WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ГЕОРГІАДІ НЕЛЛІ ГЕОРГІЇВНА

УДК 65.014.1+658.3108+334.012.82+551.509.313.1+621

ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність 08.00.04 – економіка і управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Автореферат

дисертації на здобуття наук

ового ступеня доктора економічних наук Львів - 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України доктор економічних наук, професор, Науковий консультант заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка», директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту доктор економічних наук, професор,

Офіційні опоненти:

заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії педагогічних наук України Мазаракі Анатолій Антонович, Київський національний торговельно-економічний університет, ректор;

доктор економічних наук, професор Турило Анатолій Михайлович, Криворізький національний університет, декан інженерно-економічного факультету;

доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Буряк Петро Юрійович, Львівська державна фінансова академія, ректор Захист відбудеться «2» липня 2012 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 4 корпус, ауд. 209-А.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.

Автореферат розісланий «31» травня 2012 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради, к.е.н., доцент Завербний А.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Машинобудування є рушійною силою промислового виробництва і рівня його технологічного розвитку. Низка країн пострадянського простору, в тому числі Україна, незважаючи на високий потенціал машинобудування, опинилась на периферії технологічного прогресу, економічного розвитку, соціальної захищеності громадян. На сьогодні з 11267 машинобудівних підприємств 30% - збиткові. Їхні виробничі фонди, які складають приблизно 15% основних засобів промисловості, фізично і морально застаріли, оскільки зношені в середньому на 50%, а продукція перестала бути конкурентоспроможною.

Починаючи з 2009 р., обсяг експорту машинобудівної продукції знизився більше як на 35%. Крупні машинобудівні підприємства втратили зв’язки з бізнес-партнерами, позбулись ознак цілісних виробничо-господарських організацій, інтегрованих структур. У світовій практиці ще з 70-х років ХХ століття важливим фактором економічних зрушень почали виступати інтеграційні процеси у машинобудуванні.

Незважаючи на те, що понад 3000 вітчизняних машинобудівних підприємств належать до різноманітних інтегрованих структур, синергічні ефекти від їхньої діяльності є невисокими. Системи управління учасників цих інтегрованих утворень є нераціональними, виробничий потенціал машинобудівних підприємств не тільки не відтворюється, а й знижується. Як наслідок, вітчизняні споживачі машинобудівної продукції імпортують її з-за кордону. З метою подолання деструктивних економічних явищ і процесів у машинобудуванні необхідним є створення систем управління, які б враховували такі особливості вітчизняних машинобудівних підприємств, як кількість і складність технологічних процесів виробництва, багатономенклатурність використовуваних матеріалів і готової продукції, територіальну розгалуженість структурних підрозділів, об’ємність і диверсифікованість масивів даних щодо працівників і бізнес-партнерів, об’єктів фінансового, управлінського і статистичного обліку тощо. Виконання цього завдання націлене на інтеграцію локальних підсистем управління на засадах упровадження високоавтоматизованих інформаційних систем, що забезпечить машинобудівним підприємствам посилення конкурентних позицій, підвищення інвестиційної привабливості, зростання рівня економічного розвитку. Проблема полягає у відсутності концептуальних, теоретико-методологічних та методикоприкладних положень із формування і використання інтегрованих систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств (ІСУЕРМП).

За умови існування доволі великої кількості досліджень проблем інтеграції підприємств досі відсутнім є науково-обґрунтований підхід до формування і використання машинобудівними підприємствами внутрішньоінтегрованих систем управління економічним розвитком, інтегрування яких базується на впровадженні високоавтоматизованих інформаційних систем управління. Більшість вітчизняних і зарубіжних авторів приділяє увагу формуванню систем управління на засадах системного, функціонального, поведінкового, комплексного, ситуаційного, адміністративного та інших підходів. Інтеграційний підхід, як правило, розглядається на міжнародному, національному, регіональному рівнях, або на рівні виробничо-господарських структур, які утворені як статутні або договірні об’єднання кількох організацій. У даних напрямках найвідомішими є праці Алексєєва І., Афанасьєва М., Бажала Ю., Бакаєва Л., Балацького О., Берези А., Берталанфі Л., Боді З., Бондаренка М., Бойка Є., Бредлі І., Брейлі Р., Брігхема Ю., Буряка П., Варналія З., Вернікова Г., Вінера Н., Вітцеля М., Вовканича С., Вовчака І., Гаврилова Е., Гальперіна С., Геєця В., Глушкова В., Голікова В., Гравера М., Гушка С., Десаї А., Дженкінса А., Дмитриченка М., Єрмоленка Н., Желєни М., Захарченка В., Ілляшенка С., Канигіна Ю., Касьяненка В., Когаловського М., Козирєва О., Кузьміна О., Крикавського Є., Ленського Є., Мазаракі А., Макулова А., Малицького Б., Мороза О., Раєвнєвої О., Петровича Й., Пономаренка В., Поплавської Ж., Римара М., Скворцова І., Стадницького Ю., Старіш О., Тейлора Ф., Тивончука І., Турила А., Ферстера П., Черча Г., Чухрай Н., Ярочкіна В. та інших.

