WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 61 |

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІКОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТРАНСПОРТУ СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ» ВИПУСК 29 КИЇВ 2014 УДК 33 Збірник наукових праць Державного ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІКОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ТРАНСПОРТУ

СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ»

ВИПУСК 29

КИЇВ 2014

УДК 33

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 29. –К.: ДЕТУТ, 2014. – 336 с.

Збірник містить статті, присвячені теоретичним, методологічним і прикладним проблемам економіки і управління галузі транспорту і зв’язку. У низці статей порушені питання залучення інвестицій, фінансування, ціноутворення, підвищення конкурентоспроможності підприємств.

У підготовці випуску брали участь відомі вчені, фахівці в галузі транспорту і зв’язку, викладачі провідних вищих навчальних закладів України, члени Центрального наукового центру Транспортної академії України.

Для науковців, викладачів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів і працівників галузі транспорту і зв’язку.

Редакційна колегія М. В. Макаренко – д-р екон. наук, проф., ректор Державного економіко-технологічного університету транспорту, академік Транспортної академії України (головний редактор);

Б. В. Буркинський – д-р екон. наук, проф., академік НАН України, директор Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України (заст. головного редактора);

Н. М. Колесникова – д-р екон. наук, проф., проректор з науково-педагогічної роботи Державного економікотехнологічного університету транспорту (заст. головного редактора);

Л. О. Бакаєв – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри «Менеджмент організацій і логістика» Державного економіко-технологічного університету транспорту, академік Економічної академії наук України;

О.В. Бакалінський – д-р екон. наук, проф., професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики» Державного економіко-технологічного університету транспорту;

Н. І. Богомолова – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри «Фінанси транспорту» Державного економікотехнологічного університету транспорту;

Г.Д. Ейтутіс – д-р екон. наук, доцент, проректор з наукової роботи Державного економіко-технологічного університету транспорту;

С. А. Ісаєнко – к-т пед. наук, доцент, завідувач кафедри «Іноземні мови» Державного економікотехнологічного університету транспорту;

Г. Ю. Кучерук – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри «Логістика» Державного економіко-технологічного університету транспорту;

П. І. Підлісний – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри «Економічна теорія» Державного економікотехнологічного університету транспорту;

І.П. Садловська – д-р екон. наук, заступник директора департаменту економіки і фінансів Міністерства інфраструктури України;

М. С. Стасишен – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри «Облік і аудит» Державного економікотехнологічного університету транспорту;

Ю. М. Цвєтов – д-р екон. наук, проф., директор Наукового центру досліджень економічних транспортних проблем, професор кафедри «Облік і аудит» Державного економіко-технологічного університету транспорту, академік Транспортної академії України;

В. В. Чорний – к-т екон. наук, проректор з науково-виробничих питань і перспектив розвитку Державного економіко-технологічного університету транспорту, доцент кафедри «Менеджмент організацій і логістики»;

В. І. Щелкунов – д-р екон. наук, проф., президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати;

А.В. Стукало – к-т екон. наук, помічник Ректора, старший викладач кафедри «Вагони і вагонне госоподарство» Державного економіко-технологічного університету транспорту (секретар);

М. М. Пащенко – ст. лаборант кафедри «Економіка підприємств» Державного економіко-технологічного університету транспорту (секретар);

В. А. Коломійченко – провідний інженер відділу комерційно-договірної роботи ПрАТ «Київ-Дніпровського МППЗТ» (секретар);

А.М. Брайковська – к-т екон. наук, доцент кафедри «Менеджмент організацій і логістики» Державного економіко-технологічного університету транспорту (відповідальний секретар).

–  –  –

ЗАГАЛЬНОТРАНСПОРТНІ ПРОБЛЕМИ

УДК 656.34:338.47 Юлія Адамян (асистент каф. «Облік, аудит і інтелектуальна власність», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна)

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ і РОЗВИТОК ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МЕЖАХ ВЕЛИКОГО МІСТА

Метою даної статті є удосконалення класифікації основних факторів, які впливають на формування і розвиток міських пасажирських перевезень, що дозволить вибрати оптимальне співвідношення різних видів транспорту з метою підвищення їх загальної ефективності курсування. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем і стратегічне планування за певним сценарім. На основі проведеного аналізу можна констатувати, що оптимальне співвідношення різних видів транспорту у великому місті необхідно визначати з урахуванням специфічних факторів, що обумовлюють особливості формування і розвитку міських пасажирських перевезень в даному місті. Удосконалено класифікацію основних факторів, що впливають на ефективність розвитку пасажирських перевезень у межах великого міста України, яка базується на системі таких факторів, як географічних, екологічних, економічних, ринкових, соціальних, демографічних і стану існуючої транспортної інфраструктури, які дозволять прогнозувати рухливість населення на майбутній період і вибрати оптимальне співвідношення різних видів транспорту з метою підвищення їх загальної ефективності курсування. Врахування вказаних факторів дозволить міським органам виконавчої влади приймати науково-обґрунтовані рішення щодо розвитку пасажирського транспорту великих міст на перспективу.

