WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |

«На правах рукопису СМОЛИНЕЦЬ ІГОР БОГДАНОВИЧ УДК 332:334:338:339:658 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ...»

-- [ Страница 1 ] --

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ

ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО

На правах рукопису

СМОЛИНЕЦЬ ІГОР БОГДАНОВИЧ

УДК 332:334:338:339:658

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор Шульський Микола Григорович ЛЬВІВ – 2015 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1.1. Сутність, функції та форми підприємницької діяльності в сільському господарстві 11

1.2. Аспекти розвитку різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності в аграрному секторі 34

1.3. Методичні підходи у дослідженні ефективності розвитку підприємницької діяльності 47 Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

2.1. Регіональні особливості та тенденції розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві 62

2.2. Організаційно-економічна оцінка розвитку форм підприємницької діяльності в сільському господарстві 88 2.3. Інституціоналізація підприємницької діяльності в системі аграрних відносин розвинених країн як чинник її розвитку 101 Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ

ГОСПОДАРСТВІ

3.1. Удосконалення організаційно - економічного механізму розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві 122

3.2. Перспективи розвитку окремих організаційно-правових форм підприємницької діяльності 130

3.3. Державне регулювання аграрного ринку як чинника розвитку підприємницької діяльності 142 Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП Актуальність теми дослідження. Важливу роль у формуванні продовольчої безпеки країни відіграє сільськогосподарське виробництво, розвиток якого впливає на місткість аграрного ринку, забезпечення переробних підприємств сировиною, на індикатори достатності споживання продуктів харчування населенням країни, їх якість. Передумовою розвитку сільськогосподарського виробництва є цілеспрямована та ефективна підприємницька діяльність. Вихід із складної економічної ситуації, в якій опинилося сільськогосподарське виробництво, можливий за умови виваженого наукового обґрунтування питань ефективного функціонування організаційноправових форм підприємницької діяльності, урегульованості і прогнозованості чинників, які впливають на виробництво сільськогосподарської продукції та його ефективність. Важлива роль підприємницької діяльності в сільському господарстві полягає у виконанні економічної, стимулюючої та соціальної функцій.

Ефективному розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві перешкоджають слабка адаптація до ринкових умов та низька інвестиційна привабливість аграрного виробництва і господарських формувань, безсистемність і розпорошеність надходжень коштів у модернізацію виробничої діяльності, недостатня державна підтримка, недосконалість організаційноекономічного механізму управління розвитком різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності в аграрному секторі.

Різні аспекти підприємництва та підприємницької діяльності в сільському господарстві висвітлені в економічній літературі, зокрема в працях зарубіжних авторів – Х. Ансоффа, Є. Бем-Баверка, Ф. Візера, П. Друкера, Н. Єрмоленкова, А. Маршала, Дж. Мілля, М. Новакова, С. Сісмонді, Н. Скворцова, Ф. Хаєка, Й. Шумпетера та вітчизняних учених – С. Васильчак, Ю. Губені, Т. Дудара, О. Жидяк, В. Зіновчука, В. Липчука, Ю. Лупенка, О. Мазуренко, М. Маліка, С. Реверчука, П. Саблука, Г. Черевка, Д. Шеленко, М. Шульського, І.Яціва та ін.

Узагальнення результатів проведених досліджень засвідчує, що, незважаючи на значний науковий внесок у розв’язання проблем розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві, чимало аспектів поки що залишаються нез’ясованими. Подальшого вивчення потребує комплекс питань, пов’язаних із дослідженням чинників впливу на розвиток різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності в сільському господарстві, методологічних підходів до удосконалення організаційно-економічного механізму та оцінки ефективності підприємницької діяльності. Ці обставини стали визначальними в обґрунтуванні актуальності теми дослідження, обумовили його мету, завдання, зміст.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У дисертаційній роботі представлено результати досліджень, здійснених особисто автором відповідно до теми наукових досліджень кафедри менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького “Організаційно-економічні основи функціонування господарських формувань в АПК” (номер державної реєстрації 0113U000593). Особисто автором розроблено ряд теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо організаційно-економічних основ розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в розробці й обґрунтуванні теоретичних, методичних та організаційних засад розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві.

