WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 579.64:631.427 О.Ю. Колодяжний, аспірант НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Є.Є. Андронов, кандидат біологічних наук ДНУ ВСЕРОСІЙСЬКИЙ НДІ ...»

Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”

УДК 579.64:631.427

О.Ю. Колодяжний, аспірант

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Є.Є. Андронов, кандидат біологічних наук

ДНУ ВСЕРОСІЙСЬКИЙ НДІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ РАСГН

М.В. Патика, доктор сільськогосподарських наук

ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

МОЛЕКУЛЯРНО БІОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ПРОКАРІОТНОГО КОМПЛЕКСУ ЧОРНОЗЕМУ

ТИПОВОГО ЗА ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Ґрунт є важливим природним самовідновлюваним ресурсом та середовищем, в якому формується біологічне різноманіття живих організмів, а мікроорганізми – основним джерелом генетичного різноманіття ґрунтової біоти. Встановлено, що число різних геномів прокаріот в одному грамі ґрунту варіює в діапазоні від 2000 до 18000 [4]. Структура та гетерогенність обумовлює високу мікрозональність ґрунту, в якому формуються мікробні ценози та їх системи, що безпосередньо впливає на їх функціональну різнонаправленість [9].

Більш ніж 95 % прокаріот потребують комплексної оцінки структури якісного складу, складних трофічних зв’язків, механізмів взаємодії між мікробними ценозами та середовищем їх існування в системі ґрунт – мікроорганізми – рослина [3]. За різними оцінками, класичними мікробіологічними методами дослідження можливо врахувати від 0,1 до 10 % мікробного фонду ґрунту. На фоні невідомих та видів, що не культивуються, відповідно до цього недостатньо дослідженого пулу мікробних генів та генних продуктів, функції більшості мікроорганізмів залишаються нез’ясованими [2].

За останнє десятиліття значного розвитку набули молекулярно біологічні методи дослідження, що лягли в основу нових відкриттів у мікробіології – напрямку метагеноміки [7]. Сучасні роботи з вивчення структури ендоґрунтової мікрофлори базуються на виділенні нуклеїнових кислот (рДНК та рРНК) всіх живих організмів із різних типів ґрунтів та подальшому їх аналізі [11].

З розвитком у молекулярній мікробіології методів секвенування нового покоління (піросеквенування) розширились можливості масштабного вивчення мікробіоти. Такий підхід дозволяє виявляти реальне таксономічне різноманіття компонентів ґрунтового мікробіому, незалежно від функціональної спрямованості, трофізму та культивування на поживних середовищах [5].

© О.Ю. Колодяжний, Є.Є. Андронов, М.В. Патика, 2014 Випуск 1 2, 2014 Мета статті: оцінити метагеном та таксономічну структуру прокаріотного комплексу чорнозему типового за вирощування пшениці озимої в умовах різних систем землеробства.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження прокаріот чорнозему типового проводили у фазі цвітіння пшениці озимої з верхнього кореневмісного шару (0 – 20 см) в стаціонарному польовому досліді, закладеному на базі кафедри землеробства та гербології НУБіП України у 2012 – 2014 роках. Зміст досліду передбачав поєднання трьох градаційних систем землеробства на фоні диференційованого та поверхневого основного обробітку ґрунту.

Системи землеробства відрізняються рівнем ресурсного забезпечення елементами живлення сільськогосподарських культур для бездефіцитного потенціалу агроландшафту. За промислової системи землеробства (контроль) на гектар ріллі в сівозміні вносили 12 т органічних і 300 кг мінеральних добрив (N92P100K108). У екологічній моделі пріоритетним є застосування органічних добрив у кількості 24 т/га (12 т/га гною, 6 т/га нетоварної, побічної частини врожаю с. г. культур, 6 т/га сидеральної маси пожнивних посівів). Баланс елементів живлення компенсували мінеральними добривами (N46P49K35). Індекс екологізації становив 6,2, що є підставою до класифікації цих систем як складової частини екологічного землеробства. Основою біологічної системи є внесення 24 т/га ріллі органічних добрив в сівозміні без хімічно синтезованих агрохімікатів із застосуванням біологічних засобів захисту посівів[6].

