WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Л.М. Рибалко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: lina-ribalko Постановка проблеми. Вивчення ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 37.091.313:5

Реалізація еколого-еволюційного підходу в підручниках з

предметів природничого циклу основної школи

Л.М. Рибалко, кандидат педагогічних наук, старший науковий

співробітник,

Інститут педагогіки НАПН України

e-mail: lina-ribalko@yandex.ru

Постановка проблеми. Вивчення предметів природничого циклу та

викладання природничо-наукових курсів у загальноосвітній школі

останніми роками відходить від лінійної вузькопредметної парадигми і трансформується у галузеву, що сприяє формуванню цілісності знань учнів про природу, цілісності їх мислення. Цілісність знань необхідна учням для розуміння здобутих знань. Оскільки, як писав Гадамер, «розуміння є природним станом буття людини [4]», то досягнення розуміння знань є водночас і досягненням стану психічного і фізичного здоров’я учнів.

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти [6] передбачено вісім освітніх галузей, кожна з яких об’єднує компоненти змісту освіти. Освітня галузь містить п’ять «Природознавство»

компонентів, яким відповідають п’ять предметів природничого циклу:

природознавство, біологія, хімія, фізика, географія, основи здоров’я. Зміст природничо-наукової освіти під час їх вивчення має узгоджуватись у такий спосіб, щоб в учнів формувалися цілісні знання про природу, природничонаукова картина світу, образ природи.

З цією метою освітня галузь «Природознавство» має реалізуватися у навчальному процесі не розрізненими підручниками з окремих предметів, а системою навчальних підручників, в основу написання яких має бути покладена одна концепція, а в їх змісті реалізовано єдиний науковометодичний підхід. Такі підручники будуть складовими комплектів навчальної літератури, створених за галузевим принципом на основі інтеграції змісту компонентів освітньої галузі у цілісну систему.

Дослідження вітчизняних і Аналіз останніх досліджень.

зарубіжних учених з проблем підручникотворення засвідчують, що існує чимало підходів до написання підручників і методик подання наукових знань у них, які дають змогу порівнювати навчальні книги на основі певних універсальних якісних і кількісних параметрів.

Із давніх-давен відомий лінійний підхід до створення навчальних книг, відповідно до якого навчальний матеріал у підручниках подається за лінійним принципом (з дотриманням послідовності викладу навчальної інформації).

Спірально-концентричний спосіб розміщення навчального матеріалу у підручнику уможливлював розвивальні особливості навчання і забезпечував наступність його змісту. За такого підходу забезпечується наступність між розділами, темами, параграфами одного й того самого підручника. Утім, відсутня міжпредметна інтеграція, яка об’єднувала б зміст підручників з різних предметів одного циклу.

Дослідження І. Д. Зверєва, В. М. Максимової щодо ефективності використання міжпредметних зв’язків під час вивчення предметів природничого циклу уможливили міжпредметну інтеграцію змісту підручників з біології, фізики і хімії в межах одного класу [8, 117].

У сучасній навчальній літературі вияскравлюються системний і проблемний підходи до формування її структури і змісту. Зокрема, у підручнику «Біологія–7» (Мусієнко М. М., Вервес Ю. Г. та ін.) реалізовано структурно-функціональний підхід, у підручнику «Хімія–7» (Попель П. П., Крикля Л. С.) – системний.

Подібні методологічні та науково-методичні підходи мають право на існування, але їх результати не задовольняють галузевий напрям розвитку шкільної природничо-наукової освіти, не дають відповідей на питання, які виникають у сучасній практиці підручникотворення щодо формування системи підручників, цілісності їх змісту.

Метою статті є розкриття сутності поняття «еколого-еволюційний підхід» та обґрунтування особливостей його реалізації у змісті системи підручників з предметів природничого циклу.

Основна частина. Погоджуючись з твердженням, що підручник є засобом навчання і носієм його змісту, зауважимо, що підручник є також концентром певної освітньої системи, у межах якої він формувався. Цей висновок зробили на основі аналізу результатів досліджень В. П. Беспалька та А. В. Євтодюк [2; 7].

Теорію підручникотворення в контексті педагогічних систем було розроблено В. П. Беспальком і представлено в його монографії [2].

