WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Наукові праці Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка Список використаних джерел 1. Вилегжаніна Т. Бібліотеки: технології і люди / Т. Вилегжані ...»

Наукові праці Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Список використаних джерел

1. Вилегжаніна Т. Бібліотеки: технології і люди / Т. Вилегжані

на // Бібліотечна планета. – 2004. – №4. – С.4.

2. Крайнюк О.М. Електронні навчальні документи як об’єкт

формування бібліотечного фонду / О.М. Крайнюк // Якість

функціонування бібліотечної системи ВНЗ: матер. III міжвуз.

наук. практ. конф.; 18 19 жовтня 2007 року, Донецьк,

Україна /Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. –222с.

3. Перехрест Г. Електронні інформаційні ресурси українського сегмента Інтернету / Г. Перехрест // Бібліотечна планета. – №3. – 2007. – С.26 29.

4. Чекмарев А.О. Національна система електронних бібліотек / А.О.Чекмарев, Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуша. – К., 1988. – 50с.

Creation and implementation of electronic information resources and data bases (on the example of library of the Transcarpathian State University).

The modern development of library is characterized to forming the fund of electronic resources. Its main purpose is operativeness access.

УДК 004.9:027 Т.С. Савчук, м. Вінниця Електронні інформаційні ресурси в бібліотеці: створення, викорис орист бібліотеці: створення, використання, організація дос оступу організація доступу Розглянута методика використання інформаційних та комп’ютерних технологій в роботі бібліотеки, наводяться приклади використання окремої програмної продукції в автоматизації бібліотечних процесів.

Ключові слова: електронна бібліотека, комп’ютерна технологія, інформаційні ресурси, бази даних, АБІС.

Наявність великої кількості інформації породжує необхідність її упорядкування, систематизації і найголовніше – створення безперешкодного доступу до цієї інформації, що підвищить ефектив © Т.С. Савчук 302 Наукові праці Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка ність як наукової роботи, так і навчання. Традиційні способи доступу до інформації поступово відходять на другий план.

Більшість бібліотек вищих навчальних закладів України користується як проприєтарн (придбаним за власні кошти), так і розробленою власною продукцією автоматизації бібліотечних процесів. У вузах використовуються різні автоматизовані бібліотечні інформаційні системи (АБІС) – ALEPH, ІРБІС, UNILIB, ISIS та інші.

Але найбільш поширеною є вітчизняна АБІС “УФД/Бібліотека”, яка дозволяє автоматизувати процеси документообігу бібліотеки. Вона і встановлена більше ніж у 180 бібліотеках вищих навчальних закладів. Наступний етап комп’ютеризації бібліотек – створення електронних або цифрових бібліотек з повнотекстовими базами даних. Роботи в цьому напрямку ведуться у бібліотеках майже усіх вишів.

Електронні бібліотеки – це новий клас інформаційних систем, який значно розширює спектр інформаційного обслуговування користувачів. Роботи зі створення електронних бібліотек підтри муються національними програмами і мають відповідне фінансу вання в багатьох країнах світу: Росії, Німеччині, Франції, США та ін. Широке розмаїття різновидів електронних бібліотек зібране в російській концепції міжвідомчої програми “Электронные библиотеки России”. Електронна бібліотека ВНЗ повинна виконувати функції накопичення і збереження документів, а також надання доступу даних широкому колу користувачів.

У Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ) електронна бібліотека створюється як невід’ємний блок науково технічної бібліотеки. Основу такої бібліотеки складають відповідні технічні і програмні засоби.

Перш ніж розпочати глобальні перетворення й створення цифрової бібліотеки, у нас була проведена така підготовча робота:

– cтворена локальна бібліотечна мережа з сучасними ком п’ютерами і можливістю виходу до Інтернет з кожного комп’ютера;

– впровадження автоматизованої бібліотечної інформаційної системи АБІС “ УФД/Бібліотека”;

– розроблений сайт бібліотеки з доступом до електронного каталогу.

На наступному етапі визначені інформаційні джерела форму вання повнотекстових баз даних.

Бібліотека ВНТУ надала перавагу таким джерелам:

– навчальні посібники, методичні вказівки викладачів вузу, що вийшли з друку;

Наукові праці Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка

– дистанційні курси з окремих дисциплін;

– інформаційні ресурси, що надходять до бібліотеки на різних носіях – CD і DVD диски, дискети;

– ресурси Інтернет;

– відскановані підручники, журнали та інші матеріали, що користуються попитом у користувачів і знаходяться в бібліотеці на паперових носіях в одному примірнику.

Локальна бібліотечна мережа включає понад 25 сучасних комп’ютерів, підключених до Інтернет. Електронний каталог, над яким робота розпочалася в 1991 році, з ISIS переведений на АБІС “ УФД/Бібліотека”. Електронний каталог містить понад 160 тис.

записів. Функціонує сайт бібліотеки (www.lib.vstu.vinnica.ua), який забезпечує пошук в електронному каталозі бібліотеки, а також дає можливість доступу до повнотекстових праць викладачів ВНТУ в електронному вигляді, які розміщуються на сайті, згідно з ухвалою рішення вченої ради ВНТУ. Доступ до цих видань можливий лише з внутрішньої мережі університету, що пов’язано з дотриманням авторських прав. Сьогодні час маємо доступ до більш як 1080 видань.

