WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Таврійський державний агротехнологічний університет 2. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учеб. пособие / Пер. с англ.; под ред. проф. А. Е. Климова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Таврійський державний агротехнологічний університет

2. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учеб. пособие / Пер. с

англ.; под ред. проф. А. Е. Климова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

3. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу. – К.: КНЕУ, 2009. –

351 с.

4. Ситник О.Ю. Розвиток персоналу. Електронний ресурс. Режим

доступу: http://intkonf.org/sitnik-o-yu-rozvitok-personalu-yak-faktor-rozvitkukonkurentospromozhnosti-pidpriemstva/.

Abstract. In today's agricultural production not implemented in ways that staff development.

The aim of the study was to improve methods chosen certification of personnel, which would provide an objective assessment of the work of administrative employees and show the need for a system of continuous staff development and content of some of its elements, assessment of personnel

- personnel measures designed to assess the level of compliance of labor, skills and potential of individual requirements activities carried out. For better evaluation of farm managers are invited to supplement the certification process elements "Method 360 °», according to which the determination of the level of competence of managers passing through 4th levels. It is necessary to build a consistent mechanism for raising the motivational potential of employees by identifying their motivational needs. For workers most relevant are those motivating factors as an interesting and useful work, high wages, desire for achievement and recognition. defining the strategic goals of the company with regard to staffing needs, promotion of reserve managers, training, remuneration according to work done. Measures defining members of staff training programs, content, focus, timing of training programs. Task management is the effective use of individual motivation factors for the introduction of training programs. Application of the assessment and staff development of modern techniques will greatly increase the efficiency of administrative work, which in turn have a positive impact on the performance of the organization. Staff development should be continuous, provide an objective assessment, training and professional development.

УДК 631.162:657.01:338.24:

Вороновська О.В,.

к.е.н., доц. кафедри обліку і аудиту Таврійського державного агротехнологічного університету

ГРОШОВІ ВИМІРНИКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. В роботі наведено узагальнення та систематизація поглядів економістів на сутність грошового вимірника та перегляд його заміни на енергетичний еквівалент.

Ключові слова: гроші, облік, енергія, сільськогосподарська продукція, біологічні активи, додаткова вартість.

Таврійський державний агротехнологічний університет Актуальність проблеми. Всі труднощі, з якими стикається світова наука у вирішенні актуальних проблем розвитку сільськогосподарської діяльності в подоланні загрози продовольчої кризи та ресурсних обмежень пов’язані з неправильним відображення господарських процесів в обліково-інформаційній системі суспільства, яка представлена грошовою системою. Грошовий вимірник в динамічній системі бухгалтерського обліку призводить до існування ряду дискусійних проблемних, пов’язаних з об’єктивністю вартісної оцінки облікових даних. За гроші завжди купують енергію у всіх її проявах, а основним їх забезпеченням є сільськогосподарська продукція. Гроші покликані відображати енергетичні потоки, які створюють сільськогосподарську продукцію. Але, гроші сьогодні живуть в нашому суспільстві самі по собі.

Уряди їх друкують в необмежених кількостях, а США безмірно, що і викликає інфляційні процеси. Нестійка грошова маса породжує не адекватну оцінку фактам сільськогосподарської діяльності, виникає необхідність переосмислення сутності грошей та впровадження нових показників виміру в бухгалтерському обліку.

Про необхідність Аналіз останніх досліджень і публікацій.

впровадження нового показника, який би об’єктивно висвітлював факти сільськогосподарської діяльності мова йде вже давно. Найбільш істотний внесок в економічну теорію, бухгалтерський облік і правове обґрунтування внесли: Ф. Кене, Д. Рікардо, С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко, В. Жук, В. Шевчук та інші.

Ціль роботи. Узагальнення та систематизація поглядів на грошовій вимірник сільськогосподарської діяльності та ефективність його функціонування в економіці.

