WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 631.417.2:631 П. І. Жанталай, канд. геогр. наук, доцент кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Жанталай П. І.

УДК 631.417.2:631

П. І. Жанталай, канд. геогр. наук, доцент

кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна

ПРОБЛЕМА ГУМУСУ У ЗРОШУВАНИХ ГРУНТАХ

ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ

На підставі узагальнення результатів власних багаторічних досліджень,

даних співробітників кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та ПНДЛОНУ, літературних джерел надано відомості про динаміку вмісту і якісного складу гумусу у зрошуваних чорноземах південного заходу України в різних агромеліоративних та агротехнічних умовах.

Ключові слова: чорноземи, зрошення, гумус, південний захід України Вступ Органічна частина твердої фази ґрунту, особливо її специфічна складова — гумусові речовини, є однією із найважливіших запорук ґрунтової родючості, оскільки із кількістю і якістю гумусу пов’язані практично всі ключові властивості ґрунтів. Від вмісту і запасів гумусу залежать їх фізичні властивості, зокрема структурність, водоутримуюча здатність, теплопровідність та інші параметри. Ґрунти з високим вмістом гумусу швидше просихають весною і раніше придатні до обробітку, вимагають менше витрат на механічний обробіток. Збільшення вмісту органічної речовини призводить до зниження рівноважної щільності ґрунтів, що створює умови для мінімалізації обробітку. Фізико-хімічні властивості ґрунтів, такі як ємність поглинання, буферність, знаходяться у тісній кореляції із вмістом гумусу, що має велике значення у регулюванні надходження елементів живлення в рослини, збереженні їх в ґрунтах, пом’якшенні негативної дії кислотності ґрунту тощо. Одночасно органічні речовини слугують основою створення оптимальних умов для використання високих доз мінеральних добрив. Вони знижують побічні негативні дії хімічних добрив, сприяють закріпленню їх надлишку і нейтралізації шкідливих домішок. Не можна переоцінити роль гумусу і в енергетичному балансі ґрунту та біосфери в цілому. Підтримання запасів органічної речовини ґрунту означає збереження його енергетичного потенціалу.

В умовах тривалого антропогенного впливу на спрямованість ґрунтоутворювального процесу істотно порушився зворотно-поступальний характер малого біологічного колообігу речовин і енергії. Особливо різко він змінюється під впливом різноманітних меліорацій, одним з різновидів яких є зрошення. Тому проблема еволюції органічної складової ґрунтів в умовах зрошення завжди була актуальною, в тому числі і на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського державного (нині національного) університету імені І. І. Мечникова.

Дослідження гумусного стану, загальних запасів, групового та фракційного складу гумусу у ґрунтах масивів зрошення півдня України розпочалося з моменту заснування кафедри, про що детально описано у матеріалах міжнародної конференції, присвяченій її засновнику професору Гоголєву І. М. [1, 2].

Проблема гумусу у зрошуваних грунтах південного заходу України Матеріали і методи досліджень За основу взяті узагальнені матеріали довгострокових польових і лабораторно-аналітичних досліджень автора і співробітників кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та Проблемної науково-дослідної лабораторії географії та охорони ґрунтів Чорноземної зони (ПНДЛ-4). Польові дослідження проводились наступними методами: порівняльно-географічним, ключів-аналогів, ділянок стаціонарних спостережень (ДСС), профільно-траншейним. Аналітичне супроводження відібраних зразків ґрунтів виконувалось за стандартними методиками.

Результати досліджень та їх аналіз Зональні ґрунти південного заходу України представлені двома фаціальними підтипами: чорноземами звичайними і південними модальними на схід від р. Дністер та чорноземами звичайними і південними міцелярно-карбонатними у Задністров’ї.

Джерелами зрошення цих ґрунтів були прісні (0,5–0,7 г/л) дунайські, дністровські та дніпровські води, а також води підвищеної мінералізації (2,0–3,0 г/л) із озер-лиманів Ялпуг, Сасик, Китай та ін. У зв’язку з цим дослідження «поведінки» гумусу при зрошенні проводились в різних агромеліоративних умовах. Натхненником і ідейним генератором цих досліджень протягом всього часу керівництва кафедрою і ПНДЛ-4 був професор Гоголєв І. М. Під його керівництвом та при організаційно-науковій участі в різні роки завідуючих ПНДЛ-4 ст. наук. с. Туруса Б. М. та канд. с.-г. наук Сухорукової Г.

