WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УДК 635.21 : 631.527 : 633.491 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ П. Завірюха, к. с.-г. н, І. Тимошенко, д. с.-г. н. ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 635.21 : 631.527 : 633.491

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ У ЗАХІДНОМУ

РЕГІОНІ УКРАЇНИ

П. Завірюха, к. с.-г. н, І. Тимошенко, д. с.-г. н.

Львівський національний аграрний університет

Ключові слова: картопля, сорти, напрями селекції, організаційні, наукові і фінансовоматеріальні проблеми селекції.

Key words: potato, varieties, trends of selection, organizational, scientific, financial and material

problems of selection.

Conditions and perspectives of potatoes selection in the western region of Ukraine taking into account the specific characteristics of soil and climatic regions.

The general description of new potatoes varieties selected by different research institutions of the western Ukraine have been presented. A number of organizational, research, financial and material issues which have to be resolved to raise the selection work of potatoes in the western region of Ukraine have been considered.

Постановка проблеми. Апріорі: сорт і якість насіння і надалі залишаються важливими чинниками збільшення врожайності усіх сільськогосподарських культур, у тому числі й картоплі. За науковими даними, підвищення урожайності в економічно розвинутих країнах забезпечується на 50% внесенням відповідних норм і співвідношень поживних речовин, на 25 – за рахунок елементів технології та ще на 25% – від застосування високопродуктивних сортів [2; 20; 34].

Академік В.М.Ремесло та ін. [25] вважають, що питома вага селекції (сорту) у підвищенні урожайності, і зокрема озимої пшениці, може сягнути 35-40%. За даними А.А.Осипчука [15; 19], лише за рахунок запровадження нових сортів картоплі, без будь-яких додаткових затрат можна одержати приріст врожаю 25-30 і більше відсотків. При цьому сорти картоплі, стійкі до найбільш шкодочинних хвороб (фітофтороз, рак, бактеріози, вірусні хвороби, картопляна нематода тощо), дозволяють заощаджувати не тільки значні кошти на придбання дорогих засобів захисту рослин (як правило, іноземного виробництва), а й економити енергоресурси для проведення хімічних обробок посівів.

Безумовно, крім зменшення затрат на вирощування картоплі та зниження її собівартості, це також сприяє отриманню екологічно чистої продукції та охороні навколишнього природного середовища.

Виходячи з цього, виведення нових сортів картоплі залишається й надалі актуальним завданням селекційних установ, оскільки запровадження їх у практику є найефективнішим способом інтенсифікації галузі картоплярства, незважаючи на те, що практично повністю ця важлива продовольча і промислова культура вирощується у приватному секторі [3; 4; 16; 26].

Постановка завдання. Селекція картоплі в західному регіоні насамперед чергу пов’язана з особливостями ґрунтових, природних умов та його географічним розташуванням. У межах регіону виділяються такі природні зони, як Поліська, Лісостепова, Передкарпатська, Гірськокарпатська, Закарпатська [1]. Кліматичні умови цих природних зон надзвичайно різноманітні, а подекуди – і контрастні. Це пояснюється не тільки складністю рельєфу, а й наявністю великих лісових масивів. У зв’язку з цим, забезпеченість теплом і вологою у природних зонах неоднакова.

Гори, які простягаються з північного заходу на південний схід, зумовлюють висоту місцевості над рівнем моря, яка поступово зростає від 200 до 2000 м і більше. Середньомісячна багаторічна температура повітря найтеплішого місяця (липня) в гірській зоні Карпат складає 14,6-16,0, у передгірний – 16,0-17,5 і у низинній – 17,5-19,0оС.

Значна частина Передкарпаття належить до зони сталого, а багато гірських районів – до зони надмірного зволоження. У зв’язку з цим вологість повітря, а також запас вологи в ґрунті бувають переважно високими. Засушливо-суховійні явища спостерігаються дуже рідко.

До території західного регіону входять три ґрунтово-ботанічні області: лісова рівнинна, лісостепова (також рівнинна) і гірсько-Карпатська буроземно-лісова [1].

Таке велике розмаїття ґрунтово-кліматичних і висотних умов має відповідний вплив на культивування сортів картоплі.