Виклад основного матеріалу. У силу історично - сформованих обставин гроші зробилися основним двигуном нашої епохи. Вони є основним показником і визначають рівень розвитку країн. Прийняття управлінських рішень ґрунтується на думці про співвідношення грошових заходів.

Таврійський державний агротехнологічний університет

У Великому Енциклопедичному Словнику написано: «Гроші - засіб здійснення мінових відносин, загальний еквівалент мінової вартості». Але торгівля нічого не виробляє і являється способом непропорційного збагачення посередників.

Сьогодні виділяється три направлення до визначення сутності грошей через:

релігійно-культурне богопізнання;

Соціальні грошові теорії соціальні відносини;

еквівалент для матеріального обміну Економічна грошова теорія Узагальнюючи грошові теорії можна сказати, що походження грошей достовірно не встановлено. Це або угода людей, або установка держави, або результат прогресу розвитку суспільства. Гроші пов'язані не тільки з економічними процесами, але і з духовною, фізіологічною та психологічною діяльністю людини.

Сутність грошей необхідно розглядувати з двох сторін

1) матеріальної, як вираз цінності (в формі активу), на яку може впливати влада;

2) нематеріальної, як вимога про зміну форми відповідно до рівня товарних відносин для ефективного функціонування економіки, пов’язана з людською фізіологією і психологією.

В кожний період економічного розвитку суспільства з'являлася і переважала своя концепція сутності грошей, побудова грошових систем та бухгалтерського обліку.

А. Сміт найближче підійшов до розуміння сутності грошей, назвавши грошову систему «Великим колесом обігу». Він підкреслював, що не можна плутати гроші і товари. Дохід слід вимірювати товарами, а не грошима. Але в силу нерозуміння природи вартості А. Сміт не зміг пояснити природу грошей.

К.

Маркс назвав гроші специфічним товаром і включив «цей товар» в «коло грошового обігу» за допомогою формули:

Таврійський державний агротехнологічний університет (1) З цієї формули виходить, що рух вартості тотожний руху грошей: перший виявляється через друге; збільшення вартості Т! в процесі виробництва веде до збільшення кількості грошей в кінці кожного коло обігу; ніякої іншої ознаки, що вказує на збільшення вартості, крім як збільшення кількості грошей в кінці кожного циклу, немає. Сьогодні навколишній світ сприймається виключно через призму безперервного, розширюється «кругообігу» економічних відносин. Економічна наука досі не може відповісти на питання, - що ж є першоосновою, яка творить блага, які вона пропонує міряти за допомогою грошей.

Особливістю бухгалтерського обліку є те, що всі господарські операції, які обліковуються в натуральних та трудових вимірниках, обов’язково узагальнюються в грошовому. А господарські операції, які не мають грошової оцінки, в бухгалтерському обліку не відображають.

Гроші - це єдиний фактор, загальний для всіх господарських операцій, тому вони є єдиною практичною одиницею виміру, що виражає ідентичну та порівнянну фінансову інформацію. Але гроші самі по собі суб’єктивні, являються символами, інформаційними кодами властивостей продукції, кількісний вміст якого в продукції відображається числом на банкноті. Цю властивість продукції називають вартістю, але з фізичної точки зору чим являється вартість, яка з’являється в продукції, не визначена, оскільки це лежить за рамками економічної науки. Сільськогосподарська продукція виникає внаслідок дії енергетичного імпульсу – природної та людської енергії.

В П(С)БО 30 «Біологічні активи» трактується: «Сільськогосподарська продукція - актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання. Біологічний актив - тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або

Таврійський державний агротехнологічний університет

додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди» [6].

Сільськогосподарська продукція виникає внаслідок біологічних перетворень (процес якісних і кількісних змін біологічних активів) під впливом енергетичного імпульсу людської та природної енергії.

Зв'язок між потоками енергії і потоками грошей далеко не очевидний, між ними існує розрив, який і є джерелом виникнення криз і конфліктів.

