WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ У статті визначено пріоритетні напрями The article outlines the priority areas of social розвитку ...»

-- [ Страница 1 ] --

Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 1 (44)

УДК: 331.101.3:338.246.025.2 Куліков Ю.М., Сташевська О.В.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ

У статті визначено пріоритетні напрями The article outlines the priority areas of social

розвитку соціально-трудової сфери, and labor issues, the proposed mechanism of

запропоновано мотиваційний механізм motivational state policy in their державної політики у їх реалізації. implementation. The problems of socialРозглянуто основні проблеми соціально- oriented economics are discussed. The орієнтованої економіки. Висвітлено problem of overcoming poverty of working проблему подолання бідності працюючого population is ligthed and offered ways of its населення та запропоновано шляхи її decision are offered.

вирішення.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проведений аналіз доводить, що в умовах глобалізації відбувається уніфікація національних моделей розвитку соціальнотрудової сфери. Але, водночас, держави прагнуть враховувати національні особливості та можливості свого соціально-економічного розвитку. Тому, визначення пріоритетів у розвитку соціально-трудової сфери, орієнтованих на стійке зростання соціальних стандартів і соціалізації суспільних відносин, становить актуальну наукову проблему.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання розвитку соціальнотрудової сфери досліджували багато зарубіжних і вітчизняних учених, серед яких відзначимо Т. Мальтуса, А. Шопенгауєра, М. Вебера, Т. Шультца, Г. Беккера, М. Бердяева, С. Дятлова й ін. Окремі аспекти розвитку у соціально-трудовій сфері розглянуто у різні часи українськими дослідниками М. Туган-Барановським, В. Вернадським, О. Амошою, Т. Кір’ян, А. Колотом, Е. Лібановою та іншими. Більшість наукових здобутків одержано у сфері вдосконалення існуючих доктрин, концепцій та методологічних підходів у напрямі розвитку соціальнотрудової сфери з урахуванням трансформаційних змін, що відбуваються у соціальноекономічному розвитку України.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У даній статті проблему розвитку соціально-трудової сфери розглянуто у контексті мотивації працюючого населення до продуктивної праці, як першооснови їх реалізації. Серед багаточисельних напрямів розвитку соціально-трудової сфери, що прописано у нормативно-правових актах України, виділено такі головні пріоритети: подолання бідності, відтворення середнього класу, соціальна відповідальність бізнесу.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування найбільш пріоритетних напрямків державної політики у розвитку соціально-трудової сфери та визначення шляхів їх реалізації через удосконалення механізму мотивації працівників до продуктивної праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення існуючого українського законодавства, починаючи з Конституції, свідчить про безліч напрямів державної політики у розвитку соціально-трудової сфери. Наведемо деякі приклади. Так, Законом України «Про основи національної безпеки» [1, с.11-15] визначено: необхідність зростання рівня життя і добробуту населення на основі піднесення вартості робочої сили, збалансування продуктивної зайнятості, здобуття якісної освіти, забезпечення умов життєдіяльності, подолання бідності та надмірного майнового розшарування, формування середнього класу тощо. У постанові КМУ «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» серед стратегічних завдань державної політики (розділ 2 «Забезпечення розвитку людських ресурсів») зазначено, у тому числі: забезпечення повної зайнятості, Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 1 (44) подолання бідності, досягнення високих стандартів навчання, поліпшення соціальнотрудових відносин, підтримка малого бізнесу і т.д. [2, с.4-8]. Нарешті, Законом України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» проголошено: соціальна справедливість, соціальне партнерство, нарощування освітнього потенціалу, запровадження економічних і матеріальних стимулів, трансформація у сфері зайнятості тощо [3, с.55-62].

Якщо підсумувати лише синтетичні індикатори, що відображають відповідні напрями розвитку соціально-трудової сфери, то їх нараховується більше тридцяти. Тому, в державній політиці достатньо актуальною є проблема вибору пріоритетів у розвитку соціально-трудової сфери. Така проблема стала, наприклад, перед авторами статті при виконанні науководослідних робіт: «Перспективні напрями державної політики у сфері соціального розвитку»

(2010р.) та «Механізми захисту економічно активного населення в сучасних умовах» (2009р.) [4, с.47-51; 5, с.124-128]. Для цього було враховано напрацювання попереднього дослідження, пов’язаного з обґрунтуванням структури і складу механізму захисту економічно активного населення. За даними власного економіко-соціологічного дослідження, їх порівняння із багаторічними спостереженнями інших наукових шкіл (наприклад, Донецького інституту економіки промисловості НАН України) було зроблено висновок, що в основі механізму захисту працюючих від економічних і професійних ризиків міститься трудова мотивація. Її основними зовнішніми мотиваторами за обраним рангом у сучасних економічних умовах постали: гідна заробітна плата (дохід); гарантована, стабільна зайнятість; сприятливі, безпечні умови праці; формування та використання професійнокваліфікаційного потенціалу працюючих. При цьому ранг «гарантованої, стабільної зайнятості» є змінним і залежить від економічної надійності підприємства та фінансовоекономічного положення в країні. Дані мотиватори виконують не тільки захисну функцію стосовно працюючих, але, виходячи з діючого законодавства, позначені в ньому в числі напрямів розвитку соціально-трудової сфери. Саме вони мають макрорівневі характеристики через відповідні статистичні показники офіційних звітів й моніторингове спостереження.

