WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Філатова О.О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ноВі ноМінаЦіЇ на поЗнаЧення кУХонноЇ теХніки (на матеріалі англійської мови ХХі століття) Стаття присвячена ...»

-- [ Страница 1 ] --

Гнезділова Ярослава Володимирівна. – К., 2007. – 23 с. 14. Голубовська И.А. Этнические

особенности языковых картин мира / И.А. Голубовская. – К.: Киевский университет, 2002.

– 293 с. 15. Голобородько К.Ю. Лінгвістичний статус концепту / Голобородько К.Ю.; Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди // Лінгвістика: зб. наук.

пр. – Вип. 1. – Луганськ, 2003. С. 16-21. 16. Додонов Б.И. Эмоция как ценность / Додонов Борис Игнатьевич. – М.: Политиздат, 1978. – 272 с. 17. Зусман В.Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка / Валерий Григорьевич Зусман. – Нижний Новгород, 2001. – 168 с. 18. Изард К.Э. Психология эмоций / Кэррол Э. Изард. – Спб.: Питер, 2008. – 460 с. – (Мастера психологии). 19. Ильин Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – 749 с. – (Мастера психологии). 20. Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах / Н.А. Красавский. – М.: Гнозис, 2008. – 374 с.

21. Огаркова Г.А. Вербалізація концепту «кохання» в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти : автореф. дис…. канд. філол. наук: 10.02.04 / Огаркова Ганна Анатоліївна; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с. 22. Парасюк Т.В. Функціонально-ономасіологічний аналіз дієслів на позначення емоційних станів у сучасній українській літературній мові: автореф. дис… канд. філол. наук / Парасюк Тетяна Василівна. – Львів, 2005. – 23 с. 23. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн; отв. ред. Е.В. Шорохова. – М.: Педагогика, 1973. – 422, [1] с. 24. Селігей П.О. Внутрішня форма назв емоцій в українській мові: автореф. дис… канд. філол.

наук / Селігей Пилип Олександрович. – К., 2001. – 22 с. 25. Семенюк О.А. Семантична структура речень із предикативами емоційного стану в сучасній українській мові: автореф.

дис… канд. філол. наук / Семенюк Оксана Антонівна. – Івано-Франківськ, 2005. – 22 с.

26. Симонов П.В. Эмоциональный мозг / П. В. Симонов ; АН СССР; Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии. – М.: Наука, 1981. – 214, [1] с.

Філатова О.О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ноВі ноМінаЦіЇ на поЗнаЧення кУХонноЇ теХніки (на матеріалі англійської мови ХХі століття) Стаття присвячена дослідженню основних принципів та способів номінації кухонних предметів, якими людина користується в процесі приготування їжі. Практичним матеріалом для дослідження стали номінації технологічно та естетично нових предметів, які створюються заради комфортного та зручного перебування на кухні.

Ключові слова: номінація, поліномінація, телескопія, аналогія, закон економії мовних зусиль.

Статья посвящена исследованию основных принципов та способом номинации кухонных предметов, которые человек использует для приготовления еды. Практическим материалом для исследования стали номинации технологично и эстетично новых предметов, которые создаются для комфортного та удобного пребывания на кухне.

Ключевые слова: номинация, полиноминация, телескопия, аналогия, закон экономии языковых усилий.

The article is dedicated to the research of the main principles and ways of nominating kitchen devices that people use while cooking. New language units which represent new technologically and aesthetically things for comfortable stay in the kitchen are analyzed.

Key words: naming unit, polinomination, telescope, analogy, law of speech effort economy.

Причиною швидкого розвитку сучасної англійської мови є вдосконалення життя людства, яке проявляється в появі нових предметів побуту, що створюються для забезпечення більш комфортного та естетично привабливого життя людей. Поява таких речей одразу ж знаходить своє відображення в мові. «Позамовна детермінованість у збагаченні словникового складу відображає необхідність позначати нові актуальні концепти певного часового періоду, виокремленні в картині світу її носіїв» [1:8]. Нові речі відбивається в мові у вигляді назв або, іншими словами, номінацій. «Номінацією є і процес, і результат найменування, при якому мовні елементи співвідносяться з позамовними фактами, ситуаціями, об’єктами та реаліями, які вони позначають» [7: 237].

