WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 633.63:579.64 М.В. Патика, доктор сільськогосподарських наук Ю.П. Москалевська, молодший науковий співробітник ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» С.П. Танчик, доктор ...»

Випуск 3, 2014

УДК 633.63:579.64

М.В. Патика, доктор сільськогосподарських наук

Ю.П. Москалевська, молодший науковий співробітник

ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

С.П. Танчик, доктор сільськогосподарських наук

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗА РІЗНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ

Цукрові буряки – це стратегічна і економічно вигідна культура у польових сівозмінах Лісостепу України, що є ключовою сировинною базою для промислового виробництва цукру [5, 8]. Так, за сучасних технологій вирощування в Україні забезпечується урожай коренеп лодів на рівні 45 55 т/га за цукристості 16 17 % [5]. Крім того, зав дяки біологічним особливостям, буряки цукрові в процесі онтогенезу більше за інші сільськогосподарські культури здатні поглинати вуг лекислий газ та виділяти кисень, що зумовлює позитивний екологі чний ефект [8].

Науковими дослідженнями встановлено, що процеси формуван ня коренеплоду і накопичення в ньому цукру мають тісний взаємоз в’язок з динамікою розвитку і наростання листкової маси, а продук тивність буряків цукрових значною мірою залежить від польової схожості, густоти рослин, кількості листків на рослині та їх загаль ної асиміляційної поверхні [4]. Тому, важливим фактором підви щення продуктивності буряків цукрових в цілому, є створення опти мальних умов для збільшення продуктивної біомаси рослин, що дає можливість засвоювати сонячну енергію в інтервалах хвиль 380 710 Нм, тобто підвищувати коефіцієнт використання фотосинте тично активної радіації, і, в свою чергу, сприяє формуванню коре неплодів з високою якістю [2].

Проте, на сьогодні продуктивний біологічний потенціал цієї висо котехнологічної культури розкритий та використовується недостат ньо (внаслідок низької матеріально технічної бази господарств, не використання повною мірою досягнень науково технічного прогре су, спрощення технології вирощування та ін.), в результаті чого спостерігається зростання витрат виробництва цукрових буряків та скорочення посівних площ [8].

© Патика М.В., Москалевська Ю.П., Танчик С.П., 2014 Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” Одним з найпотужніших чинників інтенсифікації галузі буряків ництва, підвищення ефективності технологій вирощування буряків цукрових є системи землеробства [1]. Тільки за умови застосування науково обґрунтованих систем землеробства з урахуванням ґрунто во кліматичних відмінностей конкретних господарств стає можли вою повніша реалізація біологічного потенціалу буряків цукрових за врожайністю, цукристістю і технологічними якостями коренеп лодів [1, 8]. При цьому необхідно враховувати, що збільшення вмісту вуглекислого газу в повітрі посилює процес фотосинтезу, тому під час вирощування буряків цукрових потрібно створювати умови для оптимального функціонування мікробного комплексу в ризос фері культури (вносити органічні добрива). Це дозволить покращи ти родючість ґрунтів, а, відповідно, і якість та урожайність культу ри, знизити собівартість її вирощування [6].

РОСЛИННИЦТВО

Мета роботи дослідити особливості формування біологічного потенціалу буряків цукрових за різних систем землеробства, а також мікробіологічні ризосферні процеси, що супроводжують ріст та роз виток культури.

Матеріали і методи досліджень. Експериментальні дослідження проводили в 2012 2014 рр. на базі стаціонарного досліду кафедри землеробства та гербології ВП НУБіП України «Агрономічна дослід на станція» в зоні Лісостепу в зерно буряковій 10 пiльній сівозміні на чорноземі типовому в період технічної стиглості буряку цукрового

– перед збиранням врожаю.

