WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК: 574.472 СИСТЕМАТИЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНТОМОФАУНИ ДЕРЕВНИХ ШИРОКОЛИСТЯНИХ БІОЦЕНОЗІВ ГЛУХІВЩИНИ Коренева І.М., Нечай Н.О. Глухівський національний ...»

-- [ Страница 1 ] --

Коренева І.М., Нечай Н.О.

УДК: 574.472

СИСТЕМАТИЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕНТОМОФАУНИ ДЕРЕВНИХ ШИРОКОЛИСТЯНИХ БІОЦЕНОЗІВ

ГЛУХІВЩИНИ

Коренева І.М., Нечай Н.О.

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

Подано результати дослідження видового різноманіття ентомофауни широколистяних

лісів в умовах лісостепової зони Глухівського району Сумської області як регулятора екологічної і біологічної рівноваги екосистем. Здійснено систематичний та екологічний аналіз видового різноманіття комах широколистяних лісів Сумщини. Визначено ряди-домінанти та аутсайдери лісового біоценозу. Виявлено види, що занесені до Червоної книги України.

Ключові слова: лісовий біоценоз, агемеробна екосистема, аутсайдери, домінанти, екоморфологічна структура.

Taxonomic and ecological characteristics of entomofauna of broadleaved wood biocenoses of Glukhiv area. Koreneva I.M., Nechay N.O. – The results of the study of entomofauna species diversity of broadleaved forests in forest steppe zone of Glukhiv area of Sumy region, as a regulator of environmental and biological balance of ecosystems are given. The taxonomic and ecological analysis of insect species diversity of broadleaved forests of Sumy region is conducted. The dominant series and outsiders of forest biocenoses were discovered. The species listed in the Red Data Book of Ukraine were detected.

© Коренева І.М., Нечай Н.О., 2013 Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди БІОЛОГІЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЯ, 2013, Вип. 15 Key words: forest biocenosis, nonhemerobic ecosystem, outsiders, dominance, ecomorphologic structure.

ВСТУП Лісові біоценози є важливим екологостабілізуючим чинником у створенні оптимальної структури природних територіальних комплексів і передумов сталого розвитку агроекосистем, що зумовлюється загальною і захисною лісистістю території. На сьогодні лісовим біоценозам приділено особливу увагу, адже вони відіграють винятково важливу водорегулюючу, ґрунтозахисну та санітарно-гігієнічну ролі.

У сучасній науці найчастіше використовується визначення, яке затверджене у Лісовому кодексі України: «Ліс – це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, наявні тварини, мікроорганізмі та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов’язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище» [1].

Ліс є складним природним угрупованням, що включає в себе не тільки рослини, але і частину зовнішнього середовища: ґрунт та повітря. Досліджуючи ліс як природний біоценоз, необхідно звернути увагу на його трофічну структуру.

Видовий склад тварин лісу – не випадковий набір, а певний комплекс видів, властивих саме цьому рослинному угрупованню. Таким чином, можна вести мову вже про природне угруповання рослин і тварин, тісно пов’язане з мікроорганізмами [2]. Важливим елементом лісових екосистем є комахи.

Загальновідомо, що комахи є найбільш різноманітною групою тварин.

Вони освоїли основні сфери планети i беруть участь у різних природних процесах. Природні біоценози не можуть нормально функціонувати без комах й інших членистоногих, тому рівень їх різноманіття слугує надійним показником екологічного стану екосистем i є індикатором їх стійкості. Комахи відіграють важливу роль у процесах трансформації речовини та енергії екосистем, у підтриманні екологічних функцій. Допомога комах людям полягає в тому, що вони покращують родючість ґрунту, і запилюють культурні рослини, підвищуючи їх урожайність, виробляють мед, віск і лікарські речовини, барвники, лак, шовк і багато іншого. Комахи деяких видів запобігають неконтрольованому розмноженню шкідників сільського господарства. Крім того, вониє індикатором забруднення навколишнього середовища. А ще комахи – це джерело високої естетичної насолоди і, як багато інших представників живого світу, не використовуються людиною ні для їжі, ні для одягу, ні для інших корисних цілей.

Вивчення і збереження різноманіття лісової ентомофауни, з’ясування особливостей формування їх угруповань є актуальним і необхідним для пізнання основ стійкості, стабільності й підвищення продуктивності екосистем.

Біорізноманіття та структурно-функціональна організація угруповань цих тварин є важливими показниками для оцінки й характеристики їхнього біотичного потенціалу та індикаційного значення для діагностики стану лісових біоценозів.