С. розроблялись стратегія і методики проведення польових багатофакторних дослідів, в яких вивчався вплив різних способів обробітку ґрунту, норм, форм і способів внесення мінеральних і органічних добрив, поливних норм, способів поливу, якості зрошувальних вод тощо на гумусний стан чорноземів. Такі досліди проводились на Десантненському (зрошення дунайською водою), Червоноярському (оз. Китай), Трапівському (оз.

Сасик), Йосипівському (р. Дністер) науково-дослідних стаціонарах. Керівниками цих стаціонарів були відповідно канд. с.-г. наук Мурсанов В. П., ст. наук. с. Сухоставський О. І., нині доценти Тортик М. Й. і Жанталай П. І. Агрохімічні та агротехнічні досліди з контролем гумусного стану ґрунтів тривалий час проводились на Зеленогайському стаціонарі (Миколаївська область) під керівництвом канд. с.-г. наук Сухорукової Г. С.

за участі наукових співробітників Кравчик Л. П. та Бурлаки В. П. (зрошення водами р.

Південний Буг). Крім вивчення впливу на гумус зрошення водами із природних джерел окремою групою співробітників кафедри і ПНДЛ-4 контролювався гумусний стан ґрунтів (чорноземів південних і темно-каштанових), зрошуваних стічними водами міст та промислових підприємств північного Причорномор’я. До її складу входили ст. наукові співробітники ТурусБ.М. (керівник), Михальченко Ю. В., Кривицька Т.М., пізніше — доцент Жанталай П. І.. Лабораторно-аналітичне визначення вмісту, групового та фракційного складу гумусу виконувалось аналітичною групою ПНДЛ-4 під керівництвом в різні роки ст. наук. с. Вардіашвілі Н. І. і Михальченко Ю. В. Найбільший обсяг лабораторно-аналітичних робіт з цього питання було виконано інженером 1 категорії Гошуренко Л.М.

Закінчуючи короткий екскурс в історію дослідження даної проблематики, не можна не згадати науковців, які були дотично причетні до її вирішення. Це ґрунтовий ентомолог ст. наук. с. Блінштейн С. Я., який вивчав ґрунтову мезофауну і її вплив на подрібнення органічних решток в різних агромеліоративних умовах, а також канд. б. наук Берендєєва Л. Л. (загальна біологічна активність ґрунту) та ст. наук. с. Кривицька Т. М. і Мойсєєва Л. В. (чисельність та видовий склад мікробного населення ґрунту). Цікаві дані, що Жанталай П. І.

характеризують гумусний стан зрошуваних і незрошуваних чорноземів були нами отримані при їх мікроморфологічному дослідженні у Ґрунтовому інституті ім. В. В. Докучаєва (м. Москва) під керівництвом д-р. с.-г. наук Турсіної Т. В.

Узагальнення матеріалів наших досліджень за останні 20–30 років та даних інших авторів [4–8, та ін. ] показує, що зміни гумусованості ґрунтів степової зони під впливом зрошення неоднозначні, а часто суперечливі, й залежать від тривалості та інтенсивності зрошення, якості поливних вод, внесення добрив і меліорантів, вирощуваної культури та низки інших встановлених і невідомих факторів. Переважна більшість дослідників — однодумці в тому, що в перші 3–5 років зрошення гумусованість ґрунтів дещо знижується, що пояснюється ростом біоактивності, а часто й інтенсифікацією низхідної міграції гумусових речовин.