Основою підходу до побудови змісту підручника є загальна теорія педагогічних систем, де підручник розглядається як засіб, за допомогою якого моделюються основні властивості певної системи, а потім, відповідно до моделі, реалізується відповідний педагогічний процес.

Теорію освітніх систем на основі синергетичного підходу у вітчизняній філософії освіти розробила А. В. Євтодюк. За її визначенням, система освіти в країні є лише одна (макросистема), а освітніх систем, як різних креативних варіантів системи освіти, – багато. Кожна з освітніх систем у національній системі освіти має свою оригінальну основу, інваріантну для неї. Ця основа і є запорукою розвитку освітньої системи.

Освітня система – це системоформувальна складова національної системи освіти, наділена специфічними функціями. Також вона визначається як упорядкована, структурна, самоорганізована цілісність взаємопов’язаних поглядів, переконань, ідеалів, національних традицій і практикуючих дій, об’єднаних спільними мотивами, завданнями і цілями, спрямованими на навчання й виховання людини задля досягнення нею певного рівня освіченості як ступеня становлення особистості [7, 219].

Освітня технологія «Довкілля» (Ільченко В. Р., Гуз К. Ж.) – один з варіантів системи освіти, розробленої з метою формування цілісних знань учнів про природу, Всесвіт, єдиної природничо-наукової картини світу та образу природи.

Колективом авторів під керівництвом академіка В. Р. Ільченко розроблено комплекти підручників для 7–11 кл. з предметів природничого циклу (фізика, хімія, біологія), які написано відповідно до концепції інтеграції змісту природничо-наукової освіти, тож задовольняють галузевий підхід в освіті.

Це система підручників, які мають:

• спільний онтодидактичний стрижень цілісності знань, представлений трьома загальними закономірностями природи (збереження, періодичності та спрямованості процесів), поняттями, пов’язаними з цими закономірностями, та методами пізнання природи;

• спільні методи досягнення цілісності знань у навчальному процесі та форми організації занять, під час яких коригується і контролюється цілісність знань в учнів про природу;

• внутрішню структуру і функціональні зв’язки між елементами міжпредметної структури, до складу якої входять зміст навчального матеріалу, методичний апарат тощо.

У системі навчальних підручників з біології для 7–11 кл. [9; 15; 16; 17;

18] та частково у підручниках з фізики і хімії для 7–11 кл. [10; 11; 12; 13] освітньої технології «Довкілля» реалізовано еколого-еволюційний підхід.

Еколого-еволюційний підхід (ЕЕП) розглядаємо як напрям у методології цілісного вивчення природничо-наукових знань, які базуються на врахуванні історичного характеру об’єктивної реальності, її системного наповнення з його екологічними й еволюційними зв’язками.

Сутність цього підходу полягає в тому, що навчання природничонауковим знанням має пояснювальний системний характер, за якого об’єкти розглядаються як цілісні системи з поясненням їх структури, внутрішніх, зовнішніх зв’язків і розвитку на основі еволюційних й екологічних ідей.

ЕЕП забезпечує конструювання цілісності змісту підручників, об’єктом вивчення яких є природа, дотримуючись принципів наступності, системності навчання й орієнтуючись на вивчення цілісності природи, її ієрархічної структури та екологічних зв’язків між її компонентами. Не менш важливим є включення до змісту навчального матеріалу підручників знань про загальні закономірності природи, методи її пізнання, загальноприродничі поняття (в тому числі поняття «екологія», «еволюція», «історичний розвиток», «довкілля», «система» тощо), які виконують функцію наскрізних принципів інтеграції, змістових зв’язків між елементами навчального матеріалу.

Послідовність розділів і тем у цих підручниках [9–18] не є довільною, зміст кожного сегмента навчальної інформації є окремим фрагментом знань, який достатньо пов’язаний зі змістом попереднього розділу (теми) і використаний у наступних сегментах навчального матеріалу. Цим передбачається цілісність і взаємозв’язаність знань, об’єднання їх у систему знань, бо цілісність знань про природу може бути встановлена учнем за допомогою наскрізних законів і ідей, на основі яких пояснюються засвоювані елементи знань. У змісті підручників представлено загальні закономірності природи, знання про які дають учневі «передрозуміння цілісності»

природничо-наукових знань, а вміння застосовувати ці закони до пояснення новозасвоюваних знань – розуміти їх і вводити в цілісність.