Захищаючи працюючих шляхом трудової мотивації, дані стимули сприяють реалізації інших напрямів розвитку соціально-трудової сфери, формуючи їх ієрархію за причиннонаслідковими взаємозв’язками. Остаточно становлення пріоритетів здійснювалось експертним соціологічним методом.

Задля цього було відібрано 14 групових показників, які, виходячи з Концепції гідної праці, проголошеною МОП у 1999р., найбільше забезпечують її стійкість та кореспондують із вітчизняним законодавством:

- соціально-економічний контекст (імідж підприємства);

- інноваційно-технологічна політика на виробництві;

- адекватні заробітки;

- гарантована, стабільна зайнятість;

- сприятливі, безпечні умови праці на виробництві;

- професійне навчання на виробництві;

- подолання бідності працюючого населення;

- справедливе ставлення керівництва до працівників, демократизація соціальних відносин;

- соціальний діалог, соціальне партнерство та соціально-трудові відносини;

- відтворення середнього класу серед працюючого населення;

- корпоративна соціальна відповідальність бізнесу;

- кадрова політика управління персоналом;

- неприпустимість дискримінаційних форм організації праці;

- соціальний захист персоналу [6, с.110-118].

В експертній оцінці приймали участь фахівці Одеського державного центру зайнятості, Головного управління праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації, їх структури в регіонах області, а також учасники науковопрактичних конференцій, що проводились у 2009-2010 роках (оброблено 350 анкет).

Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 1 (44) Найбільш пріоритетними напрямами державної політики у розвитку соціально-трудової сфери, при одноразовому виборі кожним респондентом показника, визнано:

- подолання бідності працюючого населення (21,7% респондентів);

- створення умов у виробничій сфері для відтворення середнього класу (18,5%);

- корпоративна соціальна відповідальність бізнесу (14,4%).

З решти групових показників кожної з них не набрав більше ніж 5 % виборів респондентів, що не перевищують поріг надзвичайної значущості.

При цьому раніше обрані за найбільш високим рангом стимули до мотивованої праці обумовлюють реалізацію відібраних експертами пріоритетних напрямів розвитку соціально-трудової сфери, якими є:

подолання бідності працюючого населення; відтворення середнього класу серед працюючого населення; корпоративна соціальна відповідальність бізнесу. З наведеного структура механізму мотивації працюючих щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики у соціально-трудовій сфері представлено у вигляді рис. 1.

Найбільш значущі стимули до продуктивної праці зайнятого населення (стан, динаміка, Найбільш значущі стимули до продуктивної праці зайнятого населення (стан, тенденції, шляхи зростання мотивуючої ролі) ролі) динаміка, тенденції, шляхи зростання мотивуючої

–  –  –

Створення мотиваційного клімату шляхом ефективного використання діючого законодавства і норм права, внесення змін в них, розробки нових нормативних актів, регулюючих відносини соціального діалогу та партнерства при реалізації пріоритетних напрямів державної політики у соціально-трудовій сфері Відтворення середнього Подолання бідності Корпоративна соціальна класу через активізацію працюючого населення відповідальність бізнесу малого підприємництва зворотній зв’язок Рис.1. Структура механізму мотивації працюючих щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики у соціально-трудовій сфері Проблема подолання бідності працюючого населення є невиліковним парадоксом не тільки техногенної цивілізації, але й постіндустріального розвитку країн. Без її подолання не можна досягти високого рівня і якості життя найманих працівників. Так, в країнах ЄС визнано безперспективними: 18% видів робіт за причини низької оплати праці; 17% – через низьку продуктивність праці. Тобто, 35% робочих місць, навіть у розвинених країнах, продукують бідність найманих працівників. На підставі даних статистичної звітності в Україні за рівнем заробітної плати 45,5% працюючих у 2009 році можна віднести до бідної Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 1 (44) категорії населення, в тому числі до повної бідності (8,2%), відносної бідності (37,3%). Тому, своєчасним представляється визначення цієї проблеми у вітчизняному законодавстві останніх років в якості найбільш актуальної.