Зокрема, нами встановлено, що в зрошуваних умовах різко (на порядок) зростає чисельність мікробного населення ґрунту і, особливо, мікробів, що вживають органічний азот [3]. Так, у гумусовому горизонті незрошуваного чорнозему південного кількість бактерій на м’ясо-пептиновому агарі (засвоюють органічний азот — 1 група) весною складала 1,2 млн./г, восени — 11,4 млн./г; на крохмально–аміачному агарі (засвоюють мінеральний азот — 2 група) весною — 0,8 млн./г, восени — 7,1 млн./г. У зрошуваних умовах ці показники складали відповідно: 1група — 10,0 млн./г і 161,0 млн./г, 2 група — 3,0 млн./г і 46 млн./г. Іншими словами, у зрошуваних чорноземах створюються умови для інтенсифікації процесу мінералізації органіки, в тому числі і гумусу. В подальшому вміст та запаси гумусу стабілізуються та поступово зростають у зв’язку із збільшенням кореневої маси рослин та органічних решток, що надходять до ґрунту. Є й інші думки з цього приводу. Так, наприклад, С. П. Позняк, вивчаючи швидкість гумусоутворення в чорноземах півдня України в умовах зрошення, встановив, що найбільш інтенсивно в однометровому шарі ґрунту гумус накопичується в перші роки зрошення [8]. Швидкість гумусонакопичення в чорноземах залежно від їх фаціальних особливостей коливається в межах 3,8–5,6 т/га. В наступні 15 років зрошення гумусонакопичення уповільнюється і його швидкість становить 1,2–3,3 т/га. Зниження швидкості процесу гумусонакопичення зі збільшенням тривалості зрошення, на думку автора, свідчить про направленість цього процесу в напрямку досягнення рівноважного стану з новоствореними грунтово-меліоративними умовами. Неоднозначність висновків різних авторів пояснюється тим, що процес гумусоутворення дуже не однозначний — із року в рік і навіть протягом одного сезону процеси переважного гумусонакопичення можуть змінюватись процесами переважної його мінералізації. Це залежить від багатьох чинників, серед яких найважливішими є види сівозмін (багаторічні трави сприяють покращенню гумусності, під просапними та особливо овочевими культурами вона знижується), внесення добрив і меліорантів, системи обробітку, способи та інтенсивність зрошення, якість зрошувальних вод та ін. Однозначно лише можна стверджувати, що в умовах зрошення гумус стає більш лабільним. За нашими даними тривале зрошення чорноземів в овочевій сівозміні (НижньоДністровська ЗС) призвело до зниження вмісту гумусу від 2,9–4,0 % у незрошуваних грунтах до 2,6–3,2 % у зрошуваних. При цьому відмічено тенденцію до звуження співвідношення Сгк : Сфк до 1,4–2,3 проти 2,0–3,4 у не зрошуваних аналогах. І відбувається воно переважно за рахунок фракції ГК-2, зв’язаної з кальцієм, що викликає серйозне занепокоєння. Ці дані були підтверджені результатами мікроморфологічних досліджень, які засвідчили, що гумус незрошуваних ґрунтів представлений пластівцевими згустковими формами. Такі скупчення гумусу мають темно-буре забарвлення і рівномірно пропитують всю ґрунтову масу. При зрошенні відмічено підвищення мобільності органічної речовини. Поруч з пластівцевими формами з’являється дисперсний крапковий гумус. Колір його світлішає, набуваючи чіткого Проблема гумусу у зрошуваних грунтах південного заходу України бурого забарвлення, особливо в нерівномірно гумусованих освітлених мікрозонах. Це є діагностичною ознакою, яка свідчить про фульватизацію гумусу і зростання його рухомості.

Відмічено наявність вуглистих частинок різко окресленої форми розмірами 0,026–0,052 мм, присутність яких вказує на порушення процесу гуміфікації органічних решток. По краях окремих агрегатів виявлено наявність глинисто-гумусових нашарувань і ділянок орієнтованої тонкої хвилясто згасаючої глини, а також окремих мінеральних зерен, звільнених від глинисто-гумусових плівок.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Подальше вивчення гумусового стану ґрунтів масивів зрошення південного заходу України в умовах різкого зменшення інтенсивності поливів, зрошуваних площ та повного припинення зрошення на ряді масивів регіону в останні 15–17 років, на фоні загальної низької культури землеробства та майже повної відсутності внесення органічних добрив домінуючою стає тенденція до зниження гумусованості чорноземів, тобто простежується процес їх дегуміфікації. Така тенденція притаманна як для в минулому зрошуваних ґрунтів, так і для їх богарних аналогів.

Подібна ситуація констатована нами і на масивах зрошення стічними промислово-побутовими водами м. Одеси та Одеського припортового заводу. Так, за 30-річний строк зрошення такими водами в південних чорноземах істотно збільшилась потужність гумусованої частини профілю, зокрема гумусового горизонту Н — на 10 см, верхнього перехідного Нр — на 13 см, нижнього НР — на 16 см. При цьому вміст гумусу у товщі 0–60 см зрошуваного грунту складав 1,87–3,69 % порівняно з 1,55–3,14 % без зрошення. В постіригаційний період вміст гумусу тут зменшився до 1,46–3,32 %, тобто наблизився до вихідного природного стану, що свідчить про ренатуралізацію процесів гумусоутворення в минулому зрошуваних ґрунтах.