Актуальність дослідження полягає у необхідності дослідження закономірностей перенесення екстралінгвістичних реалій у реалію лінгвістичну. Теоретична значущість дослідження полягає у розкритті принципів та способів номінації позамовних предметів дійсності.

В останній час кількість дизайнерів та художників, які створюють певний об’єкт, який можна віднести як до мистецтва, так і до дизайну, постійно зростає. На сьогоднішній день, в час науково-технічної революції, яка розширила уявлення людей про звичайні речі, перед дизайнерами постає завдання, яке передбачає створення оригінальних та інноваційних речей на базі предметів щоденного вжитку. ХХІ століття своїми науковими та технічними досягненнями визначило нову ступінь свободи для творчості, якою дизайнери користуються з невичерпним ентузіазмом. Сьогодні дизайнери – не тільки творці, які здатні створювати прекрасні об’єкти, але і інженери, технологи, які знають, як втілити свої задуми в життя. Саме тому з’являється гасло, яким можна охарактеризувати коло інтересів дизайнерів та художників: «Високе мистецтво – в маси!» [6: 55] Приміщенням, в якому людина проводить значну частину свого перебування вдома, є кухня. Сьогодні це не просто місце для приготування їжі. Кухня поступово стає вітальнею, місцем для прийому гостей і т. ін. Сучасна людина на роботі працює за стильним, зручним столом, користується сучасними досягненнями науки та техніки. Приходячи додому, вона також хоче опинятися в красивих та зручних умовах, користуватися не лише практичними, але і естетичними речами. Ще одним прагненням людини є прискорення темпів свого життя, часу приготування їжі і т. ін. Розуміючи потребу людини в поєднанні красивого та практичного, дизайнери всього світу вбачають естетично та економічно вигідним створювати дизайнерські речі для кухні, які стануть у пригоді не тільки жінкам, але і дітям і чоловікам, змінивши їх уявлення про процес приготування їжі як монотонного та одноманітного процесу. Для досягнення своєї мети дизайнери використовують принципи зміни кольорів, надаючи речам оригінального та стильного забарвлення, а також включення додаткових функцій у звичайні речі.

Передусім хочеться зазначити ті види кухонь, які представляють сучасні виробники.

Мова іде не про використання різних матеріалів, а про якісно новий підхід до облаштування робочої поверхні кухні. Сьогодні дизайнери можуть запропонувати такі кухні як, наприклад, Dime Kitchen (в основі номінації лежить подібність до округлої монети та являє собою «гнізда», в яких схована вся робоча поверхня кухні), O Kitchen (назва передбачає подібність форми облаштування кухні до літери латинського алфавіту «О»).

Будь-яка господиня знає, наскільки важливою є робоча поверхня на кухні. Раніше основною вимогою до неї була її практичність: вона повинна була гарно митися та мати непомітне забарвлення. Сучасне покоління кухонних поверхонь пропонує не лише практичність, але і здатність піднімати настрій в процесі приготування. Це досягається нанесенням на неї життєрадісних малюнків, наприклад, Patterns Worktop Savers, Plain Colours Worktop Savers, Thin Stripes Worktop Savers, Scenes Worktop Savers, Fruit and Veg Worktop Savers, Icon Worktop Savers і т. ін. Як видно на прикладі представлених вище номінацій, основою для них служить саме вид зображеного малюнка, передостання номінація (Fruit and Veg Worktop Savers) вміщує також елементи скорочення за законом економії мовних зусиль та заради скорочення місця в рекламних текстах та проектах. Робоча поверхня Luminous Glass призначена для молодих енергійних користувачів, які прагнуть до усього яскравого та сяючого (в основі номінації лежить зазначення виду матеріалу та його характеристики).

Надзвичайну важливу роль на кухні відіграє стіл, на якому готують страви та за яким сім’я снідає, обідає, вечеряє, приймає гостей. Дизайнери намагаються зробити такі столи зручними у використання, економними (мається на увазі економія місця на кухні), а також естетично привабливими. Саме тому з’являються такі предмети меблів, як KURE (номінація була створена завдяки перекладу слова з турецької мови, що означає «сфера» та одразу позначає форму представленого стола), pool table (в основі номінації лежить вказівка на ще одне призначення цього стола, а саме для гри у більярд; більярдний стіл легко складається під основним столом), Accordion (акцент ставиться на подібності такого стола до музичного інструменту, адже під час розкладення, він має саме форму акордеона), Modern Space Saving Mini Kitchen (цей тип стола призначений для того, щоб економити місце, адже він, на невеликій площі, містить все необхідне для приготування страв. Ця його особливість відображена в номінації за допомогою слова mini).