Подоланню бідності сприяє механізм мотивації працюючого населення, розроблений співробітниками НДІ праці, який через реалізацію нормативно-законодавчих актів удосконалює соціально-трудові відносини в частині підвищення мотивуючої ролі оплати і умов праці, професійної кваліфікації, ефективної зайнятості. Ним передбачається реалізація заходів організаційно-інституціонального характеру, соціально-економічних стандартів та інвестиційнофінансових важелів. Вони спрямовані на: вдосконалення системи оплати праці, оптимізацію прожиткового мінімуму, захист грошових доходів населення від інфляції тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Зокрема, на зміну методології та методики визначення розміру прожиткового мінімуму, завдяки:

- перегляду структури нормативів для розрахунку прожиткового мінімуму для усіх категорій населення з урахуванням сьогоднішніх умов їх проживання;

- зміни набору та співвідношення продовольчих та непродовольчих товарів і послуг відповідно до реальних витрат населення з урахуванням життєвих потреб людини та медичних стандартів;

- розробки методики врахування регіональних та професійних відмінностей при формуванні прожиткового мінімуму.

Побудова соціально-орієнтованої економіки висуває у число вирішальних проблему формування середнього класу, що створює соціально-економічні засади сучасного демократичного суспільства, нагромадженню людського капіталу. За результатами соціологічного дослідження виявлено, що в стратегії відтворення середнього класу важлива роль належить малому підприємництву, вдосконаленню його соціально-трудової сфери.

В Україні питома вага МП у 2009р. досягла 93,7% від загальної кількості підприємств, однак, їх частка у ВВП складала лише 16,6%, а у сфері виробництва товарної продукції – біля 5%. Середньомісячна заробітна плата працівників МП у 2009р. становила 58,6% від середньої по Україні, не досягаючи двох прожиткових мінімумів, що є нижньою межею відтворення робочої сили. Це зумовлено тим, що одна частина малих підприємств є збитковими або малорентабельними, а друга – приховує свої доходи, перебуваючи в «тіні».

Зовсім інакша картина склалася на рентабельних малих підприємствах. Наприклад, на малих підприємствах, у сфері додаткових транспортних послуг і допоміжних операцій, фінансових і банківських операцій, окремих торговельних підприємствах, заробітна плата перевищує її величину на підприємствах відповідних галузей.

Проведений аналіз стану розвитку МП в Україні та окремо в Одеській області доводить, що для активізації малого підприємництва необхідно забезпечити:

- вдосконалення нормативно-правової бази, в напрямку створення гідних умов й оплати праці зайнятого населення працівників;

- формування єдиної державної і регіональної регуляторної політики щодо розвитку МП;

- активізацію фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки;

- створення відповідної інфраструктури.

У Податковому кодексі доцільно визначити оптимальну кількість і рівень податків для МП, спростити систему оподаткування, визначити шляхи мінімізації витрат на виконання й адміністрування податкового законодавства, зменшити кількість контролюючих органів та перевірок.

Потрібно сприяти формуванню системи фінансово-кредитної допомоги шляхом:

- стимулювання комерційних банків та інших фінансових небанківських установ до надання позик і розширення послуг для МП через зниження рівня оподаткування суми коштів, що спрямовується на кредитування малого бізнесу, надання державних гарантій повернення позик;

- активізації процесу створення та діяльності недержавних гарантійних установ, страхових умов для обслуговування малого бізнесу через створення відповідних мотиваційних механізмів;

- формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та кредитногарантійних установ;

Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 1 (44)

- розроблення й запровадження ефективних кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування МП тощо.

Для розвитку МП потрібно організовувати відповідні конкурси на виконання державних замовлень з виробництва продукції за бюджетні кошти, сприяти співпраці великого та малого бізнесу, а також їх зовнішньоекономічній діяльності.

У другій половині ХХ ст. у світовій глобалізації розпочався і досі продовжується наполегливий пошук нових шляхів у вирішенні проблеми створення добробуту і злагоди в суспільстві, згуртованості нації. Серед них провідна роль належить корпоративній соціальній відповідальності бізнесу (КСВ). Основоположною причиною такої спрямованості у розвитку економічної теорії є визнання науковою спільнотою і практикою необхідності побудови суспільних і соціально-трудових відносин, виходячи із пріоритету людського фактору виробництва, сполучення праці і капіталу на засадах мотивації.



Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Випуск 2 (10), 2011 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Козловский В. В., Лутохина Э. А. Белорусская модель: обусловленность и особенности // Экономика Беларуси, № 1, 2004. – С. 56–59. 2. Козловский В. В., Лутохина Э. А. Мировая экономика: социально-ориентированный подход. – Мн.: Изд-во минфина Республики Беларусь, 2005. – 352 с. 3. Друкер П. Управление в обществе будущего./ Питер Друкер. Пер. с англ. – М., 2000. –С. 164. 4. Лутохина Э. А. Типология труда в новой экономике: конец труда или его начало? / Э. А....»