Спроби описати суть економічних результатів (підсумок вартості) через фізичні характеристики процесів перетворення одної форми речовини в іншу робилися ще за часів Г. Лейбніца, він дав визначення терміну «енергія» [5]. Ф.

Кене наголошував на важливості ролі сільськогосподарської діяльності в забезпечені суспільства енергією сонця, але без знань фотосинтезу не зміг обґрунтувати енергетичну сутність взаємодії людини та природи [3]. С.

Подолинський розвинув теорію фізіократів і сформулював засади економічної парадигми, основою для порівняння продукції вважав енергію, як матеріальну субстанцію продукції, і її кількість, нагромаджену в продукції завдяки праці [7].

В період формування соціалістичної системи обліку в 1919-1921 р.р. М.

Смітом та С. Клепіковим висувались ідеї про вимір продукції в людиномашинній енергії - «енд». Енергетичній сутності грошей присвячені праці Н.

Ларуша. Згідно праць М. Руденко вартість створюється сонячною енергію, і пропонує в якості вимірника вважати зерно пшениці, обґрунтовуючи його як продукт, що є результатом синтезу енергії [8]. Сонце є провідним кредитором процесу виробництва зернових культур, запускаючи процес фотосинтезу безкоштовно. Підтримує цю думку і проф. В. Шевчук, який також пропонує вважати мірилом енергії зерно злаків [9]. До речі «шекель» (грошова одинця Ізраїлю) в перекладі означає «ше» - пшениця, а «кель» - одиниця виміру.

Д. Конторов запропонував свою систему одиниць, в яку входять таблиці фізичних, економічних, соціальних та інформаційних одиниць. Повна її назва Автономна система одиниць економічних величин [4].

Таврійський державний агротехнологічний університет

П.Г. Кузнєцов пропонує всі процеси, які проходять економіці, фінансах, соціології перевести на мову потоків енергії, тобто на мову потужності і використовувати універсальну міру (Ват). Вчений стверджує, що універсальним забезпеченням для емісії грошей є корисна потужність країни, визначає її економічні можливості, і є універсальною мірою вартості.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Саме на це наголошував В.М. Жук в «Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі України», що методологія бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності має будуватися як для «живого» типу економіки, а землю розглядати як господарський актив національного багатства та природний ресурс планетарного значення [2].

Основою грошей, як вимірників реальних економічних процесів, має бути абсолютна, а не відносна додаткова вартість. Відповідно матеріальним забезпеченням грошей, як мірила вартості матеріальних благ має бути продукція, в якій втілена абсолютна додаткова вартість.

До фази виробництва сільськогосподарської продукції долучаються класичні елементи (людина, засобі праці та предмети праці), а також природні фактори (сонце, родючість ґрунту, опади, атмосферне тепло). Отже, в процес виробництва долучається разом з постійним капіталом (С) та переміннім капіталом (V) також і природній капітал (П).

Результати процесу перетворення (біотрансформації) у формі біологічних активів буде мати вартість, що позначається класично:

–  –  –

випрошуючи чужі гроші та якісь інвестиції. Інвестиції в доларовому вираженні в будь-яких країнах, призводять до інфляції, оскільки оплата за доларові вкладення відбувається не поверненням доларів, а тією продукцією, яка виробляється на даній території. Таким чином, країна, що використовує долар, платить за нього двічі: один раз, коли повертає борг з відсотками, а другий, коли забезпечує порожній папір доларів своїм енергоресурсом. Американський долар - це нічим не забезпечений папір, який набрав своєї енергетичної ваги тільки завдяки енергоресурсам інших країн світу, в тому числі й України.

Споживча вартість українського зерна в п'ять разів вище його мінової вартості на світовому ринку. Природно, що країна несе колосальні втрати, які економісти не можуть визначити через відсутність єдиної міри.

Прихована субстанція, що ховається за цінами Висновки.