Застосування ЕЕП до формування змісту підручників ставить певні вимоги також до відбору навчального матеріалу, його структурування, яке має ґрунтуватися на принципах інтеграції та ідейного зв’язку.

З цього погляду нам близькі позиції Ю. К. Бабанського, В. В. Краєвського [1; 14]. Так, В. В.

Краєвський пропонує такі принципи, якими слід керуватися при конструюванні змісту навчання:

• принцип відповідності змісту навчання вимогам суспільства і віковим можливостям учнів;

• принцип зв’язку змістової і процесуальної сторін навчання (під час розробляння змісту навчального матеріалу слід ураховувати закономірності, методи, принципи навчання; у програмах і підручниках необхідно вказувати поряд зі змістом способи засвоєння, рівні засвоєння знань);

• принцип єдиного підходу до конструювання змісту навчання аспект, навчальний предмет, навчальний матеріал, (теоретичний педагогічна діяльність, особистість учня) [14, 94–95].

При структуруванні змісту навчання Ю. К. Бабанський пропонує використовувати систему критеріїв, основними серед яких є: критерії цілісного відображення у змісті навчання завдань формування всебічно розвиненої особистості, високої наукової і практичної значимості змісту освіти, відповідності змісту навчання реальним можливостям учнів, відповідності обсягу навчального матеріалу змісту освіти, часу, виділеному на вивчення відповідного предмета [1].

Ми підтримуємо позицію Ю. К. Бабанського та В.В.

Краєвського і вважаємо за доцільне виокремити такі принципи відбору навчального матеріалу до підручника, в яких закладено основи ЕЕП:

• принцип відповідності змісту освіти сучасній екологічній парадигмі суспільного розвитку. Сучасний зміст природничо-наукової освіти має реалізовувати мету формування цілісних знань про природу, яка є актуальною в умовах сучасних екологічних проблем;

• принцип структурної єдності знань на міжпредметному рівні.

Структурна єдність забезпечується наявністю змістових закономірних зв’язків між елементами знань на основі принципів наскрізної інтеграції закономірностей природи, методів пізнання природи, (загальних загальноприродничих понять як ідейної основи ЕЕП);


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• принцип єдності змістової і процесуально-діяльнісної сторін навчання. Він передбачає формування цілісних знань про природу не лише на рівні змісту навчання, а й методів і форм;

• принцип доступності й природовідповідності навчання;

• принцип відображення цілісності змісту природничо-наукової освіти, засобами реалізації якого є логіко-змістові і дидактично-методичні засоби. Логіко-змістоові засоби визначають відбір наукових знань, конструювання системи взаємопов’язаних понять на основі принципів наступності, науковості, інтеграції й систематичності. Дидактичнометодичні засоби відповідають закономірностям процесу засвоєння знань, віковими можливостями учнів і реалізуються при моделюванні цілісності змісту навчання на основі виділення провідних еколого-еволюційних ідей курсу.

Ураховуючи те, що відбір навчального матеріалу до підручника (згідно з Б. С.

Гершунським) проходить кілька етапів [5, 119–121], формування змісту комплекту підручників з предметів природничого циклу (освітньої технології «Довкілля») включає:

• перший етап пов’язаний з обґрунтуванням навчальної мети, яка відображає загальну структуру змісту навчального предмета – знання, уміння і навички учнів, творчі, світоглядні й поведінкові якості особистості, сформовані в процесі навчання;

• другий етап пов’язаний з формуванням самого змісту навчання.

Здійснюється відбір педагогічно обґрунтованої, логічно упорядкованої й текстуально зафіксованої в навчальній програмі наукової інформації про вивчення матеріалу. Ця інформація визначає зміст навчальної діяльності педагога і навчально-пізнавальної діяльності учнів;

• третій етап безпосередньо пов’язаний з виявленням у змісті навчального матеріалу загальних закономірностей, загальних принципів, теорій і ідей (концентрату знань, що розкриває причинно-наслідкові зв’язки, сполучної ланки між сприйняттям і розумінням) та систематизацією навчального матеріалу, конструюванням навчального предмета;

• на четвертому етапі проводиться дослідно-експериментальна апробація навчально-програмної документації, змісту підручників і навчальних посібників, вносяться необхідні корективи до їх змісту.