Доцільно відзначити, що за останні роки в умовах західного регіону, як і в цілому в Україні, спостерігається тенденція до зростання температурного режиму. Аналіз метеорологічних даних за останні 20 років показав, що сума температур за вегетаційний період була на 3,5 оС вищою порівняно з середніми багаторічними даними. Проте, незважаючи на зростання температурного режиму, сума опадів за вегетаційний період також зросла на 13 мм і становила 448 мм при середній багаторічній 435 мм. При цьому найбільша кількість опадів припадає на весняний період. Тому значний запас вологи в ґрунті компенсує їх недостачу влітку і ріст та розвиток рослин різних сільськогосподарських культур, у тому числі і картоплі, проходить в основному в оптимальних умовах.

Виклад основного матеріалу. Розмаїття ґрунтово-кліматичних умов західного регіону, різна висота місцевості над рівнем моря сприяють широкій мінливості рослин картоплі, зокрема за господарсько-цінними морфологічними та біологічними ознаками. Передгірні і гірські райони Карпат сприятливі для формування, виділення й відбору фітофторостійких, в основному середньопізніх і пізньостиглих сортів. Тут склалися оптимальні умови для селекційної роботи на цю ознаку. Зокрема, часті епіфітотії фітофторозу дають змогу успішно вести селекційну роботу з картоплею на цю ознаку.

Завдяки розвитку в польових популяціях спеціалізованих рас різної агресивності, можна вести відбір селекційного матеріалу на стійкість до вказаного фітопатогена.

Селекційну роботу з картоплею в західному регіоні проводять три установи: Львівський національний аграрний університет, Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН і Гірсько-Карпатська дослідна станція (с. Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області, 700-800 м над рівнем моря, кількість опадів 800-1200 мм).

У Львівському НАУ на базі проблемної лабораторії картоплі, яка функціонує з 1974 року, у 2001 році створений Навчально-науковий інститут селекції і технології картоплі. Тематика науководослідних робіт Навчально-наукового інституту є складовою частиною державної науково-технічної програми «Картоплярство», що координується Інститутом картоплярства УААН.

Вона, зокрема, охоплює такі основні завдання [28]:

- розробити генетичні основи селекції картоплі на високу врожайність, якість врожаю, стійкість до найбільш шкодочинних фітопатогенів.

- на основі використання біотехнологічних і традиційних генетичних методів створити якісно новий вихідний матеріал для селекції на врожайність, крохмальність, стійкість до грибних, бактеріальних хвороб і картопляної нематоди та з високою адаптивною здатністю до факторів зовнішнього середовища (абіотичних).

- створити нові сорти картоплі середньоранньої і середньостиглої груп з потенціалом продуктивності 45-50 т/га, вмістом сухих речовин 20-25%, які стійкі до найбільш шкодочинних фітопатогенів (фітофтороз, вірусні хвороби, картопляна нематода) і стресових факторів середовища, придатних для промислової переробки і вирощування за енергоощадними технологіями.

Як відомо, картопля характеризується низкою біологічних особливостей, які суттєво впливають на методи і прийоми її селекції. Зокрема, будучи вегетативно розмножувальною культурою, відібраний на ранніх етапах селекції генотип (клон) у бульбових поколіннях не розщеплюється. Тобто, заміна мейотичного (редукційного) ділення, властивого при формуванні генеративного покоління, мітотичним поділом соматичних клітин значно знижує ймовірність зміни (порушення) генетичної структури. Крім цього, картопля виду Solanum tuberosum за своєю генетичною природою тетраплоїдом, що дає змогу отримання тетраалельних генотипів [9].

Особливістю роду Solanum є також його потужний генетичний потенціал, представлений розмаїттям сортів, культурних, диких і примітивних видів [4; 21 – 23]. З урахуванням біологічних особливостей картоплі як культури, а також наявного генофонду, селекціонери західного регіону України створили цінний вихідний матеріал для виведення нових сортів з високою адаптивною здатністю до конкретних (місцевих) ґрунтових і кліматичних умов [6 – 13].