сільськогосподарської продукції, досліджувалась ще з часів Аристотеля. На роль такої субстанції пропонувався якийсь ресурс, який використовується при виробництві взагалі всіх продуктів. В принципі, таким ресурсом є енергія.

Таємниця грошей завжди полягала в енергетичному забезпеченні грошової маси.

Література

1. Вернадский В.И. Возникновение и развитие земледелия / Акад. наук СССР. Ин-т археологии; Отв. ред.: В.Д. Блаватский, А.В. Никитин. – М.: Наука, 1967. – 232 с.

2. Жук В.М. Теоретичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в аграрній економіці / В.М. Жук // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 87-91.

3. Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения /Ф.

Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго, П.С. Дюпон де Немур; пер. с франц., англ., нем. – М. :

Эксмо, 2008. – 1199 с.

4. Конторов Д.С., Михайлов Н.В., Саврасов Ю.С., 1999, Основы физической экономики. (Физические аналогии и модели в экономике.) – М.:

Радио и связь, 184 с.

Таврійський державний агротехнологічний університет

5. Лейбниц Г. В. Cочинения: В 4-х томах. Тома 1,4. М., Мысль,4. 1982

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №30 «Біологічні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.11.2005., №790.

7. Подолинський С.А. Вибрані твори / С.А. Полонинський; упоряд. Л.Я.

Корнійчук. - К.:КНЕУ, 2000. – 328 с.

8. Руденко М.Д. Енергія прогресу: нариси з фізичної економії [Текст]. – 2-ге вид. допов. / М.Д. Руденко. – Тернопіль: Джура, 2005. – 412 с.

9. Шевчук В.О. Абсолютні блага і ринок: виміри достатності теоретичної економії / В.О. Шевчук // Економіка АПК. – 2009. – №3. – С.103Аннотация. В работе приведено обобщение та систематизация взглядов экономистов на сущность денежного измерителя и пересмотр его замены на энергетический эквивалент.

Ключевые слова: деньги, учет, энергия, сельскохозяйственная продукция, биологические активы, прибавочная стоимость.

Summary. Money Meter in a dynamic accounting system leads to the existence of a number of controversial problems related to objective valuation credentials. For the money always buy energy in all its forms, and their main provision of agricultural products. Money is designed to reflect the energy flows that create agricultural products. We give a generalization and systematization of the views of economists on the concept of a monetary nature meter. The essence of money in terms of the energy approach. The analysis of the functions of money in accounting. It is proposed oc-new money as a measure of real economic processes, take the absolute value.

Material support money should be products, which embodied-schena absolute surplus value.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ISSN 2077-1746 Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2013. Т. 18, вип. 4(33) УДК 579:378.4(477.74)’’1865/2013’’ В. О. Іваниця, д.б.н., завідувач кафедри Н. Г. Юргелайтіс, нач. Редакційно-видавничого відділу ОНУ Т. В. Бурлака, наук. співр. ННБЦ ОНУ Т. В. Гудзенко, к.б.н., доцент Г. В. Ямборко, к.т.н., доцент Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, e-mail: v_ivanit@ukr.net МІКРОБІОЛОГІЯ В...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЄВСЕЄНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА УДК 664.692 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ, ЗБАГАЧЕНИХ ЯЄЧНИМИ ПРОДУКТАМИ 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор...»

«Аннотация. В статье рассматриваются результаты генетического анализа линий озимой ржи. Определены лучшие межлинейные гибриды, полученные на основе использований диаллельных скрещиваний. Annotation. The article deals of the results of genetic analysis of lines of winter rye. Determined the best interline hybrids derived from diallel crosses of uses. УДК 633.63:631.527 Л.А. КОСТОГРИЗ, кандидат с.-г. наук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України е-mail.: leonid_kos@mail.ru...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«Висновки. У селекційній практиці для зниження ризику втрати генотипів з високою схожістю насіння доцільно використовувати ембріологічні показники, а також враховувати якісні показники насіння з окремих генотипів за відсутності первинної обробки, уникаючи знівелювання інформації про генотип. Список використаних літературних джерел 1. Кирсанова Ю.В. Изучение эмбриогенеза и качества семян триплоидных гибридов сахарной свеклы полученных с участием диплоидного и тетраплоидного МС компонентов/...»

