільшення кількості постачальників за рахунок надання додаткових послуг (оцінка нерухомості, транспорту, допомога при оформленні прав власності, переведення в нежилий фонд тощо);

укладання договорів на постійне обслуговування, формування позитивного іміджу агентства серед інвестиційних компаній і споживачів довготривала співпраця з замовниками, постачальниками, посередниками;

збільшення кількості партнерів в результаті інтенсивнішої роботи з ними за рахунок зусиль співробітників та привабливості асортименту;

збільшення кількості об’єктів нерухомості та вихід на ринок інших регіонів за рахунок нових партнерів;

проведення аналізів і аналітики як зусиллями дослідницьких компаній так і самими рієлторами.

До загроз агенції «Сітікон» можна віднести:

стратегію витіснення з ринку нових конкурентів за рахунок якісного і повного спектру послуг; стратегію витіснення з ринку нових конкурентів за рахунок широкого асортименту об’єктів та кваліфікованого персоналу;

одержання конкурентних переваг за рахунок інших характеристик асортименту (наявність, достовірність інформації про об’єкт);


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


переорієнтація на платоспроможних добросовісних клієнтів, перегляд перспективних регіонів.

Отже, на основі проведеного SWOT-аналізу для агенції з нерухомості «Сітікон» можна запропонувати конкретні стратегії посилення цих сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить їм конкурентні переваги. Наприклад, добрі ділові стосунки з замовниками, постачальниками, посередниками, дозволять не тільки залучити нових клієнтів і партнерів, а й забезпечить конкурентні переваги в боротьбі із новими конкурентами.

Широкий асортимент та кваліфікація співробітників дасть змогу збільшити кількість партнерів за рахунок налагоджування зв’язків та інтенсивної роботи з ними. Широкий спектр послуг дозволить зацікавити в собі будівельні компанії та інвестиційні потоки та забезпечить довготривалу співпрацю з ними.

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що в сучасних умовах для досліджуваного підприємства найбільш доцільною стратегією для досягнення цілей агентства є стратегія розвитку ринку і підтримання конкурентних переваг.

Для реалізації стратегії необхідно вжити такі заходи, як:

відкриття філіалів агентства;

вдосконалення сайту – новий інтерфейс, фільтр об’єктів нерухомості, збільшити кількість інформації і фото об’єктів;

збільшення глибини асортименту об’єктів нерухомості за рахунок налагоджування зв’язків і співробітництва з будівельними компаніями;

ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами банерна реклама в мережі інтернет;

рекламування на радіо та в бізнес центрах;

підвищувати відомість агентства за рахунок реклами в засобах масової інформації;

підтримка стосунків з партнерами;

залучення нових партнерів та великих замовників шляхом вигідних форм оплати, зниженню комісійних ставок, якісного і швидкого надання послуг;

проводити аналіз ринків нерухомості, конкурентів, клієнтів, вести аналітику.

Висновки Під час проведення дослідження було з’ясовано, що для здійснення успішної діяльності на ринку необхідна ретельно розроблена та добре обміркована стратегія розвитку діяльності підприємства, це особливо актуально в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні.

Розглянуті основні поняття і фактори, які впливають на формування стратегії підприємства, дають можливість отримати системні знання про особливості формування оптимальної стратегії на підприємстві.

В ході здійснення аналізу внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на діяльність агенції «Сітікон», його сильних та слабких сторін, а також його загроз та можливостей, обгрунтовано висновок, що в сучасних умовах для підприємства найбільш доцільною стратегією для досягнення цілей агентства є стратегія розвитку ринку послуг і підтримання конкурентних переваг.

Список використаної літератури

1. Василенко В.А., Ткаченко T.I. Стратегічне управління. – К.: ЦУЛ. – 2003. – 115 с.

2. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання. – К.: КНЕУ.

– 2000. – 250 с.

3. Примак Т.О. Планування діяльності підприємств. – К.: МАУП. – 1998. – 59 с.

4. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства. – Т.: Економічна думка. – 2006. – 123 с.

5. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту. – К.: Академвидав. – 2003. – 216 с.

6. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. – К.: КНЕУ. – 1998. – 152 с.

Стаття надійшла до редакції 22.05.2012 Предпосылки формирования стратегии развития деятельности предприятия Щукина Е.О., Федулова Л.И.

Киевский национальный университет технологий и дизайна В статье раскрыты теоретические основы формирования стратегии развития деятельности предприятия и разработаны практические рекомендации по формированию стратегии развития деятельности реального предприятия, действующего на рынке недвижимости.

Ключевые слова: стратегия развития, рынок недвижимости, деятельность предприятия.

Preconditions of the development strategy of the company Schukina K., Fedylova L.

Kyiv national university of technologies and design The article explores the theoretical basis of the development strategy of the company and practical recommendations for strategy development of a real company that operates in the property market.