Одним із актуальних напрямів селекційної роботи і надалі залишається селекція на високу врожайність [17; 18; 26]. Встановлено, що результативність її зростає в міру створення і використання в селекції багато- і крупнобульбового вихідного матеріалу. Схрещування багатобульбових, здебільшого пізньостиглих вихідних батьківських компонентів гібридизації, з ранніми крупнобульбовими формами дозволяє отримувати високоврожайне потомство з оптимальним поєднанням цих господарських ознак. Аналіз сумісного успадкування кількості і середньої маси бульби свідчить про можливість подальшого підвищення врожайності картоплі методами селекції [11].

У принципі створення сортів картоплі з високим потенціалом продуктивності (80-100 т/га) і середнім вмістом сухих речовин (14-16%) нині вирішується селекційними методами. Однак потрібно враховувати, що такий генетично детермінований потенціал продуктивності можуть проявити лише сорти картоплі інтенсивного типу і для його реалізації потрібно (за прогресивної технології вирощування) значні матеріальні ресурси, що нинішньої матеріально-фінансової ситуації не завжди забезпечується картоплярами приватного сектора.

Як уже зазначалося, виведення і впровадження в широку практику хворобостійких сортів картоплі, є найефективнішим, найдешевшим і централізованим методом боротьби із захворюванням рослин. Крім цього, вирощування стійких сортів знижує застосування пестицидів, сприяє охороні навколишнього середовища [10; 19].

Враховуючи специфіку метеорологічних умов західного регіону України в період вегетації рослин картоплі (велика, а почасти і надмірна кількість опадів у поєднанні з помірно теплою погодою), важливого значення надаємо створенню сортів, стійких до найбшкідливіших хвороб і шкідників, а саме фітофторостійких. Селекція картоплі на стійкість до фітофторозу у західному регіоні України зумовлюється ще й тим, що тут, згідно з даними колишнього Всесоюзного НДІ фітопатології, велике розмаїття різних генів вірулентності простих і складних рас Phytophthora infestans. За оцінками різних авторів, недобір врожаю картоплі у межах 25-60% буває внаслідок частих епіфітотій фітофторозу, розповсюджених вірусних та інших хвороб, несприятливих умов вирощування [18; 26].

Кращим генетичним захистом врожаю картоплі від фітофторозу вважається той, коли в одному сорті об’єднується польовий тип стійкості із надчутливістю, а стійкість надземної маси рослин – зі стійкістю бульб. Для селекції на комплексну стійкість до фітофторозу надземної маси і бульб хороші результати нами отримано внаслідок залучення в гібридизацію сортів і гібридів, які виведені у Львівському національному аграрному університеті. Це насамперед сорти Гібридна 14, Фітофторостійка, Нестеровська, Західна, Воля, Ліщина та ін., а також сорт Карпатська селекції Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


З метою поєднання комплексу господарськоцінних ознак у нових генотипах, і особливо стійкості до хвороб і шкідників, важливе значення має створення сортів на багатовидовій основі.

Тому вивчення і використання різних схем інтрогресії цінних генів інших видів у культурні сорти заслуговує особливої уваги [21]. У зв’язку з цим, створено відповідний вихідний передселекційний матеріал багатовидового походження, який відповідає меті та завданню наукових програм із прикладної селекції картоплі.

Крім цього, з урахуванням регіональних особливостей ґрунтово-кліма- тичних умов, ми розробили свої вимоги до нових сортів картоплі [28].

Це добре видно із прийнятої у нас «моделі сортів картоплі», яка повинна відповідати такими критеріям:

потенційна продуктивність ранніх і середньостиглих сортів (збирання до 15.08.) – 55-60 т/га, середньопізніх (збирання до 20.09.) –70-80 т/га;

швидкий початковий ріст рослин, інтенсивне наростання листової поверхні;

достатньо велика кількість (5-6 шт.) стеблових погонів;

вигідна архітектоніка куща з урахуванням доброго вловлювання освітленості, розташування листків під кутом 45 до стебла;

ранній початок бульбоутворення;

сповільнений ріст бадилля в період активного нагромадження врожаю бульб;

стійкість до екстремальних умов росту (абіотичних факторів) – кислотності і перезволоженості ґрунтів;

добра лежкість бульб у зимовий період;

стійкість до раку картоплі – 100%;

стійкість до картопляної нематоди – не менше 50%;

стійкість до стеблової нематоди (50…60%);

стійкість до фітофторозу: пізні, середньопізні, середньостиглі, середньоранні сорти – 90%;

ранньостиглі – 30%;

високі смакові і кулінарні якості бульб, придатність їх до промислової переробки.