Коренева І.М., Нечай Н.О.

Дослідженню ентомофауни лісів присвячено чимало праць вченихентомологів. Зокрема, В.Л. Мєшкова у своїй роботі «Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів» [3] досліджувала причини відмінностей інтенсивності, частоти і тривалості спалахів масового розмноження комах цієї екологічної групи. А.М. Заморока [4] висвітлював результати досліджень екологічних особливостей ентомокомплексів жуків-вусачів у лісових екосистемах, О.В. Даньшина присвятила свої дослідження розробці прийомів прогнозування і оптимізації життєздатності та продуктивності лускокрилих комах на прикладі шовковичного і непарного шовкопрядів [5]. Більшість вчених-ентомологів, досліджуючи лісові екосистеми, звертають увагу на вивчення окремих рядів чи їх представників або на розробку заходів боротьби з комахами-шкідниками. Проте, не дивлячись на ґрунтовні дослідження окремих видів та екологічних груп комах, видове різноманіття біоценозів широколистяних лісів не стало об’єктом пильної уваги дослідників і потребує більш детального аналізу, оскільки видове багатство лісових біоценозів України є невід’ємною умовою стійкості природних екосистем, показником їхнього здоров’я та збалансованого розвитку.

Метою нашої статті є розкриття особливостей ентомофауни природних деревних широколистяних біоценозів в умовах лісостепової зони на прикладі лісів Глухівського району Сумської області, а саме систематичноїприналежності та розподілу за життєвими формами на основі трофічної та екоморфологічної структури біоценозу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження видової різноманітності комах деревних широколистяних біоценозів Глухівського району було проведено протягом червня-серпня 2013 р.

у с. Яструбщина, що розташоване на північному сході Глухівського району Сумської області за 35 км на схід від м. Глухова поблизу межі НовгородСіверського Полісся та Сумського підвищеного лісостепу. Кліматичні умови с. Яструбщина такі: середньодобова температура січня 7°С; середньодобова температура липня +19°С. Річна кількість опадів становить 650-800 мм.

Поверхневі води с. Яструбщина представлені р. Локнею, модуль середньорічного поверхневого стоку понад 3,6. Ґрунти ясно-сірі та сірі опідзолені на лесових суглинках [6].

Для проведення дослідження чисельності комах використовувались такі методи, як польовий, спостереження, еколого-географічний, холістичний, редукційний та методи математичної обробки отриманих даних [7]. Польовий метод став основним, оскільки дослідження проводились у природних умовах;

він використовувався під час визначення видового складу організмів, які населяють лісові екосистеми, встановлення відповідних їм клімату та типу ґрунтів. Об’єктом спостереження стали комахи, зокрема їх видовий склад, чисельність, поведінка, пристосування будови до умов існування.

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди БІОЛОГІЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЯ, 2013, Вип. 15 Еколого-географічний метод використовувався під час кількісної ідентифікації структури екосистеми, тобто під час кількісного опису функціональних зв’язків між компонентами екосистеми і зовнішніми впливами на неї. Холістичний метод використовувався для встановлення природних умов досліджуваного регіону, рельєфу місцевості та геологічної будови території. Під час спостереження і збирання комах у досліджуваних біоценозах використовувалися такі прийоми: 1 – косіння сачком по траві (основний метод);

2 – відлов літаючих комах (переважно метеликів) за допомогою наземного (ентомологічного) сачка; 3 – збирання комах з квітучих рослин, уважно їх оглядаючи; 4 – проведення спостережень за тим, які комахи відвідують ту чи іншу рослину; 5 – відлов комах за допомогою біоценометра; 6 – метод струшування та використання приманок зі спиртом; 7 – пастки Барбера та ловильні канавки. Основні джерела, що використовувались у ході дослідження, такі: карта сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок Яструбщанської сільської ради, створена Всеукраїнським земельним відділом (1967 р.), визначник комах (автор Єрмоленко В.М.), визначник рослин (автори Єлін Ю.Я., Оляніцька Л.Г. та Івченко С.І.), атлас Сумської області (автор Зузук Ф.В.) та атлас Сумської області (автор Погурецька Т.В.) Користуючись фітоценотичною класифікацією В.П. Кучерявого за ступенем гемеробії (окультуреності), встановлено, що досліджувані біоценози належать до агемеробної екосистеми, на яку не впливає господарська діяльність людини, і яку можна було б розкласти на ієрархію підсистем, зокрема:

а) передачі енергії; б) опадів, евапотранспірації; в) руху мінеральних речовин.