«УДК 11:007.5 Возний А.П., Возна І.В., Корж С.О. МОДЕЛЮВАННЯ ФЕНОМЕНУ ЖИВИХ СИЛ ЛЮДСЬКОЇ ТІЛЕСНОСТІ В РОБОТОТЕХНІЦІ У статті зроблено спробу визначити поняття живої сили людської тілесності, розкрити її сутність, висвітлити етапи розвитку науки та її характерні ознаки, дослідити феномен живих сил людської тілесності в робототехніці. Ключові слова: моделювання, живі сили, людська тілесність, система, організм, діюча сила, активна сила, наукова робототехніка, тіло, душа, розум. У сучасній науці...»

«Захист і карантин рослин 2014. Вип. 60. УДК 575+577.1 : 633.1 А.В. КАРЕЛОВ, науковий співробітник Н.О. КОЗУБ, кандидат біологічних наук І.О. СОЗІНОВ, старший науковий співробітник О.О. СОЗІНОВ, професор, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН і НАН Інститут захисту рослин НААН Я.Б. БЛЮМ, професор, доктор біологічних наук, академік НАН ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН»АЛЕЛЬНИЙ СТАН МАРКЕРІВ ГЕНА, АСОЦІЙОВАНОГО ІЗ ЧУТЛИВІСТЮ ДО ТОКСИНУ А PYRENOPHORA TRITICI-REPENTIS І...»

«РОЗДІЛ II. Біологія. № 7, 2010 УДК 595.74 О. П. Зінченко – кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Волинського національного університету імені Лесі Українки; К. Б. Сухомлін – кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Волинського національного університету імені Лесі Українки Про знаходження Мурашиного лева звичайного (Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767) на території Шацького національного природного парку Роботу виконано на кафедрі зоології ВНУ ім. Лесі Українки На...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 16, 2011: 126-130 УДК 631.582:632.5:633.85 ВПЛИВ СІВОЗМІН НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ Є.О. Юркевич * Одеський державний аграрний університет У південному Степу України визначено найкращі попередники для олійних культур: ріпаку озимого – горох, пшениця озима та ячмінь озимий; соняшнику – пшениця озима та ячмінь озимий. Встановлено пряму залежність між кількісними та ваговими показниками...»

«Загальні питання експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем УДК 623.458 А. М. Грек, О. Ю. Чернявський, О. В. Галак, Г. В. Каракуркчі, О. В. Матикін ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ ПІДРОЗДІЛІВ ВІЙСЬК РХБ ЗАХИСТУ ПРИ БІОЛОГІЧНОМУ ЗАРАЖЕННІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Аналітичний огляд присвячений розгляду питання біологічної загрози, яка існує в світі, основним джерелам біологічної небезпеки та методам індикації патогенного зараження. Наведена...»

«Педагогічні науки ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УДК 378:504 (477) Л. І. Білик В Україні впродовж декількох десятиріч екологічна проблематика займає чільне місце в наукових дослідженнях, проводиться серйозна робота і на законодавчому рівні. Однак на початку третього тисячоліття в практичному розвитку екологічної освіти визначилися помітні позитивні зрушення. Екологічна складова в загальній освіті зайняла важливе місце: введено в освітні програми різних рівнів...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 17, 2012: 70-75 УДК: 633.854.78:631.524.84 АДАПТИВНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ «ПОЧАТОК» ТА «НАБІР» СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН Н.М. Кутіщева, Л.І. Шудря, В.О. Середа Інститут олійних культур НААН В статті наведені результати трирічного випробування двох нових гібридів Набір та Початок, які занесені до реєстру сортів рослин України з 2012 року. Наведена детальна їх характеристика, відносно двох зон...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»