«УДК 172:316.3(477) УМАНЕЦЬ Н.А. * ЗРУШЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ У статті розглядаються проблеми існування молодої сім’ї, становище “покоління перехідного періоду”, яке отримує освіту, шукає роботу та приймає рішення про створення сім’ї у нових соціально-економічних умовах. Ключові слова: сім’я, “покоління перехідного періоду”, соціалізація. In the report we examine the young family, the state of “transitional periods generation”which finish the...»

«П.С. Самойленко 105 П.С. Самойленко ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ФРАНЦУЗЬКИМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ Анотація. Стаття присвячена спірним питанням визначення механізму розгляду трудових спорів, аналізу діючих законодавчих актів, які регулюють дану проблему; також аналізується різноманітна статистика, яка тыэю чи іншою мірою торкається даної тематики. Ключові слова: трудові спори, КТС, трудовий арбітраж, трудова...»

«УДК 371.383 В.М. Шахрай, кандидат педагогічних наук, доцент (Білоцерківський інститут економіки та управління ВМУРоЛ Україна) ПРИЛУЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО ЦІННОСТЕЙ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ У сучасних умовах важливим є прилучення школярів до цінностей народної культури. Зважаючи на значну часову віддаленість функціонування народної культури від безпосередньої життєвої практики дітей, доцільними є її театралізація, організація дитячих народознавчих театрів. Такі театри повинні...»

«Економічні науки. №8.2014 265 7. Соціальні виплати при народженні дитини в 2013 році [Eлектронний ресурс]. – режим доступу : http://zrostaymaluk.com.ua/ ua/uridichni_poradi/socialni_viplati_pri_narodzhenni_ditini_v_2013_ roci 8. Петьовка закликає уряд яценюка не урізати соцвиплати, а повернути награбоване режимом януковича [Eлектронний ресурс].– режим доступу :...»

«Михайлишин Г.Й. 167 УДК 37.013.73 СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИМІРАХ СУЧАСНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ УКРАЇНИ Михайлишин Г.Й., доцент кафедри соціальної педагогіки Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Освіта належить до найважливіших напрямків державної політики України. Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів,...»

«Вчені записки Університету «КРОК». – 2013. – Випуск 33 Література 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29.2. Господарський кодекс України // Звід кодексів і законів України. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – С. 149.3. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операцій : учебно-практическое пособие / Ю.Н. Грачев. – М. : Бизнес-школа : Интел-Синтез, 2000. – 544...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2012 УДК 373.6(1–22) Юрій Ковальчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ У статті обґрунтована актуальність формування системи економічних понять у процесі технологічної підготовки. Розглядаються особливості методики формування...»

«Випуск 36. Частина ІІІ ISSN 2306-4420. Збірник наукових праць ЧДТУ УДК 657.31 І. Садовська I. Sadovska СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING OF INNOVATION ACTIVITY IN AGRIBUSINESS У статті досліджено питання формування нової концепції стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано нові методичні підходи до формування двозначних бюджетів для інноваційної діяльності...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Войтович Р. В., Усаченко Л. М.ІДЕОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА СТИЛЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК КИЇВ – 2013 ББК 65.9(2Укр)Я73 УДК 30.007.6 В 61 Рекомендовано до друку Вченою радою навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України (протокол № 12 від 18 грудня 2012 р.) Рецензенти: Князєв В.М. доктор філософських...»

«Випуск 2 (10), 2011 ВЫВОДЫ 1. Создание и развитие инновационной системы фирмы сопровождается формированием определённых микроэкономических и наноэкономических институтов, представленных особыми механизмами и подсистемами (адаптационной, коммуникационной, фильтрационной, генерационной, координационной, образовательной, синхронизационной), а также поддержкой их модернизации и эволюции.2. Отсутствие одного из институтов инновационной системы или его дисфункциональность делает весь инновационный...»

«УДК 330.123 О. О. Тищенко, аспірант кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» КЛІЄНТСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СЕМАНТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ Анотація. Узагальнено підходи щодо ідентифікації клієнтського капіталу та визначення його місця в системі управління інтелектуальним капіталом підпримства. Запропоновано авторський підхід до структурної композиції клієнтського капіталу підприємства, який передбачає визначення формуючих, забезпечуючих і результуючих...»

«ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВСУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВЩИНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗБІРНИК ДОПОВІДЕЙ Львів-2008 Головне управління статистики у Львівській області За редакцією С. О. Матковського Відповідальна за випуск Н. І. Мироненко Комп’ютерна верстка: М. В. Заводяк, О. Л. Перестюк Обкладинка: Б. М. Сікотовський Збірник доповідей містить інформацію щодо підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»