Для аналізу метагеному та таксономічної структури прокаріот чорнозему типового застосовували метод піросеквенування [10], що включав наступні етапи:

виділення тотальної ДНК ґрунтових організмів, її очищення від гумінових кислот проводили згідно методичних рекомендацій [1];

збільшення кількості бактеріального фрагменту гену 16S рРНК проводили в ампліфікаторі Thermal Cycler T100 (Віо Rad) із використанням універсальних праймерів F515 GTGCCAGCM GCCGCGGTAA і R806 GGACTACVSGGGTATCTAAT з додаванням олігонуклеотидних ідентифікаторів (MID) для кожної проби і послідовностей, необхідних для піросеквенування по протоколу Roche [5];

підготовку проб, емульсійну ПЛР і секвенування проводили на приладі GS Junior (Roche, USA) згідно з методичними рекомен даціями виробника;

Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”

–  –  –

Індекси різноманіття Шеннона визначено в межах 3,55 – 4,54, що свідчить про високий ступінь різнонаправленості ґрунтово мікробіологічних процесів, які сприяють формуванню відповідного поліморфізму прокаріот чорнозему типового. Індекси насиченості ChaoІ перевищували кількість виявлених ОТО в 3,5 – 5,7 разів залежно від варіантів досліду. Це вказує на те, що рівень реального біорізноманіття прокаріот чорнозему типового в рази перевищує експериментально виявлений.

Таксономічний аналіз нуклеотидних послідовностей показав наявність у структурі мікробіому чорнозему типового представників прокаріот двох архейних (Crenarchaeota, Euryarchaeota) та 22 бактеріальних філ (Acidobacteria, Actinobacteria, Armatimonadetes, BRC1, Bacteroidetes, Chlamydiae, Chlorobi, Chloroflexi, Cyanobacteria, Elusimicrobia, Fibrobacteres, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Nitrospirae, OD1, Planctomycetes, Proteobacteria, TM7, Thermi, Verrucomicrobia, WS3, WYO). Абсолютними домінантами за наси ченістю від загальної кількості виявлених філотипів прокаріот були представники Proteobacteria – 79,6 % та Actinobacteria – 12,9 %.

Топологія розподілу представників мікробного ценозу за варіан тами досліду переважно характеризувалась зміною співвідношення основних бактеріальних таксонів. Так, на рівні великих таксономічних одиниць (філ) значної диференціації абсолютних домінантів за варіантами досліду не спостерігали. Таксономічний аналіз на рівні родин дозволив виявити структуру розподілу основних представників прокаріотного комплексу чорнозему типового.

Домінуючими були родини Alcaligenaceae, Pseudomonadaceae, Solirubrobacteraceae, Gaiellaceae, Nitrososphaeraceae (рис. 1). При цьому частка представників родини Alcaligenaceae за екологічної системи землеробства знижувалась та становила 40,4 та 39,8 % відповідно до обробітку ґрунту, а представленість Pseudomonadaceae навпаки зростала, порівняно з іншими системами.

Родини прокаріот Gaiellaceae та Solirubrobacteraceae найбільш представлено за промислової системи землеробства з диферен ційованим обробітком – 3,6 та 1,8 % відповідно.

Більш варіабельний розподіл за варіантами досліду спостерігали серед субдомінуючих представників мікробіому (рис. 2).

Так представленість родини Micrococcaceae та Hyphomicrobiaceae за екологічної системи була в 1,6 рази вищою, ніж за промислової з диференційованим обробітком, родини Intrasporangiaceae – в 1,5 – 2,0 рази, родини Streptomycetaceae – в 1,5 нижчою, порівняно з Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” іншими варіантами. За біологічної системи землеробства виявлено зниження представників Nocardioidaceae майже у 2 рази, Intras porangiaceae – в 3,5 за поверхневого та 5,7 раз за диференційованого обробітку. У варіантах з пріоритетним застосуванням органічних добрив зростала кількість представників родин Xanthomonadaceae, Comamonadaceae та відбувалось зменшення частки представників Sinobacteraceae та Bacillaceae. За поверхневого обробітку ґрунту представленість родини Pseudonocardiaceae зменшувалась, а Geodermatophilacea збільшувалась, зокрема, у варіантах промислової і екологічної моделей землеробства.

Рис. 1. Структура розподілу домінуючих прокаріот чорнозему типового за різних систем землеробства Примітка: Диф. – диференційований обробіток;

Пов. – поверхневий обробіток.