В університеті функціонує комп’ютерний центр дистанційної освіти, на серверах якого розміщуються дистанційні варіанти дисциплін, що викладаються у ВНТУ, а саме: програми дисциплін, курси лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, тести та інші матеріали. У ВНТУ діють близько 100 дистанційних курсів з різних дисциплін, які містять 1000 повнотекстових документів.

На оптичних і магнітних носіях до бібліотеки надійшло понад 1000 повнотекстових видань. Для роботи користувачів з цими документами створюються копії, до яких вони мають доступ.

Комп’ютери мережі мають технічні можливості для доступу до копій документів.

Оскільки кожний комп’ютер бібліотечної мережі ВНТУ підклю чений до глобальної мережі Інтернет, то кожний користувач в принципі має можливість отримувати з мережі будь які повнотекс тові документи. Для більш ефективного використання Інтернету на сайті бібліотеки на спеціально розробленій сторінці розміщено посилання на сайти, які дають можливість безкоштовного скачувати повнотекстові електронні видання. Перевага надається посиланням на сайти науково технічних журналів, які надають електронні версії своїх видань. Це дає можливість скоротити видатки на передплату періодичних видань в умовах недостатнього фінансування.

Для формування бази даних відсканованих (оцифрованих) видань, що надходять до бібліотеки на паперових носіях, була Наукові праці Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка створена група співробітників “швидкого сканування”. У 2009 році для цієї групи були придбані сучасні швидкісні сканери і необхідне програмне забезпечення. Окрім сканування, проводяться роботи зі скачування повнотекстових видань з мережі Інтернет (адже не кожний користувач має технічні можливості зробити це дома, а в бібліотеці є безкоштовний доступ до власної бази даних), оскільки окремі видання можуть з’явитись у відсканованому вигляді в глобальній мережі раніше, ніж паперові оригінали в бібліотеці.

З досвіду організації власних баз даних хотілося б відзначити, що для повноцінного та ефективного пошуку необхідно створювати тезауруси. Класифікація документів за темами надає велику допомогу при пошукові (коли користувачу важко оптимально підібрати ключові слова або потрібно звузити масштаб пошуку, уточнити тематику тощо). Пошук за темами володіє більшою точністю і повнотою порівняно з простим контекстовим пошуком. Крім того такий пошук відзначається більшою точністю і повнотою, дозволяє знайти документи, які не містять слів із назви заданої теми, але стосуються її.

Важливо визначити і розробити політику безпеки використання бази даних. Створена електронна бібліотека використовує мандатну політику безпеки, суть якої полягає в тому, що кожному режиму доступу ( перегляд, додавання інформації, редагування тощо) і кожній групі користувачів надається певний рівень доступу. Як правило, користувач має право доступу тільки до режиму перегляду публікацій. Розробляється режим доступу до копіювання окремих розділів, частин повнотекстових документів для користувачів НТБ ВНТУ.

Отже, основна мета створення електронної бібліотеки ВНТУ – створення інформаційної системи, в якій документи зберігаються і можуть використовуватись в електронній формі. Програмні засоби при цьому забезпечують єдиний інтерфейс доступу до електронних документів, які містять тексти і зображення. Електронна бібліотека ВНТУ формується як єдина база даних, і при її проектуванні дотримані усі прийняті стандарти в сфері проектування баз даних.

Створення бази електронних документів у бібліотеці – це, звісно, не глобальна оцифровка фонду, а переклад книг в електронний формат, розв’язання проблеми збереження цінних видань. Студенти та викладачі високо оцінили переваги електронних видань і з задоволенням працюють у читальній залі. Використання документів на електронних носіях надає користувачам більший обсяг інформації, спрощує її сприйняття, вони доповнюють і розкривають друковані джерела.

Наукові праці Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка Науково технічна бібліотека нарощує обсяги робіт з освоєння електронних технологій, створення та надання користувачам електронних продуктів і послуг, адже сьогодення вимагає новітніх форм роботи бібліотеки.

The methods about using information and computer technologies in the library work had been observed and the examples of using different programme products in automation of the library processes are also given.

The key words: Digital Library, computer technology, information re sources, database, ABIS.

–  –  –

Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Розглянуто процес інформатизації як механізм переходу бібліотеки вищого навчального закладу на надання оперативного сервісу доступу до всіх бібліотечно інформаційних ресурсів.

Ключові слова: бібліотека вищого навчального закладу, інфор матизація, інформаційні ресурси, електронні ресурси, ресурси Інтернет.

Бачити і робити нове – дуже велике задоволення.

Вольтер Інформатизація суспільства, нові вимоги суспільства до знань та реформування вищої освіти вимагають від бібліотеки вищого навчального закладу якісного та оперативного бібліографічно інформаційного обслуговування, формування інформаційного поля та швидкого доступу до інформації користувачів освітянської галузі, готовності до змін та впровадження інноваційних технологій у бібліотечну діяльність.