Для досягнення вказаної мети в рамках дисертаційного дослідження ставилися і виконані такі основні завдання:

визначити сутність економічної категорії “підприємницька

– діяльність в сільському господарстві”;

обґрунтувати методичний підхід до розгляду поняття форми

– підприємницької діяльності в сільському господарстві;

дослідити та вдосконалити методичні рекомендації щодо оцінки

– ефективності підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм в сільському господарстві;

–  –  –

діяльності в сільському господарстві та визначити чинники впливу на її розвиток;

– дослідити напрями підприємницької діяльності в сільському господарстві та виокремити серед них перспективні;

– сформувати пропозиції щодо удосконалення організаційноекономічного механізму розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві та економічних взаємовідносин між виробниками аграрної продукції та підприємствами, що її переробляють;

– обґрунтувати методичні засади формування нових організаційноправових форм підприємницької діяльності в сільському господарстві;

– обґрунтувати напрями державного регулювання аграрного ринку як чинника розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві.

Об’єктом дослідження є сукупність економічних відносин, що виникають у процесі підприємницької діяльності в сільському господарстві.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів розвитку організаційно-економічних основ підприємницької діяльності в сільському господарстві.

Методи дослідження. Методичною основою дослідження обрано системний підхід до вивчення процесів та явищ. Теоретичною основою дослідження є базові положення економічної теорії, наукові праці та розробки вітчизняних і зарубіжних учених з питань розвитку та ефективного функціонування підприємницької діяльності в сільському господарстві.

У процесі дослідження використано такі наукові прийоми і методи:

абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень наукових позицій учених, формування за результатами досліджень висновків і пропозицій); аналізу і синтезу (для виявлення причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей, що відображають тенденції розвитку підприємницької діяльності у сільському господарстві); монографічний (для поглибленого дослідження показників розвитку підприємницької діяльності на прикладі окремих суб’єктів господарювання); порівняльного аналізу (для виявлення змін і порівняння розвитку різних організаційно-правових форм); економіко-статистичні (для встановлення динамічних закономірностей у економічних показниках розвитку різних організаційно-правових форм); графічний (для наочного зображення інформації щодо взаємозв’язків, динаміки показників розвитку підприємницької діяльності та її ефективності) та інші.

Інформаційною базою проведення дослідження були законодавчі та нормативно-правові акти України, статистичні матеріали Державної служби статистики України і Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, результати власних досліджень автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад розвитку інвестиційних процесів у діяльності аграрних підприємств та розробці науково-практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.

Проведені дослідження дали змогу отримати такі наукові результати:

удосконалено:

- трактування сутності поняття “підприємницька діяльність в сільському господарстві”, що розглядається як комерційна діяльність, яка передбачає організацію виробничого процесу за допомогою засобів виробництва і праці та вмілого їх поєднання, раціонального використання трудових ресурсів і ресурсів природного середовища, основним з яких є земля, з метою одержання сільськогосподарської продукції належної якості та забезпечення ефективності її виробництва і подальшої реалізації та отримання прибутку;

- методичний підхід до розгляду поняття форми підприємницької діяльності в сільському господарстві як організаційної форми ведення підприємництва, яка впливає на виробництво сільськогосподарської продукції та її ефективність і яка обумовлена існуючим соціально-економічним укладом та якісними характеристиками (формою власності, організаційною побудовою господарських структур, економічними відносинами тощо) і поєднана на трьох складових: економічній, організаційній і правовій;

- методичні рекомендації щодо оцінки ефективності підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм в сільському господарстві, які передбачають порівняння показників ефективності (продуктивності праці, урожайності культур, продуктивності тварин, вартості виробленої продукції з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, норм прибутку, рентабельності виробництва), але з урахуванням впливу таких чинників, як рівень концентрації виробництва, форма власності на засоби виробництва й спосіб її використання, характеристика сильних і слабких сторін порівнюваних господарських формувань, які дадуть можливість визначити з них найефективніші і найперспективніші;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- організаційно-економічний механізм підприємницької діяльності в сільському господарстві,а саме удосконалено підходи до створення господарських формувань на кооперативній основі з подальшою інтеграцією із переробними підприємствами, що дасть можливість фінансово забезпечити здійснення відтворювального процесу в сільському господарстві, створить умов для залучення інвестицій у виробництво та його розвитку на основі інноваційних технологій;