Рис. 2. Структура розподілу субдомінуючих прокаріот чорнозему типового за різних систем землеробства Примітка: Диф. – диференційований обробіток;

Пов. – поверхневий обробіток.

–  –  –

Слід зазначити, що значне збільшення представленості родини Enterobacteriaceae спостерігали у варіанті екологічної системи землеробства з поверхневим обробітком ґрунту. Це пояснюється ймовірним їх надходженням у ґрунт з органічними добривами (гноєм). За екологічної та біологічної систем з диференційованим обробітком відсоток їхньої представленості був найменший.

Варто наголосити, що частка мінорних видів прокаріотного комплексу, представленість кожного з яких не перевищувала 0,1 %, у сумі складала – 16,3 – 25,2 % залежно від варіанту досліду, що визначає їх важливу роль у формуванні загального біорізно маніття мікробного комплексу. Тому присутність цих мінорних груп необхідно враховувати при характеристиці мікробіому в цілому та визначенні функціональної спрямованості мікробних ґрунтових процесів.

Висновки. Таким чином, застосування методу піросеквенування дало можливість на новому рівні оцінити мікробіом чорнозему типового, провести аналіз структури та якісний склад, оцінити його кількісні характеристики, виявити нові філотипи ґрунтової мікробіоти, що не культивуються на поживних елективних середовищах.

Установлено, що абсолютними домінантами в структурі прока ріотного комплексу чорнозему типового в агроценозі пшениці є представники бактеріальних філ Proteobacteria – 79,6%, та Actinobacteria – 12,9%, зокрема родини: Alcaligenaceae, та Pseudomo nadaceae. Значно менше представлені філи Gemmatimonadetes – 1,4%, Chloroflexi – 1,4%, Acidobacteria – 1,0%, Firmicutes – 0,7%, Planctomycetes – 0,4%, Verrucomicrobia – 0,4% та Bacteroidetes – 0,2 %. Високий рівень біорізноманіття прокаріот обумовлено наявністю мінорних філотипів різних таксонів, представленість яких у мікробіомі була дуже низькою, а їх кількість перевищувала сотні штук.

За різних систем землеробства відбувається формування мікробних угрупувань з різним рівнем диференціації структури та представленості домінуючих та субдомінуючих таксонів прокаріот чорнозему типового, що обумовлено різною функціональною направленістю мікробних процесів у ґрунті.

1. Андронов Е.Е. Научно методические рекомендации по выделению высокоочищенных препаратов ДНК из объектов окружающей среды / Е.Е. Андронов [и др.] – ГНУ ВНИИСХМ, 2011 – 27 с.

Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”

2. Патика М.В. Формування біорізноманіття та філотипової структури еубактеріального комплексу чорнозему типового при вирощуванні пшениці озимої / М.В. Патика, С.П. Танчик, О.Ю. Колодяжний [та ін.] // Доповіді НАН України. – 2012. – № 11. – С.163 171.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Патыка Н.В. Агробиология микроорганизмов: разнообразие, структурная организация и функциональные особенности / Н.В. Патыка, В.Ф. Патыка // Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2014. – Додаток № 1. – С. 77 78.

4. Патыка Н.В. Прокариотические микроорганизмы почвы: структура и функциональное разнообразие / Н.В. Патыка, Ю.В. Круглов, Е.В. Шеин // Тезисы докладов ХІІІ Съезда общества микробиологов Украины им. С.Н. Виноградского. – Одесса, 2013. – С. 46.

5. Першина Е. Изучение структуры микробного сообщества засоленных почв с использованием высокопроизводительного секвенирования / Е. Першина, Г. Тамазян, А. Дольник [и др.] // Экологическая генетика – 2012. – T. 10. – №2. – С. 31 – 38.

6. Танчик С.П. Екологічна система землеробства в Лісостепу України.

Методичні рекомендації для впровадження у виробництво / С.П. Танчик, О.А. Демідов, Ю.П. Манько [та ін.]. – К: НУБіП України, 2011. – 39 с.

7. Green Tringe S. Metagenomics: DNA sequencing of environmental samples/ S. Green Tringe, E. M. Rubin// Nature reviews: Genetics. – Nature Publishing Group, 2005. – Vol. 6. – P. 805 – 814.

8. Kuczynski J. Using QIIME to analyze 16S rRNA gene sequences from Microbial Communities / J. Kuczynski, J. Stombaugh, W. Anton Walters [et all] // Curr Protoc Bioinformatics – 2012. – Mode of access: http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC3249058/.