Висновки Вивчення гумусного стану зрошуваних чорноземів південного заходу України в різних ґрунтово-меліоративних і агротехнічних умовах виявило неоднозначність його динаміки.

Отримані дані дають можливість зробити наступні загальні висновки:

1. В умовах зрошення значно зростає біологічна активність, зокрема чисельність бактерій, які засвоюють органічний азот. Це може бути причиною інтенсифікації процесів мінералізації органіки ґрунту, в тому числі і гумусу.

2. Констатовано зростання лабільності гумусових речовин, особливо на початкових стадіях зрошення. Це знайшло своє відображення у зміні їх мікроморфологічних особливостей та аналітично встановленій тенденції до фульватизації групового і фракційного складу гумусу.

3. Динаміка загального вмісту гумусу, його груповий та фракційний склад в умовах зрошення мають доволі чітку залежність від конкретних агромеліоративних та агротехнічних умов, зокрема тривалості та інтенсивності зрошення, якості поливних вод, виду сівозміни, внесення добрив та меліорантів, культури землеробства. В майбутньому до цих чинників, вочевидь, може додатись форма власності на землю.

Література

1. Професор Іван Гоголев=Pro essor Ivan Gogolev/ упоряд.С.Позняк, В.Тригуб; за ред. С. Позняка.– Львів :

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. — 586 с. + вкл. — (Серія «Українські грунтознавці»).

2. Вісник Одеського національного університету. — Том 14. — Випуск 7. — Географічні та геологічні науки. — 2009. — (до 90–річчя з дня народження І.М.Гоголєва).

3. Жанталай П.И. Изменение морфологии и вещественного состава черноземов юго–запада Украины при орошении / П. И. Жанталай // Дис. канд. геогр. наук: Биогеография и география почв. — Одесса, 1990. — 241 с.

Жанталай П. І.

4. Біланчин Я.М. Тенденції та закономірності процесів сучасної зміни чорноземів масивів зрошення південного заходу України / Я. М. Біланчин // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. географ. та геол. науки. — 2004.

— Т.9. — Вип.9. — С.7–13.

5. Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість / За ред. С.А.Балюка. — Харків : Антіква, 2001. — 260 с.

6. Орошаемые черноземы / Под ред. Б.Г. Розанова. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. — 240 с.

7. Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты. — Одесса : Ред-изд.

отдел, 1992. — 436 с.

8. Позняк С.П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины / С.П. Позняк. — Львов : ВНТЛ, 1997. — 240 с.

П. И. Жанталай кафедра почвоведения и географи почв, Одесский национальный університет, ул. Дворянская, 2, Одеса, 65082, Україна

ПРОБЛЕМА ГУМУСА В ОРОШАЕМЫХ ПОЧВАХ ЮГО-ЗАПАДА УКРАИНЫ

Резюме На основе обобщения результатов собственных многолетних исследований, данных сотрудников кафедры почвоведения и географи почв и ПНИЛ-4 ОНУ, литературных источников приведены сведения о динамике и качественном составе гумуса в орошаемых чорноземах юго-запада Украины в разных агромелиоративных и агротехнических условиях.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2011 рік УДК 616.311 – 002 – 001(477.53) П.М. Скрипніков, Т.П. Скрипнікова, В.П. Баштан, В.В. Іщенко, О.І. Тараканова ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ПЕРЕДРАКОВІ СТАНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА В ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСТІ ЗА 2003-2009 РР. Отримані дані про перебування на диспансерному обліку хворих з 22 районів Полтавської області та 3х міст: Полтави, Комсомольська та Кременчука протягом 2003-2009...»

«1 Історія Пірати / уклад. В. В. Гуріна. -Х.: Белкар книга, 2010. -64 с.: іл. -(Пізнаємо світ 1. разом) 2. Рицарі / уклад. В. В. Гуріна, В. Г. Біляєв. -Х.: Белкар книга, 2011. -64 с.: іл. Пізнаємо світ разом) Чудеса світу. Чудеса України / упоряд. В. Г. Біляєв. -Х.: Белкар книга, 2012. -64 3. с.: іл. -(Пізнаємо світ разом) Історія всесвітня 4. Воронянський О. В. Всесвітня історія : довідник/ О. В. Воронянський, Н. Л. Міщенко. -Х.: Ранок, 2010. -480 с.: іл. Пономарьов В. Т. Таємниці отрути в...»