Ключові слова: міські види транспорту, пасажирські перевезення, ефективність курсування.

Целью статьи есть усовершенствование классификации основных факторов, влияющих на формирование и развитие городских пассажирских перевозок, что позволит выбрать оптимальное соотношение различных видов транспорта с целью повышения их общей эффективности курсирования. Для решения задач такого класса в работе предложено применить системный подход, методы рационального решения проблем и стратегическое планирование по определенному сценарию. На основе проведенного анализа можно констатировать, что оптимальное соотношение различных видов транспорта в большом городе необходимо определять с учетом специфических факторов, обусловливающих особенности формирования и развития городских пассажирских перевозок в данном городе. Усовершенствована классификация основных факторов, влияющих на эффективность развития пассажирских перевозок в пределах © Адамян Ю. П., 2014 Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2014. Bun. 29

ЗАГАЛЬНОТРАНСПОРТНІ ПРОБЛЕМИ

большого города Украины, которая базируется на системе таких факторов, как географические, экологические, экономические, рыночные, социальные, демографические и состояние существующей транспортной инфраструктуры, которые позволят прогнозировать подвижность населения на будущий период и выбрать оптимальное соотношение различных видов транспорта с целью повышения их общей эффективности курсирования. Учет указанных факторов позволит городским органам исполнительной власти принимать научно обоснованные решения по развитию пассажирского транспорта крупных городов на перспективу.

Ключевые слова: городские виды транспорта, пассажирские перевозки, эффективность курсирования.

Постановка проблеми. Великі міста України, як правило, розташовані у степовій зоні на берегах річок або морів. У той же час ландшафт різних міст суттєво відрізняється. Характерні особливості міст, що побудовані на правих берегах Дніпра (Київ, Дніпропетровськ) – це наявність пагорбів, балок і ярів. Місто Донецьк має іншу особливість. На території міста є багато териконів, що заважають організації традиційних видів транспорту. Місто Харків розташоване на березі невеликих річок і має неспокійний ландшафт, який перерізаний пагорбами і руслами річок. Місто Одеса має більш менш спокійний ландшафт, але наявність пляжів і інших особливостей також впливає на розвиток міських транспортних артерій. Львів має свою специфіку – вузькі вулиці у центрі міста не дозволяють у достатній мірі розвинути транспортну інфраструктуру.

Тому для оптимізації міських пасажирських перевезень слід враховувати багато різних факторів, які суттєво впливають на вибір переважних видів міського пасажирського транспорту і обумовлюють написання даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні наукові публікації досить часто висвітлюють питання розвитку пасажирських транспортних перевезень у великих містах. Особливо слід відмітити праці Гаєвської Л. Н., Зеркалова Д. В., Качан Є. П., Кудрицької Н. В., Сидоренко І. В. і ін. Водночас, розвиток міських транспортних перевезень пасажирів відбувається під впливом факторів, які впливають на їх розміщення і функціонування, що вимагає постійного моніторингу їх впливу на тенденції розвитку міського пасажирського транспорту.

Недостатня розробленість теоретико-методичних засад реформування міського транспорту зумовлює необхідність розробки наукових принципів, які б враховували всі перелічені вище фактори за умови сталого розвитку суспільства, що визначає актуальність теми дослідження, її теоретичну і прикладну значущість.

Метою статті є аналіз класифікації основних факторів, до яких слід віднести географічні, екологічні, економічні, ринкові, соціальні, демографічні і стан існуючої транспортної інфраструктури, що впливають на ефективність розвитку пасажирських перевезень у межах великих міст.

Виклад основного матеріалу дослідження. В даній роботі вперше в Україні і

СНД запропоновано вирішити проблему оптимізації міських пасажирських перевезень з урахуванням таких впливових чинників (рис. 1):

1. Історична побудова, рельєф і площа міста, наявність річок і моря;

2. Чисельність місцевих мешканців і кількість гостей міста;

3. Існуючий стан розвитку міської транспортної інфраструктури;

4. Екологічний стан міста;

Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2014. Bun. 29

ЗАГАЛЬНОТРАНСПОРТНІ ПРОБЛЕМИ

5. Наявність заводів, виробничих підприємств, історичних пам’ятників, об’єктів відпочинку і розваг;

6. Розвиненість приміської зони і кількість мешканців, які приїздять працювати в місто, або відпочивати у приміській зоні;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7. Рівень доходів, смертності, народжуваності і мобільність населення міста;

8. Розташування аеропортів, залізничних, морських, автобусних і річкових вокзалів;

9. Виділення коштів з міського бюджету;

10. Виділення додаткових коштів з державного бюджету країни;

11. Будівництво транспортної інфраструктури за рахунок приватних коштів.