Схема досліду передбачала застосування трьох систем землероб ства на фоні двох способів основного обробітку ґрунту, всього 6 ва ріантів досліду:

1) промислова система землеробства (СЗ), контроль (внесення на 1 га сівозмінної площі 300 кг NPK мінеральних добрив, 12 т гною, інтенсивне застосування хімічних заходів захисту рослин) + поверхневий обробіток ґрунту (ОГ) (обробіток ґрунту дисковими зна ряддями на глибину 8 10 см під усі культури сівозміни);

2) промислова система + диференційований обробіток (проведен ня за ротацію сівозміни 6 разів різноглибинної оранки, двічі поверх невого обробітку під пшеницю озиму після гороху і кукурудзи на си лос та 1 раз – плоскорізного обробітку під ячмінь);

3) екологічна система (застосування на 1 га сівозмінної площі N46P49K55 мінеральних добрив, 24 т органічних добрив (12 т гною, 6 т нетоварної частини врожаю, 6 т маси пожнивних сидератів), зас тосування хімічних і біологічних заходів захисту рослин за кри Випуск 3, 2014 терієм еколого економічного порогу наявності шкідливих мікроор ганізмів) + поверхневий обробіток;

4) екологічна система + диференційований обробіток;

5) біологічна система (внесення 24 т органічних добрив, застосу вання біологічних засобів захисту рослин) + поверхневий обробіток;

6) біологічна система + диференційований обробіток [9].

Біометричні показники буряка цукрового оцінювали розрахунко во. Вміст сахарози в коренеплодах визначали оптичним методом [3]. Активну мікробну біомасу та інтенсивність мікробної емісії СО2 оцінювали за методом субстрат індукованого дихання [10, 11]. Ста тистичну обробку результатів досліджень проводили в Мs Excel.

Результати дослідження. Біометричні показники рослин є важли вим критерієм оцінки продуктивності сільськогосподарських куль тур та впливу агротехнічних заходів на родючість ґрунту [7]. Прове деними дослідженнями встановлено, що формування найбільшої площі листкової пластинки було у варіанті з екологічною системою землеробства на фоні поверхневого обробітку ґрунту (382,63 см2), найменшої – за промислової системи з диференційованим обробіт ком (318,85 см2). Застосування біологічної моделі землеробства, за рахунок внесення органічних добрив, сприяє наростанню листкової маси та їх загальної асиміляційної поверхні на 9,2 % порівняно з промисловою моделлю, екологічної – на 7,2 % відповідно. При цьо му поверхневий обробіток сприяв збільшенню листкової поверхні рослин на 8,6 % більше, ніж диференційований. Площа коренеп лодів на кінець вегетації варіювала в межах 298,09 433,3 см2 з ма сою 1,22 1,93 кг. При цьому, найбільша площа коренеплодів та їх маса (при найменшій площі листків) виявлена за промислової систе ми землеробства. Тобто, внесення значної кількості мінеральних добрив стимулювало розвиток підземної маси за рахунок акумуляції поживних речовин в коренеплоді. Застосування диференційованого обробітку сприяло зростанню площі коренеплодів на 9,1 %, їх маси на 14,3 % (табл. 1). Встановлено, що існує тісний обернений коре ляційний зв’язок між площею листка та коренеплоду (r = 0,78), а також його масою (r = 0,58), що вказує на зростання маси та площі коренеплодів із зменшенням площі листкової поверхні рослин.

Індекс співвідношення площі листової пластинки до площі коренеп лоду свідчить, що при застосуванні екологічної та біологічної моде лей землеробства на фоні поверхневого обробітку ґрунту площа над земних і підземних органів рослини була рівнозначною, у варіанті з біологічною системою на фоні диференційованого обробітку площа Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”