Наступним обов’язковим предметом кухонного інтер’єру є холодильник, який також перестає бути звичайним місцем для збереження продуктів харчування. Сьогодні ми можемо побачити такі холодильники як Locker (який являє собою відсік для зберігання невеликої кількості продуктів; номінація утворена від дієслова to lock, та позначає основну функцію такого холодильника – зачинятися на ключ), Fridge with a function of plants growing (основою для номінації є додаткова функція холодильника – вирощування рослин), Conceptual fridge with transparent doors (в цьому випадку номінацією позначається нова характеристика та зовнішній вигляд холодильника).

Дизайнери намагаються також створювати оригінальні та практичні предмети, якими люди користуються під час приготування їжі та напоїв. Багато з цих речей вважають непотрібними або ж такими, які не є необхідними на кухні, але все одно такі речі спрощують процес приготування та справляють естетичний ефект. Такі предмети можна поділити на дві групи; до першої групи відносяться предмети, що використовуються під час підготовки до приготування; до другої – ті, що беруть безпосередню участь в приготування страви. Серед речей, які відносяться до першої групи, хочеться назвати наступні: Egg Holder/Breaker та Egg Cracker (дві подані номінації позначають два подібних за функціональними характеристиками предмета, різниця полягає лише в зовнішньому вигляді; назви теж подібні між собою, адже включають синонімічні слова to crack та to break), Apple Corer and Divider, Cherry Chomper, Corn Kernel Cutter та The Corn Zipper Wipes та The Cob Clean (усі три номінації позначають один і той самий предмет, що є виразом поліномінації), Fat Separator, Mango Splitter, Noooodle та Spaghetti Measure. Дві назви для двох предметів, які за формою схожі один з одним, але виконують одну і ту саму функцію; як видно з представлених номінації друга з них повністю відображає призначення предмета, а перша являє собою лише назву того продукту, для якого цей предмет призначений), Temperature-Controlled Butter Dish, Apple Peeler, Veggie Peel. Останні дві номінації представляють предмети, які виконують однакові функції з різницею лише в продукті призначення, але в той час як в попередній номінації присутні повноцінні слова, то в другій ці слова скорочені (Peel заміть Peeler та Veggie замість Vegetables, слово Veggie являє собою також приклад жаргонізму).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


До групи предметів, в яких або за допомогою яких готуються страви, можна віднести наприклад такі предмети: Stove Top (що має вигляд переносної плити), The Kenmore Countertop Microwave with built-in Pizza Oven, Barbegrill, Castoven, Handpresso. Останні три номінації є яскравим прикладом використання телескопії в процесі утворення нових слів;

перше слово утворене за допомогою злиття усіченої основи слова barbeque та повної основи grill, друга номінація утворена шляхом злиття повних основ cast та oven, третя номінація утворена внаслідок злиття повної основи hand та усіченої основи слова espresso; Dual Pizza Oven (слово Dual вказує на кількість піц, які можна приготувати в пічці), Orangin (видумана назва на позначення соковитискача для апельсинів), The Pop-Up Hot Dog Cooker, Drawing pan (номінація утворена завдяки метафорі, ця сковорідка просто має малюнок, який під час приготування викарбовується на страві), Cupcake Maker, Pancake Machine, Coral (номінація позначає спеціальну каструлю, яка під час нагрівання змінює колір та на якій утворюється малюнок у вигляді коралу, саме цей малюнок і лежить основі номінації), One Tablespoon Deep Fryer, The Speak N’ Brew Coffee Maker (команди віддаються не шляхом кнопок, а голосом), BeepEgg timer (ця номінація представляє продукт, який приймає участь у приготуванні, та утворення шляхом злиття повним основ від слів beep (що позначає звук, який видає цей предмет) та egg (який позначає форму предмета).

Проаналізувавши представлені вище номінації та предмети, які вони позначають, можна зробити висновок, що основою для номінації у всіх випадках є функціональне призначення предмета та той продукт, обробку якого він передбачає.