набули подальшого розвитку:

- напрями підприємницької діяльності в сільському господарстві, які передбачають об’єднання вітчизняних фермерів у сільськогосподарські кооперативи, інтеграцію із переробними підприємствами, інституційне забезпечення фермерської форми господарювання за умов активної підтримки держави, що дасть можливість забезпечити розвиток іпотеки землі та здійснення цільових програм через фінансування окремих видів підприємницької діяльності, які вплинуть на покращення фінансового забезпечення виробників сільськогосподарської продукції;

- вдосконалення економічних взаємовідносин між виробниками аграрної продукції та підприємствами, що її переробляють, зокрема в питаннях формування закупівельної ціни на аграрну продукцію як сировину переробних підприємств, де економічний ефект від реалізації буде розподілятися пропорційно понесеним витратам, що забезпечить певний економічний ефект для аграрних виробників;

- методичні засади формування нових організаційно-правових форм підприємницької діяльності в сільському господарстві на кооперативних засадах на основі горизонтальної та вертикальної інтеграції, що дасть можливість впровадження в аграрне виробництво сучасних технологій та інноваційних проектів, сприятиме зростанню доходів сільськогосподарських виробників за рахунок їх участі у подальших за процесом виробництва сферах, що позитивно вплине на підвищення конкурентоспроможності підприємницької діяльності в сільському господарстві та забезпечення аграрного ринку новими якісними та екологічними продуктами;

- напрями державного регулювання аграрного ринку, які передбачають підтримку підприємницької діяльності в сільському господарстві, удосконалення законодавчої бази з питань контролю за якістю продукції, правил торгівлі, побудови партнерських взаємовідносин між суб’єктами такого ринку, посилення контролю за ціновою кон’юнктурою на аграрному ринку, запровадження гарантованих закупок сільськогосподарської продукції, що дасть можливість надання фінансової підтримки виробникам у вигляді авансованих платежів під такі контракти.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені автором дисертаційної роботи підходи до розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві,методичні рекомендації щодо порівняльної оцінки ефективності підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм в сільському господарстві на основі застосування показників ефективності та з врахуванням таких чинників, як рівень концентрації виробництва, форма власності на засоби виробництва й спосіб її використання, характеристики сильних і слабких сторін порівнюваних господарських формувань, рекомендовані напрями підприємницької діяльності в сільському господарстві можуть бути використані регіональними органами державного управління та суб’єктами господарювання для розробки цільових стратегій розвитку аграрного виробництва. Результати наукових досліджень передані Селянськофермерському господарству “Гамалія” Пустомитівського району Львівської області (довідка 16 від 10.12.2012 р.), Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації (довідка №01-8/1581 від 04.07.2014 р.).

Методичні розробки, теоретичні положення і висновки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (довідка № 638-02 від 25.06.2014 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації і винесені на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті ідеї та положення, які належать здобувачеві.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |
Похожие работы:

«ВИПУСК 5 7. Психологическое сопровождение лиц, переживших насилие в семье: Научно-методическое пособие / [Руднева М.В., Тарасенко Н.М., Киселева М.В., Кучукова Н.Ю., и др.], под ред. Ю.П.Платонова. – Санк-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2002.8. Сафонова Т.Я. Жестокое обращение с детьми / Т.Я. Сафонова // Практчна психологія та соціальна робота. – 2007. – № 2.9. Сафонова Т.Я. Жестокое обращение с детьми / Т.Я. Сафонова // Практчна...»

«ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УДК 658.567(477.6):330.341.1 Аровіна М.П. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УТИЛІЗАЦІЇ ШКІДЛИВИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА В ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ Розглянуто проблему накопичення шкідливих відThe problem of accumulation of harmful production ходів виробництва і походження з ними в умовах проwastes and references with them in conditions of indusмислового регіону. Запропоновано напрями вирішення trial region is considered. Directions of the decision of a проблеми шляхом...»

