WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Секція №6 7. Magnani T. Saggi di fitotossicita su sottoprodotti destinati al suolo agricolo. Confronto fra metodiche / T. Magnani // Biol. Ital. – 1996. – ...»

-- [ Страница 1 ] --

http://eco.com.ua Секція №6

7. Magnani T. Saggi di fitotossicita su sottoprodotti destinati al suolo agricolo. Confronto fra metodiche / T. Magnani

// Biol. Ital. – 1996. – Vol. 26, № 3. – Р. 49–53.

8. Мартыненко В.И. Пестициды: Справочник. / В.И. Мартыненко, В.К. Промоненко и др. – М.: Агропроиздат,

1992. – 307 с.

9. Федорова Г. В. Практикум з біогеохімії для екологів: (Навчальний посібник) / Федорова Галина Володимирівна. – Київ: «КНТ», 2007. – 288 с.

10. Довгалюк А.И. Оценка фито- и цитотоксической активности соединений тяжелых металлов и алюминия с помощью корневой апикальной меристемы лука / А.И. Довгалюк, Т.Б. Калиняк, Я.Б. Блюм // Цитология и генетика. – 2001. – № 1. – Т. 35. – С. 3–9.

11. Жумашев Ж.А. Морфо-физиологические особенности кормовых бобовых видов растений, произрастающих на загрязненной пестицидами почве / Ж.А. Жумашев // III-ий Международный конгресс студентов и молодых ученых “Мир Науки”, посвященный 75-летию КазНУ им. Аль-Фараби (28-30 апреля 2009 г., г.

Алматы): Материалы III-го Международного конгресса студентов и молодых ученых “Мир Науки”. – Алматы: Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, 2009. – С. 103–104.

12. Паушева З. П. Практикум по цитологии растений / Паушева Зоя Петровна. – М.: Колос, 1980. – 304 с.

13. Мерков А.М. Санитарная статистика / А.М. Мерков, Л.Е. Поляков – М.: Медицина, 1974. – 384 с.

14. Пат. 32513 України на корисну модель, МПК (2006) G01N 33/00 G01N 1/00 Спосіб визначення палінотоксичності техногенних хімічних забруднювачів навколишнього середовища / Д.В. Балічиєва, Е.Е.

Ібрагімова, Д.Е. Емірова – № u200711625; заявл. 22.10.2007; опубл. 26.05.2008, бюл. № 10.

15. Плохинский Н.А. Биометрия / Н.А. Плохинский – М.: МГУ, 1970. – 367 с.

16. Ібрагімова Е.Е. Екологічна оцінка дії техногенних хімічних забруднень на цитогенетичні показники вищих рослин в умовах Криму: Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.16 / Ібрагімова Е.Е. – КНУ. – Київ, 2008. – 20 с.

УДК 628.543 Косогіна І. В., Астрелін І. М., Толстопалова Н. М. (Україна, Київ)

КОМПЛЕКСНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД БАРВНИКІВ

Найбільш поширеними методами для дестабілізації стійкої колоїдної системи стічних вод (СВ), забруднених барвниками, є коагуляційні методи, оскільки крім зниження забарвлення води та хімічного і біологічного споживання кисню вони дозволяють видалити стабілізовані колоїдні домішки, які надають воді високої мутності.

Недоліками реагентних методів є невисокий ступінь очищення, особливо за знебарвленням, необхідність емпіричного підбору реагентів, труднощі в їх дозуванні, утворення значної кількості осадів, необхідність знешкодження, поховання або складування останніх.

Застосування деструктивних методів очищення стічних вод від барвників мають ряд істотних переваг в порівнянні з реагентними. В першу чергу, це їх висока ефективність і технологічність, компактність, простота автоматизації і керування. В більшості випадків при їх реалізації не утворюються осади. При деструктивному очищенні органічні барвники розщеплюються до більш простих, легко окисних органічних продуктів або мінеральних сполук. Проте використання методів каталітичного окиснення є доцільним як метод доокиснення після попередньої коагуляційної обробки стічних вод, забруднених барвниками, з метою видалення стійкої колоїдної системи.