Переважно усі теоретики менеджменту та споріднених сфер знань стверджують, що управління будь-яким об’єктом має інформаційну основу.

Незважаючи на цю аргументацію, на практиці побудова системи управління, яка б характеризувалась високим рівнем інформаційного забезпечення, є проблематичною. Причиною цього значною мірою є фрагментарність досліджень проблем формування інтегрованих систем управління. Поза увагою науковців залишаються питання ідентифікування сутності внутрішньоінтегрованих систем управління, моделювання процесів управління їх формуванням і використанням, концептуальні засади оцінювання рівнів економічної ефективності та інформаційного забезпечення внутрішньоінтегрованих систем управління машинобудівних підприємств, формування моделі моніторингу функціонування внутрішньоінтегрованих систем управління тощо. Крім того, недостатньо формалізованим є понятійний апарат щодо формування і використання внутрішньоінтегрованих систем управління економічним розвитком, який потребує уточнення і систематизації. Все це вимагає розроблення методологічних, концептуальних і методико-прикладних засад формування і використання інтегрованих систем управління для забезпечення економічного розвитку машинобудівних підприємств, що обумовило вибір теми дисертації, мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота за своїм спрямуванням пов’язана з науковим напрямом кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми інвестиційної та інноваційної діяльності (на прикладі машинобудування і приладобудування)» (номер державної реєстрації 0107U009522), а також із держбюджетною темою кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка” ДБ/Теор «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України (протокол № 732 від 27 жовтня 2006 р., номер державної реєстрації № 0107U000837), де автором розроблено метод оцінювання рівня інформаційного забезпечення суб’єктів управління економічним розвитком машинобудівних підприємств (розділ 1 «Формування системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств», підрозділ 1.3 «Розроблення принципів та методика побудови систем індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств», п.1.3.2 «Аналізування факторів, що впливають на рівень інформаційного забезпечення управління економічним розвитком підприємства» (акт про використання результатів дисертаційної роботи при виконанні держбюджетної теми від 8 вересня 2011 р.)).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення методологічних, концептуальних і методико-прикладних засад формування і використання інтегрованих систем управління для забезпечення економічного розвитку машинобудівних підприємств.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

– розвинути категоріально-понятійний апарат формування і використання ІСУЕРМП;

– уточнити класифікації видів розвитку, систем управління підприємствами та їх властивостей, управлінської інформації, інформаційних систем і технологій, витрат на формування ІСУЕРМП та ефектів від їх використання;

– удосконалити модель управління формуванням і використанням ІСУЕРМП;

– розробити концепцію формування ІСУЕРМП на засадах кумулятивно-цільового підходу;

– побудувати систему моделей формування площини зон економічного розвитку машинобудівного підприємства;

– удосконалити метод оцінювання рівня інформаційного забезпечення ІСУЕРМП;

– удосконалити метод оцінювання рівня економічної ефективності ІСУЕРМП;

– розробити модель моніторингу функціонування ІСУЕРМП;

– сформувати методичні положення щодо оптимізування програми розроблення і впровадження високоавтоматизованої інформаційної системи у процесі формування ІСУЕРМП;

– розвинути модель удосконалення ІСУЕРМП.

Об’єктом дослідження є процеси формування та використання ІСУЕРМП.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та методичні засади формування і використання ІСУЕРМП.

Методи дослідження. Методологічною основою проведеного дослідження стали положення сучасних економічних концепцій, теорії систем, управління та інформатизації. Використано законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України. Під час дослідження проаналізовані матеріали практичної діяльності підприємств, а також наукові джерела, які відображають досвід вітчизняних і зарубіжних авторів щодо формування і використання інтегрованих систем управління.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У дисертації застосовано такі науково-методичні підходи: системний – для формування понятійно-категоріального апарату (підр. 1.1-1.3, 2.1, 5.1, 5.3);

кількісний і комплексний – для розроблення кумулятивно-цільового підходу, аналізування сучасних умов і проблем формування та використання інтегрованих систем тощо (підр. 2.1, 2.2, 3.1- 3.3, 5.1); інтеграційний, функціональний і процесійний – для розкриття сутності і побудови моделі управління формуванням і використанням ІСУЕРМП, розроблення методів оцінювання рівнів інформаційного забезпечення і ефективності ІСУЕРМП тощо (підр. 1.3, 2.3, 3.3, 4.2). Крім того, у процесі дослідження використано такі загальновідомі методи наукового пізнання:

формалізації і конкретизації – при виділенні сутнісних ознак понять, формулюванні означень понять, побудові класифікацій тощо (підр. 1.1-1.3, 2.1, 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3); функціонально-системний – при дослідженні особливостей управління формуванням і використанням ІСУЕРМП тощо (підр. 1.3); моделювання – при побудові інтегрованої системи управління підприємством і моделі удосконалення ІСУЕРМП тощо (підр. 1.3, 2.3, 4.3, 5.2); порівняння і систематизації – при уточненні вимог до розроблення методичних рекомендацій з оцінювання рівнів інформаційного забезпечення та економічної ефективності ІСУЕРМП тощо (підр.