–  –  –

Рис. 1 Вміст сахарози у буряку цукровому (середнє за три роки) Вміст сумарної (бактеріальної + грибної) активної мікробної біо маси, як важливого живого і лабільного компонента ґрунту, що ха рактеризує метаболічні властивості мікроорганізмів у ньому [6], ва ріював в межах 180,22 309,80 С мг/кг (рис. 2). Найбільший вміст сумарної біомаси (в т.ч. бактеріальної з найменшим вмістом грибної біомаси) виявлений у варіанті досліду біологічна система землероб ства + поверхневий обробіток ґрунту (309,80 С мг/кг). Внесення Випуск 3, 2014 органічних добрив та застосування біологічних засобів захисту рос лин сприяє оптимізації функціонування мікробіоти ризосфери буря ку цукрового, що виявляється у зростанні їх біомаси в 1,47 рази по рівняно з варіантами, де вносились органо мінеральні добрива та промислові агрохімікати. При цьому, мінімізація обробітку ґрунту сприяла збільшенню біомаси мікроорганізмів на 5,3 %, порівняно з диференційованим обробітком.

Рис. 2. Вміст сумарної активної мікробної біомаси (Смік.) в ризосфері буряка цукрового Інтенсивність мікробного дихання за рахунок емісії СО2 в ризос фері буряка цукрового варіювала в межах 85,62 142,86 мг С СО2/кг на добу (рис. 3). Застосування біологічної моделі землеробства також сприяло зростанню мікробіологічної активності, а, відповід но, і виділення СО2 на 38,6 % більше, ніж за промислової моделі.

–  –  –

Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” Встановлено, що між вмістом сумарної мікробної біомаси та емі сією СО2 є тісний кореляційний звязок (r = 0,89), що вказує на зрос тання мікробного продукування СО2 із збільшенням біомаси мікро організмів у ризосфері буряка цукрового. Крім того, пряма кореля ція між біомасою мікробіоти, емісією СО2 та площею листкової пла стинки (r = 0,5 0,67), а також площею коренеплоду (r = 0,61 0,72), вказує на безпосередній вплив активності функціонування мікробного комплексу ризосфери культури на формування її продук тивних показників.

Висновки. Таким чином, особливості та розкриття продуктивного потенціалу буряків цукрових, а також пов’язана з їх онтогенезом функціональна частина мікробного комплексу, що формується у ри зосфері основної культури, суттєво залежать від умов вирощування.

Так, біологічна система землеробства сприяє зростанню площі лист

РОСЛИННИЦТВО

кової поверхні на 9,2 %, за промислової системи збільшується пло ща та маса коренеплоду на 22,5 та 26,2% відповідно. Застосування біологічної системи землеробства на фоні поверхневого обробітку ґрунту сприяє збільшенню вмісту сахарози в коренеплодах до 15,82 %, сумарної мікробної біомаси до 309,8 С мг/кг в ризосфері буряка цукрового.

1. Борисюк В. Вплив рівнів удобрення на ріст і розвиток рослин буряків цукрових / В. Борисюк, М. Бомба // Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2012. № 16. С. 537 540

2. Бурко Л.М. Формування площі листкової поверхні буряків кормових залежно від удобрення та густоти рослин / Л.М. Бурко // Збірник наукових праць ННЦ «Інститу землеробства НААН». – 2011. – Вип. 3 4. – С. 147 152

3. Городній М.М. Агрохімічний аналіз: /М.М. Городній, А.В. Бикін, А.Г. Сердюк [та ін.]. – К.: Арістей, 2007. – 624 с.

4. Карпук Л.М. Фотосинтетична продуктивність цукрових буряків залежно від агротехнологічних прийомів вирощування / Л.М. Карпук // Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– 2014. – Вип. 21. – С.84 92

5. Марчук І.У. Вплив добрив на урожай і вміст сахарози в коренеплодах буряків цукрових в різних ланках сівозміни / І.У. Марчук, В.М. Козак, Л.В.Панчук // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2013. – Вип. 17 (Том ІІ). – С.67 72

6. Москалевская Ю.П. Микробна трансформация углеродсодержащих веществ ризосферы сахарной свеклы в различных агроценозах /

Випуск 3, 2014

Ю.П. Москалевская, Н.В. Патыка //Збірник наукових праць «Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків». Київ, 2014., С.138 143.