Розповсюдженим деструктивним методом очищення СВ від барвників, характерних для стічних вод текстильних підприємств, є глибоке окиснення барвників у СВ за допомогою озону [1]. Порівняння методів коагуляції і озонування показало, що ефект знебарвлення у випадку озонування вищий, ніж при обробці коагулянтами [2]. В той же час, озонування СВ, які не пройшли попереднього очищення, нераціонально із-за різкого підвищення витрат озону на окиснення високих концентрацій різноманітних органічних речовин молекулярного і колоїдного ступеня дисперсності.

До деякої міри альтернативним озонуванню є глибоке окиснення продуктів руйнування барвників у СВ за допомогою інших видів окисників. В якості такого окисника використовують водню пероксид. До його основних технологічних переваг слід віднести високу розчинність у воді, стабільність, можливість обробки води в широкому діапазоні температур, просте апаратурне оформлення. Особливо ефективно процес окиснення відбувається за присутності каталізатора. Проте при очищенні CВ водню пероксидом не завжди вдається досягти необхідного ступеня очищення, оскільки такі органічні сполуки, як бензол, толуол, етанол та інші є стійкими до дії Н2О2, а швидкість окиснення при обробці розбавлених СВ досить низька. У зв’язку з цим широко застосовуються окисні методи, засновані на диспропорціонуванні водню пероксиду з утворенням реакційно-спроможних гідроксидних радикалів ОН•; останні є електрофільними реагентами і можуть взаємодіяти з донорами електронів. До таких окисних методів можна віднести фотоліз Н2О2 і його каталітичний розклад під дією іонів Fe2+ (система Фентона) [3,4].

http://eco.com.ua Секція №6

1. Експериментальна частина

1.1. Матеріали Модель стічної води текстильних підприємств України, забрудненої барвником – барвник активний яскравоблакитний КХ (С23H12O2N6(SО3Na)2Cl2) концентрацією 10 та 100 мг/дм3.

Коагулянт FeSO4·7H2O; водню пероксид; товарний і регенерований розчин коагулянту феруму (III) сульфату. УФ-випромінювання ( = 253 нм).

1.2 Методики Як об’єкт дослідження використовували модельні зразки стічної води текстильних підприємств України, які містили 100 мг/дм3 барвника активний яскраво-блакитний КХ. Коагуляційну обробку модельних розчинів СВ проводили за допомогою коагулянту FeSO4·7H2O при рН 9 – 9,5 протягом 60 хвилин.

Об’єктом окисної обробки реактивом Фентона та його модифікаціями слугували вказані модельні розчини стічної води після коагуляційного очищення, які містили 10 мг/дм3 барвника активний яскраво-блакитний КХ.

2. Результати та обговорення

2.1. Механізм коагуляційного очищення СВ, забруднених барвником активним яскраво блакитним КХ При дослідженні ефективності очищення стічних вод, забруднених барвником активним яскраво-блакитним КХ, коагуляційним методом спочатку порівняли ефективність двох коагулянтів, а саме FeSO4 та Al2(SO4)3.

Встановлено, що при дозі Al2(SO4)3 250 мг/дм3 ступінь видалення барвника лише 56,43 %, а при застосуванні ферумвмісного коагулянту він становив 82,56 %, що є технологічно прийнятним. Отже, для коагуляційного очищення об’єкту дослідження у якості коагулянту доцільно використовувати FeSO4.