За останні роки селекційними установами західного регіону України виведено низку сортів, занесених до Державного реєстру сортів рослин України [5; 9; 14; 24; 27; 29; 31 – 33]. Серед них наступні.

Західна. Виведений у Навчально-науковому інституті селекції і технології картоплі Львівського державного аграрного університету, внаслідок схрещування сорту Львів’янка г. 200Сорт середньостиглий. Стійкий до фітофторозу, раку, вірусних хвороб, картопляної нематоди, вміст крохмалю в бульбах становить 16-18%, сирого протеїну – 2,5-2,8%, вітаміну С – 17-20 мг/%.

Потенційна врожайність висока (450-500 ц/га), м’якуш не темніє в сирому і вареному вигляді, смакові якості бульб високі (4,5 – 5,0 балів). Вони придатні для промислової переробки. Сорт придатний для механізованого вирощування за енергоощадною технологією. Занесений у Державний реєстр сортів рослин України в 1998 році.

Воля. Виведений у Навчально-науковому інституті селекції і технології картоплі Львівського державного аграрного університету, шляхом схрещування сортів Невська Західна. Сорт середньостиглий. Стійкий до раку, високостійкий до фітофторозу і картопляної нематоди, вміст крохмалю в бульбах – 13-16%, нітратів – 71,7 мг/кг сирої маси бульб (за допустимої норми 250 мг/кг).

Потенційна врожайність висока – 550-600 ц/га, м’якуш не темніє в сирому і вареному вигляді, смакові якості добрі (4,0-4,2 бала), придатний для промислової переробки. Сорт інтенсивного типу, лежкість бульб у зимовий період добра. Сорт придатний для механізованого вирощування за енергоощадною технологією. Занесений у Державний реєстр сортів рослин України в 2004 році.

Ліщина. Виведений у Навчально-науковому інституті селекції і технології картоплі Львівського державного аграрного університету, внаслідок схрещування сортів Зов г. 674 – 43.

Сорт середньоранній. Стійкий до раку, фітофторозу і вірусних хвороб, вміст крохмалю в бульбах – 14-16%, нітратів – 36,0 мг/кг (за допустимої норми 250 мг/кг). Потенційна врожайність становить 450-500 ц/га, м’якуш не темніє в сирому і вареному вигляді, смакові якості добрі (4,5-5,0 балів), придатний для промислової переробки. Сорт інтенсивного типу, придатний для механізованого вирощування за енергоощадною технологією. Занесений у Державний реєстр сортів рослин України в 2006 році.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«РОЗДІЛ 5 РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ В АПК УДК 631. 1. 027 ( 477. 83) МАРКЕТИНГ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ГАЛИЧИНА» Я. Янишин, к.е.н. Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. Черговий етап розвитку української економіки впритул підвів українські підприємства до усвідомлення необхідності практичного застосування маркетингових принципів у своїй повсякденній діяльності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) УДК 336.71:338.24(477) Головіна Я.С. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТА РОЛЬ НАГЛЯДОВИХ РАД У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ В БАНКАХ У статті досліджено альтернативні The article lights up the alternative views положення теорій корпоративного of theories in corporate governance that управління щодо визначення ролі address the role of supervisory board members наглядових рад у представництві та захисті in representing and protecting...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 25 (64). 2012 г. № 2. С. 112-115. УДК 368.5 СТРАХУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ Пушко Р.О. Луганський національний університет, м. Луганськ, Україна Е-mail: firelion@poisk.lg.ua У даній статті визначено проблеми державної підтримки сільського господарства за умов членства України в СОТ. З`ясовано, що страхування...»

