WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«С6 Л83 Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки: навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. Львів: Новий Світ-2000, 2008. 471 с.: іл. (Вища освіта в ...»

II. Економічна статистика

Економічна статистика – розробляє систему

економічних показників і методи вивчення

народного господарства.

С6

Л83 Лугінін О.Є. Статистика національної та

міжнародної економіки: навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В.

Фомішин. Львів: Новий Світ-2000, 2008. 471 с.: іл. (Вища

освіта в Україні)

Складається з трьох частин, що охоплюють теорію статистики,

економічну та соціальну статистику національної економіки,

статистику міжнародної економічної діяльності. У першій частині «Теорія статистики» розглянуті питання з предмету та методу статистики, статистичного спостереження, зведення та групування статистичних даних, абсолютних та відносних показників, середніх величин, вибіркового спостереження, статистичних методів аналізу зв’язків між факторами, рядів динаміки та індексного методу.

Друга частина «Економічна та соціальна статистика національної економіки» присвячена розгляду методологічних основ економічної та соціальної статистики, системі національних рахунків, статистиці національного багатства, продукції, ринку та цін, праці, фінансових результатів господарської діяльності, статистиці населення та рівня життя населення.

У третій частині «Статистика міжнародної економічної діяльності» розглянуті питання з міжнародних класифікацій, статистики ефективності міжнародної діяльності, зовнішньої торгівлі, міжнародного порівняння макроекономічних вартісних показників.

Наведені питання для самоконтролю знань, приклади рішення типових задач. Розраховано на студентів ВНЗ при вивченні дисциплін зі статистики, викладачів економічних спеціальностей та фахівців для статистичної обробки інформації.

C6 В55 Вишневецька Л.І. Митна статистика: навч.

посібник для студ. вищих навч.закладів / Л.І. Вишневецька.

К.: Професіонал, 2008. 352 с.: іл. + додатки У навчальному посібнику в логічній послідовності розкриваються особливості організації і методології статистики зовнішньої торгівлі України, статистичні методи збирання, зведення та аналізу первинної інформації про експорт та імпорт товарів та послуг.

Розраховано на студентів економічних та товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавлять питання статистики зовнішньої торгівлі.

С6 К78 Крамченко Л.І. Економічна статистика: навч.

посібник / Л.І. Крамченко, Н.П. Лутчин, Б.С. Москаль. 2-ге вид., випр. і доп. Львів: Новий Світ-2000, 2007. 363 с.: іл.

(Вища освіта в Україні) Посібник підготовлений згідно із навчальною програмою

–  –  –

У посібнику систематизовані теоретичні знання та узагальнено досвід з методології статистичного аналізу товарного ринку.

Розкрито концептуальну сутність дисципліни, її інформаційні джерела та показникові бази. Висвітлено засади статистичного забезпечення маркетингових досліджень, статистики зовнішньої торгівлі, проблеми відслідковування і методи аналізу кон’юнктури ринку, цін, інфляційних процесів, товаропросування, товарообороту, товарних запасів, ринкової інфраструктури та ефективності ринку товарів та послуг.

Розрахований не лише на студентів, магістрів, аспірантів, викладачів ВНЗ економічного профілю, а також на спеціалістів сфери товарного обігу й усіх, хто бажає опанувати використання статистичних методів в маркетингових дослідженнях товарного ринку, розширити свої можливості з статистичної аналітики внутрішнього та міжнародного ринку товарів та послуг.

–  –  –

Нормативний курс статистики складається з двох частин:

«Загальної теорії статистики» та «Економічної статистики».

Пропонований посібник – це друга частина курсу. У ньому розкриваються система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни (регіону, підприємства) як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення, споживання матеріальних благ і послуг. Посібник написано з урахуванням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності. За змістом посібник відповідає типовій програмі нормативного курсу «Статистика». Він може бути корисним також при вивченні таких дисциплін, як «Економіка підприємства», «Аналіз господарської діяльності», «Аналіз діяльності банків» та ін.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, слухачів інститутів післядипломної освіти, курсів перепідготовки державних службовців. Посібник буде корисним також працівникам підприємницьких і фінансових структур, банків, викладачам і аспірантам ВНЗ.

–  –  –Похожие работы:

«SWorld – 18-27 December 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 MO DERN PROBLEMS AND W AYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012 УДК 930.22 (477.54/62). – 057.36 «18» Петрова І.В. ДИВІЗІЙНИЙ КВАРТИРМЕЙСТЕР В.МОЧУЛЬСЬКИЙ ТА ЙОГО ВНЕСОК У ВИВЧЕННЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ Донецький національний університет, Університетська 24, 83001 UDC 930.22 (477.54/62). – 057.36 «18»...»

«Посилання на статтю Овсянко О.М. Діагностика як інструмент визначення впливу демографічних факторів на безпеку суб'єктів господарювання / О.М. Овсянко / / Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. № 2 (42). С. 101-108. УДК 330.4:65.012.8 О.М. Овсянко ДІАГНОСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Розглянуто вплив демографічних факторів на безпеку суб’єктів господарювання. На основі...»

«Збірник наукових праць ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 8. Черников, Д. Глобальная зачистка [Текст] / Д. Черников, С. Кашин // Секрет фирмы. – 2008. – № 50(282). – С. 10.9. Чибриков, Г. Г. Содержание и арифметика финансового кризиса [Текст] Г. Г. Чибриков // Банковское дело. – 2008. – № 12. – С. 23–26.10. Ed. Segura Ukraine’s Vulnerability to a Financial Crisis [Text] // The Bleyzer Foundation. September, 2008.11. IMF Global Financial Stability Report. Containing Systemic Risks...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРО СТАН РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Київ – 2012 УДК 323.21+352/354(477) П 78 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Єрмолаєв А. В. (керівник авторського колективу); Горєлов Д. М.; Корнієвський О. А., д. політ. н.; Красносільська А. О.; Кулик В. О.; Лациба М. В.; Опалько Ю. В.; Палій Г. О., к. політ. н.; Пеліванова Н. І.; Розумний М. М., д. політ. н; Яблонський В....»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 25 (64). 2012 г. № 3. С. 206-211. УДК 657.6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ Сурніна К.С. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Сімферополь, Україна Звертається увага на особливості проведення аналітичних процедур для визначення виробничої собівартості послуг. Досліджуються фактори зниження собівартості...»

«1 СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАХАРКІНА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА УДК 658.5:330.341.1 СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України....»

«Товканець Ганна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет ПРОФЕСІЙНА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА НА ЗАКАРПАТТІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ У статті представлено аналіз діяльності торгівельних шкіл на Закарпатті, зокрема Мукачівської торговельної академії, в 20-их роках ХХ століття. Підкреслено особливість формування їх як центрів навчальної, наукової і просвітницької діяльності в умовах Чехословацької республіки та впливу на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»