Keywords: strategy development, real estate market, the company.Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Сидоренко Сергій Васильович УДК 338.12:637.57’65 КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО ПТАХІВНИЦТВА ( на матеріалах підприємств та організацій АПК України) 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук КИЇВ 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності Національного аграрного університету. Науковий...»

«Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 7. konferencji “Aktualne problemy nowoczesnych nauk-2010”, 7–15 czerwca 2010 r. – Volume 8. Ekonomiczne nauki. – Przemysl : Nauka i studia, 2010. – S. 41–43.6. Пілько А. Д. Математичне моделювання процесу оцінки ефективності системи маркетингових комунікацій підприємства / Пілько А. Д., Лукан О. М. // Materialy VI Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Nastoleni moderni vedy-2010”, 27.09.2010 – 05.10.2010. – Dil 2. Ekonomicke vedy. –...»

«11. Экономика труда в схемах и таблицах/ Сост. Е.В. Шубенкова, Е.Е. Миргород. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2003 12. Экономика труда: (социально-трудовые отношения)/ Под. ред. Н. А. Волгина, Ю. Г. Одегова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – с. 34 Пелипей А.А. Теоретико-методологические основы исследования трудового потенциала в условиях формирования социально-ориентированной рыночной экономики В статье рассматривается теоретико-метологическое содержание трудового потенциала как характеристики...»

«Економічні науки УДК 331.582.004.14:6311(477.53) О. Д. ПЛОТНИК Полтавська державна аграрна академія ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У статті проаналізовано динаміку чисельності працівників, зайнятих у сільському господарстві, визначено вплив навантаження сільськогосподарських угідь на одного працівника на ефективність діяльності аграрних підприємств Полтавської області. Досліджено динаміку продуктивності праці та чинники, що впливають на...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЖОЛНЕР ІННА ВАСИЛІВНА УДК 663.51:003.13 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Спеціальність 08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«5. Інструкція із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зі змінами і доповненнями. Стаття надійшла до редакції 11.01.09. О. Л. Примаченко УДК 657.471 канд. екон. наук, доц., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА У ЗДІЙСНЕННІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ...»

«230 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ М.М. Матюха (Київський національний торговельноекономічний університет, Україна) СУЧАСНЕ МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У статті розглянуто напрямки формування управлінської звітності в умовах застосування інформаційних систем обліку. Визначено методологічні основи формування управлінської звітності. Ключові слова: інформаційні системи обліку, управлінський облік,...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №5/2013 УДК: 336.7 ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКУ З БОКУ РІЗНИХ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНКИ Мащенко М., студентка 5-го курсу, спеціальність «банківська справа», ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Бєлова І. В., кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація У статті досліджено основні підходи до поняття ефективності банку з...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ діяльності підприємства через методи моніторингу, експрес-діагностики та моделі «результатвитрати» дасть об’єктивне визначення ефективності діяльності підприємства. Під системою діагностики слід розуміти єдність концепції, підходів, принципів, механізмів, технологій та конкретних алгоритмів постійного простежування цільових точок соціально-економічної системи підприємства. З цією метою пропонуються групи внутрішніх індикаторів – складових показників ефективності діяльності...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Збірник наукових праць Випуск 38 Одеса «Юридична література» ББК 67(4Укр)я43 А 437 УДК 340(477)1082 Видання присвячено дослідженню загальної теорії цивільного права і цивільного процесу, актуальним питанням правосуб'єктності та зобов'язального права, а також вдосконаленню правового регулювання господарських відносин в Україні. Статті збірника є в основному результатом наукових розробок...»

«УДК 334.716:336.012.23 (477) Федишин М.П., здобувач, асистент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці Роль фінансового моделювання грошових потоків у контексті оптимізації функції планування на підприємстві У даній статті визначено роль фінансового моделювання у плануванні та управлінні грошовими потоками підприємств, оцінено якість планування грошових потоків на ДП «М'ясо Буковини». На основі запропонованого показника ефективності планування грошових потоків...»

«УДК 39:34.613.4.477 ТЕРЕС Наталія Володимирівна, канд. іст. наук, доц. кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка ТРАДИЦІЙНІ ЗНАННЯ: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ Проаналізовано міжнародний досвід охорони та збереження традиційних знань, міжнародну та українську практику охорони традиційної медицини як важливого компонента традиційної культури. Проанализировано международный опыт охраны и сбережения традиционных знаний, международную и...»

«Серія: Економічні науки Випуск 32. Частина ІІ УДК 330.342.146 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Трофименко М.Ю. Львівський національний університет імені Івана Франка В статье исследовано понятие и сущность социальной политики как составляющей общеэкономической политики государства, определены ее основные приоритеты, задачи и цели. Приведены основные направления реализации социальной политики в современных экономических условиях. Проанализированы проблемы организации...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»