7. Москалевська Ю.П. Мікробні процеси трансформації вуглецю в ризосфері буряка цукрового чорнозему типового /Ю.П. Москалевська, М.В. Патика //Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2014.

№ 2. – С.34 39

8. Роїк М.В. Формування стратегії розвитку бурякоцукрового виробництва / М.В. Роїк, В.І. Пиркін, В.М. Сінченко, В.І. Гореленко, Л.Н. Гізбулліна, В.П. Москаленко // Цукрові буряки. – 2011. № 5. – С.4 7

9. Танчик С.П. Екологічна система землеробства в Лісостепу України.

Методичні рекомендації для впровадження у виробництво /С.П. Танчик, О.А. Демидов, Ю.П. Манько. – К.: НУБІП України, 2011. – 39 с.

10. Умер М.И. Микробиологическая активность на поверхности и внутри почвенных агрегатов / М.И. Умер, А.А. Ванькова // Известия ТСХА. – 2011. – Вып. 6. – С. 78 83

11. West A.W. Modifications to the substrate induced respiration method to permit measurement of microbial biomass in soils of differing water contents /A.W. West, G.P. Sparling //Journal of Microbial Methods. – 1986. – № 5. – Р. 177 189 Проведено оцінку залежності рівня росту і розвитку буряків цукрових в агроценозах від агрозаходів, а також визначено якісні показники вмісту саха рози в коренеплодах. Виявлено кількість мікробної біомаси та інтенсивність емісії СО2 в ризосфері культури. Встановлено, що застосування різних систем землеробства має ключове значення у формуванні продуктивності культури, що також обумовлено функціональними особливостями рослинно мікробної системи біологічного грунтового комплексу.

Ключові слова: буряки цукрові, біометричні показники, вміст сахарози, мікробна біомаса, емісія СО2, система землеробства.

Проведена оценка зависимости уровня роста и развития сахарной свеклы в агроценозах от агромероприятий, а также качественные показатели со держания сахарозы в корнеплодах. Выявлено количество микробной биомассы и интенсивность эмиссии СО2 в ризосфере культуры. Установлено, что при менение различных систем земледелия имеет определяющее значение на форми рование продуктивнности культуры, что также обусловлено и функциональ ными особенностями растительно микробной системы биологического почвен ного комплекса.

Ключевые слова: сахарная свекла, биометрические показатели, содержа ние сахарозы, микробная биомасса, эмиссия СО2, система земледелия.

Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”

It is evaluated the dependence of the level of growth and development of sugar beet in agrocenoses from agromeasures, qualitative indicators of sucrose content in the roots as well. The amount of microbial biomass and intensity of CO2 emissions in the rhizosphere of the crop are measured. It is found that the use of different agrarian systems is crucial for the formation of culture productivity and it is also due to the functional features of plant microbe systems of biological soil complex.

Keywords: sugar beet, biometric indісes, sucrose content, microbial biomass, CO2 emissions, agrarian system

–  –  –

РОСЛИННИЦТВОПохожие работы:

«Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя Студентське наукове товариство ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль 2009 Всеукраїнська студентська науково технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ББК 72+34 (Укр) М34 Матеріали Всеукраїнської студентської науково технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль:...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 47 УДК 141.7:115.4 В.О. СКВОРЕЦЬ Запорізький національний університет СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС ЯК СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА Соціальний прогрес виступає тим феноменом, який безпосередньо впливає на історичний розвиток і долю будь-якого народу. Всі концепції суспільного розвитку дотикаються до проблеми соціального прогресу, відображаючи потреби та інтереси певних суспільно-політичних сил, їхнє бачення шляхів розвитку суспільства. Феномен соціального...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 634.11:631.164 Костюк Л.А. кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інститут помології ім. Л.П.Симиренка НААН ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НОВИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ ЯБЛУНІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ У НАСАДЖЕННЯХ РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація. У публікації викладено результати проведених досліджень щодо економічної оцінки вирощування нових і перспективних сортів селекції Інституту помології ім. Л.П.Симиренка НААН у насадженнях різних...»