Динаміку цієї природної екосистеми спричинює безперервний кругообіг мінеральних речовин. Передача енергії, на відміну від потоку поживних речовин, який є циклічним, відбувається зі значною втратою її у вигляді тепла відповідно до другого закону термодинаміки, тобто поступально. Для даної природної екосистеми характерні також розвинуті вертикальні (радіальні) речовинно-енергетичні потоки, інтенсивне накопичення і розклад мертвої органічної речовини, а також її мінералізація. Вона функціонує лише за рахунок напрямленого потоку енергії, постійного її надходження із зовні у вигляді сонячного випромінювання або ж готових запасів органічної речовини [8].

Для дослідження видового різноманіття комах лісових біоценозів було обрано контрольні ділянки розмірами 10х10 м у широколистяному лісі, який оточений сільськогосподарськими угіддями з одного боку, де основними культурами, що засіваються є кукурудза цукрова (Zea saccharata) та соняшник однорічний (Heliаnthus аnnuus) [9], та заплавною лукою р. Локні і торф’яними кар’єрами з іншого.

–  –  –

належать до таких рядів, як Лускокрилі (Lepidoptera) – 36 %, Жорсткокрилі (Coleoptera) – 27 %, Прямокрилі (Orthoptera) – 5 %, Перетинчастокрилі (Hymenoptera) – 12 %, Бабки (Odonata) – 5%, Напівтвердокрилі (Hemiptera) – 7 % та Двокрилі (Diptera) – 8 % (рис.1). На сьогодні в лісових біоценозах Глухівського району відмічено 89 видів комах, які в систематичному відношенні належать до 7 рядів із 38 родин.

Рис.1. Співвідношення рядів комах, що зустрічалися на досліджуванійтериторії

Найбільший відсоток припадає на ряд Лускокрилі – 36 %.

На досліджуваній території ряд Лускокрилі представлений такими родинами:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Парусники (Papilionidae) –9 %, Білани (Pieridaе) –9 %, Бархатниці (Satyridae) – 3 %, Німфаліди (Nymphalidae) – 46 %, Голуб’янки (Lycaenidae) – 3 %, Строкатки (Ctenuchidae) – 3 %, Бражникові (Sphingidae) – 6 %, П’ядунові (Geometridae) – 3 %, Совки (Noctuidae) – 18 %, Ведмедицеві (Arctiidae) – 6 %.Серед родин ряду Лускокрилих, переважають Німфаліди (Nymphalidae) та Совки (Noctuidae).

Основними представниками родини Німфаліди, виявленими на досліджуваній території, є кропив’янка (Aglais urticae), павичеве око денне (Inachis io), адмірал (Vanessa atalanta), буд’ячниця (Vanessa cardui) тощо.

Серед виявлених рядів комах великий відсоток належить ряду Жуки (Coleoptera). Саме на нього припадає 27 % від загальної суми досліджених комах. Серед виявлених родин ряду Жуки найбільший відсоток належить родині Пластинчастовусі (Scarabaeidae), яка представлена хрущем травневим (Melolontha melolontha), бронзівкою золотистою (Cetiо nia aurata), дупляком кукурузником (Pentodon idiota), жуком-носорогом (Oryctes nasicornis) та ін.

У досліджуваному лісовому біоценозі ряд Перетинчастокрилих представлений такими родинами: Джмелі (Bombidae), Мурашки (Formicidae), Бджоли (Apіdae), Оси (Vespidae). У співвідношенні на долю інших рядів припадає приблизно 7 відсотків.

Серед усього ентомологічного різноманіття зустрічаються 7 видів комах, які занесені до Червоної книги України: махаон (Papilio machaon), жук-олень (Lucanus cervus), вусач мускусний (Aromia moschata), бджола-тесляр (Xylocopa violacea), Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди БІОЛОГІЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЯ, 2013, Вип. 15 подалірій (Iphiclides podalirius), стрічкарка червона (Catocala nupta), райдужниця велика (Apatura iris).

Для розподілу комах за екоморфологічною структурою було використано класифікацію російських вчених О.М. Формозова та Д.М. Кашкарова.

Екоморфологічна характеристика комах Глухівського району показує, що переважна більшість особин належать до атмобіонтів, які становлять 57 % від загальної кількості комах. До хортобіонтів належить 19 % комах. На долю тамнобіонтів та дендробіонтів припадає 3,2 та 5,5 % відповідно, ксилобіонтів відзначено 8,3 % від загальної кількості відловлених комах, на долю герпетобіонтів доводиться 5,5 %. Невеликий відсоток від загальної кількості комах припадає на таку екологічну групу як геобіонти – 2 % (рис.2).