Механізм очищення СВ барвника ферумвмісним коагулянтом можна представити наступним чином:

1 стадія – утворення аквакомплексу феруму (II):

[Fe(H2O)6]SO4 + 2NaOH = [Fe(H2O)6](OH)2 + Na2SO4;

2 стадія – утворення продуктів гідролізу феруму (II):

a) 4[Fe(H2O)6](OH)2 + O2 + 2H2O = 4[Fe(H2O)6](OH)3;

b) 3Fe(H2O)6](OH)2 + O2 = FeOFe2O3 + 21H2O;

c) 4[Fe(H2O)6](OH)2 + O2 = 4FeO(OH) + 26H2O;

3 стадія – взаємодія гідроксиду феруму (III) з барвником активним яскраво-блакитним КХ:

[Fe(H2O)6](OH)3 + С23H12O2N6Cl2(SО3Na)2 = [Fe(H2O)6](ОН)С23H12O2N6Cl2(SO3)2 + H2O + + 2NaOH.

Після коагуляційного очищення СВ, забруднених барвником активним яскраво-блакитним КХ, утворюються ферумвмісні осади, в яких залишається до 40 % феруму, тому є доцільним використовувати подібні осади водоочищення після регенераційно-знезараджувальної обробки в якості коагуляційного реагенту багаторазової повторної дії.

Вилучення феруму з осадів водоочищення проводили селективним розчиненням утвореного осаду сульфатною кислотою.

Встановлено раціональні умови перебігу процесу селективного розчинення:

концентрація сульфатної кислоти більше 20 %, надлишок сульфатної кислоти 1,5, температура 308 К та тривалість проведення процесу не менше 30 хв. Ступінь вилучення феруму з осаду склав 90–95 % в залежності від характеристик осаду.

Розчинення феруморганічного осаду перебігає з утворенням сульфату феруму (III), тобто розчину коагулянту, який можна використовувати повторно в технології водоочищення при очищенні типових СВ.

Концентрація регенерованого розчину коагулянту за ферумом склала 8–10 г/дм3, в залежності від дози коагулянту, яка необхідна для видалення барвника зі стічних вод коагуляційним методом.

3.2. Застосування реактиву Фентона та його модифікацій для окиснення залишкового вмісту барвника у СВ після коагуляційного очищення Досліджено ефективність доочищення стічних вод після первинної коагуляц2ійної обробки, забруднених барвником активним яскраво-блакитним КХ, окисненням останнього реактивом Фентона при різній концентрації пероксиду водню (рис. 1).

Встановлено, що при внесенні в оброблювану систему розчину FeSO4 у якості каталізатору, ефективність очищення (знебарвлення) стічної води відносно низька: до 72 %. Деяке підвищення до 76 % ефективності руйнування барвника досягається його окисненням реактивом Фентона під дією УФ-випромінювання (рис. 1 крива 2). Цей ефект обумовлений фотовідновленням невеликої кількості залишкових аквакомплексів тривалентного феруму, в результаті чого в системі утворюється додаткова концентрація каталізуючих іонів Fe2+.

Оскільки з метою зменшення кількості відходів водоочищення за даною технологією пропонується використовувати багаторазоворегенерований розчин коагулянту феруму (III) сульфату, то доцільно дослідити ефективність цілеспрямовано внесених у складі регенерованого коагулянту іонів Fe3+ як каталізатора в системі [H2O2]/[Fe3+] на ступінь знебарвлення стічної води, забрудненої барвником активним яскравоблакитним КХ після первинної коагуляційної обробки.

Встановлено, що при цьому ефективність видалення барвника збільшується до 78 % (рис. 1, крива 3). За умови ще й УФ-випромінювання ступінь руйнування органічного барвника до простих речовин може бути збільшено до 85 %, проте активна дія іонів Fe3+ зі складу регенерованого коагулянту вища (рис. 1, крива 5) в діапазоні концентрацій водню пероксиду від 0,295 до 0,300 моль/дм3, аніж зі складу технічної солі Fe2(SO4)3 (рис. 1, крива 4). Вища каталітична активність регенерованого коагулянту пояснюється наявністю в ньому вільної сульфатної кислоти, яка ініціює утворення ОН•.