Із позиції реалізації внутрішньопредметної і міжпредметної інтеграції змісту навчального матеріалу в підручниках важливим серед перелічених етапів є другий і третій, за яких при відборі «дидактично упорядкована система знань [2, 34]» об’єднується виявленими в змісті навчання загальними закономірностями, змістово-логічними зв’язками, які знаходять своє відображення у навчально-програмній документації, підручниках і навчально-методичних посібниках.

Реалізація ЕЕП у змісті підручників за таким планом сприяє встановленню змістових зв’язків між елементами навчальної інформації, інтеграції їх змісту на основі загальних закономірностей природи, екологоеволюційних ідей тощо.

Водночас цілісність змісту кожного зі згаданих підручників освітньої технології «Довкілля» забезпечується у такій послідовності подання навчальної інформації:

• розгляд об’єкта пізнання як системи (відмежованої множини взаємозв’язаних елементів). При цьому природні й штучні системи розглядаються як цілісні (простежується взаємозв’язок між складовими елементами), динамічні (ті, які можуть змінюватися з часом), відкриті (постійно взаємопов’язані з середовищем існування за рахунок обміну речовиною, енергією, інформацією), самоорганізовані (самостійно регулюють усі життєві процеси на рівні організму), еволюційні (ті, що історично розвиваються в часі і просторі);

• вивчення складу, структури та організації елементів і частин системи, виявлення взаємодії між ними (внутрішні взаємозв’язки в системі, які формують її як цілісність);

• виявлення зовнішніх зв’язків системи, виділення серед них головних.

При відборі навчального матеріалу й структуруванні розділу шкільного підручника за ЕЕП доцільно враховувати принципи процесуальності, проспектності та ієрархічності.

Процесуальний принцип сприяє тому, щоб кожний відрізок (порція) навчального матеріалу входив як залежний елемент цілісного змісту і процесу пізнання. Цей принцип не лише спрямовує на встановлення міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а й сприяє організації процесу засвоєння, забезпечує включення вивченого до більш широкої і досконалої системи зв’язків.

Принцип проспектності сприяє концентрації уваги учнів на структурі системного пізнання і перетворення світу, а отже, формуванню системного мислення.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«33 АГРОХІМІЯ AGROCHEMISTRY УДК 631.82.631.445.2(477.8) ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА РУХОМІСТЬ КАДМІЮ В ТЕМНОСІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ А.І. Фатєєв1, В.І. Лопушняк2 ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» Львівський національний аграрний університет (Vasyll@mail.ru) За результатами досліджень у стаціонарному польовому досліді, проведеному на території Західного Лісостепу України на темно-сірому опідзоленому ґрунті, установлено, що за...»

«УДК 53:577.2 ГЛОБА Ольга Федорівна, канд. іст. наук, доцент ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»МЕТОД МІЧЕНИХ АТОМІВ: ІСТОРИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ Стаття висвітлює відкриття ізотопів та застосування методу мічених атомів в біологічних дослідженнях. Статья освещает открытие изотопов и использование метода меченых атомов в биологических исследованиях. The article deals with the discovery of isotopes and the use of the tracer in biological...»

«УДК 634.13:631.563 ЗМІНИ АНТИОКИСЛЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ В ПЛОДАХ ГРУШІ ПІД ЧАС ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АНТИОКСИДАНТІВ М. Є. СЕРДЮК, кандидат сільськогосподарських наук Н.А. ГАПРІНДАШВІЛІ, аспірант*, О.С. МИРОНИЧЕВА, кандидат сільськогосподарських наук Таврійська державна агротехнічна академія Установлено, що обробка плодів антиоксидантами гальмує окисновідновлювальні процеси, і регулює неферментативні та ферментативні системи антиоксидантного захисту. Одночасно зберігається запас...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 25 (64). 2012. № 3. С. 158-164. УДК 577.112.85:543.635.24 ПРОГНОЗУВАННЯ СТРУКТУР ВІЛЬНИХ ОЛІГОСАХАРИДІВ ПЛАЗМИ КРОВІ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ДОНОРІВ Письменецька І.Ю.1, Баттерс Т.Д.2 Дніпропетровська державна медична академія, Дніпропетровськ, Україна Інститут глікобіології Оксфордського університету, Оксфорд, Велика Британія E-mail: pirina2004@list.ru Вільні олігосахариди (ВО) – це не пов’язані...»