Найбільший відсоток припадає на атмобіонтів, тобто мешканців повітряного простору. Вони представлені Лускокрилими (Lepidoptera) – махаон (Papilio machaon), ведмедиця сільська (Arctia villica), лимонниця (Gonepteryx rhamni), павичеве око денне (Inachis io) та інші. Наявність значної кількості хортобіонтів пояснюється щільним трав’яним покривом. Представниками хортобіонтів є більшість Жорсткокрилих (Coleoptera), Клопів (Hemiptera) та Прямокрилих (Orthoptera). Представниками дендробіонтів є жук-олень (Lucanus cervus), жук-носоріг (Oryctes nasicornis) та інші.

Тамнобіонти досліджуваного лісу відрізняються великою розмаїтістю ознак. Забарвлення тіла у них від яскраво-зелених до сірих тонів. Яскравим представником тамнобіонтів є сарана перелітна (Locusta migratoria). До ксилобіонтів належать вусачі.

Рис. 2. Співвідношення комах за екоморфологічною структурою

Розподіл комах за трофічною структурою проводився за В.В. Яхонтовим [10]. Характеризуючи трофічну структуру комах Глухівського району, було встановлено, що основну їх кількість становлять фітофаги – 56 %. До зоофагів належать 17,5 %, до копрофагів та сапрофагів – 7,6 % та 2,4 % відповідно від загальної кількості відловлених комах. Досить великий відсоток припадає на Коренева І.М., Нечай Н.О.

комах, які харчуються як рослинною, так і тваринною їжею – міксофагів, на долю яких доводиться 16,4 % (рис.3).

–  –  –

Рис. 3. Співвідношення комах за трофічною структурою До фітофагів належать майже всі представники Лускокрилих, до зоофагів більшість представників ряду Жуки. До мікотрофів належать представники різних рядів: Двокрилі, Перетинчастокрилі, Жорсткокрилі та інші.

ВИСНОВКИ

У результаті проведених досліджень встановлено, що ентомофауна лісових біоценозів Глухівщини нараховує 89 видів комах, які належать до 7 рядів з 38 родин. Досліджені комахи належать до таких рядів: Лускокрилі, Жорсткокрилі, Прямокрилі, Перетинчастокрилі, Бабки, Напівтвердокрилі та Двокрилі. Найбільший відсоток припадає на ряд Лускокрилі – 36 %. Рядамиаутсйдерами є Бабки та Прямокрилі.

Класифікація за екоморфологічною структурою російських вчених О.М. Формозова та Д.М. Кашкарова засвідчила, що більшість видів є атмобіонтами, тобто мешканцями повітряного простору.

Серед усього ентомологічного різноманіття зустрічаються 8 видів комах, які занесені до Червоної книги України.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 504.062 АУДИТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ Барабаш О.В., кандидат біологічних наук Кобзиста О.П., кандидат біологічних наук Постановка проблеми. Харчова промисловість одна з найбільших та найважливіших галузей промисловості України. Від рівня її розвитку, стабільності функціонування залежить стан економіки та безпека держави, розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків, а також рівень життя населення. Харчова промисловість України представлена...»

«Житомирський національний агроекологічний університет Головна бібліотека об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області Інформаційно-бібліографічний відділ (рекомендаційний список літератури) Дата відбору матеріалу: 21.10. 2014 Кількість відібраних джерел: 68 Укладач: Касянюк О. І. Житомир На території нашої країни поширено понад 1,5 тис. різних видів бур’янів, з яких 100–120 – найшкідливіші для сільськогосподарських рослин. Згідно з даними ННЦ «Інститут землеробства НААНУ», за...»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2011 рік УДК 616.311 – 002 – 001(477.53) П.М. Скрипніков, Т.П. Скрипнікова, В.П. Баштан, В.В. Іщенко, О.І. Тараканова ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ПЕРЕДРАКОВІ СТАНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА В ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСТІ ЗА 2003-2009 РР. Отримані дані про перебування на диспансерному обліку хворих з 22 районів Полтавської області та 3х міст: Полтави, Комсомольська та Кременчука протягом 2003-2009...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 47 УДК 141.7:115.4 В.О. СКВОРЕЦЬ Запорізький національний університет СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС ЯК СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА Соціальний прогрес виступає тим феноменом, який безпосередньо впливає на історичний розвиток і долю будь-якого народу. Всі концепції суспільного розвитку дотикаються до проблеми соціального прогресу, відображаючи потреби та інтереси певних суспільно-політичних сил, їхнє бачення шляхів розвитку суспільства. Феномен соціального...»

«АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДВЯЛЬНОСТІ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ Опанасюк Федір, Скорий Остап, Москаленко Олександр Житомирський національний агроекологічний університет Анотація. У статті розглянуто вплив фізичних вправ та фізкультурно-оздоровчої діяльності на стан здоров’я студентів. Зроблений аналіз досліджень щодо виявлення причин, які заважають студентам активно займатись фізичними вправами, виявити найбільш популярні види рухової активності серед студентів, з ’ясовано рівень їх...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу 18 – 19 травня 2016 р. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році Полтава 2016 Редакційна колегія: Аранчій В. І. – к.е.н, професор, ректор академії; Писаренко П.В. – д. с.-г. н., професор, перший проректор; Горб О. О. – к. с.-г. н., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової...»

«РОСЛИННИЦТВО УДК 58: 631. 547. 3: 634. 232 С.В. ДОЛГОВА, молодший науковий співробітник Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, е–mail: iosuaan@zp.ukrtel.net ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОЛОГІЧНИХ ФАЗ РОЗВИТКУ СОРТІВ ЧЕРЕШНІ (СERASUS AVIUM MOENCH.) В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ За результатами вивчення особливостей фенологічних фаз розвитку черешні в умовах Південного Степу України проведено групування сортів за строками початку вегетації, цвітіння та достигання плодів....»

«Загальні питання експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем УДК 623.458 А. М. Грек, О. Ю. Чернявський, О. В. Галак, Г. В. Каракуркчі, О. В. Матикін ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ ПІДРОЗДІЛІВ ВІЙСЬК РХБ ЗАХИСТУ ПРИ БІОЛОГІЧНОМУ ЗАРАЖЕННІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Аналітичний огляд присвячений розгляду питання біологічної загрози, яка існує в світі, основним джерелам біологічної небезпеки та методам індикації патогенного зараження. Наведена...»

«5.4. Бібліографія щодо спелеобіології в Україні Bibliography on biospeleology in Ukraine. — Igor Zagorodniuk. — List of all publications cited in the current issue includes 490 items. Представлена нижче бібліографія включає всі цитовані у цьому зведенні публікації. Разом цитованих публікацій — майже 500 (490 першоджерел). Найбільше у бібліографії наведено праць таких колег (понад 5 праць): К. Татаринов (34), Б. Рідуш (28), І. Загороднюк (27), Я. Петрушенко (15), В. Коржик (14), Ю. Крочко (13),...»

«– Рослинництво – УДК: 635.21 : 632.4 : 631.81 Р.В. ІЛЬЧУК, кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії картоплярства Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН У.І. НЕДІЛЬСЬКА, кандидат с.-г. наук, Подільський державний аграрно-технічний університет, УРАЖЕННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ РИЗОКТОНІОЗОМ ТА ГНИЛИЗНОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ САДІННЯ І РІВНІВ ЖИВЛЕННЯ Досліджено вплив строків садіння і рівнів живлення на зрідженість сходів та виживання насаджень картоплі під час вегетації внаслідок...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 5 УДК 615:47 Є. В. Сторчун1 Є. І. Яковенко1 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЖОРСТКОСТІ АРТЕРІЇ ВІД ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І ПУЛЬСОВОЇ СИЛИ Національний університет «Львівська політехніка» Проведено дослідження поліноміальної моделі механічного імпедансу ділянки променевої артерії. Побудовано функціональну залежність жорсткості судини від її довжини і діаметра. Показано вплив пульсового тиску пацієнта на жорсткість артерії. Ключові...»

«ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ І ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМСПРАВИ УДК 615.015.11:547.835:54.057:541.48 © КОЛЕКТИВ АВТОРІВ, 2014 Г.О. Єрьоміна, С.Г. Ісаєв, Н.Ю. Шевельова, З.Г. Єрьоміна СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ФАРМАКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 6,9-ДІАМІНО-2-ЕТОКСІАКРИДИНІЮ 6-НІТРО-N-ФЕНІЛАНТРАНІЛАТІВ Національний фармацевтичний університет, м. Харків Вступ. Особливе місце серед похідних акридину займають заміщені 9-аміноакридину та їх солі з ароматичними кислотами. Мета. Синтез 6-нітро-N-фенілантранілатів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»