http://eco.com.ua Секція №6 Ступінь знебарвлення, %

–  –  –

http://eco.com.ua Секція №6 застосуванні каталітичної системи [H2O2] / [Fe3+]/[ТіO2] / УФ ступінь знебарвлення стічної води після коагуляційної обробки з залишковим вмістом барвника активного яскраво-блакитного КХ 10 мг/дм3 досягає 95 %, при концентрації H2O2 0,303 моль/дм3 і ТіО2 0,2 мг/см3.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Моделирование деструкции органических примесей в воде при воздействии озона и ультрафиолетового излучения / Н. А. Мищук, В. В. Гончарук, В. Ф. Вакуленко [и др.] // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25. – № 4. – С. 305–319.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Cipparone I. A. Ozonation and BDOC removal: effect on water quality / I. A. Cipparone, A. C. Diehl, G. E. Speitel Jr. // J. Water Works Assoc. – 1997. – Vol. 89. – № 12. – P. 84–97.

3. Соложенко Е. Г. Применение каталитической системы Н2О2–Fe2+(Fe3+) при очистке воды от органических соединений / Е. Г. Соложенко, Н. М. Соболева, В. В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2004. – Т. 26. – № 3. – С. 219–246.

4. Fenton type processes for minimization of organic content in coloured wastewaters. Part II. Combination with zeolites / H. Kesiz, A. L. Bociz, N. Koprivanac [et al.] // Dyes and Pigm. – 2007. – Vol. 74. – № 2. – P. 388–395.

5. Е.Н. Савинов. Фотокаталитические методы очистки воды и воздуха / Е.Н. Савинов. // Соросовский образовательный журнал. – 2000. – Т. 6. – № 11. –С. 52 – 56.

УДК 504.064+620.194:620.197:669.788 Старчак В. Г., Цибуля С. Д., Пушкарьова І. Д., Мачульський Г. М. (Україна, Київ,Чернігів)

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ У ЗАХИСНИХ КОМПОЗИЦІЯХ

Вступ. Важливим показником рівня технічного розвитку країни є ступінь утилізації виробничих відходів та зменшення екологічних збитків, екологічної небезпеки навколишнього природного середовища. Екологічні збитки, пов‘язані з неутилізованими відходами, включають: забруднення ґрунту, повітря, поверхневих, підземних вод. Це часто обумовлює підвищення їх агресивності щодо інтенсифікації корозійного руйнування коштовних технічних споруд, металоконструкцій, накопичення продуктів корозії, що забруднюють довкілля [1Екологічні проблеми корозії металів – це не тільки проблеми захисту технічних споруд, інженерних комунікацій, але й проблеми економічного використання природних ресурсів та матеріальних засобів.

Нераціональне використання металоресурсів (а більшість з них відносяться або до близьких до вичерпання: Fe, Al, Ti, Co, Ni, Mo, Cd, Cu та ін., або до практично повністю вичерпаних ресурсів: Zn, Ag, In та ін.) викликає погрозу не тільки перспективам подальшого розвитку промисловості, транспорту, сільського господарства, але й екологічній рівновазі у природі [5-11].

Кількість відходів (багато з яких містять токсичні важкі метали) щорічно зростає на 6…7 %, а до 2025 року їх об‘єм в розвинутих країнах може збільшитися в 4…5 раз, ціна їх переробки та захоронення – в 2…3 рази.

Якщо в Європі перероблюється 30…50%, в США, Японії – 60-75% твердих побутових відходів (в країнах, що розвиваються – 7…10%), в Україні – лише 3…5 % [1]. Україна відноситься до числа країн з найбільш високими масштабами утворення та накопичення відходів [1-4, 6-9, 12].

Проблема поводження з відходами є найбільш актуальною для нашої держави. Значний негативний вплив на об‘єкти довкілля Чернігівщини здійснюють: промислові токсичні відходи, аграрного сектору економіки, накопичені обсяги золи КЕП «ЧнТЕЦ» (2.4 млн. т) та тверді побутові відходи.