3.3, 4.2, 5.2); експертних оцінок і повного елімінування – при анкетному опитуванні керівників машинобудівних підприємств для збирання інформації про проблеми побудови і використання ІСУЕРМП, обсяг і структуру витрат на її впровадження та утримання тощо (підр. 3.1-3.3, 4.2-4.3, 5.1) та інші.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у концептуальному вирішенні науково-прикладної проблеми формування і використання ІСУЕРМП шляхом упровадження високоавтоматизованих інформаційних систем на засадах застосування кумулятивно-цільового підходу.

Основні положення, що визначають наукову новизну дисертаційної роботи, полягають у такому:

вперше:

– розроблено концепцію формування ІСУЕРМП на засадах кумулятивноцільового підходу, яка полягає в обґрунтуванні залежності рівня економічного розвитку підприємства від організаційно-технологічного та інформаційноуправлінського рівнів його розвитку і базується на конкретизації функцій і принципів побудови інтегрованих систем, їхніх станів і властивостей, параметрів, що характеризують системи, а також сутнісних характеристик кумулятивноцільового підходу, що дає змогу використовувати його в умовах аутсорсингу та інсорсингу із врахуванням етапів життєвого циклу ІСУЕРМП;

– побудовано систему моделей формування площини зон економічного розвитку підприємства у трьохвимірному просторі, репрезентованому факторними (організаційно-технологічний та інформаційно-управлінський рівні розвитку) і результативною (рівень економічного розвитку підприємства) ознаками, що дозволяє ідентифікувати передумови для ітераційного переходу з однієї економічної зони розвитку машинобудівного підприємства до іншої зони вищого порядку;

– запропоновано модель моніторингу функціонування ІСУЕРМП на засадах урахування варіативності взаємозалежності між рівнями економічної ефективності та інформаційного забезпечення ІСУЕРМП, що уможливлює ідентифікування рівнів збалансованості параметрів ІСУЕРМП і напрямів її удосконалення;

удосконалено:

– модель управління формуванням і використанням ІСУЕРМП, зокрема зміст і черговість реалізації етапів управління розробленням, упровадженням, функціонуванням і удосконаленням системи на засадах побудови функціональнотехнологічної структури підприємства як базисної основи створення високоінтегрованої системи управління економічним розвитком, уточнення видів вхідної і вихідної управлінської інформації, методів і джерел її одержання і використання за кожною з підсистем управління підприємством, що, на відміну від існуючих, дає можливість всебічно представити процес управління ІСУЕРМП на всіх етапах її життєвого циклу;

– метод оцінювання рівня інформаційного забезпечення ІСУЕРМП на засадах виділення і обґрунтування множини об’єктів (цілі системи, суб’єкти управління економічним розвитком, управлінська документація, інформаційні технології, управлінська інформація), системи коефіцієнтів, які їх характеризують, і критеріїв їхнього трактування, який, на противагу наявним, дає змогу ідентифікувати рівень задоволення інформаційних потреб суб’єктів управління з урахуванням реалізації машинобудівним підприємством організаційнотехнологічної та інформаційно-управлінської функцій у різних зонах економічного розвитку;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«Аnnotation V.V. Bondarets Trends of development of milk processing enterprises In the article the state of the production and processing of milk of Cherkasy region is presented, the structure of production of dairy products and channels of its realization by agricultural producers of the region were analyzed, the main factors of the influence on development of milk processing industry and key aspects of the competitive advantages formation of milk processing enterprises were defined. The...»

«Розділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми УДК 332.504.062.2 В. М. Колмакова1 Теоретико-методологічні підходи до фінансового забезпечення техногенної та екологічної безпеки У статті розроблено теоретико-методологічні підходи щодо фінансового забезпечення техногенної та екологічної безпеки у макроекономічному регулюванні еколого-економічних процесів, які ґрунтуються на системному аналізі сучасних теорій фінансового забезпечення еколого-економічної рівноваги й покладені...»