Іншою важливою групою кухонних предметів є такі предмети, якими користуються під час виконання будь-яких операцій, нарізання, виміряння і т. ін. Прикладами таких предметів можуть стати наступні номінації: Coloured Knives (в основі номінації лежить значення різнокольорової гамми), Electric Knife (центром номінації є відображення функціональних можливостей ножа), Magnetic Measuring Spoon (основою номінації є відображення технічних характеристик ложки), Kohler carbon faucet, Pilar Faucet, (попередні дві номінації позначають матеріал, з якого виготовлено кран), Twirling Spaghetti Fork (номінація включає слово twirling, яке відображає функціональну характеристику виделки для спагеті), Automatic Paper Towel Holder, Touchless Paper Towel Dispenser (останні дві номінації називають паперові тримачі за новими практичними можливостями), Rabbit Mixer, The Rab Mixer. Попередні номінації вказують на абсолютно однакові предметами, різниця зумовлена тим, що вони по-різному названі в різних інтернетмагазинах; перша номінація утворення завдяки словосполученню, яке відображає форму міксеру та складається з двох повних основ; друга номінація також складається зі словосполучення до складу якого входить усічена основа одного слова (rab замість rabbit) та повна основа другого слова mixer). В таких номінаціях як Digital Scale Measuring Cup, Nutritional Facts Scale, акцент в назвах ставиться на нових технічних можливостях предметів), Knuckle Duster Corkscrew (назва вміщує відображення форми предмета), 2 in 1 Kitchen Scale (за допомогою сполучення 2 in 1 вказується на додаткову функцію ваг, годинника), The Kitchen Timer Retro Wall Clock, The Nostalgia Electrics Retro Vending Machine (останні дві номінації вміщують слова Retro та Nostalgia, які вказують на останню тенденцію сучасного покоління – вінтаж, або використання ретро предметів).

Незамінним приладом на кухні є, звісно, дошка, яка використовується для нарізання продуктів. Донедавна такими дошками були лише дерев’яні дошки (wooden chopping board). Сьогодні виробники та дизайнери намагаються удосконалити такий звичний кухонний предмет. Серед незвичайних дощок можемо зустріти наступні: Puzzleboard (номінація представлена телескопічним словом, яке утворене шляхом злиття повних основ слів Puzzle та board, та несе в собі значення того, що декілька дощок можуть бути зібрані разом, утворюючи популярний вид малюнку), Folding Chopping Board (в основі лежить нова технологічна функція дошки, яка представлена прикметником Folding від дієслова to fold), Color Coded Cutting Boards (основний акцент, який виробники намагаються поставити цією назвою, є акцент на різних кольорах дошки, та форми їх упорядкування, що передається словами Color та Coded).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УДК 330.14:17.023.35 А. Г. Герасименко, канд. екон. наук Київський національний торговельно-економічний університет ПРОПОРЦІЇ РОЗПОДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУСПІЛЬСТВІ – КЛЮЧ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕКТОРА ЙОГО ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ У статті досліджено різні підходи до визначення соціального капіталу і його ролі в економіці, з’ясовано, що соціальний капітал може породжувати як позитивні соціально-економічні ефекти, стимулюючи економічний розвиток країни, так і негативні,...»

«Право ной поддержки предпринимательства по действующему законодательству Украины и определены необходимые направления хозяйственно-правовой политики в этой сфере. Ключевые слова: государственная поддержка предпринимательства, государственная программа поддержки предпринимательства, правовые средства государственной поддержки. ECONOMIC AND LEGAL POLICY REGARDING STATE SUPPORT OF BUSINESS ENTITIES Lebedkin K. S. In the article will explore the need of state support of in certain publicly-related...»

«ПРАВО УДК 346.5:351.777.61 О. О. ГОНЧАРОВ здобувач кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ У статті досліджуються питання формування механізмів державного регулювання у сфері поводження з відходами. Розглядається господарсько-правове забезпечення утилізації відходів, застосування нормативів як інструменту, що дозволяє регулювати обмеження утворення відходів. Розглядаються...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда, К. А. Нємець ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ монографія Харків – 2012 УДК 314 (477.54) ББК 60.73 (4УКР-4ХАР) Н50 Рецензенти: В. П. Круль доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії і раціонального природокористування географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича В. В. Яворська...»