«УДК 63:551.5 В.П.Дмитренко НАУКОВІ ЗАСАДИ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ АДАПТАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ Висвітлено концепцію і загальну проблематику агрометеорологічних стратегій адаптації землеробства до погоди і клімату. Уперше визначено агрокліматичну класифікацію систем землеробства і їх ланок, термічно-часову структуру системного часу польової культури, типізовані агрометеорологічні умови сівби ранніх ярих зернових культур, як технологічні засоби адаптації. Невизначеність наслідків...»

«УДК 581.526.7 (292.477) К.А. ВОТКАЛЬЧУК Ужгородський національний університет вул. Волошина, 32, м. Ужгород, 88000 СИНАНТРОПНА ФЛОРА ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКОГО ХРЕБТА (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) ТА ЇЇ АНАЛІЗ У статті наведено результати дослідження синантропної фракції флори ВигорлатГутинського хребта, яка налічує 338 видів судинних рослин, що належать до 196 родів і 50 родин. Проведено систематичний, біоморфологічний, екологічний аналіз синантропної флори, виявлено переважання процесу апофітизації над...»

«ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ Шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді», студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності» Інформують Вас, що з 17 до 19 листопада 2012 р. проводиться V Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи...»

«УДК 37.091.313:5 Реалізація еколого-еволюційного підходу в підручниках з предметів природничого циклу основної школи Л.М. Рибалко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: lina-ribalko@yandex.ru Постановка проблеми. Вивчення предметів природничого циклу та викладання природничо-наукових курсів у загальноосвітній школі останніми роками відходить від лінійної вузькопредметної парадигми і трансформується у галузеву, що сприяє формуванню...»

«Іван Барна БІОЛОГІЯ Тренажер для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання За чинною програмою ЗНО Тернопіль Видавництво «Підручники і посібники» УДК 575 + 371.671 ББК 92 я 2 Б 24 Рецензенти: Волков К. С. — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського; Турчин О. В. — методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної...»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«ISSN 2077-1746 Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2013. Т. 18, вип. 4(33) УДК 614:378.4(477.74) С. П. Гвоздій, к. пед. н., доцент, завідувач кафедри, О. І. Бурденюк, старший викладач, Г. І. Стенпковська, старший викладач Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра медичних знань та безпеки життєдіяльності, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, e-mail: medicinabjd2@onu.edu.ua ІСТОРІЯ КАфЕДРИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА БЕЗПЕКИ жИТТєДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І....»

«ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОЕНЕРГЕТИКИ (ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА) УДК 620.92:330.3 РОЗВИТОК РИНКУ БІОПАЛИВА – ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СЕЛА Денисюк В.О., Іонаш І.В., Юрчук Н.П. Вінницький національний аграрний університет Висвітлено основні проблеми розвитку ринку біопалива в сільському господарстві та їх вплив на розвиток села. Обґрунтовано використання біопалива як альтернативного джерела енергії. Освещены основные проблемы развития рынка биотоплива в сельском хозяйстве и их...»

«ІСТОРІЯ НАУКИ. ПЕРСОНАЛІЇ УДК 57.01 (051) М.М. БАРНА, Л.С. БАРНА Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, 46027 НАУКОВІ ЗАПИСКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА. СЕРІЯ: БІОЛОГІЯ (до 15-річчя заснування та видання) К л ю ч о в і с л о в а: науковий фаховий збірник, біологічна наука, ботаніка, біотехнологія, гідробіологія, екологія, біохімія, огляди, історія науки, персоналії...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л.ШУПИКА Маковик Юлія Володимирівна УДК 547.792:547.825].057:54.03/.04 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(3-піридил)та 5-(3-піридил)-4феніл-1,2,4-тріазоліл-3-тіону 15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук КИЇВ 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі токсикологічної та...»

«Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. — 2002, № 1 (45) (січень): с. 187–191. УДК 599.742.4 (477.7) Роман Є. Г. КАМ'ЯНА КУНИЦЯ ТА БОРСУК У НИЖНЬОМУ ПРИДНІПРОВ'Ї: МІСЦЯ ПОМЕШКАННЯ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ Представники родини куницевих (Mustelidae) розповсюджені досить широко і нині мешкають на всіх континентах, окрім Антарктиди. Види цієї родини населяють майже усі типи наземних біотопів і зустрічаються у деяких водних екосистемах. Користуючись...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»