9. Microbial diversity and soil functions / P. Nannipieri, J. Ascher, M. T. Ceccherini [et al]// European Journal of Soil Science. – 2003. – Vol. 54. – P. 655 – 670.

10. Ronaghi M. Pyrosequencing: a tool for DNA sequencing analysis / M. Ronaghi // Methods Mol. Biol. – 2004. – V. 255. – P. 211–219.

11. Uroz S. Pyrosequencing reveals a contrasted bacterial diversity between oak rhizosphere and surrounding soil. / S. Uroz, M. Buee, C. Murat [et all] / / Environ. Microbiol. – 2010. – №. 2. – P. 281–288.

Методом піросеквенування проведено порівняльний аналіз метагеному та таксономічної структури прокаріот чорнозему типового в агроценозі пшениці озимої за різних систем землеробства. Виявлено представників 22 бактеріальних та двох архейних філ. Установлено, що абсолютними домінантами в структурі прокаріотного комплексу є представники бактеріальних філ Proteobacteria та Actinobacteria з різним ступенем представленості родин у варіантах досліду. Високий рівень біорізноманіття досягався за рахунок значної кількості мінорних таксономічних одиниць, сумарна частка яких склала 16,3 – 25,2 % залежно від варіантів досліду.

Випуск 1 2, 2014 Ключові слова: мікробний комплекс, чорнозем типовий, метагеном прокаріот, ґрунт, пшениця озима, піросеквенування.

С использованием метода пиросеквенирования проведен сравнительный анализ таксономической структуры прокариот чернозема типичного в агроценозе озимой пшеницы при разных системах земледелия. Выявлено представителей 22 бактериальных и двух архейных фил. Установлено, что абсолютными доминантами в структуре прокариотного комплекса были представители бактериальных фил Proteobacteria и Actinobacteria с разной степенью представленности в вариантах опыта. Высокий уровень биоразнообразия достигался за счёт большого количества минорных таксономических единиц, суммарная доля которых составила 16,3 25,2% в зависимости от вариантов опыта.

Ключевые слова: микробный комплекс, чернозём типичный, метагеном прокариот, почва, озимая пшеница, пиросеквенирование.

The comparative analysis of taxonomic structure of chernozem’s prokaryotes in agrocenosis of winter wheat with different agrarian systems was conducted by method of pyrosequencing. It would been identified representatives of 22 Bacterial and two Archaea phylums. It is established, that phylum of Proteobacteria and Actinobacteria were absolutely dominant in the structure of prokaryotic complex and had different degrees of representation of families in the experimental variants. High level of biodiversity was achieved due to a large number of minor taxonomic units, the total share of which amounted to 16,3 – 25,2 % depending on the variants of experiment.

Keywords: microbial complex, typical chernozem, metagenome of prokaryotes, soil, winter wheat, pyrosequencingПохожие работы:

«РОСЛИННИЦТВО 3. Нечипорович А.А. Физиология фотосинтеза и продуктивность растений / А.А. Нечипорович. М.: Наука, 1983. 7-33 с.4. Культура гречихи. Технология возделывания гречихи / [ Алексеева Е.С., Елагин И.Н., Билоножко В.Я. и др.]; под. ред. Е.С.Алексеевой. [ч.3]. – К.-П., 2005. 320 с.5. Ермантраут Е.Р. Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних в пакеті STATISTICA 6.0. / Е.Р. Ермантраут, О.І. Присяжнюк, І.Л. Шевченко. Інститут цукрових буряків УААН. К.: 2007. 54 с. 6. Кващук О.В....»

«Захист і карантин рослин. 2011. Вип. 57. УДК 632.651:632.913.1 Л.А. ПИЛИПЕНКО, кандидат біологічних наук, Інституту захисту рослин НААН АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ФІТОПАРАЗИТИЧНИХ НЕМАТОД З ІМПОРТОВАНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ Проведено аналіз ймовірності інтродукції фітопаразитичних нематод з імпортованою продукцією. Показано, що таким шляхом можливе завезення 29-ти видів нематод, у тому числі 7-ми видів Національного переліку регульованих шкідливих організмів в Україні. За кількістю випадків...»