В ставках-накопичувачах знаходиться понад 130 тис.м3 токсичних відходів, що негативно впливає на всі компоненти НПС:

розширюється ореол забруднення ґрунтових вод, атмосферного повітря, грунтів важкими металами. Одним з напрямків вирішення проблеми є утилізація відходів. Але з накопичених та утворених відходів у 2009 р. 1 класу

– 9156 т (вміст важких металів: Pb – 68.573 т, Ni – 11.015 т, Hg – 34.369 т та ін.) знищено, а не утилізовано

7572.044 т, 2 класу – 738.358 т, утилізовано 145.075 т, 3 класу – 2176.694 т (Ni – 33.989 т, інші важкі метали – 10

т) утилізовано 83.784 т (3.8 %) [13].

Разом з тим, ряд регіональних відходів містять в активних складових протикорозійні угру-повання і тому є перспективними для розробки захисних композицій на вторинній сировині. До таких відносяться відходи капролактаму ЧП «Хімволокно» – К; МП та КУБ – РХП «Азот» та ін.

Метою даної роботи була розробка синергічної захисної композиції на вторинній сировині (з утилізацією промислових відходів К, МП, КУБ) з синергічними добавками (СД) – активними хелатоутворювачами – похідні імідазолу, тіазолу – моно-, бі- та тригетероцикли), з комплексною дією, щодо захисту від корозії, наводнювання (що є більш небезпечнішим ніж корозія), корозійно-механічного руйнування (основної причини техногенних аварій) при циклічному (малоциклова корозійна, воднева втома) та статичному навантаженні (корозійне розтріскування), а також для захисту ґрунту, водойм від накопичення важких металів, з поліпшенням якості екостану та екологічної безпеки техноприродних систем (ТПС) [14-16].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Г.О. Ушакова ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ Ухвалено вченою радою університету як навчальний посібник Дніпропетровськ РВВ ДНУ ББК 616 У 93 Рецензент: д-р біол. наук, професор А.І. Шевцова У 93 Ушакова Г.О. Основи клінічної біохімії: Навч. посіб. – Д.: РВВ ДНУ, 2007. – 48 с. Наведені теоретичні основи клінічної біохімії щодо гомеостазу водноелектролітного, білкового метаболізму. Уміщена інформація про діагностичні...»

«АГРОХІМІЯ УДК 631.8/631.95 Т.Б. МІЛЮТЕНКО, молодший науковий співробітник Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН E-mail: liashkot@gmail.com ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ЗА ВИКОРИСТАННЯ СИДЕРАТІВ, МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І БАКТЕРИЗАЦІЇ В умовах стаціонарного польового досліду на дерново-підзолистому ґрунті при вирощуванні кукурудзи показано, що застосування люпинового сидерату оптимізує азотне живлення рослин...»

«І. В. Загороднюк, М. А. Коробченко Знахідки тварин Червоної книги України Укладач Г. В. Фесенко. — Київ, 2008. СЛІПУШОК, Ellobius talpinus (Pall.), У БАСЕЙНІ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ І. В. Загороднюк, М. А. Коробченко Луганський національний університет, м. Луганськ Ellobius talpinus (Pallas, 1770) є одним з найдавніших видів ссавців у фауні України, сучасне поширення якого пов’язано зі степовою зоною. Протягом останніх 100 років досліджень фауни цей вид виявлено в чотирьох регіонах — Крим, Середнє...»

«УКРАЇНА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ БІОРЕСУРСІВ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ Факультет ветеринарної медицини Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології МЕТОДИ КОНСТРУЮВАННЯ ТРАНСГЕННИХ ОРГАНІЗМІВ Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини Спеціальність 6.130501 Ветеринарна медицина К И Ї В 2 0 11 УДК 619:616.576.8.097.3 Наведено методичні вказівки до занять з біотехнології у ветеринарній...»