«УДК 634.747:581.165.7 АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДВЕНТИВНОГО КОРЕНЕУТВОРЮВАННЯ У ЗЕЛЕНИХ ЖИВЦІВ БУЗИНИ ЧОРНОЇ (SAMBUCUS NIGRA L.) І.В. КОЗАЧЕНКО, А.Ф. БАЛАБАК, доктор сільськогосподарських наук Уманський державний аграрний університет Наведено результати вивчення анатомо-морфологічних особливостей адвентивного коренеутворення у зелених живців перспективних до впровадження форм бузини чорної залежно від строків живцювання, типу пагона і обробки біологічноактивними речовинами ауксинової...»

«15 ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ ІЗОЛЬОВАНИХ ГЕПАТОЦИТІВ ЗА РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ДІЇ ІНСУЛІНУ УДК 612.018.2:612.35:577.121.7 ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ ІЗОЛЬОВАНИХ ГЕПАТОЦИТІВ ЗА РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ДІЇ ІНСУЛІНУ В. М. Мерлавський, Б. О. Манько, О. В. Іккерт, В. В. Манько Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: mevem@ukr.net Досліджено вплив різнотермінового введення інсуліну на процеси енергетичного забезпечення ізольованих гепатоцитів щурів за...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»

«Випуск 3 4, 2011 УДК 631.531.1:633.1133213:631.559 А.В. Шаповал, кандидат сільськогосподарських наук В.В. Мельник, аспірант ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” ВПЛИВ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ НАСІННЯ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ НА ЙОГО ВРОЖАЙНІ ВЛАСТИВОСТІ На мінливість окремих параметрів насіння поряд з генетичними чинниками значно впливають і умови росту рослин. Це враховують при відборі посівного матеріалу. Головним завданням сільськогоспо дарського виробництва є максимально ефективне використання одержаного...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 631.862.1 М.Д. МЕЛЬНИЧУК, доктор біол. наук, професор В.М. БЕЛЬЧЕНКО, к. т. н., Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; Б.М. ШЕЙКІН, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; В.С. ТАРГОНЯ, доктор с.-г. наук, В.В.ОВЕРЧЕНКО, кандидат с.-г. наук, Д.П. ГРОГУЛЕНКО, ТОВ НВЦ «Агробіотехнологія»; О. О. ПИЛИПЧУК, аспірантка, Національний університет біоресурсів і природокористування України E-mail: bulu32@yandex.ru ТЕХНІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПРЕПАРАТІВ ЗАХИСТУ...»

«УДК 630*165.3 Доц. Ю.І. Гайда, канд. с.-г. наук – Тернопільський ДЕУ; ст. наук. співроб. Р.М. Яцик, канд. с.-г. наук; проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук – УкрНДІГЛ ім. П.С. Пастернака, м. Івано-Франківськ ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ Приведені матеріали досліджень типологічного потенціалу деревостанів і ступеня його використання у різних вікових групах. Доведено доцільність перейменування категорії типологічний еталон у...»

«УДК 11:007.5 Возний А.П., Возна І.В., Корж С.О. МОДЕЛЮВАННЯ ФЕНОМЕНУ ЖИВИХ СИЛ ЛЮДСЬКОЇ ТІЛЕСНОСТІ В РОБОТОТЕХНІЦІ У статті зроблено спробу визначити поняття живої сили людської тілесності, розкрити її сутність, висвітлити етапи розвитку науки та її характерні ознаки, дослідити феномен живих сил людської тілесності в робототехніці. Ключові слова: моделювання, живі сили, людська тілесність, система, організм, діюча сила, активна сила, наукова робототехніка, тіло, душа, розум. У сучасній науці...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»