Нижче наведені дослідження стосовно визначення впливу позначених вище чинників на переваги і недоліки різних видів міського транспорту.

–  –  –

Рис. 1 Фактори, що впливають на формування і розвиток пасажирських перевезень. Джерело: Розробка автора Історична побудова, рельєф і площа міста, наявність річок і моря значно впливає на вибір виду міського транспорту і розвиток транспортної інфраструктури [2]. Якщо місто налічує багато років існування і розташоване в західному регіоні України і деякий час було під впливом європейської культури, то в ньому, як правило, вузькі і непрямі вулиці, будинки побудовані дуже щільно. Така архітектура міста не дозволяє в повній мірі використовувати звичайний трамвай і тролейбуси.

Проте в центральній частині міста можна використовувати невеликі автобуси типу «Богдан» на електроживленні і обмежено маршрутні таксі. Будувати метро в таких містах з чисельністю населення менш 1 млн мешканців економічно недоцільно. В цьому разі можна організувати рух підземного швидкісного трамваю, який дозвоЗбірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2014. Bun. 29

ЗАГАЛЬНОТРАНСПОРТНІ ПРОБЛЕМИ

лить значно покращити екологічний стан міста. Основним представником таких міст є Львів.

У великих містах, які побудовані в промислових районах степової і лісостепової зон і налічують близько 300-400 років, ширина вулиць значно ширша, їх напрям в основному орієнтований вздовж пагорбів і річок. У цих містах транспортна інфраструктура розвивалася інакше і характеризується наявністю рейкових видів транспорту: тролейбусів, автобусів і метро. На забруднення міста від шкідливих викидів транспорту раніше не звертали уваги, оскільки основне забруднення довкілля відбувалося за рахунок викидів заводів і фабрик. В останні 25 років у цих містах став потужно розвиватися автомобільний транспорт за рахунок мікроавтобусів.

Окремо слід зупинитися на історичному розвитку міста Києва, який налічує близько 1600 років. На його побудову суттєво вплинув рельєф (наявність пагорбів і балок), велика площа міста, розташування на обох берегах Дніпра, наявність кількох мостів і столичний статус. Перелічені фактори суттєво вплинули на розвиток транспортної інфраструктури Києва. В ньому одночасно міські перевезення виконуються усіма видами транспорту: – звичайний трамвай; – швидкісний трамвай; – автобуси; – маршрутні таксі; – тролейбуси; – метро; – приміські електропоїзди; – річковий транспорт.

Серед великих міст України самостійне місце займає Одеса, яка розташована на березі Чорного моря. Спокійний рельєф міста зумовив чітку побудову вулиць, які мають уклін у бік моря. В цьому місті крім перерахованих вище видів транспорту (за винятком метро і швидкісного трамваю) є ще морський транспорт [3].

Чисельність місцевих мешканців з урахуванням кількості гостей. Існуючий стан розвитку міської транспортної інфраструктури. За часів СРСР склалося так, що великі міста з населеністю мешканців більш ніж 1 млн можуть використовувати метро. Такими містами в Україні є Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк, але не всі ці міста можуть мати метро, оскільки на його будівництво впливають геологічні умови, розвиненість існуючої транспортної інфраструктури, протяжність транспортних зв’язків. Наявність коштів у бюджеті міста і підтримка уряду. Зараз в Україні чисельність жителів деяких міст стала суттєво зменшуватися за рахунок смертності і міграції. Наприклад, у Дніпропетровську вона знизилася майже на 200 тис., а метро продовжує будуватися. У Кривому Розі кількість мешканців в майже 700 тис., проте протяжність міста більше 100 км і проблему транспортних зв’язків тут вирішують за рахунок приміських залізничних пасажирських перевезень і будівництва швидкісного трамваю. Одночасно тут розвинене автомобільне сполучення разом з іншими видами міського транспорту.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«2 Закарпатська обласна рада Закарпатська обласна державна адміністрація Бібліотека сільського голови “Основні аспекти регулювання земельних відносин та контролю за використанням і охороною земель“ КНИГА 2 Серпень-2008 Ужгород Шановні колеги! Земля. У нашому краї вона завжди була і є в особливій пошані. Адже на Закарпатті на одного жителя припадає чи не найменше землі по всій Україні. Тому й ставлення закарпатців до кожного її шматочка дбайливе, турботливе, господарське. Але не все у земельних...»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Прилуцька М. В. здобувач (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) УДК 349.2 ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ У РЕГУЛЮВАННІ СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ Досліджено гарантії соціальної захищеності працівників державно-виконавчої служби та її сутність у регулюванні службово-трудових відносин. Висвітлено діяльність держави, спрямовану на забезпечення...»