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 2 (48) Частина 2, 2011 УДК 636.597.087.72:549.23.003.13 Соболєв О. І. © Білоцерківський національний аграрний університет Петришак О. Й., Лесів С. М. Львівська національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕНУ В СКЛАДІ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ М’ЯСНИХ КАЧЕНЯТ Апробована на великому поголів’ї птиці оптимальна доза введення селену в комбікорми для м’ясних каченят. Встановлено, що...»

«Розділ. Екологія «Актуальні питання біології, екології та хімії», Том 11, №1, 2016 УДК: 582.475:504.03(477.64-2) СТАН СОСНИ КРИМСЬКОЇ У М. ЗАПОРІЖЖЯ Корж О.П., к.б.н., доцент, Дубовік О.С., Дубова О.В., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 ariqsh@rambler.ru В статті визначали та оцінювали стан сосни кримської за естетичними та іншими показниками у різних районах міста Запоріжжя в залежності від антропогенного навантаження. Мета –...»

«національна академія наук україни інститут мікробіології і вірусології ім. д.к. Заболотного національний університет біоресурсів і Природокористування україни науковий журнал Заснований у 1934 р. виходить один раЗ на два місяці MI C ROB I OLOGICHNY ZH U RNAL том 72, № 6, листопад–грудень, 2010 к иїв Зміст експериментальні праці Пирог Т.П., Шевчук Т.А., Дугінець О.С. Особливості окиснення етанолу продуцентом поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus K-4 3 Рзаєва О.М.., Варбанець...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В.Іванов (Підпис) « » 2013 р. ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри технології...»

«УДК 582.28+579.63 МІКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ ДЕСТРУКТОРИ СТІНОВОГО ПОКРИТТЯ ІНТЕР’ЄРУ ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ м. КИЄВА І. В. ДОМБРОВСЬКА1, І. М. МАЛИНОВСЬКА2 ННЦ «Інститут біології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний авіаційний університет, м. Київ Проведено мікологічний аналіз ділянок пошкодження стінового покриття інтер’єру приміщення костелу св. Миколая м. Києва. Виявлено 15 видів мітоспорових грибів та по 1 виду зигоміцетів та аскоміцетів у кількості від 102-104...»

«Праці Теріологічної школи. Випуск 10 (Моніторинг теріофауни) © Ю. Зізда, 2010 УДК 599.322.2:59.002 ПРИЖИТТЄВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ НА ПРИКЛАДІ SCIURUS VULGARIS Юлія Зізда Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4; Львів, 79026, Україна Institute of Ecology of the Carpathians, NAS of Ukraine, 4 Kozelnytska str., Lviv, 79026, Ukraine E-mail: julcha@ua.fm Прижиттєві методи дослідження тварин на прикладі вивірки звичайної (Sciurus...»

«ІСТОРІЯ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ І СОРТІВ РОДУ IRIS L. В УКРАЇНІ НА ФОНІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ Карпенко В. П. – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри біології Уманський національний університет садівництва Історія видів роду Iris L. сягає глибокої давнини. Так, у праці «Палеоботаніка» [1] радянський вчений геолог і палеоботанік українського походження Африкан Миколайович Криштофович відмічає наявність кореневищ і листків ірисів у третинних відкладеннях Європи, Північної Америки й ін....»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №2 Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість УДК 620.22.677 І.С. ГАЛИК, Б.Д. СЕМАК Львівська комерційна академія РОЛЬ ТЕКСТИЛЬНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА У ФОРМУВАННІ ТА ОЦІНЮВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ Розкрита роль товарознавчої науки у формуванні та оцінюванні екологічної безпечності текстильних матеріалів і виробів. Обґрунтована доцільність проведення поглиблених товарознавчих досліджень проблем, пов’язаних з формуванням...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА На правах рукопису НАЙДЬОНОВА ВІРА ОПАНАСІВНА УДК 633.34:631.51.021:631.6 (477.72) ВПЛИВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Науковий керівник: ВОЖЕГОВА Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор ХЕРСОН – 2016...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»