«Т. І. Великсар* УДК 369.04 аспірант Одеський національний економічний університет СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ Досліджено особливості функціонування соціального страхування як складової частини системи соціального захисту населення України, зроблено аспект на актуальних питаннях у цій сфері, пов’язаних зі зміною законодавства. Постановка проблеми З набуттям Україною незалежності, країна взяла напрямок на побудову економічно...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 2 (45) УДК 347.779:657.22 Любенок Н.О. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА ВИЗНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ ОБЛІКУ У статті розглянуто критерії визнання The article discusses the criteria for інтелектуальної власності як нематеrecognition of intellectual property as an ріального активу підприємства відповідно intangible asset of the enterprise in accordance до національних та міжнародних...»

«БУ ХГА ЛТ Е Р СЬ К И Й О БЛІК, А НА ЛІ З І А У Д И Т 6. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. №966-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//uapravo.net/data/base51/ukr51374.htm 7. Коваленко І. І. Вступ до системного аналізу: [навч. посібник] / І. І. Коваленко, П. І. Бідюк, О. П. Гожий. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2004. – 148 с. 8. Кузнецова С. Система бухгалтерського обліку: методологічні та правові аспекти формування /...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ГИРЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 349.6 (477) ПРАВОВА ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ УКРАЇНИ 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і...»

«Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 Проект «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє» Навчальний посібник Інформаційно-методичні матеріали до студентського дебатного турніру «Бізнес та енергозбереження» Програма фінансована з фондів Проект реалізується Агентством з Європейського Союзу розвитку приватної ініціативи Проект Проект «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє» реалізується в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП...»

«УДК:33.005:620.91(477) Дубневич Ю.В. Львівський національний аграрний університет БІОЕНЕРГЕТИКА ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ Представлено основні результати дослідження можливостей та перспективи виробництва і використання в Україні біоенергії як альтернативного джерела енергетики. Ключові слова: біоенергетика, перспектива, виробництво,сільське господарство. Dubnevych Y. BIOENERGETICS AND ITS PROSPECTS IN UKRAINE The article presents results of research opportunities and perspectives of...»

«ПОСІБНИК МОМ З ПИТАНЬ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ Київ ТЮТЮКІН УДК 364:343.431 ББК 67.408+65.272 П61 Міжнародна організація з міграції (МОМ) дотримується принципу, що гуманна та упорядкована міграція приносить користь мігрантам і суспільству в цілому. МОМ як міжурядова організація співпрацює з партнерами в усьому світі щоб протистояти нагальним викликам міграції, сприяти поширенню відповідної інформації про міграційні проблеми, підтримувати соціальний та економічний...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 6. Степанов Ю.В. Потери в материальном балансе промышленного процесса коксования [Текст] / Ю.В. Степанов, Н.А. Беркутов, В.И. Сухоруков // Кокс и химия. – 2001. – № 6. – С 16-23.7. Гавриленко В.А. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств: монографія / В.А. Гавриленко. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2009. – 383 с. 657.421.1/3 Мойсеєва О.В., асистент, Донецкого национального технического университета НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ДЛЯ ПРОДАЖУ: ОПЕРАЦІЙНА ЧИ ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ...»

«УДК 338.2 Заставнюк О.О., ст. викладач Славутицького навчального центру Чернігівського державного інституту економіки і управління АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Анотація. Стаття присвячена дослідженню сутності стратегічного планування, аналізу особливостей оперативної ефективності й стратегічного позиціонування. Визначено сутність стратегії, SWOT-аналізу та інструментів стратегічного планування. Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, оперативна ефективність,...»

«дячи з цього, сучасні університети не лише надають освітянські послуги, але поступово стають центрами формування знань, інновацій і компетенцій. Високі рейтинги вузів у значній мірі залежать від їх внеску у поширення знань через наукові дослідження, широке використання їх результатів та інноваційних технологій у навчальному процесі. Сучасний рівень університетської освіти залежить також і від якості наукової складової в навчальному процесі, широти застосування інформаційно-комунікаційних...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 25 (64). 2012 г. № 1. С. 14-22. УДК 330.332 ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Білий О.І. Відділ комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України У статті досліджено системні проблеми енергозабезпечення економіки України, визначено стратегічні пріоритети...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»