«УДК 636.2.082.22 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ФЕНОТИПІЧНИХ ЗМІН У СТАДАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ І. А. Рудик, д.с.-г.н., професор, чл.-кор. НААН, Р. В. Ставецька, к.с.-г.н., доцент. Білоцерківський національний аграрний університет Встановлено, що сьогодні українська чорно-ряба молочна порода розвивається як відкрита популяція і з кожним роком для відтворення маточного поголів’я все інтенсивніше використовуються чистопородні бугаї-плідники голштинської породи. У трьох племінних стадах...»

«Економічні науки 4. Никбахт Е., Пропелли А. Финансы / Пер. с англ. – К.: Основа. 1993. – С. 3–29.5. Родионов В.М. Финансы. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 431 с. УДК 657 І.Ю. ШМИЧКОВА Вінницький кооперативний інститут АНАЛІЗ РОЗБІЖНОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Зростання ролі бухгалтерського обліку у вирішенні економічних проблем на сучасному етапі розвитку економіки України обумовлює необхідність вдосконалення обліку і аудиту...»

«УДК [378.4+005.336.4]:339.9 ІЛЬНИЦЬКИЙ ДЕНИС1 Університети в глобальній економіці знань: еклектична парадигма АНОТАЦІЯ.Університети як інституції генерування та дифузії знань у своїй діяльності мають враховувати не лише рівень організації чи країни, але й ідивідульної трансформації знань створюючи умови для креативності випускників та науково-педагогічних працівників, які становлять базис інтелектуального капіталу університету та країни. Національний інтелектуальний капітал, функціонуючи в...»

«УДК 342.951 М. В. Ковалів1, І. Б. Стахура2 завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін ЛьвДУВС, канд. юрид. наук, професор, ЛьвДУВС, канд. юрид. наук ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ © Ковалів М. В., Стахура І. Б., 2014 Розглянуто питання адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади. Розкривається система органів виконавчої влади, форми та методи їх діяльності. Розглядаються особливості побудови та функціонування органів виконавчої...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 2 (45) УДК 338.57:57 Андерсон Н.В., Харічков С.К. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ І ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ У статті розглянуто підходи до The approaches for strengthening the підвищення конкурентоспроможності competitiveness of border regions and прикордонних регіонів і териterritories are suggested in the article. The торій. Досліджено передумови щодо preconditions of design the theory...»

«Економічні науки УДК 33.339.5 Н. О. ВАЦИК Національний університет «Львівська політехніка» ВИТРАТИ НА ЕКСПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, СКЛАД ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Розглянуто сутнісну характеристику витрат, витрат виробництва, виробничої собівартості, експорту. Запропоновано трактування витрат на експортну діяльність у вузькому та широкому значеннях. Виокремлено основні статті витрат на експортну діяльність та встановлено їх місце у системі менеджменту підприємств. Considered essential...»

«УДК 339.138 Сукач Т.А. магістр Кубишина Н.С. доцент, канд. економ. наук ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В статті аналізується товарна політика торгового підприємства. Запропоновано модель формування маркетингової товарної політики торговельних підприємств. Ключові слова: товарна політика, маркетингові дослідження, асортимент, фактори, модель. Вступ На сучасному етапі становлення і розвитку ринкових відносин в Україні проблема формування товарної політики підприємства набуває...»

«МАРКЕТИНГ УДК 339.138:336,71 Б а х а н о в а М. В. О С О Б Л И В О С Т І В И К О Р И С Т А Н Н Я К О М П Л Е К С У М А Р К Е Т И Н Г У ТА ЙОГО КОНЦЕПЦІЙ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Проаналізовано особливості використання Peculiarities o f marketing complex applying in комплексу маркетингу в банківській сфері, banking sphere are analyzed. The specific of досліджено специфіку застосування концепцій marketing concepts implementation in banking маркетингу в банківській діяльності в цілому та activity...»

«Фінансово-економічне регулювання УДК 336.7:336.2 О. О. Любіч, І. В. Волошин МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: УРОКИ КРИЗИ У статті показано, що фінансово-економічна криза 2008—2009 рр. в Україні мала істотний і комплексний вплив на її бюджет, а банківська криза призвела до скорочення надходжень податків, відволікання бюджетних коштів на докапіталізацію державних банків та націоналізацію системоутворювальних приватних банків. Основними причинами...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»