«Висновки. У селекційній практиці для зниження ризику втрати генотипів з високою схожістю насіння доцільно використовувати ембріологічні показники, а також враховувати якісні показники насіння з окремих генотипів за відсутності первинної обробки, уникаючи знівелювання інформації про генотип. Список використаних літературних джерел 1. Кирсанова Ю.В. Изучение эмбриогенеза и качества семян триплоидных гибридов сахарной свеклы полученных с участием диплоидного и тетраплоидного МС компонентов/...»

«Захист і карантин рослин. 2013. Вип. 59. УДК 632 Л.Л. ГаВриЛюК, кандидат сільськогосподарських наук М.В. КрУть, кандидат біологічних наук Інститут захисту рослин НААН інноВації ЗахистУ росЛин — ВиробництВУ Наведено матеріали про створені в Інституті захисту рослин НААН інновації. Широке їх впровадження дає можливість успішно вирішувати завдання щодо збільшення обсягів виробництва високоякісного зерна, екологічно чистої плодоовочевої продукції, а також карантину рослин. інновації,...»

«3. Методики випробування і застосування пестицидів // С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М.П. Секун, О.О. Іващенко. – К.: Світ, 2001. – 448 с.4. Секун Н.П. Метод исследования токсичности пестицидов для вредителей сельскохозяйственных культур и полезных членистоногих с помощью персонального комп’ютера / Н.П. Секун, Н.Н. Кошевская, О.В. Чабан // Агрохимия. – 1996. – № 12. – С. 106-109.5. Сосюк О.Г. Резистентность тетраниховых клещей к акарицидам // Современное положение с резистентностью вредителей,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЄВСЕЄНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА УДК 664.692 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ, ЗБАГАЧЕНИХ ЯЄЧНИМИ ПРОДУКТАМИ 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 16, 2011: 70-74 УДК: 633.854.78:631.527 ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ, СТВОРЕНІ В ІНСТИТУТІ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН Н.М. Кутіщева, Б.К. Литовченко, Л.І. Шудря, Г.В. Жаркова1 Інститут олійних культур НААН Український інститут експертизи сортів рослин В статті наведені результати Державного випробування 4-х нових гібридів соняшнику – Регіон, Політ 2, Каменяр та Початок, які визнані перспективними та занесені до Державного реєстру...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК: 339.9: 636:3 Диндин М. Л., асистент кафедри інформаційних технологій в менеджменті, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА М'ЯСА ОВЕЦЬ І КІЗ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ Анотація. Проведено аналіз ефективності виробництва м’яса овець і кіз в сільськогосподарських підприємствах західних областей України. Ключові слова:...»

«– Рослинництво – Аннотация Куць Р.А., Плакса В.Н., Романюк П.В. Влияние технологии выращивания на продуктивность ржи озимой в условиях западного Полесья Украины В статье приведены результаты исследований относительно влияния различных технологий выращивания, уровня минерального питания и системы защиты на продуктивность ржи озимой в условиях Западного Полесья Украины. Ключевые слова: рожь, сорт, технология выращивания, продуктивность, качество, удобрения. Annotation Kuthc R., Plaksa V.,...»

«– Рослинництво – Изучено воздействие сроков посадки и норм удобрения на изреженность всходов и выживание насаждений картофеля во время вегетации вследствие поражения столонов картофеля после посадки ризоктониозом и гнилями. Установлено, что у сортов картофеля при опоздании с посадкой увеличивается изреженность всходов с 4,9 до 9,1%, посевов с 3,4 до 5,2%. Ключевые слова: картофель, сроки посадки, уровни удобрений, гнили. Annotation Ilchuk R., Nedilska U. A defeat of tubers of potato of...»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»