«118 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ О.М. Герасименко (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна) МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ У статті проаналізовано поняття «кадрова безпека», що дало змогу сформувати власний погляд на дану категорію. Запропоновано модель системи забезпечення кадрової безпеки, що поєднує в собі невід'ємні елементи її повноцінного функціонування: складові, об'єкти й суб'єкти, зовнішні та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Карабаджак Костянтин Семенович УДК 330.111.62 РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЗМІШАНОЇ ЕКОНОМІКИ 08.01.01. економічна теорія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 1999 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі політичної економії облікових факультетів Київського національного економічного університету Міністерства...»

«Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 15 УДК 330. 15+ 620. 91 Соловей О. Л., інженер Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ: ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, ІННОВАЦІЇ У статті досліджуються особливості функціонування ринків електричної енергії в європейських країнах. Проведено аналіз та порівняння з ринком енергії в Україні. На основі аналізу визначено основні завдання для реформування...»

«УДК349.6:061.1ЄС В. I. ЛОЗО, д-р юрид. наук, професор, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ПОЧАТОК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ ЕКОЛОГIЧНОЇ СТРАТЕГIЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Наприкінці 1960-х рр. розвиток суспільства став неможливим без охорони довкілля. Незабаром Європейський Союз починає приймати Екологічні програми – базові політикоправові документи, що пілотують законодавство Євросоюзу та його втілення в життя. Перші програми...»

«1 СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАХАРКІНА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА УДК 658.5:330.341.1 СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України....»

«УДК 339.138 Ємельянцева Д.І., Пашкова Д.Д. БРЕНДИНГ МІСТА ЯК МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Стаття присвячена проблемам застосування брендингу територій для підвищення інвестиційної привабливості та створенні позитивного іміджу країни або міста. Авторами проаналізовані міжнародний та український досвіди у брендингу міст, надано рекомендації щодо реалізації програми маркетингу території. Ключові слова: бренд, брендинг міста, брендинг території,...»

«УДК: 330.322 Н.А. Потапова Вінницький національний аграрний університет ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА У РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ © Потапова Н.А., 2013 Розглянуто проблематику формування інноваційної політики у логістичних системах та рівні логістичних рішень, на результати яких здатні впливати інноваційні технології. Наведено аналітичну оцінку інноваційних процесів в Україні та чинників, що стримують їх розвиток. Аналізуються складові інноваційної політики у логістичних системах та можливі напрямки...»

«Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра банківської справи ПРАВИЛА ТА ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ Методичні рекомендації для викладачів і студентів усіх форм навчання Суми – 2010 УДК 378.2:001.891](073) П 68 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Української академії банківської справи Національного банку України, протокол № 5 від 01 лютого 2010 р. Розглянуто та схвалено на...»

«ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УДК 339.138 Олександр Бакалінський ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ ТЕЛЕФОННОЇ ДОВІДКОВОЇ СЛУЖБИ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ Інформування пасажирів є чинником якості транспортного обслуговування. Інформація, яку перевізник надає пасажирам, впливає на їхню споживчу та транспортну поведінку. Потенціал цього впливу на залізницях України реалізовано не повністю. Найбільше інформаційне навантаження припадає на пасажира під час пошуку відомостей щодо майбутньої поїздки. Одним з каналів передачі...»

«нацIоналЬний IнститУт стратеГIчних дослIдЖенЬ регіональний філіал у м. одесі реГIоналЬне представництво фондУ ім. фрIдрIха еберта в Україні та білорусі IнститУт зовнIШнЬої полIтики дипломатичної академIї міністерства закордонних справ України Україна I ГрУзIя в контекстI полIтичних, економIчних та безпекових трансформацIй: наслідки I перспективи Матеріали міжнародної конференції 23—24 жовтня 2009 р., м. Одеса UkraIne and GeorGIa In the Context of PolItICal, eConomIC and SeCUrIty...»

«шШШ ' СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД: ризики та проблеми розвитку Колективна монографія Умань 2012 УДК 330(477):330.131.7 ББК 65.9(4 Укр)-09 С 76 Друкується за рішенням вченої ради Уманського національного університету садівництва (протокол №2 від 17 листопада 2011 року) Рецензенти: доктор економічних наук, професор Горъовий В.П.; доктор економічних наук, професор Збарський В.К.; доктор економічних наук, професор Нестерчук Ю.О. Автори вміщених матеріалів висловлюють свою...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»