© В.С.Білоус 306Похожие работы:

«ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ УДК 159.9.072.5:351.746.1 С. М. ЗАБОЛОТНИЙ, кандидат психологічних наук, начальник відділення – головний науковий співробітник відділення організації наукових досліджень та з питань інтелектуальної власності науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ У контексті євроінтеграції та приведення...»

«Гаманюк Віта кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання Криворізького національного університету ІНОЗЕМНІ МОВИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В статті вивчаються можливості навчання іноземних мов у системі освіти дорослих Німеччини на сучасному етапі та визначаються перспективи її подальшого розвитку. У центрі уваги знаходяться як навчальні установи державного підпорядкування, що залучені до навчання...»

«Збірник наукових праць Ірпінської фінансовоюридичної академії (економіка, право). Вип. 2. 2013 УДК 343.2 П.М. Кубрак, кандидат юридичних наук, Національна академія служби безпеки України У статті аналізуються засади кримінального провадження та умови їх реалізації у кримінальному судочинстві України. This article analyzes the principles of criminal proceedings and the conditions for their realization in criminal proceedings of Ukraine. Ключові слова: засади, кримінальне провадження, кримінальне...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет 3. Підлісицький Г.М. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств/Г.М.Підлісицький//Економіка АПК. – 2008.№5. – С.65-66.4. Режим доступу: http://www.factfinder.census.gov [Електронний ресурс], 2009р.5. Савчук А.В.Теоретические основы анализа инновационных процес сов в промышленности: Монографія/НАН Украины.Ин 6. Сердак С.Е. Принципи ефективного управління ресурсами суб’єктів господарювання/ Сердак С.Е.//Академічний...»

«Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) УДК 343.985 Слободян Ярослав Іванович – доцент кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук Івано-Франківського факультету Національного університету “Одеська юридична академія” Криміналістична методика на сучасному етапі та її роль у розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями Стаття присвячена розгляду сучасного стану останнього розділу...»

«Основними шляхами вирішення цієї актуальної проблеми, на думку сучасних авторів, можуть бути законодавчий (регламентування діяльності усіх видів ЗМІ) і освітній – через введення в шкільні програми курсу медіаосвіти. Законодавчий шлях є дуже довгим. Тому, як бачиться, саме через сучасну освіту можна найбільш ефективно вирішувати проблему інформаційної безпеки. І не тільки в середній школі, але й у вищій освіті. Для цього існують певні передумови. У вітчизняній освіті питання інформаційної...»

«УДК 330.322 (477) І.В.Кадеєва, А.О.Гура ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ У статті розкрито структуру надходження прямих іноземних інвестицій в національну економіку, виявлено ряд проблем формування інвестиційного клімату в Україні, визначено напрями удосконалення механізму державного регулювання інвестиційної діяльності. Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, державне регулювання В статье раскрыта структура поступления прямых иностранных...»

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 11’2013[49] Науково-виробничий журнал УДК 338.431.4 Запша Г.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу Одеський державний аграрний університет ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Zapsha H.M., cand. sci. (econ.), assistant professor of management and marketing department Odessa state agrarian university THE EFFICIENCY OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE AGRARIAN ENTERPRISES IN THE...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №5/2013 УДК: 336.7 ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКУ З БОКУ РІЗНИХ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНКИ Мащенко М., студентка 5-го курсу, спеціальність «банківська справа», ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Бєлова І. В., кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація У статті досліджено основні підходи до поняття ефективності банку з...»

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 3’2013[41] Всеукраїнський науково-виробничий журнал 16. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов / А. Смит; [пер. с англ.; предисл. В.С. Афанасьева]. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с. – (Антология экономической мысли).17. Натхов Т. Инженеры или юристы? Институты и спрос на высшее образование / Т. Натхов, Л. Полищук // Вопросы экономики. – 2012. – № 10. – С. 30-51.18. Коноваленко Ярослав. Свой карман. Каждому – по способностям? / Ярослав Коноваленко // „МК” в...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ” БАРАНОВ Олексій Геннадійович УДК 330.341.1 ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук КИЇВ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Об’єднаному інституті економіки НАН України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України...»

«ISSN 1605 – 7988. Економіка і прогнозування. 2014. № 2 УДК 338.43:330.336 Шубравська О.В., д-р екон. наук, професор завідувач відділу форм і методів господарювання в агропромисловому комплексі Інституту економіки та прогнозування НАН України РОЗВИТОК АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАЛОСТІ Зіставлені параметри функціонування вітчизняного агрогосподарювання з відповідними нормативами та показниками розвитку агропродовольчих систем розвинених країн із подібними до...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 25 (64). 2012 г. № 4. С. 192-201. УДК 339.9.336.744 ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ДОЛАРА В УМОВАХ ПОСЛАБЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА США Резнікова Н.В., Відякіна М.М. Інститут міжнародний відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна Е-mail:r_nv@ukr.net У статті розкрито вплив світової фінансової кризи на позиції долара США, з‘ясовуються макроекономічні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»