«УДК 629.4.08 СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНИХ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА Є.А. Астахов, В.В. Артемчук У статті розглянуті структура та властивості шаруватих аморфізованих покриттів, отриманих в умовах газотермічного напилення. Наведено порівняльний аналіз покриттів із сплавів на основі заліза. Показано фактори, що впливають на утворення аморфної структури в детонаційних покриттях з металевих сплавів. Експериментально показано вплив структури покриттів на зносостійкість та...»

«2. Петров Д.Ф. Генетически управляемый апомиксис / Д. Ф. Петров – Новосибирск, 1974. – С. 220.3. Потенціал селекційного матеріалу тютюну при використанні апоміксису / [О.І.Савіна, Шейдик К., Корсак В. Матієга О.О.].Вип. 3, Чабани, 2009, С.143-154.(Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААНУ») 4. Савіна О. І. Апоміксис у тютюну // О. І. Савіна М. В. Роїк, С. П. БелогородськаЧереднічок. 2002. № 9.С. 40-43. – (Вісник аграрної науки). 5. Савіна О.І. Редукція...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет Література.1. Наконечна К.В. Механізм державної підтримки підприємств і шляхи його вдосконалення // Економіка АПК. – 2008. – №2. – С. 58-60 2. Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У чотирьох частинах: За редакцією П.Т.Саблука. – 2009. – 511 с.3. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України № 4391-VI від 09.02.2012. Аннотация. Рассмотрены теоретические и практические вопросы...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Державна служба статистики України Головне управління статистики у Закарпатській області За редакцією Г.Д.Гриник Відповідальна за випуск Г.І.Лучківська Статистичний збірник Доходи і витрати домогосподарств Закарпаття у 2010-2012 роках містить інформацію про життєвий рівень домогосподарств Закарпатської області, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також щодо споживання продовольчих, непродовольчих...»

«7 Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, № 1096, вип. 86, сер. «Економічна», 2014 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК 378:37.014.54 ПРО УНІВЕРСУМНЕ ЗНАННЯ ЯК ШЛЯХ ВИХОДУ З КРИЗОВОГО СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ Колінько О.Г., к. е. н., доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Сучасний кризовий стан економічної науки вимагає виходу на нові методологічні рівні осмислення господарської реальності. Одним із необхідних і продуктивних підходів щодо нового...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2014 рік, випуск 1 (52) УДК [005.951:005.585]:658 Носова Т.І. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У статті розглянуто питання щодо The problem of a system of indicators to формування системи показників оцінки measure intellectual potential formation is інтелектуального потенціалу. Розроблено considers in the article. The system of систему показників та обґрунтовано indicators is developed and...»

«Економічні науки Ви побачили цю рекламу?». Як правило, дослідники пропоную певні характеристики, з якими респонденти можуть погодитися або ні. Або питання формулюється в такій формі: «Які почуття стосовно товару викликає у вас дана реклама? Оцініть за п’ятибальною шкалою (де 5 – повністю згодний, 1 – зовсім не згодний)». В кінці визначається вплив реклами на поводження споживача. В остаточному підсумку ефективність рекламної кампанії визначається зробленими покупками. Відомо, що думка...»

«Випуск 2 (10), 2011 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Козловский В. В., Лутохина Э. А. Белорусская модель: обусловленность и особенности // Экономика Беларуси, № 1, 2004. – С. 56–59. 2. Козловский В. В., Лутохина Э. А. Мировая экономика: социально-ориентированный подход. – Мн.: Изд-во минфина Республики Беларусь, 2005. – 352 с. 3. Друкер П. Управление в обществе будущего./ Питер Друкер. Пер. с англ. – М., 2000. –С. 164. 4. Лутохина Э. А. Типология труда в новой экономике: конец труда или его начало? / Э. А....»

«УДК 332.72.(477) ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЇ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Н. Музика, к. е. н. Національний університет “Львівська політехніка” Постановка проблеми. Домінуючою економічною системою сучасного суспільства є ринкова економіка, що являє собою взаємопов'язану сукупність ринків, які охоплюють усі сфери життєдіяльності суспільства. Становлення інституту приватної власності на землю є обов'язковою умовою появи повноцінного земельного ринку. Аналіз останніх досліджень і...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку повинна, в першу чергу, апелювати до вимог аналітичних центрів. В цілому, успішність впровадження інтегрованої системи бухгалтерського обліку та звітності залежить від багатьох факторів, основними з яких виступають:1) вірне формулювання цілей і завдань, які необхідно досягти в процесі функціонування системи обліку при її інтеграції; 2) грамотна постановка методології обліку; 3) наявність в компанії кваліфікованого...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА КООРДИНАЦІЙНЕ БЮРО З ПРОБЛЕМ КРИМІНОЛОГІЇ НАПрН УКРАЇНИ КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Частина 2 Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (Київ, 26 березня 2015 року) КИЇВ 2015 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА КРИМІНОЛОГІЇ ТА...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»