«Захист і карантин рослин, 2013. Вип. 59. УДК: 632.76: 633.11 С.В. ТКАЧОВА, науковий співробітник Інститут захисту рослин НААН В.П. ФЕДОРЕНКО, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України Національний університет біоресурсів і природокористування України ШКІДЛИВІСТЬ ЛИЧИНОК ХЛІБНИХ П’ЯВИЦЬ НА ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ Наведено результати досліджень шкідливості личинок хлібних п’явиць (Oulema melanopus L., O. lichenis Voet.) на посівах пшениці ярої та впливу ступеня пошкодження на зниження...»

«Техніка та пристрої НВЧ діапазону. Антенна техніка ТЕХНІКА ТА ПРИСТРОЇ НВЧ ДІАПАЗОНУ. АНТЕННА ТЕХНІКА УДК 621.372.413 ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ РЕЖЕКТОРНИХ ФІЛЬТРІВ НА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ Моховиков О.С., студент Трубін О.О., д.т.н., професор Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, м. Київ, Україна Вступ Сучасна методика проектування фільтрів на діелектричних резонаторах застаріла та потребує змін. Найбільш зручним...»

«УДК 6 3 3. 6 3 : 6 3 1. 5 3 1. 1 2 ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДНОГО НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ БЕЗВИСАДКОВИМ СПОСОБОМ В. М Балан, В. М Бобруйко, М. О Клещєвніков. У статті розглядаються шляхи оптимізацГГ технології вирощування насіння ЧС гібридів безвисадковим способом у Криму. Із них головні: розміщення безвисадкового насінництва в найбільш сприятливих районах, зменшення норми висіву базисного насіння, диференціація ширини міжряддя компонентів, сівба під покрив...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК 594.1 Р. І. Гураль – молодший науковий співробітник відділу проблем антропізації природних екосистем Державного природознавчого музею НАН України; Н. В. Гураль-Сверлова – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем антропізації природних екосистем Державного природознавчого музею НАН України Прісноводні молюски родів Unio і Batavusiana (Bivalvia, Unionidae) у малакологічному фонді...»

«МЕТОДИКИ 2007. Vol.5. P. 136. Sharan Y. Cooperative learning for Tsay M. A case study of cooperative learning Schul J.E. Revisiting and old friend: The academic and social gains: valued and communication pedagogy; Does practice and promise of cooperative pedagogy, problematic practice / working in teams make a difference? / learning for the twenty-first century / Y.Sharan //European Journal of M.Tsay, M.Brady //Journal of the J.E.Schul //The Social Studies. Education. 2010. Vol.45(2). P....»

«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 60 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 16, 2011 р. Д.О. Новіков ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОПЛАТ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ Анотація. Розглянуто особливості доплат у контексті їх прояву у диференціації правового регулювання медичних працівників. Визначено, що досліджені доплати при їх належній практичній реалізації повинні створити зацікавленість медичних працівників у роботі в особливих умовах та...»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІII, 2013 УДК 378.011.3 – 051 : 338.488.2 : 640.4 С. М. Кобзова РОЛЬ ДИСЦИПЛІН БЛОКУ РЕКРЕАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 20-му столітті відпочинок став невід’ємною складовою життєдіяльності людини та забезпечував її нормальне фізіологічне та психічне функціонування. У 21-му столітті з огляду на погіршення екологічної ситуації на всій планеті поступово збільшується кількість...»

«5.4. Бібліографія щодо спелеобіології в Україні Bibliography on biospeleology in Ukraine. — Igor Zagorodniuk. — List of all publications cited in the current issue includes 490 items. Представлена нижче бібліографія включає всі цитовані у цьому зведенні публікації. Разом цитованих публікацій — майже 500 (490 першоджерел). Найбільше у бібліографії наведено праць таких колег (понад 5 праць): К. Татаринов (34), Б. Рідуш (28), І. Загороднюк (27), Я. Петрушенко (15), В. Коржик (14), Ю. Крочко (13),...»

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УдК 575.11.113:854.78 А. Є. солоденко, к.б.н., пров.н.сп., Ю. м. сиволап, д.б.н., академік НААН Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, відділ геноміки і біотехнології Овідіопольська дорога, 3, Одеса, 65036, Україна, e-mail: angelika_solo@yahoo.com міКРОсАтЕЛітНі мАРКЕРИ ГЕНіВ стіЙКОсті сОНЯШНИКА ДО НЕсПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИстОЇ РОсИ Проведено генотипування 13...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»