«Випуск 33. Частина ІІ ISSN 2306-4420. Збірник наукових праць ЧДТУ УДК 339.747 Н.В. Резнікова, к.е.н., доцент М.М. Відякіна, к.е.н., асистент Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка ДЕТЕРМІНАНТИ КРИЗОВИХ ПОТРЯСІНЬ: МАКРОЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ M.M. Vidiakina N.V. Rieznikova Institute Of International Relations Kyiv National Taras Shevchenko University DETERMINANTS OF CRISIS COMMOTIONS: MACROECONOMIC DIMENSION В работе раскрыты концептуальные основы...»

«УДК 378.183 “19” © Кін О.М., 2013 О.М. Кін ВИХОВАННЯ АКТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 70-х рр. ХХ ст. У статті показано, що питання виховання громадської активності серед студентської молоді у 70-ті рр. ХХ ст. визначалися пріоритетними під впливом соціально-економічних, ідеологічних, соціокультурних чинників. Представлено аналіз поняття “студентство” як особливої соціальної груп. Розглянуто проблему формування громадської позиції...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2014. № 4 (67) Authors note three basic tendencies of drug addiction spread. The first is general reduction of drug consumption among youth. The second is the part of regular consumers grew until 2008 against the background of the reduction of episodic (irregular) drug consumers. After 2008 there was a decrease of regular drug consumption. In the study of 2014 a number of regular drug users has significantly decreased in numbers. The third is that inner...»

«ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УДК 338:5:656.2 Євгенія Талавіра, Оксана Семенік НЕОБХІДНІСТЬ НАДАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Стаття присвячена висвітленню окремих аспектів оцінювання ефективності діяльності підприємств і структурних підрозділів залізничного транспорту. Проаналізовано особливості оцінювання фінансового стану галузевих структур, а також факторів, які в сьогоднішніх умовах господарювання негативно впливають на результати ефективності...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет implementation, cash and settlements with consumers of its products, in particular, and accounts receivable. Current funds of enterprises a required element of the process of production and the main part of the cost of production. The less consumption of raw materials, materials, fuel and energy per unit of output, the more effective functioning of the enterprise. Today one of the main tasks in the conditions of formation of market economy of...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРО СТАН РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Київ – 2012 УДК 323.21+352/354(477) П 78 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Єрмолаєв А. В. (керівник авторського колективу); Горєлов Д. М.; Корнієвський О. А., д. політ. н.; Красносільська А. О.; Кулик В. О.; Лациба М. В.; Опалько Ю. В.; Палій Г. О., к. політ. н.; Пеліванова Н. І.; Розумний М. М., д. політ. н; Яблонський В....»

«УДК 314.18(477.61) Заблодська І. В., Пульна О.Г. МОНІТОРИНГ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ У статті розглянуто результати моніторингу демографічної ситуації у Луганській області як передумови формування трудового потенціалу регіону. Ключові слова: моніторинг демографічної ситуації, демографія, чисельність населення, народжуваність, смертність, природне скорочення, шлюби, розлучення, трудовий потенціал. Постановка проблеми....»

«С.Л. Сухонос Страхова послуга як економічна категорія УДК 336.226 Сухонос С.Л. СТРАХОВА ПОСЛУГА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ У статті на основі теоретико-методичного аналізу наукового доробку вітчизняних та зарубіжних науковців зроблено ряд висновків щодо трактування основних понять термінологічного апарату страхування та визначено логічний взаємозв’язок між дефініціями «страховий продукт», «страховий договір», «страхова послуга», що є необхідним етапом пізнання функціонування ринку страхових...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (15) 2013 tive estimation is carried out in the work. The research of the country’s achievements in the struggle against poverty and social inequality for the period of 2000–2012’s is done. The signicant differences in the results of using of the different methods of poverty and social inequality studying are identied, their main causes are explained. Social groups in the Ukrainian society, for whom the...»

«Л.П. Довгань, Т.Г. Марусяк. Проблемні питання фінансування вищої освіти в Україні УДК 378.3 Довгань Л.П., Марусяк Т.Г. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Стаття присвячена питанням фінансування сучасного ринку освітніх послуг в Україні, реалізації форм і систем фінансування. Досліджено роль держави в регулюванні фінансування вищої освіти. Ключові слова: механізм фінансування закладів вищої освіти, фінансові ресурси, прибуток від вкладання грошей у вищу освіту. Постановка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»